ך"נתב תורגב תניחב

םייתד רפס יתבל תואיקבו עדי
ט"נשת ץיק ,002104 ןולאש
תחא דומיל תדיחי

.דחא טפשמב וא תורופס םילימב יד בורל . ץרמנ רוציקב תולאשה לע הנע :בל םיש
.הבושתכ בשחית אל דבלב שוריפ וא קוספ תקתעה

תורצק תולאש - ןושאר קלח


(תודוקנ 20) הרות - ןושאר קרפ

(תודוקנ 5 הלאש לכל) 6 הלאש לעו 5-1 תולאשהמ שולש לע :תולאש עברא לע הנע

5-1 תולאשהמ שולש לע הנע

1 הלאש
.(ח"כ ,ז"ט ,רבדמב) "..ינחלש 'ה יכ ןועדת תאזב"
?תאז חיכוהל השמ היה ךירצ עודמו ,השמ תא חלש 'ה יכ םעל חיכוה עוריא הזיא
?ןורהא לש ותריחב תא חיכוהש תואה היה המ
הבושת
2 הלאש
.תוחולה תא השמ רבש לגעה אטח תובקעב
.תוחולה תריבש רחאל לגעה אטחל הבוגתב השמ השעש םישעמ ינש ןייצ
,ב"ל ,תומש) "...אוה םיקלא בתכמ בתכמהו המה םיקלא השעמ תחלהו" :רמאנ םינושארה תוחולה לע
.(ז"ט
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?םיינשה תוחולה "השעמ"ב יונישה היה המ
הבושת
3 הלאש
.ז"ט-ו"ט ,ב"י ,תומשב ןייע
.י"שרב רזעיה ?"םכיתבמ ראש ותיבשת" תווצמ תא םייקל ךירצ ךיראת הזיאב
.ז"ט קוספב ןייע
?"יעיבשה םוי"בו "ןושארה םוי"ב תושעל רתומ תוכאלמ וליא
הבושת
4 הלאש
.'ו-'ב ,א"כ ,תומשב ןייע
.י"שרב רזעיה .ירבע דבעל ךופהל לוכי םדא םהבש םיכרד יתש ןייצ
?ישפוחל אצוי עצרנה דבעה יתמו ,ירבעה דבעה לש ונזוא תא םיעצור הרקמ הזיאב
.י"שרב רזעיה
הבושת
5 הלאש
.ב"ל ,רבדמב
?םילגרמה אטח תא ןבואר ינבלו דג ינבל וירבדב השמ ריכזמ המ םשל
.(ד"כ קוספ) "ושעת םכיפמ אציהו"
.י"שרב רזעיה ?השמ ןווכתמ ןבואר ינבו דג ינב לש םירבד ולאל
הבושת
6 הלאש
.וירחאש הלאשה לע הנעו ,ךינפלש ןכשמה םישרתב ןייע
:ןכשמהמ םיטירפ ינש לש תומש ךינפל
תכורפ -
ךסמ -
.םישרתהמ ול םיאתמה רפסמה תא םיטירפהמ דחא לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.םירתוימ םירפסמ ינש םיעיפומ םישרתב !בל םיש
?חנומ אוה ופוגמ קלח הזיא לעו ,ותוא שבל ימ ?ץיצה יושע היה הממ
הבושת
(תודוקנ 40) םינושאר םיאיבנ - ינש קרפ

(תודוקנ 4 הלאש לכל) 7-16 תולאשהמ הנומש לע :תולאש עשת לע הנע
.(תודוקנ 8) 17-18 תולאשהמ תחא לעו

