תנ"ך לבתי ספר דתיים

2 יח"ל לנבחנים המשלימים ל-5 יח"ל.
קיץ תשס"ה, 2005. שאלון 002212. + נספחים.


פרק ראשון - פרק שלא נלמד (25 נקודות)

במדבר, פרק י', ל"ג - פרק י"א, י' (נספח א')

עיין בנספח א' ובמפרשיו.
ענה על כל השאלות 1-4 (מספר הנקודות לכל שאלה רשום בסופה).


שאלה 1

עיין בפרק י"א פסוקים א'-ג', בפירוש רש"י בקטע המסומן, ובפירוש רמב"ן בקטע המסומן 1.
א. מהו הנושא שעליו היו העם "כמתאננים"? השב לפי אחד הפרשנים האלה.
מה הן הסימוכין שאפשר למצוא לכך בפרק י', פסוקים ל"ג-ל"ד?
ב. מה היה המניע לתלונה של ישראל בפסוקים אלה לפי רש"י, ומה היה המניע לתלונתם לפי רמב"ן?
ג. "ויהי העם כמתאננים רע באזני ה'" (פסוק א').
1. את מה באה המילה "רע" לתאר לפי רש"י, ואת מה היא באה לתאר לפי רמב"ן?
2. איזה משני הפירושים תואם את טעמי המקרא? נמק את תשובתך.

שאלה 2
עיין בפסוק ד'.
א. עיין בפירוש רמב"ן, בד"ה "ויאמרו מי יאכלנו בשר", ובפירוש רמב"ן לפסוק א' בקטע המסומן (2)
1. לפי רמב"ן, מה הביא את ישראל לטעון "מי יאכלנו בשר"?
2. רמב"ן מוצא קשר בין התלונה שבפסוק א' לתלונה שבפסוק ד'.
איזה ביטוי בפסוק ד' רומז לקשר זה, ובמה לדעת רמב"ן התלונה שבפסוק ד' חמורה מהתלונה שבפסוק א'?
ב. עיין בפירוש רש"י לכל הפסוק.
לפי רש"י, מה הייתה כוונת ישראל בטענתם "מי יאכלנו בשר"? הסבר כיצד רש"י מוכיח את דבריו.

שאלה 3
א.
עיין בפסוק א', ובפירוש רש"י בקטע המסמון.
מה מביא את רש"י לפרש את המילה "חִנם" שלא כפשוטה.
ב. "וישמע משה את העם בכה למשפחתיו" (פסוק י')
עיין בפירוש רש"י לפסוק י'.
(1) מהו ההבדל בין שני הפירושים שמביא רש"י לביטוי "למשפחתיו"?
(2) איזה משני הפירושים שמביא רש"י ממשיך את הרעיון שהובע בפירושו לפסוק ה'? נמק את תשובתך.

שאלה 4
א.
עיין בפסוקים ו'-ט', ובפירושו של רש"י לפסוק ז'.
איזו בעיה מיישב רש"י בפירושו, וכיצד הוא מיישב אותה?
ב. עיין בפירוש רמב"ן לפסוק ו' בקטע המסומן.
לפי רמב"ן, למה מתכוונים ישראל באמרם "בלתי אל המן עינינו"?
הסבר מהי הבעיה האמונית הטמונה בדבריהם אלה.

שמות כ"ב י"ט-כ"ו (נספח ב')

עיין בנספח ב' ובמפרשיו.
ענה על כל השאלות 5-8


שאלה 5
עיין בפסוקים י"ט-כ', ובפירוש רמב"ן לפסוק י"ט בקטע המסומן.
א. (1) במה חלוקים רש"י וראב"ע המובאים ברמב"ן? מהו הקשר שראב"ע מוצא בין פסוק י"ט לפסוק כ'?
(2) איזו ראיה מביא ראב"ע לדבריו, וכיצד רמב"ן דוחה את ראייתו זו?
ב. עיין בפירוש רש"י לפסוק י"ט, בד"ה "יחרם", ובדברים, י"ז ג'-ה'.
כיצד רש"י מיישב את הכפילות בין הנאמר בפסוקנו ובין הנאמר בדברים?

שאלה 6
עיין בפסוקים כ'-כ"ג
א. עיין בפסוק כ', בפירוש רש"י (לכל הפסוק), ובפירוש רמב"ן בקטע המסומן.
איזה ציווי באה התורה לנמק באמרה "כי גרים הייתם בארץ מצרים", לפי כל אחד מהפרשנים, וכיצד היא מנמקת זאת, לדעת כל אחד מהם?
ב. עיין בפסוקים כ'-כ"ג, ובפירוש ראב"ע לפסוקים כ' וכ"ב בקטע המסומן. מה הן הבעיות הלשוניות בפסוקים כ"א-כ"ג שראב"ע מיישב בפירושו?
הסבר כיצד הוא מיישב אותן.

שאלה 7
א.
עיין בפסוק כ"ד, ובפירושו של רש"י בקטע המסומן (1)
כיצד מפרש ר' ישמעאל את הביטוי "אם כסף תלוה את עמי", ומה מביא אותו לפרש כד? היעזר בדברים, ט"ו, ח'.
ב. עיין בפירוש רש"י לפסוק כ"ד בקטע המסומן (2).
מהו ההבדל בין שני הפירושים שמביא רש"י לביטוי "את העני עמך"?

שאלה 8
עיין בפסוק כ"ה
א. מכילתא, פרשת משפטים (מסכת דכספא, פרשה י"ט):
"'אם חבול תחבול... עד בא השמש תשיבנו לו' - זה כסות יום שאתה מחזיר לו [למשך] כל היום. אין לי אלא כסות יום שאתה מחזיר לו [למשך] כל היום, כסות לילה שאתה מחזיר לו [למשך] כל הלילה מניין? תלמוד לומר: 'השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש', מכאן אמרו: ממשכנין כסות יום בלילה וכסות לילה ביום, ומחזירין כסות יום ביום וכסות לילה בלילה".
(1) באר את המונחים הבאים:
אין לי, מניין, תלמוד לומר.
(2) עיין בפירושו של רש"י בקטע המסומן.
רש"י רומז בפירושו לשני מצבים של לקיחת משכון.
מה הם שני המצבים, ובאיזה מצב עוסק הפסוק בפרשנתנו?
ב. עיין בפירושו של רש"י בקטע המסומן.
רש"י רומז בפירושו לשני מצבים של לקיחת משכון.
מה הם שני המצבים, ובאיזה מצב עוסק הפסוק בפרשתנו?


פרק שני - תורה

בפרק זה עליך לענות על שלוש מהשאלות 9-14 (לכל שאלה 9 נקודות)

שאלה 9
עיין בדברים י"ב, ד'-י"ג.
א. בקטע זה מופיעות שלוש מצוות לא תעשה.
צטט מהכתוב את שלוש המצוות, ובאר כל אחת מהן.
ב. מסכת סנהדרין:
"רבי יוסי אומר שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה".
אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שיהיה מותר למנות להם מלך, לפי הנאמר בדברים פרק י"ז, י"ד.
מה התנאי הנוסף שצריך להתקיים כדי שיהיה מותר לבנות את בית הבחירה, לפי הנאמר בפסוקים ט'-י' בפרקנו?

שאלה 10
עיין בדברים י"ז, ח'-י"א
א. (1) על איזה בית דין הכתוב מדבר?
(2) לדעת רמב"ן, בפסוק ח' מדובר בסוג מסוים של דינים שבו עוסק בית הדין.
מהו אותו סוג של דינים?
ב. (1) על פסוק י"א כותר רש"י:
"ימין ושמאל' - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין,"
מהי המשמעות ההלכתית שעולה מהפסוק, לפי דברי רש"י אלה?
(2) כיצד רמב"ן מנמק את דעתו של רש"י, ומהי החשיבות הגדולה שיש בציווי זה, לדעת רמב"ן?

שאלה 11
עיין בדברים, י"ח, ט"ו-כ'.
א. עיין בפסוקים ט"ו-י"ח
על פסוק ט"ז כותב רמב"ן:
"'ככל אשר שאלת'... לא השלים הכתוב בכאן השאלה ששאלו..."
(1) מהי "השאלה" של ישראל, שהכתוב לא השלים כאן?
ענה לאחר עיון בדברים ה', כ"א-כ"ה.
(2) מהי ההבטחה שניתנה לישראל בעקבות "השאלה" ששאלו?
ב. עיין בפסוק כ'.
ציין שלושה מקרים שבהם נביא השקר מתחייב במיתה. בתשובתך היעזר בדברי הפרשנים שלמדת על פסוק זה.

שאלה 12
עיין בדברים, כ"ג, ד'-ז'.
א. לפי רמב"ן, מהו החטא המשותף לעמון ולמואב, ומהו החטא המיוחד לכל אחד מהעמים האלה. הסבר את תשובתיך.
ב. "לא תדרש שלמם וטבתם" (פסוק ז')
כתוב מה נכלל באזהרה זו, לפי אחד הפרשנים שלמדת.

שאלה 13
עיין בדברים, ל"ב, כ"ו-ל"א.
אפשר לפרש שפסוקים אלה נאמרו על ישראל, ואפשר לפרש שהם נאמרו על הגויים.
באר את הפסוקים לפי כל אחד מהפירושים האלו.
ב. "לולי כעס אויב אגור" (פסוק כ"ז)
רמב"ן:
"'לולי כעס אויב אגור' - 'והנה יאמר הכתוב כי היה במידת הדין להיותנו כן בגלות לעולם, 'לולי כעס אויב'".
לפי רמב"ן, הסבר מה צריך להיות "במידת הדין", ומה "יציל" את ישראל ממידת הדין.

שאלה 14
עיין בדברים, כ', י'-י"ח.
רש"י ורמב"ן חלוקים בעניין הקריאה לשלום במלחמה.
א. כתוב בקיצור שתי ראיות מהתנ"ך שמביא רמב"ן לשיטתו, ובאר כיצד מיישב אותן הרא"ם לפי שיטת רש"י.
ב. ירושלמי (מסכת שביעית):
"דאמר ר' שמואל: שלש פרסטיגיות [=אגרות] שלח יהושע לארץ ישראל... מי שהוא רוצה להיפנות - ייפנה, להשלים - ישלים, לעשות מלחמה - יעשה".
כיצד אפשר לבאר את דברי הירושלמי בעניין הקריאה לשלום, לפי שיטת רמב"ן וכיצד אפשר לבארם לפי שיטת רש"י בסעיף א'?


פרק שלישי - נביאים וכתובים

בפרק זה עליך לענות על שש מהשאלות 15-23: לפחות על אחת מהשאלות 15-16 (מספר ישעיה), ולפחות על שתיים מהשאלות 17-19 (מספר איוב) (לכל שאלה - 8 נקודות)

עליך לענות לפחות על שאלה אחת מהשאלות 15-16

שאלה 15
עיין בישעיה, מ', י"ח-כ"ה.
א. פסוק י"ח ופסוק כ"ה הם פסוקי מסגרת לקטע זה.
מה נדרשים ישראל לדעת לפי פסוקי המסגרת, וכיצד הם צריכים להגיע לידיעה זו, על פי הקטע כולו?
בסס את דבריך על שני פסוקים מהקטע.
ב. עיין בפסוק כ"ד.
(1) על מי מדובר בפסוק זה?
(2) באיזה דימוי משתמש הנביא בפסוקנו, ומה הוא רוצה להראות באמצעות דימוי זה?

שאלה 16
עיין בישעיה, נ"ב, א'-י"ב.
א. (1) עיין בפסוק י'.
הסבר מדוע פעולת ה' תהיה דווקא "לעיני כל הגוים". השב לאחר עיון בפסוקים ג'-ה'.
(2) "לכן ידע עמי שמי" (פסוק ו').
מה יביא את העם לידי כך?
ב. עיין בפסוקים י"א-י"ב.
(1) ציין פרט אחד המראה כי הגאולה המתוארת בפסוקים אלה גדולה מגאולת ישראל ממצרים.
(2) על פסוק י"ב הפרשנים כותבים כי שני הדברים הנאמרים בסוף הפסוק מסבירים את שני הדברים הנאמרים בתחילתו.
באר את הפסוק על פי דעה זו.

עליך לענות לפחות על שתיים מהשאלות 17-19

שאלה 17
עיין באיוב, ג', י"א-כ"ב (בהוצאות אחדות פסוקים י'-כ"א, מהפסוק "למה לא מרחם אמות")
א. בקטע זה איוב זועק על מה שקרה לו בעבר ועל מה שקורה לו בהווה.
(1) מהי זעקתו של איוב על העבר? פרט את ההדרגה שבתיאוריו.
(2) מהי זעקתו של איוב על ההווה? נסח את תשובתך בקיצור.
ב. (1) עיין בפסוקים י"ג-י"ט.
איזה מצב מתואר בפסוקים אלה, ולשם מה איוב מזכיר אותו?
(2) הפרשנים קובעים שפסוק ט"ז מוסב על פסוקים י"א-י"ב.
הסבר כיצד מתקשר פסוק ט"ז לפסוקים י"א-י"ב.

שאלה 18
עיין באיוב ו', כ"א-ל'.
א. עיין בפסוק כ"א.
במה מאשים איוב את הרֵעים בפסוק זה, וכיצד הוא מסביר את התנהגותם?
ב. עיין בפסוקים כ"ד-כ"ז.
(1) מה מבקש איוב שרעיו "יבינו לו" בפסוק כ"ד?
(2) במה מאשים איוב את הרֵעים בפסוקים כ"ה-כ"ז?

שאלה 19
עיין באיוב, י"ד, ו'-י'.
א. עיין בפסוק ו'.
(1) הסבר את דברי איוב בפסוק זה.
(2) כנגד איזו טענה שהשמיע צופר בפרק י"א, פסוקים י"ד-ט"ו, יוצא איוב בפסוק זה?
ב. עיין בפרק י"ז, ז'-י'.
כנגד איזו טענה שהשמיע צופר בפרק י"א, פסוקים ז'-ט' יוצא איוב בפסוקים אלה?

שאלה 20
עיין בשופטים, ז'
(1) מה הייתה מטרת הציווי לגדעון לקרוא את הקריאה שבפסוק ג'?
(2) במה שונה מטרת קריאה זו ממטרת הפנייה אל ישראל בדברים פרק כ', פסוק ח'?
ב. עיין בפסוקים ט'-ט"ו ופירוש רלב"ג.
רלב"ג:
"גדעון בן יואש כי היה סומך בדברי ה' יתברך אחר שעשה לו אות שהוא יעזור עמו... עד שכבר שלח החיל הבא אליו... ולא השאיר מהם כי אם שלוש מאות איש בדבר ה' יתברך. ועם כל זה לחזק לבו על דבר המלחמה, ציווהו ה' יתברך שירד אל המחנה... וישמע מה ידברו... והנה שמע שם מה שחיזק לבו לבוא בקשרי המלחמה".
מהו הקושי בפסוקים ט'-י' שרלב"ג מיישב, וכיצד הוא מיישב קושי זה?

שאלה 21
עיין בשמואל ב, כ"ד, א'-כ"א.
א. עיין בפסוקים א'-ד'.
(1) מה הייתה כוונת יואב בדבריו לדוד בפסוק ג'?
(2) על פי הקטע, כיצד אפשר להסביר את התעקשותו של דוד?
ב. עיין בפסוקים ט'-כ"א.
בקטע זה דוד אומר לה' פעמיים "חטאתי".
(1) מה הייתה תכלית אמירה זו בכל אחת מהפעמים?
(2) האם נענתה בקשתו בכל אחת מהפעמים? הוכח את תשובתך.

שאלה 22
עיין בתהלים, פ"ג
א. במזמור זה המתפלל מתלונן על שתי רעות שהאויבים זוממים לעשות.
מה הן שתי הרעות, ומהי התכלית המשותפת להן, לפי דעת המתפלל?
ב. עיין בפסוקים י"ז-י"ט.
(1) כתוב מהו העונש שהמתפלל מבקש שיוטל על הגויים, לפי אחד הפרשנים שלמדת.
בסס את דבריו על כתוב.
(2) לאיזו תוצאה חיובית המתפלל מצפה בעקבות העונש?

שאלה 23
עיין בתהלים, קל"ט, ו'-י"ג.
א. עיין בפסוקים ז'-י"ב.
(1) מהי הרגשתו של האדם בעולם, לפי דברי המתפלל בפסוקים אלה?
(2) על מה המתפלל מבסס את הרגשתו לפי פסוקים ח'-י', ועל מה הוא מבסס אותה, לפי פסוקים י"א-י"ב?
ב. עיין בפסוק י"ג.
באר את דברי המתפלל בפסוק י"ג, והסבר כיצד הם מתקשרים לדבריו בפסוקים ז'-י"ב.