תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים

קיץ תשס"ב, שאלון 002104
יחידת לימוד אחת

חלק ראשון - שאלות קצרות


פרק ראשון - תורה (20 נקודות)

ענה על ארבע שאלות: על שלוש מהשאלות 1- 5 ועל שאלה 6 (חובה) (לכל שאלה- 5 נקודות).

ענה על שלוש מהשאלות 1- 5.

שאלה 1

עיין בשמות, פרק י"ח, י"ג-כ"ג.
א. יתרו מציע למשה לקחת על עצמו שלושה תפקידים. ציין מה הם שלושת התפקידים.
ב. מה הביא את יתרו להציע למשה הצעה זאת?

שאלה 2
עיין בשמות, פרק י"ב, ז'-ט"ו.
א. ציין את המצוות הנוהגית רק בפסח מצרים.
ב. עיין בשמות, פרק י"ב, ו'-י'.
אילו מהדינים הנזכרים בפסוקים אלה נוהגים גם בפסח שני, לפי במדבר, פרק ט'?

שאלה 3
במקומות אחדים התורה עוסקת באדם שהיכה את חברו.
א. עיין בשמות, פרק כ"א, י"ח-י"ט.
באיזה מקרה יתקיים "וֱנִקָּה המַכֶּה", ומה יהיה דינו של המכה? היעזר בפירושו של רש"י.

ב. עיין בבמדבר, פרק ל"ה, כ"ב-כ"ה.
באיזה מקרה יתקיים "ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם" (פס' כ"ד), ומה יהיה דינו של המכה?

שאלה 4
א. עיין בבמדבר, פרק ט"ו, הי-ט"ו.
כיצד משה מתייחס לדתן ואבירם (היעזר ברש"י), ומהי תגובתם?
ב. עיין בפסוקים ה'-י"א.
ציין שני דברים שבאמצעותם משה מנסה לשכנע את קורח ועדתו לחזור בהם מטענותיהם.

שאלה 5
עיין בבמדבר, פרק י"ח, כ"א-כ"ד.
א. "ועבד הלוי [...] את עבודת אהל מועד" (פסוק כ"ג)
(1) מהי עבודת הלוויים שעליה הפסוק מדבר? היעזר בפירושו של רש"י.
(2) מהו השכר הניתן ללוויים תמורת עבודתם?
ב. בספר במדבר (בפרק אחר) מסופר על ערי הלוויים.
כמה ערים הוקצו ללוויים, ולאיזו תכלית נוספת שימשו ערי הלוויים?

ענה על שאלה 6 (חובה).


שאלה 6
א. ציין שני כלים שֶמשה (צטטה לעשות להם טבעות ובדים.
לְשֵם מה נעשו הטבעות והבדים?
ב. ציין שני כלים שהיה בהם חלק עשוי מעץ, וכלי אחד העשוי כולו ממתכת.

פרק שני - נביאים ראשונים (40 נקודות)

ענה על תשע שאלות: על שמונה מהשאלות 16-7 (לכל שאלה - 4 נקודות) ועל אחת מהשאלות 15-17 (8 נקודות).

ענה על שמונה מהשאלות 16-7.


שאלה 7
עיין ביהושע, פרק ט', א'-ט"ו.
א. הגבעונים באו למחנה ישראל כדי לכרות עִמם ברית.
כיצד הגבעונים מנמקים את בואם למחנה ישראל, ומה הייתה הסיבה האמתית לבואם?
ב. עיין בפסוקים י"ב-י"ג.
מה מבקשים הגבעונים להוכיח באמצעות החפצים שהם מזכירים בפסוקים אלה?

שאלה 8
עיין ביהושע, פרק כ"ד, א'-י"ח.
א. ציין שתי טובות שעשה הקב"ה עם ישראל אחרי שעברו את הירדן.
ב. אילו מסקנות יהושע מבקש שישראל יסיקו מן הסיבות האלה, ומהי תגובת ישראל לדבריו?

שאלה 9
עיין בשופטים, פרק י"ד.
א. מדוע התנגדו הוריו של שמשון לנישואיו עם האישה מתמנתה, וכיצד הכתוב מסביר את הסיבה האמיתית לרצונו של שמשון לשאת אותה?
ב. "לוּלֵא חֲרַשְתֶּם בְּעֶגְלָתִי לא מצאתם חידתי".
מהי המשמעות של אמירה זאת?

שאלה 10
עיין בשמואל א, פרק ז'.
א. לְשם מה התכנסו בני ישראל המִצְפָּתָה?
כ. כיצד פירשו הפלשתים את ההתכנסות של ישראל במצפה, וכיצד הגיבו הפלשתים על כך?

שאלה 11
א. ציין שתי פעולות שונות, שבאמצעיתן ניסה שאול להרוג את דוד לפני מנוסת דוד מפני שאול. ענה בקיצור.
ב. כיצד ניצל דוד בכל אחד מהמקרים שציינת? ענה בקיצור.

שאלה 12
לפניך רשימת אירועים מחיי שאול:
- מלחמת עמלק
- הריגת תושבי נוב עיר הכוהנים
- המלחמה במעבר מכמש
- הבאת דוד לנגן לפני שאול
א. העתק את האירועים למחברתך, לפי הסדר הנכון של התרחשותם, ומספר אותם
(1 - המוקדם ביותר, 4 - המאוחר ביותר).
ב. איזה מעשה גרם להתחלת המלחמה במעבר מכמש?

שאלה 13
פעמים אחדות היה יואב מעורב ביחסי אבשלום עם דוד אביו.
א. ציין את שתי הפעולות שעשה יואב למען אבשלום. ענה בקיצור.
ב. ציין מעשה נוסף הקשור לאבשלום, שבו היה יואב מעורב.
כיצד הגיב דוד על מעשה זה של יואב?

שאלה 14
עיין במלכים א, פרק ח', כ"ח-נ"ג.
א. ציין שלושה מצבים הנוגעים לכלל ישראל, שבהם שלמה מבקש שה' יישמע לתפילות של ישראל.
ב. כיצד שלמה מנמק את בקשתו מה' שייענה גם לתפילת הנכרי?

שאלה 15
ציין מי אמר את הדברים שלפניך, ובאיזה הקשר הם נאמרו.
כתוב עד שורה אחת לכל סעיף.
א. "וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים"
ב. "מה המעל הזה אשר מעלתם באלקי ישראל [...] בבנותכם לכם מזבח"
ג. "קום אתה ופגע בנו כי כאיש גבורתו"
ד. "הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גבורים"

שאלה 16
לפניך ארבעה שמות של מקומות הקשורים בחיי דוד.
כתוב במשפט אחד מהו הקשר של דוד לכל אחד מהמקומות האלה?
א. כרמל
ב. גורן ארוְנה היבוסי
ג. קעילה
ד. גת

ענה על אחת מהשאלות 17-18


שאלה 17
א. עיין בשופטים, פרקים י"א-י"ב.
במפה שלפניך רשומים ארבעה מספרים. שלושה מהמספרים מציינים מקומות הנזכרים בקשר למלחמתו של יפתח.
שמות המקומות הם: ארץ בני עמון, ארץ אדום, נחלת שבט אפרים.
העתק שמות אלה למחברתך, וכתוב ליד כל שם את המספר המתאים לו מהמפה.
שים לב! במפה יש מספר מיותר.
ב. על מה פרץ הוויכוח בין יפתח לבין בני אפרים, וכיצד הוא הסתיים?

שאלה 18
א. עיין בשמואל ב, פרק ב'.
במפה שלפניך רשומים ארבעה מספרים. שלושה מספרים מציינים מקומות הנזכרים בקשר לראשית מלכותו של דוד ולמלחמתו באיש בושת בן שאול.
שמות המקומות הם: מחנים, יזרעאל, נחלת שבט בנימין.
העתק שמות אלה למחברתך, וכתוב ליד כל שם את המספר המתאים לו מהמפה.

שים לב! במפה יש מספר מיותר.
ב. מה הציע אבנר ליואב כשנפגש עמי בברכה שבגבעון, ומה הייתה התוצאה של מפגש זה לגבי אבנר ואנשיו?


חלק שני - שאלות מקיפות

פרק שלישי - תורה (20 נקודות)


ענה על שתי השאלות 19-20 (לכל שאלה - 10 נקודות).


שאלה 19
א. הכתוב מציין את קריאתו של משה לישראל: "מי לה' אלי".
לאיזו מטרה הוא קרא להם?
מי היו אלה שנענו לקריאה זו של משה?
ב. הי ציווה על משה: "אֶסְפָה לי שבעים איש מזקני ישראל" (במדבר, פרק י"א).
לשם מה נצטווה משה לאסוף אליו את האנשים האלה, ומה עשה ה' כדי שהם יוכלו למלא את תפקידם?
ג. גם גדעון נצטווה לבחור לו אנשים (שופטים, פרק ז', א'-ח').
מדוע נצטווה גדעון לבחור רק חלק מהאנשים, ולפי מה בחר גדעון אנשים אלה, לפי פסוקים ד'-ח'?

שאלה 20
עיין בבמדבר, פרק י"ג.
א. מהו הדבר החיובי שסיפרו המרגלים על ארץ-ישראל, ומהו הדבר השלילי שסיפרו עליה?
ב. "עמלק יושב בארץ הנגב [...]".
מדוע הזכירו המרגלים את עמלק? היעזר בפירושו של רש"י.
ג. יהושע שלח מרגלים לרגל את העי.
מה אמרו לו המרגלים בשובם אליו?
ד. עיין בשופטים, פרק י"ח.
לאיזו מטרה נשלחו המרגלים משבט דן, לאיזה מקום הגיעו, ומה הם סיפרו על המקום הזה ועל תושביו כשחזרו משליחותם?

פרק רביעי - נביאים ראשונים (20 נקודות)

ענה על שתי השאלות 22- 21 (לכל שאלה- 10 נקודות).

שאלה 21
ברית דוד ויהונתן.
א. במה הביע יהונתן את אהבתו לדוד בפעם הראשונה שבה הם כרתו ברית?
ציין שני דברים.
ב. עיין בשמואל א, פרק כ', ה'-ט"ז.
(1) כחוב בקצרה באיזו דרך דוד מבקש מיהונתן לבחון את כוונותיו של שאול כלפי דוד.
(2) גם כקטע זה יהונתן משביע את דוד שיכרות עמו ברית.
מהו תוכן הברית?
ג. בשמואל ב מסופר שדוד קיים את הברית שכרת עם יהונתן. כיצד היא עשה זאת?

שאלה 22
עיין במלכים א, א', א'-ל"ו.
א. עיין בשמואל א, פרק ט"ו, א'-י"ג.
(1) כיצד שמואל יידע במי לבתור למלך? איזו פעילה הוא עושה כדי להמליך אותו?
2) כיצד שמואל מסביר את מטרת בואו לבית לחם, ומדוע לא אמר מהי המטרה העיקרית לבואו?
ב. (1) ציין שלוש פעולות שציווה דוד לעשות, כדי להראות לעם ששלמה ימלוך תחתיו.
(2) בעקבות איזה מאורע ציווה דוד לעשות פעולות אלה?