.(תודוקנ 4 - הלאש לכל) 16-7 תולאשהמ הנומש לע הנע

7 הלאש
.'ט ,עשוהיב ןייע
?םינועבגב עוגפל לארשי וצר עודמ
?םינועבגב תושעל ףוסבל טלחוה המו ,םינועבגה תא תוכהל אלש םתטלחה תא םיאישנה וקמינ דציכ
הבושת
8 הלאש
.(ב"י ,ב"כ ,עשוהי) "...הלש לארשי ינב תדע לכ ולהקיו"
.('א ,'כ ,םיטפוש) "הפצמה 'ה לא ..דחא שיאכ הדעה להקתו"
?םירקמהמ דחא לכב לארשי לש תולהקתהל הביסה התייה המ
?םירקמהמ דחא לכב תולהקתהה תאצות התייה המ
הבושת
9 הלאש
.'ח ,םיטפושב ןייע
?לאונפ ישנא םעו תוכוס ישנא םע ןועדג לש ךוסכסל עקרה היה המ
?לאונפ ישנא תא שינעה דציכו ,תוכוס ישנא תא ןועדג שינעה דציכ
הבושת
10 הלאש
.('י ,'א ,א לאומש) "הכבת הכבו ...שפנ תרמ איהו" :רמאנ הנח לע
?הז בצמל התוא איבהל ולכיש תוביסה יתש ןה המ
.(ח"י קוספ) "דוע הל ויה אל הינפו לכאתו .."
?הנחב לחש יונישל םרג המ
הבושת
11 הלאש
.'כ קרפ ,א לאומשב ןייע
.גוהנל דוד ךרטצי םהיפ לעש םינמיס דודל ןתנ אוה ,ויבא לואש םע ןתנוהי שגפנש ינפל
?םינמיסהמ דחא לכ יפ לע תושעל דוד היה רומא המו ,םינמיסה ינש ויה המ
?לואש ויבא םע שגפנש ירחא ןתנוהי ול ןתנש ןמיסהמ דוד ןיבה המ
הבושת
12 הלאש
.ןימינב טבשלו לארשי ינקזל ,דודל רנ ןב רנבא לש העצה לע רפוסמ ,'ג קרפ ,ב לאומשב
?לארשי ינקזל רנבא התוא קמינ דציכו ,העצהה התייה המ
?ךכל םרג ימו ,רנבא לש ותינכת עוציב תא בכיע המ
הבושת
13 הלאש
?לואש תא גרה יכ ול רפיסש רענה לע רזגש שנועה תא דוד קמנמ דציכ
.וישנא תעדל דוגינב ,לואשב עוגפלמ ענמנ דודש בותכה רפסמ םירקמ ינשב
.ותוענמיה תא דוד קמינ דציכ בותכו ,םירקמה ינש תא ןייצ
הבושת
14 הלאש
."ךדבעל היתתנו ךילעמ הכלממה תא ערקא ערק"
?המלש לע וז הרזג 'ה רזג הללגבש הביסה התייה המ
?המלש לע וז הרזג םויקל האיבה (םעבחר לש) תוגהנתה וזיא
הבושת
15 הלאש
:(ףיעס לכל תחא הרוש דע בותכ) הלאה םישיאה ויה ימ בותכ
אביצ
הזוע
ליגיבא
םייתעשר ןשוכ
הבושת
16 הלאש
:(ףיעס לכל תחא הרוש דע בותכ) ?ורמאנ םה רשקה הזיאבו ,םיאבה םירבדה תא רמא ימ
."ןושיק לחנ םימודק לחנ םפרג ןושיק לחנ"
."ויתקדצהו טפשמו ביר ול היהי רשא שיא לכ אובי ילעו ץראב טפש ינמשי ימ"
."םימיה לכ ךתיבב ןקז היהי אלו"
."הרעמה ןמ הלאה םיכלמה תשמח תא ילא ואיצוהו הרעמה יפ תא וחתפ .."
הבושת
(תודוקנ 8) 18-17 תולאשהמ תחא לע הנע

17 הלאש
.'ו-'ד םיקרפ ,א לאומשב ןייע
.תירבה ןורא דדנ םהילאש תומוקמ לש םירפסמ םימושר ךינפלש הפמב
.שמש תיב ,דודשא ,(קפא) רזעה ןבא ,הליש :םה תומוקמה תומש


.הפמהמ ול םיאתמה רפסמה תא םש לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
. רתוימ רפסמ שי הפמב !בל םיש
:םיעוריאהמ דחא לכ לע תחא הרושב הנע
?רזעה ןבאל הלישמ עיגהל ןוראל םרג המ -
?שמש תיבל עיגהל ןוראל םרג המ -
הבושת
18 הלאש
.'ט-'ז ,'כ ,עשוהיב ןייע
.הדעומה ירע ןיבמ עברא םינייצמה םירפסמ העברא םימושר ךינפלש הפמב


.ול המיאתמה הדעומה ריע םש תא רפסמ לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל םירפסמה תא קתעה
. דוד תיבמ ואבש םיכלמב םירושקה תוערואמ ועריא םכשבו ןורבחב
.םכשב דחא ערואמו ,ןורבחב עריאש הזכ דחא ערואמ ןייצ
הבושת

תופיקמ תולאש - ינש קלח


(תודוקנ 20) הרות - ישילש קרפ

(תודוקנ 10 הלאש לכל) 20-19 תולאשה יתש לע הנע

19 הלאש
?רבדמל השמ לא אובל ורתי תא עינה המ
."לבת לבנ" השמל רמוא ורתי
?ורתי תעדל ,הז בצמל םורגל הלולע השמ לש תוגהנתה וזיא
.הכורא הפוקת וכשמנ ויאצאצו ורתי תחפשמ ןיבל לארשי ןיבש םיבוטה םיסחיה
?הרובד ימיב הלא םיסחי יוטיב ידיל ואב דציכ
.ו"ט ,א לאומשב ןייע
קלמעב םחליהל אצוי לואשש ינפל ורתי תחפשמ ןיבל לארשי ןיבש םיבוטה םיסחיה יוטיב ידיל ואב דציכ
?ורתי תחפשמל וסחי תא לואש קמינ דציכו ,(ו"ט קרפ ,א לאומש)
הבושת
20 הלאש
.(ח"כ ,ז"ט ,תומש) "יתוצמ רמשל םתנאמ הנא דע השמ לא 'ה רמאיו" רמאנ ןמה ןיינעב
?הלא וירבדב םתוא חיכומ 'ה לארשי לש השעמ הזיא לע
?תבשה תווצמל תומש רפסבש תורבידה תרשעב ןתינה םעטה והמ
.ו"ט-ב"י ,א"ל ,תומשב ןייע
?תורבידה תרשעב תבשה ןיינעב רמאנש המ לע הז עטקב תבשה ןיינעב הרותה הפיסומ המ
רפסב רפוסמה יפל ,תבשב םיצע ששוקמ אצמנש םדאל רשקב השמ לצא הררועתה היעב וזיא
.י"שרב רזעיה .ו"ט קרפ ,רבדמב
הבושת
(תודוקנ 20) םינושאר םיאיבנ - יעיבר קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22-21 תולאשה יתש לע הנע

21 הלאש
.םמוקממ חורבל וצלאנ דוד םגו חתפי םג
?ותרזחל איבה המו ,ותיבמ חתפי תחירבל הביסה התייה המ
דוד לא וצבקתה םישנאה בותכב םינוכמ דציכו ,חתפי לא וצבקתהש םישנאה בותכב םינוכמ דציכ
?(תג ךלמ שיכא ינפב עגושמל הזחתהש רחאל) לואש יפמ חרבשכ
םישנא גוס ותא ךלה ,(ו"ט קרפ ,ב לאומש) םולשבא דרמ ןמזב םילשורימ תאצל דוד ץלאנ רשאכ
.לואש ינפמ חרבשכ ותא ךלהש הזמ הנוש
?םולשבא דרמ ןמזב דוד םע ךלה םישנא לש גוס הזיא
?םולשבא דרמ ללוחתהשכ םילשוריל בושל ,החלצה ילב ,ענכשל דוד הסינ ימ תא
הבושת
22 הלאש
.'הל לארשי ןיבש רשקה תופפורתה תא עונמל ידכ תונוש םיכרדב ולעפ לארשי יגיהנמ
.ותומ יפל םכשב עשוהי השעש הלאכ תולועפ יתש ןייצ
.ב"י קרפ ,א לאומשב ןייע
?'הל לארשי ןיבש רשקה תופפורתהל יוטיב לאומש האר לארשי לש השעמ הזיאב
?הז השעמ לע םעה תבוגת התייה המו ,םתועטב הרכה ידיל לארשי תא איבהל ידכ השע אוה המ
לארשי ןיבש רשקה תופפורתהל ששח לע רפוסמ ('ט קרפ ,א םיכלמ) ןועבגב המלשל 'ה תולגתהב םג
.'הל
.הז בצמ ללגב לארשי לע אובל תולולעה ,בותכב תורכזנה ,תוילילש תואצות יתש ןייצ
הבושת

אמגודל תובושת רחבמ
ט"נשת - תואיקבהו עדיה תדיחיב ןחבמל

 

1 הבושת
.ותדעו חרק תא העלבו היפ תא החתפ המדאה :עוריאה
.ותוגיהנמ לע קלח חרקש םושמ תאז חיכוהל ךירצ היה השמ
.םיאישנה תוטמ לכ ןיבמ ןרהא לש והטמ תחירפ
האבה הלאשה
2 הבושת
;ותוא ןחט וא/ו לגעה תא ףרש *
;לגעה רפא תא םהב ברעש םימב לארשי ינב תא הקשה*
;לארשי ינבב גורהל יול ינב תא חלש *
.םעה לע ללפתהל הלע *
ה"בקה י"ע ושענש םינושאר תוחולל דוגינב ('ד-'א ,ד"ל ,תומש) םתוא לספ השמש ךכב אוה יונישה
.('ח-'י ,א"ל תומש)
.('ד ,ד"ל) "םינושארכ ...תוחול ינש לספיו " : וא ('א ,ד"ל) "ךל לספ" :סוסיב
האבה הלאשה
3 הבושת
.(חספ ברע) ןסינב ד"יב םייקל ךירצ "םכיתבמ ראש ותיבשת" תווצמ תא
.שפנ לכוא ךרוצל תוכאלמ תושעל רתומ
האבה הלאשה
4 הבושת
.ומצע תא רכומ אוה םא וא ,(ותבינגב רכמנ) ןיד תיב י"ע רכמנ אוה םא ירבע דבעל ךופהל לוכי םדא
עצרנה דבעה .ותודבע תונש שש םותב ישפוחל תאצל ברסמ אוה םא דבעה לש ונזא תא םיעצור ד"יב
.לבויה תנשב ישפחל אצוי
האבה הלאשה
5 הבושת
םורגל םילולע םה יחרזמה ןדריה רבעב לחנתהל םתשקבבש םריהזהל תנמ לע תאז ריכזמ השמ
.םילגרמה אטחל ןוימדה הזבו ,ןדריה תא רובעל וצרי אל לארשי ינבש
ינב םע וראשיישו ,המחלמל םעה ינפל םיצולח ורבעיש ןבואר ינבו דג ינב לש םתחטבהל ןווכתמ השמ
.התקולחו ץראה שובכ רחאל דע לארשי
האבה הלאשה
6 הבושת
3 - תכורפ
2 - ךסמ
.וחצמ לע ,ותוא שבל לודגה ןהכה .בהזמ יושע היה ץיצה
האבה הלאשה
7 הבושת
.םתוהז תגצהב םתוא ומיר םהש םושמ םינועבגב עוגפל וצר לארשי
רוסא העובשו ,ער לכ םהל הנואי אלש םינועבגל ועבשנ םהש ךכב םתטלחה תא וקמנ םיאישנה
.רפהל
.לארשי תדעל וא 'ה תיבל םימ יבאושו םיצע יבטוח ויהי םינועבגהש טלחוה ףוסבל
האבה הלאשה
8 הבושת
םחלהל ידכ ולהקנ לארשי ינבו םיטבשה יצחו םינש י"ע חבזמה תיינב התיה הביסה עשוהיב
.[ה"בקב דרמ ותינבב ואר יכ] ,םתיא
.ןימינב ינב דגנכ םחלהל ידכ ולהקנ לארשי ינבו העבגב שגליפב תוללעתהה התיה הביסה םיטפושב
וריבסה םיטבשה יצחו םיינש ינבש רחאל] ,םידדצה ןיב הנבה התיה עשוהיב תולהקתהה תאצות
.[חבזמה תיינב תרטמ תא םיאישנל
.[דחכנ טעמכ רשא] ןימינב טבש דגנכ המחלמל לארשי ואצי ,םיטפוש רפסב תאז תמועל
האבה הלאשה
9 הבושת
ירחא םפדרב םימו םחל וילייחלו ןועדגל קפסל תוכוסו לאונפ ישנא לש םבוריס לשב ץרפ ךוסכסה
.ןידמ יכלמ
.רבדמה יצוקב ריעה ינקז תא רסיי ןועדגש היה תוכוס ישנא לש םשנוע
.הישנא תא גרהו ריעה לדגמ תא ץתינ ןועדגש היה לאונפ ישנא לש םשנוע
האבה הלאשה
10 הבושת
.הילא הנינפ לש זיגרמה סחיהו ,הרקע התויה :שפנ תרמ הנח לש התויהל תוביס יתש
.הנחב לחש יונישל האיבה ןהכה ילע לש ותכרב
האבה הלאשה
11 הבושת
:ויה דודל ןתנוהי ןתנש םינמיסה
.חורבל דוד לעש אוה ןמיס ,"האלהו ךממ ץחה" רענל רמאי אוה םא [1]
.לואש תיב לא בושל לוכי אוהש אוה ןמיס ,"הנהו ךממ ץחה" רענל רמאי אוה םא [2]
.חורבל וילעש ןיבה דוד
האבה הלאשה
12 הבושת
.דוד לש ותוכלמב ריכהל לארשי יטבש לכ תא איבהל התייה העצהה
.םהיביוא דימ לארשי לש םעישומ היהי דודש חיטבה 'ה :קומינה
.באוי היה גרוהה .תינכתה בוכיעל המרג רנבא לש ותגירה
האבה הלאשה
13 הבושת
.'ה חישמ תא גורהל זעה רענהש ךכב שנועה תא קמנמ דוד
.('ו-'ד ,ד"כ ,א לאומש) לואש לש וליעמ ףנכ תא תרכ רשאכ ,הרעמב [1]
.(ב"י-'ט ,ו"כ ,םש) םימה תחפצ תאו תינחה תא לואשמ חקל רשאכ ,הליכחה תעבגב [2]
.'ה חישמב ודי חולשל זעי אל אוהש ךכב איה םירקמה ינשב הקמנהה
האבה הלאשה
14 הבושת
.ז"ע דובעל ובבל תא וטה רשא תוירכנ םישנ אשנ המלש
.םעה לעמ סמה לוע תא לקהל םעבחר לש ובוריס
האבה הלאשה
15 הבושת
.וינודא הדשמ תיצחמ לבקיש הויצ דוד רשא תשוביפמ לש ודבע היה - אביצ
.דוד ריעל והולעהשכ ,הלגעהמ טמשנש 'ה ןוראב ךומתל ודי חלש .בדניבא ינבמ - הזוע
.דודל כ"חא האשינ .ילמרכה לבנ תשא - ליגיבא
.וידימ לארשי תא עישוה זנק ןב לאינתע .םיירהנ םרא ךלמ - םייתעשר ןשוכ
האבה הלאשה
16 הבושת
.התרישב הרובד - (א"כ ,'ה ,םיטפוש)
.וילא םעה בל תא תוטהל הצר רשאכ ויבאב דרמש ינפל ,םולשבא - ('ד ,ו"ט ,ב לאומש)
.ותיבו ילע תא ותללקב ,םיקולאה שיא - (ב"ל ,'ב ,א לאומש)
.גרוהל ואצוהש ינפל ,ירומאה יכלמ תשמחב המחלמה רחאל ,עשוהי - (ב"כ ,'י ,עשוהי)
האבה הלאשה
17 הבושת
.3 - שמש תיב ;1 - דודשא ;5 - (קפא) רזעה ןבא ;4 - הליש
םתמחלמב עויסכ רזעה ןבאל הלישב ןכשמהמ 'ה ןורא תא ואיבה לארשי :רזעה ןבאל הלישמ
.םיתשילפב
.שמש תיבל ןוראה תא חולשל טילחהל םתוא ואיבה םיתשילפב תועיגפה :שמש תיבל םיתשלפמ
האבה הלאשה
18 הבושת
.4 - ןורבח ;3 - םכש ;2 - שדק ;1 - ןלוג
.('ד ,'ב ,ב לאומש) דוד תכלמה :ןורבחב
.(ט"י ,'ג ,ב לאומש) רנבא םע דוד תשיגפ
('י-'ז ,ו"ט ,ב לאומש) .דרמה לע םש זירכה םולשבא
.םעבחר ימיב הכלממה תוגלפתה :םכשב
האבה הלאשה
19 הבושת
.קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק ,לארשיל 'ה השע רשא םיסנה לע עמשש תועומשה
.השמל הינב ינשו הרופיצ תא ריזחהל ידכ :ןכו
.ודבל םעה תא טפש השמש הדבועה
.ארסיס תא הגרה ,ורתי לש ותחפשממ יניקה רבח תשא לעי
.ועגפי אלש ידכ םדגנ המחלמב חתפ םרטב ,קלמעמ קחרתהל יניקהמ שקב לואש
.םירצמ תאיצי ןמזב לארשי םע דסח השע יניקה :קומינה
האבה הלאשה
20 הבושת
.תבשב ןמ טקלל ואציש ךכ לע
.יעיבשה םויב חנו םימי הששב םלועה תא ארב ה"בקהש אוה םעטה
.תומ - תבש ללחמ לש שנועה תא ןאכ הפיסומ הרותה
.ותוא גורהל שי התימ וזיאב עדי אל השמש התיה היעבה
האבה הלאשה
21 הבושת
.תרחא השא ןב היה יכ ותיבמ ותוא ושג חתפי לש ויחא
.ןומע ינב דגנכ םחלהל םשארב תאצל דעלג ינקז לש םתשקב תובקעב רזח אוה
.('ג ,א"י ,םיטפוש) "םיקיר םישנא" :םינוכמ םה חתפי לצא
.('ב ,ב"כ ,א לאומש) "שפנ רמ שיא ...אשונ ול רשא ...קוצמ שיא" :םינוכמ םה דוד לצא
.םעבש םיבושחהו םירשה ויה ,םולשבא דרמ ןמזב םילשורימ אצישכ דוד םע םיכלוהה
.יתגה יתיא תא
האבה הלאשה
22 הבושת
.םעל החכות םואנו הרותה רפס תביתכ ,תודעל הבצמ - ןבא תמקה ,םעה םע תירב תתירכ
.'הב הסיאמ לאומש האר ךלמ םהל ןתנייש לארשי תשקבב
.םיטיח ריצק ןמזב רטמה לש תפומה תא השעו ,םתוא חיכוה ,לגלגב םעה תא סניכ לאומש
.לאומשמו 'המ האריו דחפ ;ךלמה תשקבב התיהש תועטב האדוה :םעה תבוגת
.המלש תוכלמ תקספהו ןברוח ,תולג ןה תוילילשה תואצותה            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך