ך"נתב תורגב תניחב
2002 ,ב"סשת ףרוח

תחא דומיל תדיחי ,םייתד רפס יתבל תועיקבו עדי
002104 :ןולאשה רפסמ


תורצק תולאש - ןושאר קלח

 

(תודוקנ 20) הרות - ןושאר קרפ

(הבוח) 6 הלאש לעו 5-1 תולאשהמ שולש לע :תולאש עברא לע הנע
(תודוקנ 5 - הלאש לכל)
.5-1 תולאשהמ שולש לע הנע

1 הלאש
.םעה לא ותוחילשב השמל ןרהא תא 'ה ףריצ ,'ד קרפ ,תומשב רפוסמה יפל
?השמ לש תוחילשל ןראה תא ףריצ 'הש ךכל איבה המ
?תוחילשב ןרהא לש ודיקפת היה המו ,וז תוחילשב השמ לש דיקפתה היה המ

2 הלאש
.לפכ ימולשת םלשמ בנגהש רמאנ 'ג קוספ ,ב"כ קרפ ,תומשב
.הז קוספב רכזנהמ רתוי םלשל בנגה תא תבייחמ הרותה םהבש םירקמ ינש ןייצ
?תנייצש םירקמהמ דחא לכב םלשמ בנגה המכ
.לפכ ימולשת םלשמ בנגהש רמאנ 'ו קוספ ,ב"כ קרפ ,תומשב םג
?הז הרקמב לפכה ימולשת תא םלשל ךירצ בנגה ימלו ,'ו קוספ קסוע הרקמ הזיאב

3 הלאש
לגעה אטח
?לגעה אטח ללגב לארשי לע ליטהל 'ה הצר שנוע הזיא
.שנועה תא לטבל ידכ ותליפתב הלעמ השמש םיקומינ ינש ןייצ
,ב"ל קרפ ,תומשב רפוסמה יפל ,לארשיל חלסי 'הש ךכל םורגל השמ הסנמ דציכ
?ה"ל-א"ל םיקוספ

4 הלאש
.א"י-'ד םיקוספ ,'ט קרפ ,רבדמבב ןייע
?חספה ןברק ןיינעב השמ תא ולאש רשא לארשי ינבמ םישנאה לש דחוימה םבצמ היה המ
?ותבושתב 'ה סחייתמ [ולאש אל םה וילעש] ףסונ בצמ הזיאל
,ט"י ,רבדמבב רמאנה יפ לע בשה ?םילאושה לש םבצמב אצמנה םדא תושעל ךירצ המ
.ט"י - ח"י םיקוספ

5 הלאש
.רבדמב רפסב םירכזנה תומוקמ העברא לש המישר ךינפל
.הלאה תומוקמהמ דחא לכב עריא המ דחא טפשמב בותכ
.הואתה תורבק
.לוכשא לחנ
.םיטש
.םירבעה רה

(הבוח) 6 הלאש לע הנע

6 הלאש
.תשוחנה חבזמו בהזה חבזמ וללכנ ןכשמה ילכ ןיב
?הלאה תוחבזמהמ דחא לכ לש ומוקמ היה ןכיה (1)
.(םישדוקה שדוקב וא דעומ להואב ,ןכשמה רצחב היה םוקמה םא ןייצל שי)
?הלאה תוחבזמהמ דחא לכ שמיש המל (2)
.םינדא יגוס המכ ויה ןכשמב
.ןדאה שמיש המלו ,םינדאה יגוסמ דחא יושע היה רמוח הזיאמ בותכ


(תודוקנ 40) םינושאר םיאיבנ - ינש קרפ

(תודוקנ 4 - הלאש לכל) 16-7 תולאשהמ הנומש לע :תולאש עשת לע הנע
(תודוקנ 8 - הלאש לכל) 18-17 תולאשהמ תחא לעו

(תודוקנ 4 - הלאש לכל) 16-7 תולאשהמ הנומש לע הנע

7 הלאש
.ג"י קוספ ,'ז קרפבו ,'ה קוספ ,'ג קרפ ,עשוהיב ןייע
"...ושדקתה" :םעל רמוא עושוהי תומוקמה ינשב
.הלאה תומוקמהמ דחא לכב הזה יוויצה אב המ םשל רבסה
.(ו"כ קוספ ,'ז קרפ ,עשוהי) "ופא ןורחמ 'ה בשיו"
?לארשי לע ופא ןורחמ בש 'הש ךכל םרג המ

8 הלאש
.א"י קרפ ,םיטפושב ןייע
?התוא לבקל ףוסב ותוא ענכש המו ,םינקזה תעצה תא החוד חתפי הליחתב עודמ
?ןומע ינב םע המחלמ תא עונמל ידכ חתפי השע המ

9 הלאש
.'ב קוספ ,'כ קרפ - א"מ קוספ ,ט"י קרפ ,ב לאומשב ןייע
.דוד דגנ לארשי תא דירמהל ירכב ןב עבש לש החלצהל עקרה היה המ הרצקב בותכ
.ב"כ-ג"י יקוספ ,'כ קרפ ,ב לאומשב ןייע
?באוי לש ותינכת דגנ התנעט התייה המו ,באוי לא המכחה השיאה התנפ המ םשל

10 הלאש
.ג"י-א"י םיקוספ 'ג קרפב ןכו ,ו"ל-ז"כ םיקוספ ,'ב קרפ ,א לאומשב תרכזנ ילע תיבל האובנה
?ילע תא 'ה שינעה וללגבש אטחה היה המ
.תוא ילעל ןתנ םיקולאה שיא
?םייקתה אוה דציכו תואה היה המ

11 הלאש
.ב"ל-ז"י םיקוספ ,ז"י קרפ ,א לאומשב ןייע
.(א"ל קוספ) "והחקיו לואש ינפל ודגיו דוד רבד רשא םירבדה ועמשיו"
?וילא דוד תא תחקל לואש תא ואיבה דוד רמאש "םירבד" וליא
?וירבד תא רמול דוד תא האיבה לארשי לש תוגהנתה וזיא

12 הלאש
.דוד ייחמ םיעוריא תמישר ךינפל
עבש תב םע דוד אטח -
ילמרכה לבנ םע ךוסכסה -
ארג ןב יעמש תללק -
ןורבחב דוד תכלמה -
םתושחרתה לש ןוכנה רדסה יפל ,ךתרבחמב םיעוריאה תא רפסמו רדס
.(רתויב רחואמה - 4 ,רתויב םדקומה - 1)
?ותשקב לע לבנ הנע המו ,ילמרכה לבנמ דוד שקיב המ

13 הלאש
.ח"י-ז"י םיקרפ ,ב לאומשב ןייע
.(ג"כ קוספ ,ז"י קרפ) "ותצע התשענ אל יכ האר לפתיחאו"
?םולשבא לביק ימ לש ותצע תאו ,לפותיחא תצע התייה המ
?לפותיחא וילע ץעיש הערהמ לצניהל ידכ השע אוה המו ,לפותיחא תצע לע דודל עדונ דציכ

14 הלאש
.םעבריל וסחי תא הניש המלשש רפוסמ א"י קרפ ,'א םיכלמב
וסחיב יונישה אטבתה המבו ,הלחתב םעבריל המלש לש סחיה יוטיב ידיל אב המב
?םעבריל
תא םעבחר החד הללגבש הביסה התייה המו ,םעבחרמ לארשיו םעברי ושקיבה מ
?םתשקב

15 הלאש
.ורמאנ םה רשקה הזיאבו ,ךינפלש םירבד תא רמא ימ ןייצ
.ףיעס לכל תחא הרוש דע בותכ
."תאזה ריעה תא הנבו םוקי רשא 'ה ינפל שיאה רורא"
."הב ינרקדו ךברח ףלש"
"וחישמל דסח השעו וכלמ תועושי לודגמ"
."אבו תאצ עדא אל ןטק רענ יכנאו

16 הלאש
.דוד ייחב םירושקה תומוקמ לש תומש העברא ינפל
.הלאה תומוקמהמ דחא לכל דוד לש רשקה והמ דחא טפשמב בותכ
.המרב תוינ
.רושבה לחנ
.םיינחמ
.ןוחיג

(תודוקנ 8) 18-17 תולאשהמ תחא לע הנע

17 הלאש
רשא ,ןבואר ,םיטבשה תשולש ראשה ןיב םירכזנ ('ה קרפ ,םיטפוש) הרובד תרישב
.ןולובזו
.הפמהמ ול םיאתמה רפסמה תא םש לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.רתוימ רפסמ שי הפמב !בל םיש


תרישב רמאנה יפל ,קרב לש המחלמל הלאה םיטפשהמ דחא לכ לש סחיה היה המ
?הרובד

18 הלאש
םע תוברק לארשי ולהינ םהבש תומוקמ םינייצמה ,םירפסמ םימושר ךינפלש הפמב
.םהיביוא
..עובלגו שמכמ ,ןורוח תיב דרומ :םה תומוקמה תומש
.הפמהמ ול םיאתמה רפסמה תא םש לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.רתוימ רפסמ שי הפמב !בל םיש


?ברק לכ לש תואצותה ויה המו ,הלאה תוברקה תשולשמ דחא לכ ךרענ םע הזיא דגנתופיקמ תולאש - ינש קלח


(תודוקנ 20) הרות - ישילש קרפ


(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20-19 תולאשה יתש לע הנע

19 הלאש
.ד"י - 'י םיקוספ ,ב"י קרפ ,רבדמבב ןייע
.(ד"י קוספ) "הנחמל ץוחמ םימי תעבש רגסת" :השמל 'ה רמא ,תערצב התקל םירמש רחאל
הנחמ הזיאל ץוחמו ,םירמל הז יוויצ רמאנ ,'ה קרפ ,רבדמבב תרכזנה ,הכלה וזיאל םאתהב
.'ב ,'ה ,רבדמבל י"שר שוריפב רזעיה ?םירמ הרגסנ
.ט"י-ז"י םיקוספ ,א"ל קרפ ,רבדמבב ןייע
.(ט"י קוספ) "הנחמל ץוחמ ונח":ןידמב המחלמהמ םירזוחה לע הווצמ השמ
?הז יוויצ רמאנ ,'ה ,רבדמבב תרכזנה ,הכלה וזיאל םאתהב
?'ב,'ה ,רבדמבל י"שר שוריפ יפל ,תונחל םישנאה ווטצה הנחמ הזיאל ץוחמ
.('ו קוספ ,'ד קרפ ,תומש) בלשכ תערוצמ הכפהנ ודיש רפוסמ השמ לע
?'ו קוספל י"שר שוריפ יפ לע ,הז תואב השמל זומרל 'ה הצר המ

20 הלאש
.ב"ל קרפ ,רבדמבב ןייע
.םיקומינ ינש ןייצ ךתבושתב ?ןבואר ינבו דג ינב תשקבל ותודגנתה תא השמ קמנמ דציכ
השעייש עובק אוה המו ,ןבואר ינבו דג ינב לש השקבל תונעיהל השמ םיכסמ יאנת הזיאב
?יאנת תא ומייק אל םא םתא
.'י-'א יקוספ ,ח"י קרפ ,עשוהיב ןייע
אלש הדבועה תא קמנמ אוה דציכו ,ץראב םתלחנ תא בותכל םיטבש העבש לע עשוהי הוויצ עודמ
?ןבואר ינבלו דג ינבלל תאז הוויצ
.'ו-'א םיקוספ ,ב"כ קרפ ,עשוהי ןייע
?עטקב רפוסמה יפל ,םמוקמל םיטבשה יצחו םיינש תא חלשל עשוהי תא איבה המ(תודוקנ 20) םינושאר םיאיבנ - יעיבר קרפ


(הלאש לכל תודוקנ 10) 22-21 תולאשה יתש לע הנע

21 הלאש
.תונוש תופוקתב לארשי יטבש ןיב וצרפש םיכוסכס לע רפוסמ ינושאר םיאיבנב
.'ג-'א םיקוספ ,'ח קרפ ,םיטפושב ןייע
.םייתסה אוה דציכו ,הז עטקב רכזנה ךוסכסל הביסה התייה המ הרצקב בותכ
.א"כ-ט"י םיקרפ ,םיטפושב ןייע
.ולא םיקפב רכזנה ךוסכסל הביסה התייה המ הרצקב בותכ(1)
?(א"כ קרפב רפוסמה יפל) הז ךוסכסל ויהש תוילילשה תואצותה תא ןקתל וסינ דציכ (2)
.'ל-'א םיקוספ ,'ג קרפ ,ב לאומשב ןייע
?הלא יקוספ יפ לע ,לארשיל הדוהי ןיב ךוסכסה להנתה המ לע (!)
?הז ךוסכס רותפל דודל רנבא לש ותעצה הלכי דציכ (2)

22 הלאש
.'ז קרפ ,א לאומשב ןייע
?םיתשלפה תסובתל םרג המו ,'ז קרפ יפ לע לארשיב םחליהל תאצל םיתשלפל םרג המ
"לארשי שיא לכ המלש ךלמה לא ולהקיו"
?םילשוריל לארשי תא המלש ליהקה המ םשל (1)
?םילשוריב ןמז ותואב לארשי וגגח הרותב םירכזנה םיגחהמ גח הזיא (2)
.ו"ט-'א יקוספ ,ד"כ קרפ ,עשוהיב ןייע
?הז עטקב רפוסמה יפל (םכשל) לארשי תא עשוהי ףסא המ םשל(1)
.ההז עטקב ריכזמ עשוהיש ,םירצמ תאיצי ינפל וניתובא םע 'ה השעש םידסח ינש ןייצ (2)


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך