םייתד רפס יתבל ך"נתב תורגב תניחב
2001 ,א"סשת ץיק - 2212 'סמ ןולאש

ל"חי 5 - ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(םיינוכיתה רפסה יתב ידימלתל) ו"ט-א ,טי תומש

.5-2 תולאשהמ שולש לעו (הבוח) 1 הלאש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע

(הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.ןמוסמה עטקב א"י קוספל ונרופסבו ,א"י-'א םיקוספב ןייע
?יניס רה דמעמ תארקל לארשי לש תונכהה יגוס ינש םה המ ,ונרופס יפל
.ךירבד תא קמנ ?'ו-'ג םיקוספבש לארשיל הרימאה תכייש תונכהה יגוסמ הזיאל

.ןמוסמה עטקב ג"י קוספל ע"בארבו ,ג"י-א"י םיקוספב ןייע
:ךינפלש אתליכמה ירבדב ןכו
יסוי יבר ,רהב תולעל ןיאשר םתא ולוק תא לבויה ךושמישכ - 'לבויה ךושמב'" :אתליכמ
הניכשהש ןמז לכ - ומוקמ תא דבכמ אוה אלא ,ודבכמ םדא לש ומוקמ אל [ורמא ןאכמ] רמוא
."רהב תולעל ןיאשר לוכה הניכש הקלתסנ ,תמוי רהב עגונה לכ רהב
?אתליכמה יפל וז הלימב הנווכה ימלו ,ע"באר יפל ג"י קוספב "המה" הלימב הנווכה ימל (1)
.רהב השודקה תא רצוי המ ,אתליכמה יפל ,רבסה (2)
הבושת

.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
."םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו" (1)
:ךינפלש ם"יבלמ ירבדבו ,'םירשנ יפנכ לע' ה"דב 'ד קוספל י"שרב ןייע
םירצמ תאמוט םוהתב םיעקושמ םתייה יכ - 'םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו' :ם"יבלמ
."...םימש םורל וילזוג תא אשונהש רשנכ םורה לא קמועה ןמ םכתא יתאשנו
םעל עגונב "םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו" יומידה תנבהב ם"יבלמל י"שר ןיב לדבהה המ
?לארשי
."םירצמל יתישע רשא םתיאר םתא" (2)
.ןמוסמה עטקב ,"םתיאר םתא" ה"דב 'ד קוספל י"שרב ןייע
םירבדה םירשקתמ דציכו ,םירצמל 'ה השעש הממ דומלל לארשי םיכירצ המ ,י"שר יפל
?ולוכ קוספל

'ה קוספל ונרופסבו ,'םירצמל יתישע רשא םתיאר םתא' ה"דב 'ד קוספל ונרופסב ןייע
.ןמוסמה עטקב
ירבד יפל ,"םירצמל יתישע רשא םתיאר םתא" 'ד קוספב רמאנל רשקתמ 'ה קוספ דציכ
?הלא ונרופס
הבושת

3 הלאש
.('ה קוספ) "ץראה לכ יל יכ"
.ןמוסמה עטקב 'ה קוספל ע"בארב ןייע
?קוספב ריבסהל אב "ץראה לכ יל יכ" טפשמה המו ,"ץראה" הלימה תנווכ יהמ ,ע"באר יפל

.('ו קוספ) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו"
.הז קוספל ן"במרבו ,ןמוסמה עטקב 'ו קוספל ונרופסב ןייע
?'ו קוספב תורכזנה לארשיל תוחטבהה ןה המ ,ונרופס יפל (1)
ונרופס לש שוריפהמ הנוש 'םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו' החטבהל ן"במר לש שוריפה המב (2)
?וז החטבהל
הבושת

4 הלאש
.ןמוסמה עטקב 'ט קוספל ע"בארבו ,'ט-'ח םיקוספב ןייע
?ע"באר הלעמש ,'ט-'ח םיקוספב היעבה יהמ (1)
.ןמוסמה עטקב 'ח קוספל ן"במרב ןייע (1)
?'ט-'ח םיקוספב שיש היעבה תא בשיימ ן"במר דציכ

.ןמוסמה עטקב 'ג קוספל ע"בארבו ,'ג קוספב ןייע
תארקש ע"באר ירבדב רזעיה ?התוא בשיימ ע"באר דציכו ,'ג קוספב תררועתמה היעבה יהמ
.א ףיעסב
הבושת

5 הלאש
:יניס רהב 'ה תולגתהל תוילכת יתש הרותה תנייצמ 'ט קוספב
."םלועל ונימאי ךב םגו" ;"ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב"
.ןמוסמה עטקב 'ט קוספל ן"במרב ןייע
?הלאה תוילכתה יתשמ תחא לכ תא ן"במר ראבמ דציכ

:ךשמהבש ן"במר ירבדבו ,(ז"י-ו"ט ,'כ ,תומש) ךינפלש םיקוספב ןייע
ז"י-ו"ט ,'כ תומש
ועניו םעה אריו ןשע רהה תאו רפשה לוק תאו םידיפלה תאו תולוקה תא םיאר םעה לכו
ןפ םיהלא ונמע רבדי לאו העמשנו ונמע התא רבד השמ לא ורמאיו :קחרמ ודמעיו
רובעבו םיקל/אה אב םכתא תוסנ רובעבל יכ וארית לא םעה לא השמ רמאיו :תומנ
:ואטחת יתלבל םהינפ לע ותארי היהת

יכ רמאיש ןכתיי לבא ... - 'םיקלא אב םכתא תוסנ רובעבל יכ' " :(ז"י ,'כ ,תומשל) ן"במר
ותנומא הסנכנ ,הניכשה יוליג םכל הארהש ןוויכש םיקולאה אב ותנומאב םכליגרה רובעבל
םכתוארב 'םכינפ לע ותארי היהת' ןעמלו .םלועל הנממ םכשפנ דרפית אלו וב הקבדל םכבבלב
"..הלודג הארי ונממ ןואריתו ץראבו םימשב םיקולאה ודבל אוה יכ
?ז"י קוספב תוטרופמה יניס רה דמעמב 'ה תולגתה לש תוילכתה יתש ןה המ ,ן"במר יפל
הבושת

 

דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(תוינוכיתה תובישיה ידימלתל) טי-ד ,גכ תומש

.10-7 תולאשהמ שולש לעו (הבוח) 6 הלאש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע

(הבוח) 6 הלאש לע הנע

6 הלאש
.ט"י-'י םיקוספבו 'ט-'ד םיקוספ ,םיקלח ינשב ןיחבהל רשפא ט"י-'ד םיקוספב (1)
?ינשה קלחבש תווצמל ףתושמ המו ,ןושארה קלחבש תווצמל ףתושמ המ
שלש' ה"דב ז"י קוספל י"שרבו ,'תובשת יעיבשה םויבו' ה"דב ב"י קוספל י"שרב ןייע (2)
.'םימעפ
?ז"י -ו ב"י םיקוספב ונבלמ איצוהל הרותה האב תיעטומ הבשחמ וזיא ,י"שר יפל

.(א"י קוספ) "התשטנו הנטמשת תעיבשהו"
.ןמוסמה עטקב א"י קוספל ן"במרבו ,ןמוסמה עטקב א"י קוספל י"שרב ןייע
:התוא םלשהו ,ךינפלש הלבטה תא ךתרבחמל קתעה (1)
ן"במר ירבד יפלו י"שר יפל ,"התשטנו" ,"הנטמשת" םייוויצהמ דחא לכב הנווכה המל בותכ
.("בותכה לבא" םילימהמ)

"התשטנו"
"הנטמשת"
 
    י"שר
    ן"במר

(ןמוסמה עטקב ן"במרב םיאבומה) ע"באר ירבד יפל "הנטמשת" הלימב יוויצה המב (2)
?ן"במרו י"שר יפל יוויצהמ הנוש
הבושת

.10-7 תולאשהמ שולש לע הנע

7 הלאש
.'ה-'ד םיקוספב ןייע
.'ד-'א ,ב"כ ,םירבדב םג תועיפומ ,הלא םיקוספב תורכזנש תווצמה
.'ד קוספב ןייע
:בתוכ ('א ,ב"כ) םירבד רפסל ן"במר
רפסב) הרותב רמאש תראובמ הווצמ וז - 'םיחדנ ויש תא וא ךיחא רוש תא הארת אל'"
רומאל ןאכב ףיסוהו ,'ול ונבישת בשה העות ורומח וא ךביוא רוש עגפת יכ' ('ד ,ג"כ ,תומש
,'םיחדנ' ריכזה התעו ,לודג למע אלב ךרדה ותוטהל לוכיו וכרדמ העתש ,העות יכ ,'םיחדנ'
."וקיחרהו ונממ וחרבש
?ן"במר יפל ,ונקרפב 'ד קוספב ראותמה הרקמה והמ (1)
?תומשב רמאנה לע ('א ,ב"כ) םירבדב הווצמה בויחב תפסותה יהמ ,ן"במר יפל
.תומשב רמאנה לע 'ג-'א ,ב"כ ,םירבדב ראבל הפיסומ הרותהש םירבד ינש דוע ןייצ (2)

.ןמוסמה עטקב הז קוספל י"שרבו ,'ה קוספב ןייע
יפל התנווכ יהמו ,טשפה יפל "ול בזעמ תלדחו" יוטיבב הרותה תנווכ יהמ ,י"שר יפל (1)
?שרדה
ןמיס היהי המו ,טשפה יפל "ול בזעמ תלדחו" יוטיבה ףוסב קוסיפה ןמיס היהי המ (2)
?שרדה יפל קוסיפה
הבושת

8 הלאש
.'ז קוספב ןייע
."קחרת רקש רבדמ"
.'קחרת רקש רבדמ' ה"דב 'ז קוספל ונרופסבו ,'רקש רבדמ' ה"דב 'ז קוספל ע"בארב ןייע
?םינשרפהמ דחא לכ יפל ,"רקש רבד" והמ (1)
:ךינפלש ם"במר ירבדב ןייע (2)
לע םגו .ורבח ןיד לעב אוביש םדוק ,ןיידל וירבד עימשי אלש רהזומ ןיד לעב ןכו ..." :ם"במר
." 'קחרת רקש רבדמ' רמאנ ...הז
('ז הכלה ,א"כ קרפ ,ןירדהנס תוכלה ,הרות הנשמ)
?ונרופס לש רואיבל המוד "קחרת רקש רבדמ" יוויצל ם"במר לש רואיבה המב

."גרהת לא קידצו יקנו"
.'עשר קידצא אל יכ' ה"דבו ,'גרהת לא קידצו יקנו' ה"דב 'ז קוספל י"שרב ןייע
?'גרהת לא קידצו יקנו' יוויצל י"שר לש שוריפב תואבומש תויורשפאה יתש ןה המ (1)
תא רבסה ?י"שר יפל ,"עשר קידצא אל יכ" הרמאב תקמנמ הרותה תויורשפאה יתשמ וזיא (2)
.ךירבד
הבושת

9 הלאש
:ךינפלש אתליכמה ירבדבו ,ג"י-ב"י םיקוספב ןייע
לכ השעת אל רמוא אוהש יפל רמאנ המל ורמשת םכילא יתרמא רשא לכבו :אתליכמ
רמול דומלת ןיינמ תובש םושמ ןהש םירבד הכאלמ םושמ ןהש םירבד אלא יל ןיא הכאלמ
.ורמשת םכילא יתרמא רשא לכבו
.קיספ ,הלאש ןמיס ,תואכרמ ןמס - םתוא קספו ,אתליכמה ירבד תא ךתרבחמל קתעה (1)
.תנמיסש קוסיפה ינמיסל ביבסמ םיירגוס ןמס :הרעה
קוספ) "ורמשת םכילא יתרמא רשא לכבו" :הרמאב הרותה הריהזמ המ לע ,אתליכמה יפל (2)
?(ג"י

.(2) ,(1) םינמוסמה םיעטקב ג"י קוספל ן"במרב ןייע
רואיבמ הנוש "ורמשת םכילא יתרמא רשא לכבו" יוויצל ן"במר לש רואיבה המב (1)
?הז יוויצל אתליכמה
?"וריכזת אל" יוויצב הרותה הפיסומ המ ,ן"במר יפל (2)
הבושת

10 הלאש
.ח"י קוספב ןייע
(3) ןמוסמה עטקב ח"י קוספל ן"במרב ןייע
?ן"במר יפל ,"יחבז םד ץמח לע חבזת אל" רוסיאה והמ
?ן"במר החוד י"שר לש שוריפב תירשפא הנבה וזיא

(4) ןמוסמה עטקב ח"י קוספל ן"במרב ןייע
?הלעמ ן"במרש קוספב היעבה המ
?וניתובר תעד יפל ,היעבה תא בשיימ ן"במר דציכ
הבושת

 

'ב הדיחי - ינש קרפ

םייתש לעו 14-11 תולאשמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.17-15 תולאשהמ

םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש :בל םיש
."המחלמב

.14-11 תולאשהמ םייתש לע הנע

11 הלאש
.'ח-'א ,ז"ט ,םירבדב ןייע
('ו קוספ) "םירצממ ךתאצ דעומ שמשה אובכ ברעב חספה תא חבזת םש ..."
- שמשה אובכו ,והחבז הלעמלו תועש ששמ - ברעב :םיקולח םינמז השולש ירה" :י"שר
."הפרשה תיבל אציו רתונ השענ ,רמולכ ,והפרוש התא - ךתאצ דעומו ,והלכאת
?הז ושוריפב בשיימ י"שר קוספב היעב וזיא (1)
.חספל רשקב םייוויצ השולש ושוריפב ריכזמ י"שר (2)
.הלאה םייוויצהמ דחא לכ עיפומ םהבש םיקוספה תא עטקהמ טטצ

('ז קוספ) "...תלכאו תלשבו"
בשייל רשפא דציכו ,'ט-'ח ,ב"י ,תומשב רמאנל האוושהב הז קוספמ הלועה היעבה יהמ
?וז היעב
הבושת

12 הלאש
.'ט-'א א"כ ,םירבדב ןייע
.'ח-'ו םיקוספב ןייע
,('ז קוספ) "...הזה םדה תא הכפש אל ונידי" :םרמאב םינקזה תנווכ יהמ רבסה (1)
.םימד יכפוש םה ןידה תיב ינקזש תעדה לע תולעהל ןיא ירהו
('ח קוספ) "םדה םהל רפכנו ..." (2)
.ךתבושת תא קמנ ?הלאה םירבדה תא םג ורמא םינקזהש רמול רשפא םאה

.('ט קוספ) "ךברקמ יקנה םדה רעבת התאו"
'ה יניעב רשיה אוהו ,גרהיי הז ירה ,הלגעה הפרעתנש רחא גרוהה אצמנ םאש דיגמ" :י"שר
."
." 'ה יניעב רשיה השעת םא ךצראב יקנ םד ךפשיי אל יכ" :ע"באר
?"יקנה םדה רעבת התאו" יוויצה לש שוריפב ע"בארל י"שר ןיב לדבהה המ
הבושת

13 הלאש
"וניזאה תריש"ב ןייע
.ב"י-'ז םיקוספב ןייע
?'ח-'ז םימדוקה םיקוספה ינשל הרושק איה דציכו ,'ט קוספב העיבקה יהמ

.ח"י-ג"י םיקוספב ןייע
.'ה לא םעה סחי ןיבו ומע לא 'ה סחי ןיב דוגינ שי הז עטקב
?הז דוגינ יוטיב ידיל אב המב (1)
.בותכה לע ךירבד תא ססב ?'ה לא םעה לש הז סחיל םרוגה והמ (2)

םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש
."המחלמב
הבושת

14 הלאש
.ח"י-'י ,'כ ,םירבדב ןייע
(ו"ט קוספ) "...תקחרה םירעה לכל השעת ןכ"
רבסה ?ן"במר יפל - הזיא לעו ,י"שר יפל ו"ט קוספ בסומ םימדוקה םיקוספהמ הזיא לע (1)
.ךירבד תא
תאו ,י"שר יפל (ז"ט קוספ) ?הלאה םימעה ירעמ קר" ורמאב טעמל הצור בותכה המ תא (2)
?ן"במר יפל טעמל הצור בותכה המ

.'ז ,'ט ,עשוהיב ןייע
ק"דר יפלו י"שר תטיש יפל ,('ז קוספ) "לארשי שיא" לש הלאשה תנווכ התייה המ רבסה
.(הרותב ן"במר תטישכ רבוסה)
הבושת
.17-15 תולאשהמ םייתש לע הנע

15 הלאש
.'ז-'א ב"מ ,היעשיב ןייע
.'ד-'א םיקוספב ןייע
.ןהמ ענמנ דבעהש תויוגהנתה תוטרופמ הז עטקב
.ןהמ ענמנ אוהש תויוגהנתהה טוריפמ דבעה לש יפואה לע דומלל רשפאש םירבד ינש ןייצ
.בותכה לע ךירבד תא ססב

.'ז-'ה םיקוספב ןייע
.לארשיל הנפומ אוהש םירובסה םינשרפ שיו ,איבנל הנפומ 'ו קוספש םירובסה םינשרפ שי
.הלאה תועדהמ תחא יפל ,('ו קוספ) "םע תירבל ךנתאו ךרצאו" םירבדה תא ראב (1)
לש תילכתה יהמו ,('ז קוספ) תורוויעה םעה יניע תא חוקפל רומא ימ ,תבתכש העדה יפל (2)
?וז הלועפ
הבושת

16 הלאש
.ב"י-'א ,ב"נ ,היעשיב ןייע
.הז עטקב םילשורי לע יחכונה בצמה לע דומלל רשפאש םירבד ינש ןייצ
.בותכה לע ךירבד תא ססב

.'ה-'ג םיקוספב ןייע
"ץאנמ ימש םויה לכ דימתו" העיבקה ידיל איבנה תא םיאיבמ םייוגה לש םישעמ וליא (1)
.הלא םיקוספב בותכה לע ךירבד תא ססב ?('ה קוספ)
.'י-'ו םיקוספבש המחנה ירבד ןיבו וז העיבק ןיבש רשקה תא רבסה (2)
הבושת

17 הלאש
.ד"כ קרפ ,'א לאומשב ןייע
.םימלוצמה םיעטקב רופסמה יפל אוה וז הלאשב םיקוספה ןויצ :בל םיש
('ו-'ד םיקוספ) ךינפלש םיקוספב ןייע
ךדיב ךיביא תא ןתנ יכנא הנה ךילא 'ה רמא רשא םויה הנה וילא דוד ישנא ורמאיו
יהיו :טלב לואשל רשא ליעמה ףנכ תא תרכיו דוד םקיו ךיניעב בטי רשאכ ול תישעו
יל הלילח וישנאל רמאיו :לואשל רשא ףנכ תא תרכ רשא לע ותא דוד בל ךיו ןכ ירחא
:אוה 'ה חישמ יכ וב ידי חלשל 'ה חישמל ינדאל הזה רבדה תא השעא םא 'המ

ליחתהש ןוויכ אלא ןרדסכ אלש ןיבותכ וללה תוארקמ ינש" :י"שר בתוכ 'ו-'ה םיקוספ לע
"..ןושארה ורבדל רזוח ךכ רחאו ...וירבד לכ הליכ ליעמה תתירכב רבדל
?םרדסכ םיבותכ םניא ןאכ םיקוספה יכ עובקל י"שר תא איבה המ

:('כ-ז"י םיקוספ) ךינפלש םיקוספב ןייע
תדגה תאו :הערה ךיתלמג ינאו הבוטה ינתלמג התא יכ ינממ התא קידצ דוד לא רמאיו
שיא אצמי יכו :ינתגרה אלו ךדיב 'ה ינרגס רשא תא הבוט יתא התישע רשא תא םויה
התעו :יל התישע רשא הזה םויה תחת הבוט ךמלשי 'הו הבוט ךרדב וחלשו וביא תא
.לארשי תכלממ ךדיב המקו ךולמת ךלמ יכ יתעדי הנה

ךרדב וחלשו וביא תא שיא אצמי יכו" :םירבדה תא ההימתב אורקל שי יכ םיבתוכ םינשרפב
.(ט"י קוספ) "הבוט
?(ההימת ךרדב אלש) אתוחינב הלאה םירבדה תא וארקל ישוקה והמ (1)
.(ז"י קוספ) "ינממ התא קידצ" דודל וירבד תא םיקזחמ לואש לש הלא םירבד דציכ רבסה (2)
הבושת

 

'ג הדיחי - ישילש קרפ

םייתש לעו 20-18 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.23-21 תולאשהמ

.20-18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
'ח קרפ ,בויאב ןייע
"ןושיר רדל" תונפל בויאל ארוק דדלב 'ח קוספב
.וז ותאירק תא קמנמ דדלב דציכ רבסה (1)
?"ןושיר רד"מ דומלל ךירצ בויאש הנקסמה יהמ (2)

(ט"י-ב"י םיקוספ ,'ד קרפב) בויאל זפילא ירבדב ןייע
?הלא םיקוספב בויאל גיצמ זפילאש הנעטה יהמ
ותאירקב) ותנעטל עיגמ דדלב הבש ךרדהמ הנוש ותנעטל עיגמ זפילא הבש ךרדה המב
?(בויאל
הבושת

19 הלאש
.א"י-'ג ,'י ,בויאב ןייע
.('ג קוספ) "ךיפכ עיגי סאמת יכ"
.'ה לש "ויפכ עיגי" אוה םדאה יכ םידמלמש םייוטיב העברא עטקהמ טטצ

?'ז-'ג םיקוספמ הלועה 'ה יפלכ בויא לש תיללכה הנעטה יהמ
?'ה יפלכ תיללכה ותנעטל 'ד קוספב בויא לש תוירוטרה תולאשה תועייסמ המב
הבושת

20 הלאש
.ח"כ קרפ ,בויאב ןייע
.ט"י-'א םיקוספב ןייע
.'ב-'א םיקוספב בויא לש העיבקה תא רבסה
?'ב-'א םיקוספב ותעיבקמ הנוש המכחל עגונב עטקה ךשמהב בויא לש העיבקה המב
.בותכה לע ךירבד תא ססב

.'כ-ב"י ,'מ ,היעשיבו ו"כ-'כ םיקוספב ןייע
.האירבב 'ה לש ותלוכי לע רפוסמ תומוקמה ינשב
םירבדה ובש רשקהה יפ לע הנע ?תומוקמהמ דחא לכב 'ה לש ותלוכי לע רפוסמ המ םשל
.םוקמ לכב םירמאנ
הבושת

.23-21 תולאשהמ םייתש לע הנע

21 הלאש
.ד"פ רומזמ ,םילהתב ןייע
.ג"י קוספבו 'ה קוספב "ירשא" הרימאב שמתשמ ררושמה הז רומזמב
םיקוספה לע ךירבד תא ססב ?הלא םיקוספמ דחא לכב וז הרימאל ררושמה תא איבמ המ
.הרימא לכל םימדוקה

.'ד קוספב ןייע
.םיכרד יתשב שרפל רשפא 'ד קוספבש יומידה תא
.רומזמב ררושמה ירבדב בלתשמ אוה דציכ רבסהו ,םיכרדהמ תחא יפל קוספה תא ראב
הבושת

22 הלאש
.ד"ק רומזמ ,םילהתב ןייע
ראשב ראותמה סחיה תמועל האירבל 'ה לש הנוש סחי רכזומ ב"ל-ט"כ םיקוספב
.רומזמה
?ב"ל-ט"כ םיקוספב ראותמה 'ה לש הנושה סחיה והמ
.האירבה לע הז סחי לש העפשהה תאו ,'ה לש הנושה סחיה תא םימיגדמה ייוטיב ינש טטצ

:ךינפלש ק"דר ירבדבו ,ט"י-'ו םיקוספב ןייע
הלעמב ןטקהו ,קיר רבד ןיא ,ךרוצלו תלעותל ארבנ לוכה הנהו ..." :(ח"י קוספל) ק"דר
"...ונממ לודגה תלעותל ארבנ
.ק"דר ירבד יוטיב ידיל םיאב םהבש ,הז עטקב םירכזומה םירבד השולש ןייצ
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


1 הבושת
.תינפוג הנכה .2 .תינחור תישפנ הנכה .1 :תונכהה יגוס
לכמ דחוימה םדועיי לארשיל רמאנ םהבש םושמ ,תינחורה הנכהל םיכייש 'ו-'ג םיקוספ
.םימעה

לכל הנווכה אתליכמה יפלו ,םינקזה םיעבשו וינבו ןורהאל קר הנווכה ,ע"באר יפל (1)
.לארשי
רהב השודק ןיאו) רהב השודקה תא תרצויש איה רהה לע הניכשה תדירי ,אתליכמה יפל (2)
.(ומצע
האבה הלאשה

2 הבושת
יפל וליאו ,םירצממ לארשי לש הלצהלו תיזיפ הקחרהל אוה יומידה י"שר יפל (1)
.לארשי םע לש תינחור ההבגהלו הלצהל אוה יומידה ם"יבלמ
ךותמ :וא םנעמל םה השוע 'הש םירבדהש דומלל םיכירצ לארשי םירצמל 'ה השעש הממ (2)
.םהב םיעגופש םימעה תא שינעמ 'הש ךכמ דומלל םילוכי לארשי :םג לבקל .םתביח
'ה לש בוט סחי לש םיפסונ םייוליג םיטרופמ קוספה ךשמהב :קוספל הלא םירבד לש רשקה
.לארשיל

ויתורהזאל וסחיתה אלו 'ה לוקב ועמש אלש רחאל םירצמל 'ה השעש המ לש רוכזאה
.ושנעיי - אלו תירבה תא רומשל םהילעש ,לארשיל הרהזאו המגוד שמשל ךירצ
האבה הלאשה

3 הבושת
רוחבל 'ה לש תלוכיהו תורשפאה תא ריבסהל אב הז טפשמ .םלועה ימע העמשמ - ץראה
.ול םיכייש רשא םימעה לכ ןיבמ לארשי םעב

.'הב הנומאל ישונאה ןימה לכ תא ואיבי לארשיש איה החטבהה - "םינהכ תכלממ" (1)
.חצנל םייקתי לארשי םעש איה החטבהה - "שודק יוג"
ויהיש - לארשי םעל קר םידעוימו םיידוחיי םה לארשי לש םידיקפתה ,ן"במר יפל (2)
ראשל סחיב םג םה לארשי לש םידיקפתה ,ונרופס יפל וליאו .וב םיקבדו 'ה תא םיתרשמ
.םימעה
האבה הלאשה

4 הבושת
עודמ איה הלאשהו ,'ה לא םעה ירבד תא רמא השמש רמאנ רבכ 'ח קוספב :היעבה (1)
.רבד םייתניב רמא אל םעה ירהו ,הדבוע התוא לע 'ט קוספב בוש רזוח אוה
ירבד תא ומע איבהו רהה לא בש השמש אוה םירבדה שוריפ 'ח קוספבש שרפמ ן"במר (2)
.םעה ירבד תא השמ ול רמא 'ה ירבד רחאל ,'ט קוספבו .'הל םתוא רמא אל ךא ,םעה

האירקה וליאו ,(קוספה תליחתב בותככ) 'ה לא הלע השמש ןכתיי ךיא :'ג קוספב היעבה
ול רמא 'הש ילב רהל השמ הלע דציכ :םג לבקל ?ךכ רחא קר תרכזנ רהל תולעל השמל 'ה לש
?תאז תושעל
'הש ,ונייהד ,רתוי םדקומ רבע אוה " 'ה וילא ארקיו" [ע"בארב אבומה ללכה יפל] :בושייה
.ןכ ינפל רהל תולע השמל ארק
האבה הלאשה

5 הבושת
.'ה ירבד תא םמצעב ועמשיו ,םיאיבנ ויהי לארשי םע לכש - "..םעה עמשי רובעב"
דגנ אבנתיש רקש איבנ לכ וחדיו ,תורודל חצנל השמב ונימאיש - "םלועל ונימאי ךב םגו"
.השמ תאובנ

.'הב הנומאב לארשי תא ליגרהל :תחאה תילכתה
.הלודג םימש תארי םהל היהתש :היינשה תילכתה
האבה הלאשה

6 הבושת
,דחוימבו] ורבחל םדא ןיבש םינידב תוקסועה תווצמ :,'ט-'ד םיקוספל ףתושמה (1)
.[יתרבח-יטפשמ רדס לש םיניינעב
תווצמב ,דחוימבו] םוקמל םדא ןיבש םינידב תוקסועה תווצמ :ט"י-'י םיקוספל ףתושמה
.[םידעומה יניינעל תורושקה
,תיעיבשב וגהני אל םילגרה שולש תווצמו תבשה תווצמ ילואש :איה תיעטומה הבשחמה (2)
.תבש היורק הנשה לכש ןוויכ

(1)

"התשטנו"
"הנטמשת"
 
המדאב תודובע תושעל אל
.תיעיבשב
תיעיבש תוריפמ לוכאל אל
.רועיבה ןמז רחאל
י"שר

.תיעיבשב עורזל אל
תוריפ תא ףוסאל אל
.הדשב םריאשהלו תיעיבשה

ן"במר


י"שר תעדל וליאו ,םיפסכ תטימש תווצמב קסוע 'הנטמשת' הלימב יוויצה ,ע"באר תעד יפל (2)
.תיעיבשב עקרקה תדובעב קסוע אוה ן"במרו
האבה הלאשה

7 הבושת
ךרדה לא וריזחהל לוכי אוהו ,וכרדב העתש רומח וא רוש אצמ םדא :הרקמה (1)
חורטל ךירצ ,ונממ הקוחר איה םא םג ,הדבאה תא הארש ימש איה םירבדב תפסותה .תולקב
.["םיחדנ" הלימהמ דמלנ] הבישהל ידכ התחקלו
;הדבאה תא בישהלמ ענמיהל רוסיאה - "םלעתהל לכות אל" :םירבד ינש ןייצל שי (2)
.םייח ילעב קר אל - "ךיחא תדבא לכ" ;הדבאב לופיטה - "ךתיב ךות לא תפסאו"
.םלעתמ התאש םימעפ :םג לבקל

.רומחה תא קרפל רוזעלמ ענמיהל יאשר ךניאש רמול הרותה תנווכ ,טשפה יפל (1)
.הקירפב עייסל אלו םלעתהל יאשר התא םימיוסמ םיאנתבש איה הרותה תנווכ ,שרדה יפל
.הלאש ןמיס אוה קוסיפה ןמיס - טשפה יפל (2)
.הדוקנ :וא קיספ אוה קוסיפה ןמיס - שרדה יפל
האבה הלאשה

8 הבושת
:"רקש רבדמ" (1)
וא ןידה ילעבש ןיידל הארנ ובש ןיד :םג לבקל ,ןיידה קסופש רקש לש ןיד קספ - ע"באר יפל
.םירקשמ םידעה
.רקשל םורגל לוכיש רבד - ונרופס יפל
םילולעש םירבדמ ענמיהלו קחרתהל ךירצש ךכב ונרופס ירבדל המוד ם"במר לש ורואיב (2)
.רקש ןידל ןיפיקעב םורגל

:ןה הלעמ י"שרש תויורשפאה (1)
.תינש וב ןודל ךירצ ,ותוכזל רוערע שי םאו ןידב בייח אציש םדאב רבודמ .1
.וגרוהל ידכ ךכב ןודל ןיא ותבוחל רוערע שי םא םגו ,ןידב יאכז אציש םדאב רבודמ .2
ןיא ,ןידה תיבמ יאכז אציש ימ הבש ,היינשה תורשפאה תא קמנמ "עשר קידצא אל יכ" (2)
תא ונממ ערפי ועשר תא עדויש ה"בקהש םושמ ,[ןיד תווע םושמ ךכב ןיאו] ובייחלו וריזחהל
.ושנוע
האבה הלאשה

9 הבושת
השעת אל(") רמוא אוהש יפל (?)רמאנ המל (")ורמשת םכילא יתרמא רשא לכבו(") (1)
(?)ןיינמ תובש םושמ ןהש םירבד (,)הכאלמ םושמ ןהש םירבד אלא יל ןיא (")הכאלמ לכ
.(")ורמשת םכילא יתרמא רשא לכבו(") רמול דומלת
ועבקש תבש ירוסיא לע הריהזמ הרותה הז יוויצב ,אתליכמה יפל - "...יתרמא רשא לכבו" (2)
.(תובש=) םימכח

קסוע הז יוויצ ,אתליכמה יפלש דועב ,הרז הדובע ירוסיאב קסוע יוויצה ן"במר יפל (1)
.תבש ירוסיאב
םהל ומרגי ךכ ידי לעו ,הרז הדובע ידבוע ינפל הרז הדובע םש ריכזהל אלש - "וריכזת אל" (2)
.הרז הדובע םש ריכזהל
האבה הלאשה

10 הבושת
תושרב וא טחושה תושרב ץמח היהי אל ,חספה ןברק תטיחש ןמזבש אוה רוסיאה
.הרובחהמ רחא והשימ
.חספה תטיחש ןמז ינפל חספ ברעב ץמח רועיב לע יוויצ שי הז רוסיאבש איה הנבהה
וא החיבזה ןיאש ינפמ קוספב תרתוימ םד הלימהש הארנש איה ן"במר הלעמש היעבה
תא ץמח לע חבזת אל" רמול ךירצ היה בותכהו ,"םד" הלימל רשקתהל תולוכי הטיחשה
."יחבז
,םייק ץמחהש ןמז לכ חספ ןברק תטיחש רוסיא ,דחאה .םירוסיא ינש שי קוספבש אוה בושייה
.םייק ץמחהש ןמז לכ חבזמה לע ןברקה םד תא קורזל רוסא ,ינשהו
האבה הלאשה

11 הבושת
.חספה תחיבזל םינוש םינמז השולש השעמל ןייצמ בותכה - בשיימ י"שרש היעבה (1)
('ב קוספ) " 'הל חספ תחבזו" - חספה תטיחש (2)
.('ז קוספ) " 'ה רחבי רשא םוקמב תלכאו תלשבו" - חספה תליכא
.('ד קוספ) "רקבל ...רשבה ןמ ןילי אלו" - רתונה תפרש

וליאו ,לשובמ אוהשכ חספה ןברק תא לוכאל רוסא ,תומש רפסב רמאנה יפל - היעבה
.חספה תא לשבל ךירצש עמתשמ םירבדב קוספהמ
אוה רוסאה לושיבה :וא .ותולצל ךירצש םירבדב הרותה תנווכו ,לושיב ארקנ ילצ םג - בושייה
ןברק לע בסומ - "תלשבו" :וא .(םימ ילב) םתס לשבל רמאנ םירבדב וליאו ,םימב לושיב קר
.חספה ןברק םע ברקוהש םימלשה
האבה הלאשה

12 הבושת
ללחה לש ותומל ,ןיפיקעב וליפא ,ומרג אל םהש איה םינקזה לש םירבדה תנווכ (1)
.יוויל וא ןוזמ אלל תויהל ול ונתנ אלש ןוגכ ,אצמנש
קלחכ השקב וז ןיאו ,םינקזה תליפת לש האצותה תא תראתמ וז הרימא :קומינ .אל (2)
ףוגב םמצעל םיסחייתמ םינקזהש ןכתיי אל :וא .םינקזל התוא סחייל ןיא ןכל ,םתליפתמ
.("םהל") ישילש

האצותה וז ,ע"באר יפל וליאו ,אצמיישכל חצורה תא גורהל יביטקא יוויצ והז ,י"שר יפל
.'ה יניעב רשיה תיישע לש החטבהה :וא
האבה הלאשה

13 הבושת
:'ח-'ז םיקוספל רשקה .'ה לש רחבנה ומע אוה לארשי םעש איה 'ט קוספב העיבקה
ךישמהש [הגלפה רודו לובמה רוד] םימדוקה תורודל 'ה לש וסחי תא הריבסמ וז העיבק
.לארשי םע תאצל ךירצ היה םהמש םושמ םדימשה אלו םמייקל

לארשי וליאו ,(ד"י-ג"י םיקוספ) לארשיל בוט לכ ןתונ 'הש ךכב אטבתמ הז דוגינ (1)
.(ח"י-ו"ט םיקוספ) 'ה תא םיסיעכמו הרז הדובעב םיאטוח
תא ולביקש וריכי אלש םהל םרג לארשיל 'ה ןתנש הבורמה בוטהש אוה הז סחיל םרוגה (2)
."טעביו ןורשי ןמשיו" :סוסיב .הרז הדובעל ונפיו ונממ בוטה
האבה הלאשה

14 הבושת
עבוק אוהו ,'י קוספב תרכזנה םולשל אורקל הבוחה לע בסומ ו"ט קוספ - י"שר יפל (1)
.תוקוחרה םירעל קר איה םולשל אורקל הבוחהש
.ד"י-ב"י םיקוספב רכזנה ,םילשה אל ביואהש ארקמה לע בסומ ו"ט קוספ - ן"במר יפל
האירק תבוח ןיא ןהבו ,לארשי ץראב םירעה לכ תא תטעממ "קר" הלימה - י"שר יפל (2)
."המשנ לכ היחת אל" יוויצה אלא ,םולשל
וארקש רחאל ומילשה אלש לארשי ץראבש םירעה תא תטעממ "קר" הלימה - ן"במר יפל
.םולשל םהל

,ץראה יבשותמ םה םא ררבל התייה לארשי שיא לש הלאשה תנווכ - י"שר תטיש יפל
.םמירחהל שיו םהמע םילשהל ןיא ןכ םאו
ולכוי ךיא ,תירבה תתירכב הדקמתה לארשי שיא לש הלאשה - (ן"במרה תטישל) ק"דר יפל
.לארשי ץרא ימעמ םה ילואו ,דובעש אלב תירב םהמע תורכל
האבה הלאשה

15 הבושת
:(םירבד ינש ןייצל שי) דבעה לש יפואה לע דומלל רשפאש םירבדה
דע ...ההכי אל" :הרטמב ותוקבד ;"ולוק ץוחב עימשי אלו" ;"קעצי אל" :דבעה לש ותוניתמ
.(י"שר) "רובשי אל ץוצר הנק" :(חוכ ליעפהל ךירצ וניאש) תויתוכמס ;"טפשמ ץראב םישי

:הלא תטישמ תחא יפל תונעל ןחבנה לע (1)
וילע ןגי 'הש אוה האובנה ןכות :(ע"באר ,י"שר) איבנה לא תינפומ האירקהש םירובסה יפל -
.('ה תירבל וריזחהל) הבושתב לארשי םע תא ריזחהל איה ותמישמו ,ותוא רצי :וא
אוהו ,ומע לע ןגי 'הש אוה האובנה ןכות :(ק"דר) לארשיל תינפומ האירקהש םירובסה יפל -
.םלועה לש םויקה דוסי היהי
תעד) וב רחבש םעל 'ה ןיב תמייקש תירבל םלועל המגוד היהי אוהו ומצע לע ןגי 'ה :םג לבקל
.(ארקמ
יניע תא חוקפל רומאש אוה איבנה :איבנל תינפומ 'ו קוספב האירקהש םירובסה יפל - (2)
.[םתבוטל 'ה ישעמ תא ואריש ידי לע] 'הל םעה תא הבושתב ריזחהל איה תילכתהו ,לארשי
תילכתהו ,לארשי יניע תא חוקפל רומאש אוה 'ה :לארשיל תינפומ האירקהש םירובסה יפל -
.תולגהמ וא תורצהמ לארשי תא ליצהל איה
האבה הלאשה

16 הבושת
:(םירבד ינש ןייצל שי) םילשורי לש בצמה לע דומלל רשפאש םירבד
.('א קוספ) "אמטו לרע דוע ךב אבי ףיסוי אל" - השובכ םילשורי
.('ט קוספ) "םילשורי תוברח וידחי וננר וחצפ" - הברח םילשורי
.('ב קוספ) "םלשורי יבש ימוק רפעמ ירענתה" - הלבאו תלפשומ םילשורי :םג לבקל

"םתרכמנ םנח" :סוסיב .לארשיל םייוגה ושעש לוועה ישעמ ללגב תאז רמוא איבנה (1)
.('ה קוספ) "םנח ימע חקל" ,('ד קוספ) "וקשע ספאב רושאו" ,('ג קוספ)
שרדנ אוה ,ללוחמ ה"בקה לש ומש ובש בצמה ללגב :המחנה ירבדל וז העיבק ןיב רשקה (2)
.הז בצמ תונשל ידכ לארשי תא לואגלו ברעתהל
האבה הלאשה

17 הבושת
וישנאל דוד תבושת וליאו ,ליעמה תא תרכש ינפל וילא דוד ישנא ירבד םיאבומ 'ד קוספב
.ךכ לע דוד תטרחו ליעמה תתירכ לע רבכ רפוסמש רחאל 'ו קוספב העיפומ

המלשה ול ןיאו רסח טפשמה ,אתוחינב ארקיי קוספה םא תיריבחת הניחבמ (1)
.הבוטב וביוא תא חלשיש ימל השעייש המל תסחייתמש
.חכונ ףוגב רבדמ ינשה קלחהו ,רתסנ ףוגב רבדמ קוספה לש ןושארה קלחה :םג לבקל
תאז לכב םאו ,וגרהל לוכי היה דודש ותרכה תא הלא וירבדב עיבמ לואש הלא םינשרפ יפל (2)
.ןידה תרושמ םינפל גהונו קידצ ,דוד ,אוהש ירה ,וגרה אל
האבה הלאשה

18 הבושת
תפקמ הייאר לבקתת םימדוקה תורודה לש ןויסינה םע קרש אוה דדלב לש קומינה (1)
,םויה ומע יחה רודה תמועל ,ויתונעטל הנעמ לבקל בויא לכוי ונממש קיפסמ םייח ןויסינו
.קיפסמ ןויסינ רסח אוהש
אלב שינעמ 'הש וירבדש איה ןושארה רודה ירבד יפ לע הילא עיגהל ךירצ בויאש הנקסמה (2)
םה םנויסינמש :וא .אטח שישכ קר שינעמ 'הש ודמל םה םנויסינמש :וא .םינוכנ םניא אטח
.בוט קידצלו ער עשרל ףוסבלש ודמל

.ונממ רתוי וא 'ה לומ קדוצ תויהל לוכי ונניא םדא :זפילא לש הנעטה
ךמתסמה דדלב לש וכרד תמועל תיקולאה תולגתהה ךרד איה ותנעטל עיגמ זפילא הבש ךרדה
.םימדוקה תורודה לש ירוטסיהה ןויסינה לע
האבה הלאשה

19 הבושת
בלחכ" ;"ינתישע רמחכ ;"ינושעיו ינובצע ךידי" :םייוטיבהמ העברא טטצל דימלתה לע
םיקוספ) "ינככשת םידיגו תומצעבו" ;ינישיבלת רשבו רוע" ;"ינאיפקת הניבגכו ינכיתת
.(א"י-'ח

יפ לע ףא וב עגופ אוהו ,אטח אל (בויא) אוהש עדוי 'הש איה בויא לש תיללכה הנעטה
.וידי השעמל רכנתמ 'הש :םג לבקל .שנוע ול עיגמ אלש
לש וזל המוד הניא 'ה לש ותייארש ןויערה תא אטבמ בויא 'ד קוספבש תוירוטרה ויתולאשב
.יקנ אוהש יפ לע ףא וב עגופו ,אטח אל בויאש תעדל ביטימ אוה ןכלו ,[תלבגומ הניאו] םדאה
האבה הלאשה

20 הבושת
ףסכה תא אוצמל ןכיה העידיה תא םדאל ןתנ 'הש איה 'ב-'א םיקוספב בויא לש העיבקה
דוגינב הזו םדאה ינבמ 'ה םילעה התואש איה המכחל עגונב העיבקה .תוכתמה ראשו בהזהו
.תוכתמה תאיצמל עגונב םדאה תעידיל
,םתמועל .ףוסו תילכת םג םהל שי לבא ,אצומ םוקמ שי תוכתמה ראשלו בהזלו ףסכל :וא
.תילכתו ףוס הל ןיאו ,אצומ הל ןיא ,תינחור הלוכ המכחה
.(ב"י קוספ) "אצמת ןיאמ המכחהו" תמועל ,('א קוספ) "...אצומ ףסכל שי ..." :סוסיבה

:וא 'ה תמכח תא ןיבהל לוכי םדאה ןיא עודמ ראבל ידכ 'ה לש ותלוכי תרכזנ בויא רפסב
.המכחה רקחל עיגהל לוכי 'ה קר עודמ
ריהבהל ידכ :םג לבקל .םילילאה תוספא תא תוארהל ידכ 'ה לש ותלוכי תרכזנ היעשיב
.םתוא לואגלו םבצמ תא תונשל 'ה לש ותלוכיבש לארשיל
האבה הלאשה

21 הבושת
ללפתמה לש תוקקותשהה תעבה תובקעב האב 'ה קוספב "ךתיב יבשוי ירשא" הרימאה
תבשל םיכוזש הלא ירשאש הרימאב ררושמה לש השקבה תא םייסמ 'ה קוספ .'ה תיבב תויהל
.םיפסונ םייוטיבו " 'ה תורצחל ישפנ התלכ םגו הפסכנ" :סוסיב .'ה תיבב
םיכלוהל 'ה למוגש בוטה רואית תובקעב האב ג"י קוספב "ךב חטוב םדא ירשא" הרימאה
."םימתב םיכלוהל בוט ענמי אל 'ה ןתי דובכו ןח" :סוסיב .וכרדב

:הלאה םישוריפהמ דחא יפל תונעל דימלתה לע
בלתשמ קוספה .םש תוננקמ םירופיצהשכ שדקמה תיב ןברוחל יוטיב איה קוספה תועמשמ .1
.שדקמב ותניכש תא ןיכשיו בושי 'הש ללפתמה לש ויפוסיכב
תסנכ :וא) ללפתמה םג ךכ ,עובק םוקמ שי רופיצלש ומכ .תילמס איה קוספה תועמשמ .2
בושל ללפתמה לש ויפוסיכב בלתשמ הז םג .םש ןוכשל עובק םוקמ ול היהיש הצור (לארשי
.שדקמה תיבל
האבה הלאשה

22 הבושת
ךכב הנוש סחי רכזומ הז עטקב לבא .האירבל 'ה לש יבויחה וסחי ראותמ רומזמה לכב
.האירבב עגופ וא וינפ תא ריתסמ אוהש
:םייוטיב ינש טטצל שי
העפשהה
סחיה
ןולהבי -
ןובושי םרפע לאו ןועוגי -
דערתו -
ושנעיו -
ךינפ ריתסת
םחור ףסת
ץראל טיבמה
םירהב עגי

:תואמגוד שולש ןייצל שי
.תומהבל - ריצח ,םייח-ילעבל הייתש רוקמ םישמשמ םימה -
.םיחמצה תחימצל םישמשמ םימה -
.םדאה תא עיבשהל - םחלהו ,םדאה תא חמשל דעונ ןייה -
.םירופיצל ןוניק םוקמכ םיצעה -
.םידעומה תא ויפל עובקל לכוי םדאהש ידכ חריה תאירב -
.תומיאתמ תופסונ תואמגוד לבקל שי


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך