ד"מ ך"נתב תורגב תניחב
2212 ןולאש ס"שת ץיק

ל"חי 5 - ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(דבלב םיינוכית ס"יתב ידימלתל) ח"כ-א"כ ,בי תומש

.2-5 תולאשהמ שלש לעו (הבוח) 1 הלאש לע תונעל ךילע .וישרפמבו קרפב ןייע
.(תודוקנ 10 הלאש לכל)

(הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.ח"כ -א"כ םיקוספב ןייע
.םיקלח ינשב ןיחבהל רשפא ז"כ -א"כ םיקוספב
.םהמ דחא לכל תרתוכ ןת ?םיקלחה ינש םה המ (1)
ךתבושת תא קמנ ?ח"כ קוספ ךייש םיקלחה ינשמ הזיאל (2)
.( א"כ קוספ) ..."ןאצ םכל וחקו וכשמ"
אתליכמה ירבדב ןכו ,"וחקו" ליחתמה רובידו "וכשמ" ליחתמה רובידב ,י"שר לש ושורפב ןייע
:ךינפלש
".הווצמב וקבדיהו הרז הדובעמ [םכידי] וכשמ :רמוא ילילגה יסוי יבר" אתליכמ
?י"שר בשיימש קוספב ישוקה והמ
?אתליכמה ירבד יפל ישוקה תא בשייל רשפא דציכ
הבושת

2-5 תולאשהמ שלש לע הנע

2 הלאש
.ןמוסמה עטקב ן"במרב ןייע
?ןתנוי 'ר יפל ותוא רמא ימו ,הישאי 'ר יפל "םכל וחקו וכשמ" יוויצה תא לארשיל רמא ימ (1)
?הישאי 'ר יפל ,הז יוויצל רשקהב תושעל םיכירצ םינקזה ויה המ (2)
אקווד "םכל וחקו וכשמ" יוויצה רמאנ ותעדל עודמ רבסהו ,ךינפלש לאנברבא ירבדב ןייע
.םינקזל
םהו חספהמ תאזה הווצמב וזרזי םהש םינקזל ומצעמ תווצל השמ האר ..." :לאנברבא
ויה םהש ,תוזוזמה לעו ףוקשמה לע םדה תניתנבו ותטיחשבו ותחיקלב הנושאר וליחתי
,הלאה םירבדה תושעל השק םעה יניעב היהי ילוא השמ ששח ךכלו ,םינכוסמ רתויה םירבדה
תושעל ודחפיו ...(ב"כ 'ח תומש) "ונלקסי אלו םהיניעל םירצמ תבעות תא חבזנ ןה " םושמ
הצור ,"םכל וחקו וכשמ" םינקזל הוויצ ,רבדב בל ץמוא םהל תתל ידכ ,ןכלו .תאזה הווצמה
"...תאזה הווצמב הנושאר וליחתה ,וירטושו םעה ינקז ,לארשי ינב ישאר םתא :רמול
הבושת

3 הלאש
.ד"כ קוספל ן"במרבו ד"כ -א"כ םיקוספב ןייע
?ושוריפב ן"במר החוד ד"כ קוספב יוויצה לש תיעטומ הנבה וזיא (1)
?וז תיעטומ הנבה ידיל איבהל לוכי הלא םיקוספב המ
?קוספב יוויצה לש הנוכנה הנבהה יהמ ן"במר יפל (2)
.ד"כ קוספל "םייחה רוא" ירבדב ןייע
רזחו ומצע ינפב 'ךל קוחל' בותכה רמאש הממ יכ ...-'הזה רבדה תא םתרמשו' :םייחה רוא
ךינבלו' ,ןיינעב רומאה לכ אוה 'ךל קוחל' .רבדב םיווש םניאש שרפמ הז ירה ...'ךינבלו' רמול
"...[חספ תטיחש] ןיינעהמ םיטרפ-'םלוע דע
ןיבל םירצמ יאצוי רודל יוויצה ןיב הנחבהה תא "םייחה רוא" ססבמ בותכה ןושלב המ לע
?רומשל םיווצמ םיאבה תרודהש רבדה והמ ,"םייחה רוא" יפל ?םיאבה תורודל יוויצה
הבושת

4 הלאש
.ה"כ קוספב ןייע
תועמשמה יהמ .'א ,ו"כ קרפ םירבדב םגו ד"י ,ז"י קרפ ,םירבדב םג תאצמנ המוד החיתפ
תיתכלהה תועמשמה הנוש המבו ,תומוקמה תשולשב הלא תוחיתפ לש תפתושמה תיתכלהה
?ונקרפבש וזמ ז"י קרפב םירבדב החיתפה לש
ווטצנ אל לארשיש אדבועה תא ריבסמ ע"באר דציכ .ה"כ קוספל ע"באר לש ושורפב ןייע
.'ח ,ב"י תומשב רזעיה ?(דחא חספמ ץוח) רבדמב חספ תושעל
הבושת

5 הלאש
,"ןורהא תאו השמ תא 'ה הוויצ רשאכ" ליחתמה רוביד ,ח"כ קוספל י"שרב ןייע
.הז קוספל ן"במרבו
?ן"במרו י"שר םיבשיימש קוספב תינונגסה היעבה יהמ
?לארשי לש םתלעמ לע דומלל רשפא המ ,ן"במר ידיב ישוקה בושיי יפל
."םעה דקיו" ליחתמה רובידב ,ז"כ קוספל י"שרב ןייע
?י"שר יפל ,םעה לש השעמה תילכת יהמ
?י"שר ריכזמש תורושבה שולשמ תחא ללכ ח"כ-א"כ םיקוספב הזומר ןכיה
(.בותכה ןושל תא טטצ)
הבושת


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(דבלב תוינוכיתה תובישיה ידימלתל) ח"י -ט ,ט"י ארקיו

.7-10 תולאשמ שולש לעו (הבוח) 6 הלאש לע תונעל ךילע .וישרפמבו קרפב ןייע
.(תודוקנ 10 הלאש לכל)

.(הבוח) 6 הלאש לע הנע

6 הלאש
.דיחי ןושלב תועיפומ הז עטקב תורכזנה תווצמה בור
:הלאה םיוויצב םיבר ןושלב שומישה תא ריבסהל הסנמ ו"ט ,א"י םיקוספל ושוריפב ע"באר
;( א"י קוספ) "ושחכת אלו" ."ובנגת אל"
;(ב"י קוספ) "ועבשת אלו"
;(ו"ט קוספ) "טפשמב לווע ושעת אל"
ןויערה והמו ,הלאה םיוויצהמ דחא לכב םיבר ןושלב שומישה תא ע"באר ריבסמ דציכ
?ושוריפ יפל םיוויצה לכל ףתושמה
.(ב"י קוספ) "...ךיקלא םש תא תללחו...ועבשת אלו"
ע"באר ירבדב ןכו ,"תללחו םעטו" ליחתמה רובידב ,א"י קוספל ע"בארב ןייע
:ךינפלש [תומשב]
.תמא ורבד היהי ןכ ,תמא םשה אוה [ומכ=] רשאכ יכ ,[העובשב] 'ה רוכזל םעט הנהו" :ע"באר
".םשה תא שיחכמ וליאכ ,ורבד םייקי אל םא הנהו
?העובשב 'ה םש תרכזה לש תילכתה יהמ ,ע"באר יפל
?'ה לולח םושמ רקשל עבשנה לש ותוגהנתהב שי ,ע"באר תעדל ,עודמ
הבושת

7-10 תולאשהמ שולש לע הנע

7 הלאש
.(א"י קוספ) "ובונגת אל"
."ובנגת אל" ןינעב תוליפכ לש תונוש תויעבב םיקסוע י"שרו ארפסה
:ךינפלש ארפסה ירבדב ןייע (1)
.הלעהש תוליפכה תייעב תא בשיימ ארפסה דציכ
."ובנגת אל" ליחתמה רובידב ,י"שר לש ושוריפב ןייע .(2)
.ושוריפב י"שר שמתשמ הבש (תודימ ג"ימ) הדימה תא ראב
;ךינפלש ארמגה ירבדבו א"י קוספב ןייע
,ד"צ ןילוח) ."םיבכוכ דבוע לש ותעד וליפאו תוירבה תעד בונגל רוסא לאומש רמא" :ארמג
ירבדמ הלאה ארמגה ירבד לע תושקהל ןיאש ריעמ ("לודג תוצמ רפס") ג"מסה .('א
ג"מסה איבמ וירבדל היאר ."ותימעב שיא"ל סחייתמ וניא "ובנגת אל"ש םושמ,קוספה
.םימעטה קוסיפמ
?ארמגה ירבד תא הרואכל דגונ קוספב המ
.הישוקה תא בשייל ג"מסל םיעייסמ וניקוספב ארקמה ימעט דציכ רבסה
הבושת

8 הלאש
.(ג"י קוספ) "רקב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת אל"
.ו"ט ,ד"כ ,םירבדב בותכה ירבדבו ,"רקב דע" ליחתמה רובידב ,י"שרב ןייע
גוס ןיינעב ,םירבד רפסב ןיינע ותואב רמאנה ןיבל ונקרפב רמאנה ןיב לדבהה המ ,י"שר יפל
?ותדובע רובעב ןוערפה ןמז ןיינעבו ריכשה
.וירבד תא ססבמ י"שר בותכה ןושלב המ רבסה
:בתוכ םירבד רפסב ן"במר
רמאנש הממ רואיב טשפה ךרד לע-'שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב' םעטו" :ן"במר
,הווהב רבדל םיבותכה ךרד יכ 'רקב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת אל' (ג"י ,ט"י ארקיו) הרותב
ומויב וערפל בותכה הווציו .שמשה אב םרט אצוי אוה ברעלו ,דחא םויב לעופה רוכשל גהנמהו
אל' הרותב רמאש המ יכ ,ןאכב ונתוא דמלי...שמשה וילע אובת אלשו ,דימ ותכאלמ םילשהב
ותכאלממ ותאצב ונערפת אל םאש ,ומויב ונערפתש וב הנווכה 'רקב דע ךתא ריכש תלועפ ןילת
"...הלילב בערב אוה תומיו רקב דע ךתא ורכש ראשייו ותיבל ךלי הנה ,דימ
?ארקיוב קוספב רכזנה ןועריפה ןמז ןיינעב י"שר לש ושוריפמ ן"במרה לש ושוריפ הנוש המב
הבושת

9 הלאש
.ד"י קוספב ןייע
."שרח ללקת אל"
.ן"במרבו ,"שרח ללקת אל" ליחתמה רובידב ,י"שרב ןייע
.םדא לכ ללקל רוסאש םיעבוק ן"במר םגו י"שר םג
.(ז"כ ,ב"כ ,תומשב ןויע רחאל הנע) ?וז הנקסמל י"שר תא איבמ בותכה ןושלב המ
.רבסה ?הנקסמ התואל (ארמגה יפ לע) ן"במר עיגמ ךרד וזיאב
."ךיקלאמ תאריו"
,"ךיקלאמ תאריו" ליחתמה רובידבו "לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" ליחתמה רובידב י"שרב ןייע
.ן"במרב ןכו
הרהזא תבסומ קוספב םיוויצהמ הזיא לע ,"ךיקלאמ תאריו" הרהזאה תא י"שר לש ורואב יפל
.ךתבושת תא קמנ ?וז
.ךירבד תא רבסה ?י"שר ומכ רובס ן"במר םג םאה
הבושת

10 הלאש
.(ו"ט קוספ) "ךתימע טפשת קדצב"
."ךתימע טפשת קדצב" ליחתמה רובידב ,ו"ט קוספל י"שרב ןייע
?י"שר לש וישוריפ ינש ןיב לדבהה והמ
?קוספבש םירחאה םיוויצהמ קוזיח איבהל רשפא םישוריפה ינשמ הזיאל
.עודמ רבסה
.(ז"י קוספ) "אטח וילע אשת אלו"
.ן"במרב ןייע
יהמו ,ן"במרב אבומה סולקנוא שוריפ יפל ,"אטח וילע אשת אלו" לש תועמשמה יהמ
?("יניעב ןוכנו" םילימהמ) ומצע ן"במר לש ושוריפ יפל תועמשמה
הבושת

(תודוקנ 30) 'ב הדיחי ינש קרפ

תולאשהמ םיתש לעו 11-14 תולאשהמ םיתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.15-17
םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותיכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש :בל םיש
."המחלמב

(תודוקנ 8- הלאש לכל) 11-14 תולאשהמ םיתש לע הנע

11 הלאש
.'ו-'א ,ב"י ,םירבדב ןייע
.('ד קוספ) "םכיקלא 'הל ןכ ןושעת אל"
.וירחאלש ןיינעל הז קוספ םירשוקש םינשרפ שיו ,וינפלש ןינעל הז קוספ םירשוקש םינשרפ שי
שרפנ םא קוספבש יוויצה והמו ,וינפלש ןיינעל רושק אוהש שרפנ םא קוספבש יוויצה והמ
?וירחאלש ןיינעל רושק אוהש
בתוכ הז קוספ לע .(א"ל קוספ) "ךיקלא 'הל ןכ השעת אל" :רמאנ קרפה ףוסב םג
תיבב=] ושדקמב ודבעל -'ךיקלא 'הל ןכ השעת אל' ריהזה תאזה השרפב התעו...":ן"במר
וירבד תא ן"במר דמול דציכ רבסהו א"ל -'ל םיקוספב ןייע ."םהלש תודובעב [שדקמה
.(א"ל קוספ) "...ןכ השעת אל" יוויצל הרותה תנתונש קומינה והמו ,בותכהמ
הבושת

12 הלאש
.'כ -ח"י ז"ט ,םירבדב ןייע
.ןידה ילעב לאו םיניידה תא הנוממה לא ,םיניידה לא םינפומה םיוויצ שי הז עטקב
.('כ קוספ) "ףדרת קדצ קדצ"
".הפי ןיד תיב רחא ךולה" :י"שר
"...קדצ יטפוש רתויה תא רחב ...םיטפוש ךל ןתיתשכ" :ונרופס
?י"שר יפל יוויצה הנפומ ימל
.םישנא םתוא לא הנפומה ,עטקב ףסונ יוויצ ןייצו ,ונרופס יפל יוויצה הנפומ ימל בותכ
.(ט"י קוספ) "םיקידצ ירבד ףלסיו םימכח יניע רועי דחושה יכ דחוש חקת אלו"
".קדצ טופשל וליפא-'דחוש חקת אל' " :י"שר
.ךכ שרפל י"שר תא איבמ המ רבסה
הבושת

13 הלאש
.'ג-'א ,ט"י , םירבדב ןייע
הרקמה תא ראב.('ה קוספ) "...ץעה ןמ לזרבה לשנו ץעה תרכל ןזרגב ודי החדנו..."
.תראיתש הרקמה יפל ,"והער תא אצמ"ש רבדה והמ ןייצו ,הז קוספב ראותמה
.ג"י קוספבו 'י קוספב ןייע
"יקנ םד" םילימב בותכה הנכמ ימ תאו ,'י קוספב "יקנ םד" םילימב בותכה הנכמ ימ תא
.ךתבושת תא קמנ ?ג"י קוספב
הבושת

.המחלמב םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינ תותיכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש

14 הלאש
.ח"י -י ,'כ ,םירבדב ןייע
.המחלמב םולשל האירקה ןיינעב םיקולח ן"במרו י"שר
ןתוא בשיימ דציכ ראבו ,ותטישל ן"במר איבמש ך"נתהמ תויאר יתש רוציקב בותכ
.י"שר תטיש יפל ם"ארה
.ב"כ-ו"ט ,'ט קרפ 'א םיכלמב ןייע
הזה ןיינעהו" (םירבדב) :ן"במר בתוכ ,ב"כ-'כ םיקוספב םיראותמה ,המלש לש וישעמ לע
."ואשע הרותכ
?י"שר תטיש יפל םג תמייק וז היעב םאה ?וירבדב ן"במר זמור תיתכלה היעב וזיאל
.ךתבושת תא קמנ
הבושת

(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 15-17 תולאשהמ םיתש לע הנע

15 הלאש
.ט"י קרפ ,ב לאומשב ןייע
.א"י-'י םיקוספבו 'ד-'ג םיקוספב ןייע
?'ג קוספב רכזנה "םעה" והימ
.א"י-'י םיקוספבש םעה ירבדמ ךתבושת תא חכוה ?'י קוספבש "םעה" ותוא והז םאה
.הדוהי שיאל לארשי שיא ןיב חוכיו רכזומ ד"מ -ב"מ םיקוספב
.( ד"מ קוספ) "ךלמב יל תודי רשע " לארשי לש הנעטה יהמ רבסה (1)
"יכלמ תא בישהל יל ןושאר ירבד היה אלו ינתולקה עודמו" לארשי לש הנעטה יהמ רבסה (2)
.(ד"מ קוספ)
הבושת

16 הלאש
.ד"מ היעשיב ןייע
.(א"כ קוספ)"...בקעי הלא רכז"
?וז ותשירד תא איבנה קמנמ דציכו ,רוכזל לארשי םע שרדנ המ
.םלועב 'ה לש וחוכ תא ראתמ איבנה ח"כ-ה"כ םיקוספב
אב וחוכ דציכו ,לארשי יאיבנל רשקב יוטיב ידיל אב 'ה לש וחוכ דציכ רבסה ,הלא םיקוספ יפל
.הרז הדובע ידבועל רשקב יוטיב ידיל
הבושת

17 הלאש
.'י-'א ,ח"נ ,היעשיב ןייע
.דסח תיישע ןהו תולווע ןוקית ןה תוללוכש םעהמ תושירד תועיפומ וז האובנב
.דסח תיישעל איבנה לש תושירד יתשו ,תולווע ןוקיתל איבנה לש תושירד יתש ןייצ
.תושירדהמ תחא לכל םיאתמה קוספה תא בותכ
.'ג-'א םיקוספב ןייע
".םמייקל םיצור וליאכ םימכחל תוארוה לואשל םיצפח - 'ןוצפחי יכרד תעדו' " י"שר
?ושוריפב "וליאכ" הלימה תא ףיסוהל י"שר תא איבמ המ
םיקלא תברק" יוטיבב םג "וליאכ" הלימה תא ףיסוהל שי םאה ,י"שר לש ושוריפ יפל
.ךירבד תא קמנ ?"ןוצפחי
הבושת

( תודוקנ 30) 'ג הדיחי ישילש קרפ

:תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.23- 21 תולאשהמ םיתש לעו 18-20 תולאשהמ םיתש לע

.(תודוקנ 8 - הלאש לכל) .20 - 18 תולאשהמ םיתש לע הנע

18 הלאש
.'ו-'א ב"י בויאב ןייע
.('ד קוספ) "...היהא והערל קוחש"
.בותכה לע ךירבד תא ססב ?הלא וירבדב בויא ביגמ רפוצ לש םירבד וליא לע
.'ו קוספב ןייע
?ג"כ ,'ט קרפב ןנולתמ אוה וילעש בצמה והמו ,הז קוספב בויא ןנולתמ וילעש בצמה והמ
הבושת

19 הלאש
.'ו-'ה םיקוספ ,א"י קרפבו 'ב קוספ 'י קרפ ,בויאב ןייע
.ותא רבדיו בויאל הנעי 'הש םישקבמ רפוצ םגו בויא םג
לע ךתבושת תא ססב ?בויאל 'ה ירבדמ רפוצ הפצמ המלו ,וילא 'ה ירבדמ בויא הפצמ המל
.בותכה
.ח"ל קרפב ןייע
.בויא םע 'ה רבדמ הז קרפב
?'א ףיעסב תנייצש ,בויא לש תויפיצה לע םינוע הז קרפב בויאל 'ה ירבד םאה
.ךירבד תא קמנ
הבושת

20 הלאש
.א"ל בויאב ןייע
.םירוסייה וילע ואבש ינפל ותוגהנתה תא בויא ריכזמ הז קרפב
דציכ רבסהו ,(תורבידה תרשעב תורכזומ רשא) ןהב רהזנ בויאש תונוש תווצמ יתש ןייצ
.בותכה לע ךירבד תא ססב .ןהמ תחא לכב ותדפקה תא קמנמ אוה
.ג"ל קוספבו ט"כ קוספב ןייע
?הלא םיקוספמ דחא לכב בויא רהזנ תוגהנתה וזיאמ
בויא לש ותוגהנתהמ הנוש ,'י-'א םיקוספ ,'ל קרפב תראותמה ,םיריעצה לש םתוגהנתה המב
?ט"כ קוספב
הבושת

(תודוקנ 7 - הלאש לכל) .21-23 תולאשהמ םיתש לע הנע

21 הלאש
.ג"פ םיליהתב ןייע
.םיביואה ירבד תא רומזמב ללפתמה ריכזמ םיימעפ
.הרימא לכ יפל םתינכת יהמ בותכו ,םימעפהמ תחא לכב םיביואה ירבד תא טטצ
.ט"י- ז"י םיקוספב ןייע
םייוגה ןיינעב הליפתהמ (ט"י -ז"י) ולא םיקוספב םייוגה ןיינעב הליפתה הנוש המב (1)
?ז"ט- ד"י םיקוספבש
?'ו קוספ ,ט"ע קרפב ררושמה לש ותשקב המוד תוליפתה יתשמ וזיאל (2)
.ךתבושת תא רבסה
הבושת

22 הלאש
.ג"ע םיליהתב ןייע
.(ב"כ קוספ) "עדא אלו רעב ינאו"
?"רעב" אוהש ללפתמה שיגרמ ןיינע הזיאב
?"לא ישדקמ"ב ללפתמה עיגי הילאש הנבהה יהמ 'כ- ז"י םיקוספ יפל
.בותכה לע ךירבד תא ססב
.'ה-'ג ,'ה ,בויאב ןייע
"לא ישדקמ"ב ללפתמה עיגמ הילאש הנבהל םימוד הלא םיקוספב זפילא ירבד םאה
.קמנ ?םיליהתב
הבושת

23 הלאש
.ו"ט- 'א ,'ז עשוהיב ןייע
(א"י קוספ)"...לארשי אטח"
:('א ,'ז ,עשוהי) ג"בלר
אטחב ...לווע [ילב=] תלוזב וב הרקיש ןכתיי ,[לארשי ללכ=] דחאתמה ץוביקהש ...רמאנו"
שיא ירביאמ רביא ומכ אוה ונממ שיאהו ,דחא שיא ומכ אוהה ץוביקה יכ הזו ...דחאה שיאה
שיא אטחישכ ןכ ,וללכב אוהה םדאה וב קוזיי םדאה ירביאמ ...רביא הלחישכש ומכו ,אוהה
"...תוקיפסה לכ ורתוה ןאכו.ץוביקה ללכ וב קזניי אוהה ץוביקהמ דחא
?התוא בשיימ אוה דציכו ,בשייל אב ג"בלרש בותכב היעבה יהמ
לש הבוגת תרכזנ ('ד -'א םיקוספ ,'ד קרפ) א לאומשב םגו (ו"ט -'ד םיקוספב) ונקרפב םג
.המחלמב ןולשכ לע םעה יגיהנמ
.בותכה ןושלמ םימיאתמה םייוטיבה תא ןייצ ?תומוקמה ינשב הבוגתל ףתושמ המ
.המחלמה לש תיפוסה האצותב תומוקמה ינש ןיב לדבה שי תאז לכב עודמ רבסה
הבושת


תובושת רחבמ


1 הבושת
.םירצמ חספ - ד"כ -א"כ םיקוספ :הקולח (1)
.תורוד חספ - ז"כ -ה"כ םיקוספ
.םירצמ חספ-ג"כ-א"כ םיקוספ :וא
.תורוד חספ - ז"כ-ד"כ םיקוספ
ינב ידי לע רבכ השענש חספב קסוע ח"כ קוספ :קומינ .םירצמ חספל ךייש ח"כ קוספ .(2)
.םירצמ חספ קר אוהו לארשי
."וחקו" ו "וכשמ" ןיבש תוליפכב אוה ישוקה
קחרתהל ותנווכ "וכשמ" יוויצה .םיוויצה ןיב תוליפכ ןיא אתליכמה יפל :ישוקה בושיי
.חספה תווצמ םויקבו 'הב קובדל ותנווכ "וחקו" יוויצהו ,הרז הדובעמ
האבה הלאשה
2 הבושת
תעדל וליאו ,השמ ידי לע לארשיל רמאנ "םכל וחקו וכשמ" יוויצה הישאי יבר תעדל (1)
.םינקזה ידי לע לארשיל רמאנ יוויצה ןתנוי יבר
.השמ לא םעה תא ףוסאל היה הישאי יבר תעדל םינקזה דיקפת .(2)
םושמ םעל תישיא המגודכ וללה םיוויצה תא םינושאר םייקל םינקזה תא הוויצ השמ
.םמייקל ודחפי לארשיש ששח אהו םירצמה דצמ לארשיל ןוכיס שי הלא םיוויצבש
האבה הלאשה
3 הבושת
.תורודל םג בסומ תוזוזמה יתש לעו ףוקשמה לע םד תתל יוויצהש איה תיעטומה הנבהה (1)
תניתנב םיקסועש וינפלש םיקוספה ינשל ד"כ קוספ לש תוכימסה לע ךמתסהל הלוכי וז הנבה
."וכו ףוקשמה לע םדה
חספה ןברק תחיקל לע קר אוה תורודל יוויצהש איה ן"במר תעדל הנוכנה הנבהה .(2)
."וכו ףוקשמה לע ומד תקירז לע אלו ותטיחשו
."ךינבל"ו "ךל" תלפוכו הפיסומ הרותהש אוה "םייחה רוא" לש סוסיבה
.חספה תטיחש אוה רומשל םיווצמ םיאבה תרודהש רבדה
האבה הלאשה
4 הבושת
.ץראל םתסינכ םע אוה בויחה תליחת תווצמה שלש לכב - ףתושמה
ץראה שוביכ רחאל אלא ,ץראל הסינכה רחאל דימ וניא בויחה םירבדב םיקרפה ינשב - הנושה
.התקולחו
םע לכאיהל ךירצ אוהש ןויכ רבדמב חספה ןברק תא םייקל ווטצנ אל לארשי ע"באר תעדל
.תוצמ םהל היה אלו ,ןמ קר םהל היה רבדמבו ,תוצמ
האבה הלאשה
5 הבושת
."ושע ןכ"ו "לארשי ינב ושעיו" - תוליפכה איה היעבה
.תונקדקדב 'ה תווצמה תא ומייקש לארשי לש םתלעמ
תרושב .ולביקש תובוטה תורושבה לע 'הל האדוה איה הדיקה לש תילכתה ,י"שר יפל
תרושב ."ליצה וניתב תאו םירצמ תא ופגנב" ,"םכיתב לא אבל תיחשמה ןתי אלו" - הלואגה
םכילא ורמאי יכ" ;"ךינבלו ךל" - םינבה תרושב ."ץראה לא ואבת יכ היהו" - ץראה תאיב
."םכינב
האבה הלאשה
6 הבושת
.קתושו םיבנוגש האורש ימ תא םג ללוכ יוויצה - ובנגת אל
.דיעמ אלו ורבחל תודע עדויש ימ תא םג ללוכ יוויצה - ושחכת אל
.רקש תנעטב םירחא עיבשמש ימ תא םג ללוכ יוויצה - ועבשת אל
.םידעה תא םג ללוכ יוויצה - טפשמב לווע ושעת אל
,השעמה תא קר ללוכ וניא רוסיאהש אוה םיוויצה לכל ףתושמה ןויערה
.ודיב עייסמה וא ול ףתושה תא םג אלא
'הש םשכ) וירבד תא תמאל הצור עבשנהש איה העובשב 'ה םש תרכזה תילכת ע"באר יפל
.(םייתימא עבשנה ירבד ךכ תמא
אוה םג ,'ה םש ונייהד,ותעובשב וילע ךמסש המ םגש חיכומ אוה רקשל עבשנ םדאש העשב
.עבשנה לש ותניחבמ תמא וניא
האבה הלאשה
7 הבושת
םיטפשמ תשרפב וליאו ,(ואלב) הרהזאו יוויצב תקסוע הרותה ונתשרפב יכ ןייצמ ארפסה .(1)
.בנגה לע לטומה שנועב תקסוע הרותה
יפל שרפתמ םוקמ לכ ונייהד - "וניינעמ דמלה רבדה" איה י"שר שמתשמ הבש הדימה (2)
.עיפומ אוה ובש יללכה ןיינעה
ארמגל דוגינב ,(ידוהיה) ותימעמ קר אוה "ובנגת אל" רוסיאש תוטשפב הארנ קוספהמ
.יוגמ םג אוה רוסיאהש עמתשמש
שי "ובנגת אל"בש םושמ ,"ובנגת אל"ל סחייתמ וניא "ותימעב שיא"ש הארנ םימעטה קוסיפמ
.ךשמהל וניב הקיספמה אתחנתא
האבה הלאשה
8 הבושת
:סוסיבה .הלילה ףוס דע ולש ןועריפה ןמז .םוי ריכשב תקסוע הרותה ונקרפב ,י"שר יפל
."רקב דע...ןילת אל"
.םויה ףוס דע אוה ולש ןועריפה ןמז . הליל ריכשב הרותה תקסוע םירבדב
."שמשה וילע אובת אלו..." :סוסיבה
ויפ לע ,י"שר תמועל .ןיתמהל ילב ,דימ דימת תויהל ךירצ ןועריפה ןמז ,ן"במר תעדל
.הלילה ףוס דע אוה ןועריפה
האבה הלאשה
9 הבושת
דמול אוה ונממש ,תומשב "ךמעב" הלימה לש רוכזאה ךותמ וז הנקסמל עיגמ י"שר
.םעבש ימ לכ תא ללקל רוסאש
םידמל ארקיוב קוספהמא ןיינבב הדימה יפ-לע וז הנקסמל עיגמ (ארמגה פ"ע) ן"במר
םיבושחה לע םידמל תומשב קוספהמו ("שרח") םעבש םיללמואהו םיטושפה לע
.וללקל רוסאש םדא לכ לע בא ןיינבב םידמל ךכ ךותמ - ("אישנו...םיקולא")
."רוע ינפל" יוויצה לע קר תבסומ הרהזאה י"שר יפל
קר ץוחנ הזו ךיתובשחמ תא עדוי אוהש ועמשמ "ךיקולאמ תאריו" י"שר תעד יפל :קומינ
,הללקה - אטחה ,שרח תללקב לבא .תנגוה הניאש הצע ול ןתונ התאש ,רוע ינפל לש רוסיאב
."ךיקולאמ תאריו" וב ריהזהל ךרוצ ןיאו לכל יולג
"שרח ללקת אל" - םיוואלה ינש לע תבסומ הרהזאה ן"במר יפל :קומינ .ךכ שרפמ וניא ן"במר
."רווע ינפל" לעו
האבה הלאשה
10 הבושת
.םדא לכל 'ב שוריפ יפל ,טפושל 'א שוריפ יפל .בותכה הנופ ימל - םישוריפה ןיב לדבהה
שוריפ יפל ,רשוי איה התועמשמ 'א שוריפ יפל - "קדצ" הלימה תועמשמב אוה לדבהה :וא
.תוכז איה התועמשמ 'ב
לכל אלו טפושל םיסחייתמ םירחאה םיוויצה לכש ןוויכ ,ןושארה שוריפל קוזיח איבהל רשפא
.םדא
אל םא) שנעית אלש ידכ ךרבח תא חיכוהל ךילעש איה תועמשמה - סולקנוא שוריפ יפל
.(ונחיכות
ךבילב וילא ךתאנש תאו ךרבח לש אטחה תא רומשת אלש איה תועמשמה - ן"במר יפל
.(וישעמ לע רפכל לכוי אל זאש)
האבה הלאשה
11 הבושת
רוסאש :וא.'ה םש תא קוחמל אלש אוה קוספב יוויצה - וינפלש ןיינעל רושק יוויצה םא
.'ה חבזממ ןבא ץתנל
תיבל ץוחמ תונברוק בירקהל אלש אוה קוספב יוויצה - וירחאש ןיינעל רושק יוויצה םא
.שדקמה
?"ינא םג ןכ השעאו םהיהולא תא םייוגה ודבעי הכיא" 'ל קוספמ וירבד תא קיסמ ן"במר
.םילילאל םידבוע םייוגהש תודובעה יגוסב 'ה תא דובעל איה םהירבד תנווכ
םתושעל ןיא ןכלו ,'ה יניעב הבעותל םיבשחנ םייוגה ישעמ לכש איה הרותה תנתונש הקמנהה
.'הל
האבה הלאשה
12 הבושת
.ןידה ילעבל הנפומ יוויצה י"שר יפל
.םיניידה ינממל הנפומ יוויצה ונרופס יפל
לכב םיטפוש תונמל יוויצה ,רמולכ) "ךירעש לכב ךל ןתת םירטשו םיטפש" :ףסונה יוויצה
.(לארשי ץראב םוקמ
.קוספה תליחתבש "טפשמ הטת אל" םע תוליפכה ללגב ךכ שרפמ י"שר
קסוע היה בותכה םאו ,"םימכח יניע רועי דחושה יכ" הרותב תרמאנש הקמנהה ךותמ :וא
.וז הקמנהב ךרוצ היה אל טפשמ תוטהל ידכ ןתינש דחושב
האבה הלאשה
13 הבושת
:(תויורשפאה תחא ןייצל שי) הרקמה תא ראתל םיכרד יתש
ןמ טמשנ (ןזרגה לש) לזרבהו ,ץעה תא תורכל ידכ ןזרגה תא ףינה םיצע בוטחל אבש םדאה .1
.וגרהו ורבחב עגפ לזרבו ,ולש תקה
ןמ הכיתח זיתה ןזרגהו ,ץעה תא תורכל ידכ ןזרגה תא ףינה ,םיצע בוטחל אבש םדאה .2
.ותגרהו ורבחב העגפ איהו ץעה
- "אצמו" הלימה
.ותימהו והער תא אצמ רשא ןזרגה לש לזרבל תסחייתמ ,1 שוריפ יפל
.ותוא התימהו והער תא האצמש איהו עקבתהש ץעה תכיתחל תסחייתמ ,2 שוריפ יפל
.הגגשב חצורה הנוכמ "יקנ םד" - 'י קוספב
ירע השרפה תילכת לש רבסה הזו ,הגגשב חצורב קסוע יוטיבה עיפומ ובש רשקהה :קומינ
.התימ בייח וניאש הגגשב חצורה לש יקנ םד ךפשי אלש ידכ - טלקמ
אוהש ןכתיי אלו ,דיזמב חצורב קסוע עטקהש ןויכ :קומינ .חצרנה אוה "יקנ םד" - ג"י קוספב
."יקנ םד" ארקי
האבה הלאשה
14 הבושת
:ן"במר לש תויארה
.ירומא היהש תורמל םולשל ול ארק השמ - ןוחיסמ .1
עמשמו לארשי םע ומילשי אלש םימעה לש םבל תא קזיח 'הש רמוא בותכה - םינועבגהמ .2
.לארשי ידי-לע בויחב םינענ ויה - םינועבגה ומכ םימילשמ ויה םאש
:ם"ארה יפל בושייה
.י"שר תעדל םג םולשל אורקל רתומ זאו שובכל אלו רובעל וצר קר ןוחיסב .1
,חנ ינב תווצמ עבש לבקלו ז"ע דובעל קיספהל ומיכסי אלש םבלב ןתנ 'הש בותכה תנווכ .2
.י"שר תעדל םג םולשל םהל אורקל רתומ ,םימיכסמ ויה ול לבא
?םמייק דציכו ,וידבע ןיב םיסוביו םירומא ויהש רכזנ המלש לצא - היעבה
האבה הלאשה
15 הבושת
.דרמה ןמזב ומע וכלהש דוד ישנא םה 'ג קוספב "םע"ה
קוספמ איה החכוהה .דרמה ןמזב םולשבא םע ויהש םיטבשה תרשע םה 'י קוספב "םעה" !אל
.םהילע ךלמל םולשבא תא וחשמש שרופמב םיריכזמ םה וב א"י
.דודב םיקלח הרשע לוכיבכ םהל שי ןכלו ,םיטבשה תרשע םהש םינעוט לארשי (1)
.והשקיב הדוהיש ינפל בושל דודמ שקבל םינושארה ויה לארשיש איה הנעטה (2)
האבה הלאשה
16 הבושת
.(םהירחא תכלל התפתי אל) םייוגה לש םילילאה תוספא תא רוכזל שרדנ םעה
קמנמ איבנה .(ע"באר יפ-לע) ובהוא 'ה ןכ-יפ-לע ףאו ,ז"ע רבעב דבעש רוכזל שרדנ םעה :וא
.'ה ידבע םה לארשיש ךכב ותשירד תא
לבבש) םיאיבנה ירבד תא םייקל לוכי 'הש ךכב יוטיב ידיל אב רבדה לארשי יאיבנל רשקב
.'ה תוחילשב שרוכ ידי-לע ולאגיי לארשיו ברחית
.לעופל םאיצוהל םהל ןתונ וניאו םדא ינב תובשחמ תא לטבמ 'ה ,הרז הדובע ידבוע יבגל
האבה הלאשה
17 הבושת
:תולווע ןוקית
.('ו קוספ) "םישפח םיצוצר חלשו" - םידבעה תא וא םיאכדנה תא ררחשל--
לכו" -(לוע ,טומ ןושלמ) ךיתחת םישובכה לעמ דובעשה תא לטבל :וא ןידה תוויע תא לטבל--
.('ו קוספ) "וקתנת הטומ
.('ד קוספ) "עשר ףרגאב תכהלו ומוצת הצמו בירל ןה" - הז תא הז תוכהלו בירל קיספהל--
:דסח תיישע
הנענ שפנו ךשפנ בערל קפתו" ('ז קוספ) "ךמחל בערל סרפ" - הקדצו עויס ,תלוזב הכימת--
.('י קוספ) "עיבשת
.('ז קוספ)"ותסיכו םורע הארת יכ" - םיינעב הכימת--
,(ז קוספ) "םלעתת לא ךרשבמו"
דציכו ,םיאטוח םהש הארנ םירחא םיקוספמש ןוויכ "וליאכ" הלימה תא ףיסומ י"שר
םיצור םה וליאכ םינפ םידימעמ םה י"שר תעדל ?'ה תא םישרוד םהש איבנה םהילע רמוא
.'ה תווצמ תא תעדל
."וליאכ" הלימה םע שרפל שי "ןוצפחי םיקולא תברק" יוטיבה תא םג
.ןיינע ותואב םישנאה םתואל סחייתמ אוהש ינפמ :קומינ
האבה הלאשה
18 הבושת
.בויא יפלכ ונווכ רשא רפוצ לש געלה ירבד לע ביגמ בויא
('א ,א"י)."םילכמ ןיאו געלתו ושירחי םיתמ ךידב" :סוסיבה
.('ד ,א"י) "ךיניעב יתייה רבו יחקל ךז רמאתו" :וא
.(ב"י ,א"י) "דלוי םדא ארפ ריעו בבלי בובנ שיאו" :וא
קידצ לש בצמ לע 'ט קרפב וליאו ,ול בוטו עשר לש אוה 'ו קוספב בויא ןנולתמ וילעש בצמה
.ול ערו
האבה הלאשה
19 הבושת
.('ב ,'י) "ינבירת המ לע ינעידוה" .שנוע ול עיגמ (המ לע וא) עודמ ול ריבסי 'הש הפצמ בויא
.שנועכ ול ואב וירוסייש ןויכ ,ותנולתל םוקמ ןיאש בויאל עידוי 'הש הפצמ רפוצו
.('ו ,א"י) "ךנועמ הולא 'ה ךל השי יכ עדו"
וניא 'הש ןויכל :תחא תורשפא
ריהבמ קר אלא] ותוא שינעמ אוה עודמ בויאל ריבסמ ול
.[ותנבה תלוכימ הלעמל איה 'ה תגהנהש
ותגהנהש ול ריהבמ 'הש ךכב בויא לש ויתויפצל הנעמ 'ה ירבדב תוארל רשפא :תרחא תורשפא
.ותנבה תלוכימ הלעמל איה
האבה הלאשה
20 הבושת
:תווצמ יתש ןייצל שי
םה יכ :וא "ילילפ ןווע המיז" וזש איה הקמנהה .('ט) "השא לע יבל התפנ םא" תונז יניינע .1
םוקי יכ השעא המו" :שנועהמ דחפמ אוהש :וא ."לכאת ןודבא דע איה שא" :דאמ םיקיזמ
.(ד"י קוספ) "לא
יתשחכ יכ" 'הב רפוכ אוה ךכב יכ הקמנהה .(ד"כ) "ילסכ בהז יתמש םא" הרז הדובע יניינע .2
.(ח"כ) "לעממ לאל
.ולשכנ ויביואשכ חמש אל - ט"כ קוספב בויא רהזנ הנממש תוגהנתהה
.םהילע הדומו ויתונווע תא ריתסמ וניא - ג"ל קוספב
השקה ובצמל םיגעול םיריעצ םתוא - ךופה בצמ םיאצומ ונא ,'ל קרפב םיריעצה תוגהנתהב
.בויא לש
האבה הלאשה
21 הבושת
תא דימשהל םהלש תינכתה - ('ה קוספ) "דוע לארשי םש רכזי אלו יוגמ םדיחכנו וכל" (1)
. לארשי םע
סורהלו שדקמה תיב תא תשרל םהלש תינכתה - (ג"י קוספ) "םיקולא תואנ תא ונל השרנ" (2)
.ותוא
.לארשי ץרא תא שובכל םהלש תינכתה :וא
ונייה ,ישגר שנוע לש וא ינחור שנוע לש השקבב תקסוע ט"י-ז"י םיקוספב הליפתה (1)
הליפתה התמועל .'הב הרכהל ועיגי רשא דע םהיתוינכתב השוב שיגרהל םהל םורגל
.יזיפ שנועל השקבב תקסוע ז"ט-ד"י םיקוספבש
.(ט"י-ז"י םיקוספב) הנושארה הליפתל המוד ט"ע קרפב הליפתה (2)
.'ה תא תעדל לש תובישחה לעו ךרוצה לע אוה ררושמה לש שגדה תוליפתה יתשב :רבסהה
האבה הלאשה
22 הבושת
.ול בוטו עשר תלאשב "רעב" אוהש שיגרמ ללפתמה
.ינמז אוה עשרל בוטהש לא ישדקמב לבקל לוכי אוהש הנבהה
.('כ) "הזבת םמלצ ריעב 'ה ץיקהמ םולחכ" וא (ט"י) "עגרכ המשל ויה ךיא" :סוסיב
תראותמ תומוקמה ינשבש ךכב אוה ןוימדה .םיליהתב תנתינה הבושתל םימוד זפילא ירבד
.תפלוחו תינמז החלצהכ עשרה תחלצה
האבה הלאשה
23 הבושת
?םישנענ לארשי לכו אטוח דחא םדאש הרוק דציכ :איה היעבה
.שנענ רוביצה לכ - אטוח דיחיהשכו ,ףוגל רביאכ םירבוחמ םעהו דיחיה - הבושתה
םהילא 'ה סחיב ןולשיכל הביסה תא םעה ינקז םילות תומוקמה ינשב - ףתושמה
.שפנ ןובשח םישועו ךכ לע םיננולתמו
.('ז קוספ) "...ירומאה דיב ונתוא תתל ןדריה תא הזה םעה תא... תרבעה המל" :עשוהיב
.('ג קוספ) " 'ה ונפגנ המל" לאומשב
ושע אל םה לאומשב .ןולשיכה תביס אוהש אטוחה תא וריסהו הבושת ושע עשוהיב - רבסהה
.ףוסבל וסבוה ןכלו ,םיתשילפ דימ םליציש וויקו הנחמל 'ה ןורא תא ואיבה קר אלא ,הבושת


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך