תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים

קיץ תשס"ז, שאלון 002104
יחידת לימוד אחת

שים לב: ענה על השאלות בקיצור נמרץ לרוב די במילים ספורות או במשפט אחד.
העתקה בלבד של פסוק או של פירוש לא תתקבל כתשובה.

חלק ראשון - שאלות קצרות


פרק ראשון - תורה (20 נקודות)

ענה על ארבע שאלות: על שלוש מהשאלות 1- 5 ועל שאלה 6 (חובה) (לכל שאלה- 5 נקודות).

ענה על שלוש מהשאלות 1- 5.

שאלה 1

א. "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו"
מדוע ביקש ה' להמית את משה במלון, וכיצד ניצל משה? היעזר בפירוש רש"י.
ב. עיין בשמות, י"ז, א'- ז'.
מה גרם למשה לחשוב שהעם רוצה להרוג אותו, ולשם מה ה' מצווה עליו לעבור לפני העם? היעזר בפירוש רש"י.

שאלה 2
א. במכת צפרדע פרעה מבקש ממשה: "העתירו אל ה' ויסר הצפרדעים".
מה הייתה תגובת משה לבקשת פרעה, ומה רצה משה להשיג בתגובה זו?
ב. במכת צפרדע נאמר: "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרון [..] והעל את הצפרדעים".
ציין מכה נוספת שאהרון (ולא משה) הצטווה לעשות, והסבר מדוע לא עשה אותה משה. היעזר בפירוש רש"י.

שאלה 3
א. עיין בשמות, כ"ב, כ"ד.
באר בקצרה את שתי מצוות ה"לא תעשה" הנזכרות בפסוק. היעזר בפירוש רש"י.
ב. עיין בשמות, כ"ג, ד'- ה'.
באר בקצרה את שתי המצוות הנזכרות בפסוקים אלה.

שאלה 4
א. עיין בבמדבר, ט"ו, י"ז- כ"א.
כיצד יש לקיים את המצווה שבקטע זה, וממתי התחייבו ישראל לקיים אותה? היעזר בפירוש רש"י
ב. עיין בבמדבר, י"ח, כ"א- כ"ד.
מה הם שני הנימוקים של התורה לנתינת מעשר ללוויים?

שאלה 5
לפניך שמות של ארבעה מקומות המוזכרים בספר במדבר.
בחר בשלושה מקומות, כתוב מה אירע בכל אחד מהם, וציין שם אחד הקשור לכל אחד מהמקומות שבחרת. -
תבערה -
חברון -
הר ההר -
שטים -

ענה על שאלה 6 (חובה).


שאלה 6
א. עיין בתרשים המשכן שלפניך, וענה על השאלה שאחריו.לפניך שמות של שלושה פריטים מהמשכן:
- מזבח הנחושת
- מזבח הזהב
- הכיור
העתק שמות אלו למחברתך, וכתוב ליד כל פריט את המספר המתאים לו בתרשים.
שים לב! בתרשים יש שני מספרים מיותרים.

ב. ציין שמות של שלושה מבגדי כהן הדיוט, ושם של בגד אחד שהיה מיועד רק לכהן הגדול.


פרק שני - נביאים ראשונים (40 נקודות)

ענה על תשע שאלות: על שמונה מהשאלות 16- 7 (לכל שאלה- 4 נקודות)
ועל אחת מהשאלות 18- 17 (8 נקודות).

ענה על שמונה מהשאלות 16- 7 (לכל שאלה- 4 נקודות).


שאלה 7
א. עיין ביהושע, ט'.
ציין שני אירועים מגבורות ה' בעבר שמזכירים הגבעונים בדבריהם אל יהושע, וכתוב לשם מה הם מזכירים אירועים אלה.
ב. ציין שני אירועים מגבורת ה' בעבר שמזכירה רחב, וכתוב לשם מה היא מזכירה אותם.

שאלה 8
עיין ביהושע, כ"ד.
א. לשם מה יהושע מזכיר בדבריו את תולדות עם ישראל?
ב. מה הייתה תגובת ישראל לדברי יהושע, ואיזה מעשה עשה יהושע בעקבות תגובתם זו?

שאלה 9
עיין בשופטים, פרקים כ'- כ"א.
א. לשם מה התכנסו ישראל במצפה, ומי לא הגיע לכינוס זה?
ב. כיצד ניסו השבטים להציל את שבט בנימין?

שאלה 10
עיין בשמואל א, פרק ג'.
א. מדוע שמואל לא הבין בתחילה מי קורא לו, וכיצד ידע לבסוף שה' הוא המדבר אליו?
ב. על מה הייתה הנבואה הראשונה שניתנה לשמואל, ומה הייתה התגובה של עלי על נבואה זו?

שאלה 11
עיין בשמואל א, פרק ט'.
א. מה היו הנסיבות שהביאו את שאול לחפש את שמואל, וכיצד שמואל ידע לזהות את שאול?
ב. לפי המסופר בפרק ט', ציין שני דברים שבאמצעותם רמז שמואל לשאול שהוא עתיד למלוך על ישראל.

שאלה 12
מלחמת דוד וגלית.
א. (1) כיצד מנסה שאול לשכנע את דוד שלא להלחם בגלית?
(2) כיצד מנסה דוד לשכנע את שאול שבכל זאת הוא יצליח לנצח את גלית? ציין שני נימוקים שדוד מביא.
ב. מה הרגיז את שאול בדברי הנשים שיצאו לקבל את פניו, לאחר הניצחון על הפלשתים?

שאלה 13
עיין בשמואל ב, פרק כ"ד.
א. מהו ההסבר של הכתוב לרצון של דוד למנות את ישראל, וכיצד הגיב יואב על רצונו זה של דוד?
ב. כיצד דוד מסביר את בחירתו בעונש המגפה?

שאלה 14
א. עיין במלכים א, פרקים א'- ב'.
(1) מה אמר שלמה על אדניהו כאשר אדניהו החזיק בקרנות המזבח?
(2)
כיצד ניסה אדניהו להערים על שלמה, ומה הייתה תגובת שלמה על ניסיון זה?
ב. מה עשתה יעל אשת חבר הקיני כדי להערים על סיסרא ולהרוג אותו?

שאלה 15
ענה על שלושה מהסעיפים א- ד.
מי אמר את הדברים, ובאיזה הקשר הם נאמרו?
א. "ואני שלשת החצים צדה אורה לשלח לי למטרה".
ב. "ויאמר... חסר משגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עלי"
ג."הנני מקים עליך רעה מביתך".
ד. "ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת".

שאלה 16
ענה בקצרה על שלושה מהסעיפים א- ד.
א. לשם מה אמר יהושע "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון"?
ב. בעקבות מה שלח שמשון את השועלים להצית אש בשדות פלשתים?
ג. מהו ההסבר שנתן אוריה החתי לדוד על סירובו ללכת אל ביתו?
ד. "מה הערים האלה אשר נתתה לי אחי"
מדוע העניק שלמה את הערים האלה לחירם מלך צור?

ענה על אחת מהשאלות 17- 18 (8 נקודות).

שאלה 17
במפה שלפניך רשומים ארבעה מספרים. שלושה מהם מציינים שמות מקומות הקשורים לנחלת בני יוסף. המקומות הם: בית שאן, עמק יזרעאל, שילה.
א. העתק למחברתך את שלושת השמות האלה, וכתוב ליד כל שם את המספר המתאים לו במפה.
שים לב! במפה יש מספר מיותר .עיין ביהושע, י"ז, י"ד- י"ח.
ב. על מה בני יוסף מבססים את בקשתם בנוגע לנחלה שקיבלו, ובאיזו טענה יהושע דוחה בקשה זו?

שאלה 18
במפה שלפניך רשומים ארבעה מספרים. שלושה מהם מציינים שמות מקומות הקשורים לשופטים או למלכים מישראל.
המקומות הם: מדבר מעון, אשתאול, הר תבור.
א. העתק למחברתך את שלושת השמות האלה, וכתוב ליד כל שם את המספר המתאים לו במפה.
שים לב! במפה יש מספר מיותר.ב. לכל אחד מהמקומות, ציין שם של שופט או מלך הקשור למקום, וכתוב כיצד הוא קשור אליו.

חלק שני - שאלות מקיפות

פרק שלישי - תורה (20 נקודות)

ענה על שתי השאלות 19- 20 (לכל שאלה- 10 נקודות).

שאלה 19
א. "גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני" (שמות ל"ג, י"ז). בעקבות איזו בקשה של משה אמר לו ה' דברים אלה? היעזר בפירוש רש"י.
ב. "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא".
למי נאמרו דברים אלו על משה, ובעקבות מה הם נאמרו?
ג. "וידע כל ישראל... כי נאמן שמואל לנביא לה' " (שמואל א, פרק ג', כ').
כיצד ידעו ישראל "כי נאמן שמואל לנביא לה' "?

שאלה 20
א. מה גרם לבלק מלך מואב לפחד מבני ישראל, ומה הוא עשה כדי לפגוע בהם?
ב. לפי דברי יפתח, כיצד נהגו בני ישראל עם מואב בצאתם ממצרים?
ג. לפי המסופר בספר שמואל א, במה סייע מלך מואב לדוד?

פרק רביעי - נביאים ראשונים (20 נקודות)

ענה על שתי השאלות 22- 21 (לכל שאלה- 10 נקודות).

שאלה 21
א. באחת הפעמים שבהן רדף שאול אחרי דוד, הוא אמר לדוד: "אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה".
מהי הטובה שעשה דוד לשאול, ומהי הרעה ששאול מתכוון אליה בדבריו?
ב. דוד אומר על נבל: "ויש לי רעה תחת טובה".
מהי הטובה שעשה דוד לנבל, ומהי הרעה שהשיב לו נבל?
ג. בצוואת דוד לשלמה אומר דוד: "ולבני ברזלי הגלעדי תעשה חסד".
מהי הטובה שעשה ברזלי הגלעדי לדוד, ומהו החסד שדוד מצווה על שלמה לעשות לו?

שאלה 22
עיין בשמואל ב, פרקים י"ח-י"ט.
א. מה יעץ יואב לאחימעץ כשרצה לבשר לדוד על ניצחונו, וכיצד נימק יואב את דבריו?
ב. כיצד הודיע הכושי לדוד על מות אבשלום, ומה הייתה תגובת דוד על הודעתו?
ג. מה גרם לדוד לשנות את תגובתו על הודעת הכושי?
ד. עיין בשמואל ב, פרק ד'.
    1. מהו ההסבר של רכב ובענה להריגתו של איש-בשת?
    2. לשם מה דוד מזכיר בתשובתו לרכב ובענה את מות שאול?