םייתד רפס יתבל ך"נתב תורגב תניחב
1998 ,ח"נשת ץיק - 2212 'סמ ןולאש

ל"חי 5 - ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(םיינוכיתה רפסה יתב ידימלתל) זי תומש


.5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנע .וישרפמבו קרפב ןייע

(הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.םיקלח ינש שי ז"י קרפב
.'ח קוספל ונרופס לשו י"שר לש םהישוריפב ןייע
.ונרופס יפלו י"שר יפל ,קוספה יקלח ינש ןיב רשקה תא רבסה

.'ד-'א ,ז"ט ,תומשבו (1) ןמוסמה עטקב ן"במר ירבדב ,ונקרפב 'ב קוספב ןייע
ידיל אב הז ינוש דציכו ,ן"במר יפל םימה לע הנולתה יפואמ הנוש םחלה לע הנולתה יפוא המב
?בותכה ןושלב יוטיב

הבושת
.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
.ןמוסמה עטקב ע"באר לש ושוריפבו 'ב קוספב ןייע
.תותכ יתש ןנולתמה םעב ויה ע"באר תעדל
לש ותעדל אוצמל רשפא בותכה ןונגסב סוסיב הזיא ?ןנולתהל תותכהמ תחא לכ עינה המ
?תותכ יתש םעב ויהש ,ע"באר

(2) ןמוסמה עטקב ,ן"במרבו 'ב קוספב ןייע
?ן"במר יפל ," 'ה תא ןוסנת המ" םילימה תא ףיסומ ותבוגתב השמ עודמ
.ךתבושת תא קמנ ?תותכ יתש ןנולתמה םעב ויה ן"במר תעדל םג םאה
הבושת

3 הלאש
.('ה קוספ) "...םעה ינפל רבע"
.("רובע" ה"דב) ונרופסבו ("רובע" ה"דב) י"שרב ןייע
?ונרופס יפל תאז רמוא אוה המ םשלו ,י"שר יפל "םעה ינפל רבע" השמל רמוא 'ה המ םשל
("רמאיו" ה"דב) ע"בארב ןייע
.קמנ ?ע"באר לש ושוריפ בורק םישוריפהמ הזיאל

.('ד קוספ) " 'ה לא השמ קעציו"
:('ו השרפ ,חלשב) אתליכמ
ןיניידמ םהו ליאוה :השמ רמא אלש ,השמ לש וחבש עידוהל - ' 'ה לא השמ קעציו'
."' 'ה לא השמ קעציו' - אלא ,םימחר םהילע שקבמ יניא ימע [םיחכוותמ]
?'ה קוספל י"שר יפל "השמ קעציו" שוריפ המו ,אתליכמה יפל "הקעצ"ה תועמשמ המ
הבושת

4 הלאש
.'ז קוספב ןייע
.ןמוסמה עטקב ע"בארב ןייע
אוה קוספב תינונגס היעב וזיאו ,ושוריפב איבמ ע"בארש שדוקה ןושלב ללכה והמ רבסה
.הז ללכ יפ לע בשיימ

('ז קוספ) " 'ה תא םתסנ לעו" (1)
:לאנברבא לאוש וז העיבק לע
"?תיחרכהו היואר השקבו הלאש התיה איהו ,ןויסינ הז ארק המלו"
.לאנברבא לש ותלאש תא רבסה
:ןלהלש (םירבד רפסל ושוריפ ךותמ) ן"במר ירבדב ןייע (2)
וירחא וכלי ,ותאמ סנב םימ םהל ןתי 'הש וארי םאש ,התיה ךכ ...הנווכה יכ ..."
."...והובזעי ,אל םאו ;רבדמב
תלאש תא בשייל רשפא דציכו ,ן"במר ירבד תא ססבל רשפא 'ז קוספב םילימ וליא לע
?הלא ן"במר ירבד יפ לע לאנברבא
הבושת

5 הלאש
.'ט קוספב ןייע
הרותב תוארקמ שמח" םע ונקוספבש "רחמ" הלימה תא הנומ (א"ע ,ב"נ אמויב) אתיירבה
טפשמל וא הינפלש טפשמל הלימה תא ףרצל םא ערכה ןיאש ,ונייהד ,"ערכה םהל ןיאש
.הירחאלש
.תויורשפאהמ תחא לכ יפל קוספה תא שרפ
.ךתבושת תא קמנ ?םימעטה קוסיפ עייסמ תורשפא וזיאל

.םינמוסמה םיעטקב ,י"שר לשו ע"באר לש םהישוריפבו ב"י קוספב ןייע
?וירבדב בשיימ ע"בארש ינושלה ישוקה והמ
?י"שר לש ושוריפב הז ישוק בשוימ דציכ
הבושת

 

דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(תוינוכיתה תובישיה ידימלתל) הל רבדמב.10-7 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 6 הלאש לע הנע ,וישרפמבו קרפב ןייע

.(הבוח) 6 הלאש לע הנע

6 הלאש
.ה"ל ,רבדמבב ןייע
.אשונל תרתוכ ןת ?ו"ט-'א םיקוספ לש אשונה והמ
?קרפה ךשמה ןיבל ו"ט-'א םיקוספ ןיב רשקה והמ

.ו"ט-'ט םיקוספב ןייע
ןמז תעיבקל סחיב 'י קוספב ונקרפב רמאנה לע 'א ,ט"י ,םירבדב הרותה הפיסומ המ (1)
?הז עטקבש הווצמה לש בויחה
,ו"ט ,רבדמב יפ לע הנע ?וז הווצמ לש בויחה ןמזמ הלח תווצמ לש בויחה ןמז הנוש המב (2)
:ןלהלש י"שר ירבד יפ לעו ח"י
:הב רמאנ וז לבא ...הרותבש תואיב לכמ וז האיב הנושמ - 'ץראה לא םכאבב'"
."הלחב ובייחתנ ,המחלמ ולכאו הב וסנכנשמ - 'םכאובב'
הבושת


.10-7 תולאשהמ שולש לע הנע

7 הלאש
(1) םינמוסמה םיעטקב) ן"במר לשו (ןמוסמה עטקב) י"שר לש םהישוריפב ןכו ד"י קוספב ןייע
.((2) -ו
?ישוקה תא םהמ דחא לכ בשיימ דציכו ,ן"במרו י"שר םיבשיימש ישוקה והמ

.ג"מ-א"מ ,'ד ,םירבדבו ד"י-ג"י םיקוספב ןייע
:ירפס
התא .[השמ לידבהש=] תונושארה םע - 'הנייהת טלקמ ירע שש ונתת רשא םירעהו'"
םירעה שלש תא' רמוא אוהשכ ?תונושארה ןמ ץוח אלא וניא וא תונושארה םע רמוא
."...[תונושארה םע רמוא יווה] 'ןענכ ץראב ונתת םירעה שלש תאו ןדריל רבעמ ונתת
דמול דציכ רבסה ?הז ןיינעב הנקסמה יהמו ,טלקמה ירע רפסמל רשקב בושחל היה רשפא המ
.םיבותכה ןושלמ ירפסה תאז
הבושת

8 הלאש
.ח"י-ז"ט םיקוספב ןייע
.ז"ט קוספל י"שר שוריפב ןייע
חיכומ י"שר דציכו ,גגושב גרוהב םיקסוע הלא םיקוספש הבשחמל איבהל היה לוכי המ
?דיזמב חצורב םיקסוע םיקוספהש

:ינוקזח ירבדב ןייע
:ינוקזח
,ןכש לכ אל לזרבב ,בייח ץעב וא ןבאב והכהשמ םא ,רמאנ המל והכה לזרב ילכב םאו"
"[רמוחו לקמ=] ןידה ןמ ןישנוע ןיאש ךדמלל ,והכה לזרב ילכב םאו רמאנ ךכל אלא
?התוא בשיימ אוה דציכו ,וירבדב בשיימ ינוקזחש ח"י-ז"ט םיקוספב היעבה יהמ
הבושת

9 הלאש
.'ז-'ו םיקוספב ןייע
:טלקמ ירע לש םיגוס ינש ןיב הניחבמ ('א דומע ,'י ףד) תוכמ תכסמב ארמגה
אלש ןיבו [תטלוק הב אצמנ אוהש ריעהש חצורה תעידי = ] תעדל ןיב תוטלוק וללה"
"תוטלוק ןניא - תעדל אלש ,תוטלוק - תעדל וללהו ,תעדל
בותכהש תירקיעה תילכתה יהמ ?םיגוס ינשל טלקמ ירע תקולחל 'ז-'ו םיקוספב סיסבה והמ
(.'ז-'א םיקוספב ןויע רחאל בשה) ?תעדל תוטלוקש םירעל שרופמב דעיימ

.(ז"כ קוספ) "םד ול ןיא חצרה תא םדה לאג חצרו
:ןלהלש (תומש רפסל ושוריפב) ע"באר לש ושוריפבו הז קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
."םימד תכיפש וגרוה לע ןיא - םימד ול ןיא"
שי םאה ?ע"באר יפל - הנווכה ימלו ,י"שר יפל "ול" הלימב הנווכה קוספב םירכזנהמ ימל
.ךתבושת תא קמנ ?םהיניב יתכלה לדבה
הבושת

10 הלאש
ג"סר לש ושוריפבו (ןמוסמה עטקב) י"שר לש ושוריפב ,ב"ל - א"ל םיקוספב ןייע
.ןלהלש
:ג"סר
,טלקמה ירעמ תחאל והוסינתו רפוכ ונממ וחקת אלו - 'סונל רפוכ וחקת אלו'"
."לודגה ןהכה תומ ירחא ץראב תבשל בושיש ידכ
?י"שר יפל קסוע אוה ימבו ,ג"סר יפל ב"ל קוספ קסוע ימב
?ג"סר יפל - דציכו ,י"שר יפל ב"ל- א"ל םיקוספ ןיבש תוליפכה תא בשייל רשפא דציכ

.'ל - ח"כ ,א"כ ,תומשב ןייע
:ע"באר בתוכ תומשב 'ל קוספ לע
חצורה] הזו ... יכ ,(א"ל ,ה"ל ,רבדמב) 'רפכ וחקת אלו' ךפיה הז ןיא - 'רפכ םא'"
"...רושק ותויהל [ורוש] רמש אלש רובעב שנענ קר ,חצר אל [תומשב רכזנה
ונלש עטקב ראותמה הרקמה ןיבו תומש רפסב ראותמה הרקמה ןיב יתכלהה לדבהה והמ
?רבדמב רפסב
?תומוקמה ינש ןיב הריתס ןיאש ריבסמ ע"באר דציכ
הבושת

 

'ב הדיחי - ינש קרפ

.17 - 15 תולאשהמ םייתש לעו 14 - 11 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

.14-11 תולאשהמ םייתש לע הנע


11 הלאש
.ז"י-'א ,ז"ט ,םירבדב ןייע
ונתשרפב תנייצמ הרותה דציכ .םידעומה יכיראת תא הריכזמ הניא הרותה ונתשרפב
?הלאה ןמזה ינויצל ףתושמ המו ,םידעומהמ דחא לכ םויקל ןמזה תא

.'ח קוספבו 'ב קוספב ןייע
.ז"ט-'א ,ב"י ,תומשב בותכה ןיבל הלא םיקוספב בותכה ןיב ,הרואכל תוריתס יתש ןייצ
.הלא תוריתס בשייל רשפא דציכ רבסה
הבושת

12 הלאש
.'י - 'א ,'ל ,םירבדב ןייע
?הז עטקב החנמה הלימה יהמ
?ןהיניב תורושק ןה דציכו ,עטקב וז הלימ לש תונושה תויועמשמה שולש ןה המ

:חישמה תומיל סחייתמ 'ו קוספש בתוכ ן"במר
וניאש המל בלה םהל הואתי אל ,עבט םהל בוטב הריחבה היהת חישמה תומיל לבא ..."
אלש אוה בלה לומו בלל הלרע הואתהו הדמחה יכ ,ןאכ תרכזנה הלימה איהו ...יואר
"...הואתי אלו דומחי
.'כ - ו"ט םיקוספב ןייע
?'ו קוספ לע הלא וירבד תא רמול ן"במר תא האיבה ,'כ - ו"ט םיקוספמ הלועה ,העיבק וזיא

13 הלאש
.ח"כ - ט"י ,ב"ל ,םירבדב ןייע
ותנווכ תא שמממ אוה ןיא עודמו ,לארשי לע איבהל 'ה ןווכתהש שנועל הביסה יהמ
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?האולמב

.(ז"ל קוספ) "וב ויסח רוצ ומיהלא יא רמאו"
לע ."ביואה רמאו" וא "ה"בקה רמאו" :םיכרד יתשב הז קוספ שרפל רשפאש בתוכ י"שר
תחא לכ יפל רמול הצור בותכה המו ,םיכרדהמ תחא לכ יפל "רוצ" יוניכה בסומ ימ
?םיכרדהמ

הבושת
םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותיכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש :בל ומיש
."המחלמב

14 הלאש
.ח"י-'י ,'כ ,םירבדב ןייע
:א"ע ,'ו ,תיעיבש ימלשורי
אוהש ימ ...לארשי ץראל עשוהי חלש [תורגיא=] תויגיטסרפ שולש :לאומש 'ר רמאד"
."המחלמ השעי - המחלמ תושעל ,םילשי - םילשהל ,הנפי - תונפיהל הצור
רשפא דציכו םולשל האירקה ןיינעב ן"במר תטיש יפל ימלשוריה ירבד תא ראבל רשפא דציכ
?י"שר תטיש יפל םראבל

.ז"כ-א"כ ,'ט ,עשוהיב ןייע
םיכרועש רדסהב א"י ,'כ ,םירבדב הרותה יוויצ םייקתמ דציכ ,ן"במר תטיש יפל ,רבסה
.הז עטקב רכזנה ,םינועבגה םע םירישנהו עשוהי
םבצמ תא וליג אלו ,המרעה לש ךרדב ואבש הזב םינועבגה ודיספה המ ,ן"במר תטיש יפל
?יתימאה
הבושת

.15 - 17 תולאשהמ םייתש לע הנע

15 הלאש
.ב"כ - א"כ םיקרפ ,א לאומשב ןייע
ןייצ .לואש לעו ימודאה גאוד לע ,דוד לע המשאה תא ליטהל רשפא בונ ינהוכ תגירהב
.השעמב דוד לש וקלח היה המו לואש לש וקלח היה המ הרצקב

.'ט ,ב"י קרפ ,ב לאומשבו א"כ ,ב"כ קרפ ,א לאומשב ןייע
דודל ןתנ ירבד לעו (בונ ינהוכ תגירהל רשקב ,ב"כ ,א לאומשב) דודל רתיבא ירבד לע
:ל"זח םשב ק"דר בתוכ (הירוא תגירהל רשקב ,ב"י ,ב לאומשב)
רוטפ חלושה םוקמ לכבו ,הריבע רבדל חילש ןיא הלוכ הרותה לכבש בג לע ףא ..."
"ויתווצמ לע דבוע ןיאו ךלמ אוהש יפל םעטהו ...גרוה וארק בותכה ןאכ ,בייח חילשהו
?ותוא בשיימ ק"דר דציכו ,תומוקמה ינשל ףתושמה ישוקה והמ
הבושת

16 הלאש
.ה"כ-ג"י ,'מ היעשיב ןייע
.םדאה לש וישעמ לעו 'ה לש תולועפ לע רבדמ איבנה הז עטקב
םיאב המב ןייצו ,(םוחת לכב תחא הלועפ) םינוש םימוחת ינשב 'ה לש תולועפ יתש טרפ
.םדאה ישעמ יוטיב ידיל
.בותכה לע ךירבד תא ססב

.(א"כ קוספ) "ץראה תודסומ םתוניבה אולה"
:ק"דר
."ץראה תודסוממ ןיבהל ולכות ,ןיבהל תעד םכל שי םא ,רמולכ ..."
?ותעדל ,"ץראה תודסומ"מ דומללו ןיבהל רשפא המו ,ק"דר תעדל וז הרימא תינפומ ימ לא (1)
.ו"כ קוספב והיעשי לש ותיינפ תא המילשמ וז הנבה המב רבסה (2)
הבושת

17 הלאש
.ז"י-'י ,ב"מ ,היעשיב ןייע
.גי-'י םיקוספב ןייע
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?הנכות והמו ,וז הריש האב המ לע

.ז"י-ד"י םיקוספב ןייע
עיבהל הצור איבנה המו ,ד"י קוספב םיראותמה םידגונמה םיבצמה ינש םה המ
?םתועצמאב
.ךירבד תא קמנ ?ז"י-ז"ט םיקוספב יוטיב ידיל אב םיבצמה ינשמ הזיא
הבושת

 

'ג הדיחי - ישילש קרפ


21 הלאש לע ,20-18 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.23-22 תולאשהמ תחא לעו (!הבוח)

.20-18 תולאשהמ םייתש לע הנע


18 הלאש
.'ל-ד"י ,'ו ,בויאב ןייע
.(ט"כ-ח"כ םיקוספ) "...דוע ובשו ..אנ ובש ...יב ונפ וליאוה"
?הלא םילימב ויערמ בויא לש ותשקב יהמ
?וילא םיערה סחי לע וז ותשקבמ דומלל רשפא המ

תא ססב ?םיערה לש הז סחיל ליבוהל היה יושע ז"כ-ד"י םיקוספב בויא ירבדב המ
.םיבותכה לע ךירבד
הבושת

19 הלאש
.'ח ,בויאב ןייע
.ג"י-א"י םיקוספב ןייע
.הז לשמב בויא יפלכ דדלב ןעוט המ רבסה

.ב"כ-'כ םיקוספב ןייע
.'כ קוספב דדלב לש ותעיבק תא רבסה (1)
.'ז-'א םיקוספ ןיבל ב"כ-'כ םיקוספ ןיב רשק שי ,ג"בלר תעדל (2)
?ב"כ-א"כ םיקוספב רומאה וב םייקתיש ידכ תושעל בויא ךירצ המ ,ג"בלר לש ותעד יפל
הבושת

20 הלאש
.ב"מ ,בויאב ןייע
('ח קוספ) "הלבנ םכמע תושע יתלבל אשא וינפ םא יכ"
:ע"באר
איבי םשה םא .םשה יקידצמ בויא ירבח ויהש רובעב קר הלבנ 'ה השעיש הלילחו ..."
"...הלבנ רבד הז הנה :חור יעות ורמאי ,ער םהילע
"הלבנ רבד" אוה בויא יער לע איבהל 'ה שקבמש שנועהש בושחל םילולע "חור יעות" עודמ
םתבשחמ תא ססבל "חורה יעות" םילוכי םהילעש ,בויא רפסב םיערה ירבדמ השולש אבה
.וז

.('ח קוספ) "...הנוכנ ילא םתרבד לא יכ ..."
:י"שר
עשפ םכתאטח לע םתפסוה םג יכ וירוסייו ותרצב בויאל יד אלו ...ומחנל םכל היהו ..."
."וטינקהל
בויא ירבדב אוצמל רשפאש ,י"שר ירבדל סוסיבה והמ ?י"שר יפל בויא יער םימשאומ המב
?א"י-'א ,ג"י קרפב
הבושת

(הבוח) 21 הלאש לע הנע

21 הלאש
.'הלו לארשיל םימעה לש םסחי ראותמ םילהתב ג"פו ט"ע םירומזמב
םיקוספ ינש ןייצ) ?םירומזמהמ דחא לכב לארשיל םימעה סחי יוטיב ידיל אב המב
?הלא םירומזמב 'הל םימעה סחי תא ררושמה ראתמ המ םשל (רומזמ לכמ

.ו"ל-ו"כ ,ב"ל ,םירבדב יןיע
.הלא םיקוספ יפל 'הל םימעה סחי ןיבל לארשי םע לש ובצמ ןיב רשקה תא רבסה
.םירבדב בותכה לע ךירבד תא ססב ?הז רשק איבמ האצות וזיאל
הבושת


.23-22 תולאשהמ תחא לע הנע

22 הלאש
.'כ-'ט ,ב"כ עשוהיב ןייע
םע םיטבשה יצחו םיינשל םיאישנהו סחנפ ירבד תאוושהמ תררועתמה היעבה יהמ
ינשב םימיאתמה םיקוספה לע ךתבושת תא ססב ?לומגה ןיינעב ד"כ קרפ םירבדב רמאנה
.תומוקמה

:בתוכ ח"י קוספל ושוריפב ג"בלר
תצק בל ךשמ ןועה הז ילוא יכ הז ורמא הנהו - 'ףצקי לארשי תדע לכ לע רחמו' ..."
."...ירמה ךרד םעה
.ושוריפל בותכה ןושלב סיסבה והמו ,א ףיעסב תרכזנה היעבה תא בשיימ ג"בלר דציכ

23 הלאש
.'ז ,םיטפושב ןייע
.ו"ט-'א םיקוספב ןייע
'ה ירבד לש תילכתה הנוש המבו ,'ז-'א םיקוספב ןועדגל 'ה יוויצל תפתושמה תילכתה יהמ
?'ז-'א םיקוספבש םייוויצה לש תילכתהמ ו"ט-'ט םיקוספב ןועדגל

:ג"בלר ירבדבו 'ז-'ה םיקוספב ןייע
יכ ,םהיפ לא םדיב םיקקלמה יתלוז ומע וראשיש םשה הצר אל ...הבסה תאזל הנהו"
."...םילצע םה תותשל םהיכרב לע וערכ רשא םלואו ,הרובגו תוצירח לע הרומ הז
.ג"בלר תעדל "םהיפ לא םדיב םיקקלמה" ורחבנ עודמ רבסה
?תרחא ךרדב תאז ריבסהל רשפא דציכהמגודל תובושת רחבמ


1 הבושת
:האצותו הביס לש אוה םיקלחה ןיב רשקה םהינש יפל
םחליהל קלמע לש ואובל םרג (ונברקב 'ה םא תונקפסה=) םעה לש ואטח :י"שר יפל
.לארשיב
ףוקתלו ותבוטל בצמה תא לצנל קלמעל ומרג לארשי םע לש השלוחהו תובירמה :ונרופס יפל
.לארשי תא

וליאו ,לארשי ינבל רסחש המ לע תמוערתב תדקוממ (ז"ט ,תומשב) םחלה לע הנולתה
.ןורהא םעו השמ םע הבירמב תדקוממ םימה לע הנולתה
"הבירמ" הלימב שומישה לומ ז"ט ,תומשב "הנולת" הלימב שומישה אוה בותכב יוטיבה
.ונלש קרפב
האבה הלאשה

2 הבושת
.'ה תא תוסנל ןוצר היה היינשה לש עינמהו ,םימל ןוצר היה תותכה תחא לש עינמה
.'הב ןוחטיב רסוח :םג לבקל
:וא ."ןוסנת המ"ו "ןובירת המ" - תונולת יתשל תוסחייתה שי השמ ירבדב :סוסיבה
.םוקמה םש לע 'ז קוספמ סוסיב םג לבקתי ." 'ה תא"ו "ידמע"

.'ה תוסנל איה םישוע םהש הבירמה תועמשמש לארשי ינבל שרפמ השמ ,ן"במר תעדל
.תרחא תכ ןייצמ וניאו ,"ןובירת המ" תא שרפמ "ןוסנת המ" ,תחא תכ קר התייה ,ן"במר יפל
האבה הלאשה

3 הבושת
(םינוכנ םניא לארשי לע וירבדש ול תוארהל) השמ תא חיכוהל שקבמ 'ה ,י"שר תעדל
חרוט השמש וארישכ םעה סעכ תא ךכשל עייסתש הלועפ השמל עיצמ 'ה ,ונרופס תעדל
.םרובעב
שקבמה םעה תא עיגרהל איה תילכתהש ,ונייהד ,ונרופס לש הזל בורק ע"באר לש ושוריפ
.םימ

וליאו ,םהילע הירוגנס דומיל וא (לארשי לע השמ לש) הליפת איה הקעצה אתליכמה יפל
.(םעה לע זעל תאצוה) הנולת התייה הקעצה י"שר יפל
האבה הלאשה

4 הבושת
אוה הרזחה תעב ,םהילא סחייתהל בשו םיטרפ ינש ריכזמ בותכה רשאכ :אוה ללכה
.ןושארה טרפב ןודל רזוח ךכ רחא קרו ,"בורקה אוהש" (ןורחאה) ינשה טרפב ליחתמ
וליאו ,"הבירמ" תא ךכ רחאו "הסמ" תא םדוק ריכזמ בותכהש איה קוספב תינונגסה היעבה
ינפל "הבירמ" תא ראבמ אוה ,הז םשב ארקנ םוקמהש ךכל הביסה תא ריבסמ אוהשכ
."הסמ"

תשקבו םימ םהל היה אל תמאב ירה ,ןויסינ ךכב האור השמ עודמ :לאנברבא תלאש (1)
.תינויח התייה םהלש םימה
."ןיא םא ונברקב 'ה שיה ..." :םילימה לע ן"במר ירבד תא ססבל רשפא (2)
'הב םתנומא ךשמה תא ונתהש םושמ ןויסינ תבשחנ םתשקב :לאנברבא תלאשל בושייה
.םימה תקפסאב
האבה הלאשה

5 הבושת
תאצל עשוהי תא הווצמ השמ :הינפלש טפשמל "רחמ" הלימה תא םיפרצמ םא
תא הווצמ השמ :הירחאש טפשמל "רחמ" הלימה תא םיפרצמ םא .רחמ קלמעב םחליהלו
.העבגה שאר לע בצייתיש רמוא אוה רחמו ,דימ קמעב םחליהלו תאצל עשוהי
.היינשה תורשפאב ךמות םימעטה קוסיפ
.אבה טפשמל "רחמ" הלימה תא תרשוקה "קלמע" הלימב אתחנתא שי :קומינ

"וידי" הלימל תסחייתמ (דיחי ןושלב) "יהיו" הלימהש ןכתיי דציכ :ינושלה ישוקה
.(םיבר ןושלב)
.(םיבר ןושלב) "וידי" הלימל תסחיתמ (דיחי ןושלב) "הנומא" הלימהש ןכתיי דציכ :וא
"הנומא" הלימה :וא .וידיל אלו השמל תסחיתמ "יהיו" הלימה :י"שר לש בושייה
.וידיל אלו השמל תסחיתמ
האבה הלאשה

6 הבושת
.טלקמה ירעו םייוולה ירע תלדבה לע יוויצ :אוה ו"ט-'א םיקוספ לע אשונה
ימו טלקמה ירעל תולגל ךירצש ימ לש םיללכה םינתינ קרפה ךשמהב :קרפה ךשמהל רשקה
.םשל תולגל יאשר וניאש

ץראה תשורי רחאל קר איה הווצמה תא םייקל הבוחהש איה םירבדב תפסותה (1)
.התבישיו
.ץראל םתסינכ םע שממ ,רמולכ ,ןדריה תא ורבעש עגרמ ליחתמ הלח תווצמ לש בויחה ןמז (2)
האבה הלאשה

7 הבושת
הלש הייסולכואה לדוג ןיבל טלקמה ירע רפסמ ןיב תיסחיה המאתהה יא אוה ישוקה
.תודעוימ ןה
ויה ךכיפלו ,םיבר םיחצור םהב ויהש ןדריה רבע יבשוי לש םייפוא איה הביסה י"שר תעדל
לודגה יפרגואגה חטשה איה הביסה ן"במר תעדל וליאו ,יסחי ןפואב םירע רתויל םיקוקז
.הז חטש יוסיכל תיסחי תובר םירע לש הסירפ ךירצהש ,ןדריה רבע יטבשל היהש

.השמ לידבהש םירעה לע תופסונ ונקרפב תועיפומ טלקמה ירע שש יכ בושחל היה רשפא
.ןהב תולולכ ןהש איה הנקסמה
רבעמ שולש שרפל תחרוטו טלקמ ירע שש תבתוכ הרותהש ךותמ וז הנקסמל עיגמ ירפסה
ךותב תולולכ (השמ לידבהש הלא) ןדריל רבעמש שולשהש ךחרוכ לע ,ןענכ ץראב שולשו ןדריל
.ששה
האבה הלאשה

8 הבושת
ףצרב ךישממ ח"י-ז"ט עטקהש ךכ לע ססבתהל הלוכי הגגשב חצורב רבודמש הבשחמה
.גגושב חצורב םיקסועה םימדוקה םיקוספה ירחא
יוטיב ידיל האבש ,הגגשב הגירה לש תואיצמ תראותמ ובש ,ג"כ קוספמ איה י"שר תחכוה
חצורב םיקסוע ח"י-ז"ט םיקוספש קיסהל ןתינ הזמו ,"תואר אלב" ףיסומה ,בותכה ןונגסב
.דיזמב

הגירה לע התימ םיבייחתמ םאש םושמ ,רתוימ לזרבה ילכ ןיד רוכזא הרואכל :היעבה
.לזרב ילכב הגירה לע התימ ובייחתיש רמוחו לק ןבא ילכב וא ץע ילכב
היה לוכי ןידהש יפ לע ףאש ונדמלל ידכ "לזרב ילכ" שוריפב תנייצמ הרותה :בושייה
,רמוחו לקב דומילה חוכמ קר לזרב ילכב חצרש ימ תא םיגרוה ויה אל ,רמוחו לקמ דמליהל
.ןידה ןמ ןישנוע ןיאש יפל
האבה הלאשה

9 הבושת
הניחבמ אלא (םירע 48) טלקמה ירע לש יללכה םוכסה ןויצב תקפתסמ הנניא הרותה
לכלו םהיתומהבל ,םייוולה תבישיל תודעוימ ,תעדל תוטלוקש םירעה .םירע 6 -ל 42 ןיב
.םשוכר

.םדה לאוגל הנווכה ע"באר יפלו ,חצורל הנווכה י"שר יפל - "ול"
- טלקמ ריעמ אציש חצורה תא םדה לאוג גרה םא ,םהינש תעדל :םהיניב יתכלה לדבה ןיא
.רוטפ אוה
האבה הלאשה

10 הבושת
ב"ל קוספ וליאו ,דיזמב חצורמ רפוכ תחיקל רוסיאב קסוע א"ל קוספ - י"שר יפל
.גגושב חצורב קסוע
ידכ רפוכ תחיקל רסוא א"ל קוספש אלא ,דיזמב חצורב םיקסוע םיקוספה ינש - ג"סר יפל
ובייחל ידכ רפוכ תחיקל רוסיא ףיסומ ב"ל קוספש דועב ,תווצמ שנועמ חצורה תא רוטפל
.גגושב חצורכ טלקמ ריעל תולגל

.רפוכ תחקל ךירצ תומשב :אוה יתכלהה לדבהה
האבה הלאשה

11 הבושת
."ביבאה שדוח" - חספ
."המקב שמרח לחהמ תועובש העבש" - תועובש
."ךבקימו ךנרגמ ךפסאב" - תוכוס
.תיאלקחה הנועה יפ לע עבקנ ןמזה - ןמזה ינויצל ףתושמה

,רקבו ןאצמ תויהל לוכי חספ ןברקש רשפאש רמאנ ונתשרפב :'ב קוספב הריתסה (1)
.ןאצה ןמ קר תויהל ךירצ ןברקהש רמאנ תומשב וליאו
.חספ ןברקל אלו הגיגח ןברקל סחייתמ ונתשרפב רקבה לש רוכזאה :בושייה
תומשב וליאו ,םימי השיש הצמ לוכאל ךירצש רמאנ ונתשרפב :'ח קוספב הריתסה (2)
.םימי העבש הצמ לוכאל ךירצש רמאנ
.הנשיה האובתהמ םימי העבשו ,השדחה האובתה ןמ םילכוא םימי השיש :בושייה
.דבלב ןושארה םויב אלא ,העבש לכ הצמ לוכאל הבוח ןיאש םידמל ןאכמש :וא
האבה הלאשה

13 הבושת
.הרז הדובעב ואטח לארשי :הביסה
."םב ןמא אל םינב" ,"המה תכפהת רוד" ,"לא אלב ינואנק" :סוסיבה
וחצינש ונימאיש ,םייוגה ידי לע 'ה לוליח לש ששח םושמ ותומלשב שנועה תא איבמ וניא 'ה
.'וכו "רוגא ביוא סעכ ילול" :סוסיבה .'ה תוכזב אלו םתמצוע תוכזב

ןכיה ;לארשי םע תא רטנקמ 'ה .ז"על יוניכ אוה רוצ - "ה"בקה רמאו" שוריפה יפל (1)
?םתעושיב וחטב לארשיש םילילאה
חצונש לארשי םע תא רטנקמ ביואה :ה"בקל יוניכ אוה רוצ - "ביואה רמאו" שוריפה יפל (2)
?םליצהל היה רומאש םהיקולא 'ה ןכיה :ודי לע
האבה הלאשה

14 הבושת
םיממעה תעבשל םג םולשל האירקה ןהבו תורגיא חלש עשוהי ן"במר תטיש יפל
תא חלש עשוהי י"שר תטיש יפל .ותטישל הרותה תבייחמ ךכש םושמ ,לארשי ץראבש
"המשנ לכ היחת אל" יוויצה יכ ,םולשל אורקל יאשר היה זאו ןדריה תא ורבעש יפל תורגיאה
.(ם"ארה יפ לע) ןדריה תא ורבעש רחאל קר אוה

לש יולימ םושמ שי םימ יבאושו םיצע יבטוחל םיכפוה םינועבגהש ךכב ן"במר תעדל
םהל ורשפא אלש ךכב םהלש המרעהב ודיספה םינועבגה .תודבעלו סמל הרותבש םיווצה
אלמלא :וא .(ק"דר יפ לע) םימ יבאושלו םיצע יבטוחל וכפה אלא םתס "דבוע סמ"ל תויהל
םפוגב דובעל וצלאנ םתמרעה ללגבו ,תילמס תודבעבו לק סמב םירטפנ ויה םהלש המרעהה
.(ג"בלר יפ לע) תושק תודובע
האבה הלאשה

15 הבושת
.םגרהל דאוד לע הוויצ - לואש
.ךלמיחאמ םחל שקיבש ךכב ףיקע ןפואב םתומל םרג - דוד

ןיא ירהו ,םיחילש ידי-לע אלא םהידי ומב וגרה אל דודו לואש :תומוקמה ינשב ישוקה
.הגירהב ומשאוה םה עודמ ןכ םא ,הרבע רבדל חילש
םימשאומ םהו ,םהל תייצל אלא הרירב לכ תיה אל םיחילשל םיכלמ םהש ןוויכ :בושייה
.םמצעב וגרה וליאכ
האבה הלאשה

16 הבושת
:הלאה תולועפה ןיבמ תולועפ יתש ןייצל ןחבנה לע
(ב"כ קוספ) "םימש קדכ הטונה" - םלועה תאירב -
.(ג"י קוספ) "ונעידוי ותצע שיאו" :וא " 'ה חור תא ןכת ימ" םדאל האובנ תניתנ -
.(ג"כ-ב"כ םיקוספ) "ןיאל םינזור ןתונה ,"ץראה גוח לע בשיה" - םדאה ינב לע החגשה -
.(ו"כ קוספ) "םאבצ רפסמב איצומה" - םוי םוי האירבה שודיח -
.(ג"כ קוספ) "ןיאל םינזור ןתונה" - םלועב ןוטלש -
"טומי אל לספ ןיכהל ...שרח ךסנ לספה" - םילספ תיישעב יוטיב ידיל םיאב םדאה ישעמ
.('כ-ט"י םיקוספ)

ארוב אוה ה"בקהש ץראה תודסוממ וניביש ,הרז הדובע ידבוע לא תינפומ היינפה (1)
.וגיהנמו םלועה

לש התורצוויהמ ,ץראה תודסוממ דומלל הרזה הדובעה ידבוע תא הנפמ איבנה א"כ קוספב (2)
."םכיניע םורמ ואש" םימשה ןמ דומלל םתוא הנפמ אוה ו"כ קוספבו ,ץראה
ימרגו ץראה ,ולוכ םוקיה - א"כ קוספב רומאה תא המילשמ ו"כ קוספבש םירבדה תפסוה
.וגיהנמו םלועה תא ארוב ה"בקהש הנבהל רוקמ םה ,םימשה
האבה הלאשה

17 הבושת
ןכות .(לארשי יביוא םהש) ויביוא לע 'ה ןוחצינ לע וא לארשי תלואג לע האב הרישה
.ךכ לע הידוהו חבש תניתנו ויביוא לע רבגתהש 'ה לש ותלודג רופיס אוה הרישה
(ב"י קוספ) ודיגי םייאב ותלהתו דובכ 'הל ומישי" ,('י קוספ) "ץראה הצקמ ותלהת" :סוסיב
(ג"י קוספ) "אצי רובגכ 'ה" :וא

.הייכבו הקעצ רחא דצמו הגלבהו הקיתש דחא דצמ :םידגונמה םיבצמה
אלו תוקפאתהמ תעבונ 'ה לש ותקיתשש תיקולאה הגהנהה תא םתועצמאב ריבסמ איבנה
.תכשוממה הגלבההמ תעבונה הרמוחב ביגמ 'הש םתועצמאב ריבסמ איבנה :וא .השלוחמ
.ינשה בצמל םיכייתשמ ז"י קוספ םגו ז"ט קוספ םג
- םירוויעל עויסב םתוברעתה אלא ,תיקולא הקיתש רתוי ןיא הלא םיקוספב :הקמנה
.םילילאה ידבועב העיגפו הדחפהבו ,לאגיהל לארשי
האבה הלאשה

18 הבושת
שדחמ ןנובתהלו ול בישקהל ובושיש :וא רשק ותא וקתני אלש םהמ שקבמ בויא
.וירבדב
םיערה יפלכ בויא לש םישקה וירבד .דוע ול בישקהל וצר אלו ובזעל וצר םיערהש הארנ ןאכמ
.בויא יפלכ םיערה לש םסחיל םורגל ויה םייושע

וא ןיד תוויעב ;(א"כ קוספ) 'הל הפונחב ;(ו"ט קוספ) הדיגבב םיערה תא ויתומשאה
.(ו"כ-ה"כ םיקוספ) םיערה יפלכ געלה ירבד ןכו ,(ז"כ קוספ) םישלחב העיגפב
האבה הלאשה

19 הבושת
:'הל אטחש םושמ ול ומרגנ בויא ירוסייש איה דדלב לש הנעטה

.םיעשרל עייסמ וניאו םיקידצב עגופ וניא ,ה"בקה (1)
.'הל ללפתהלו הבושתב רוזחל בויא לע (2)
האבה הלאשה

20 הבושת
םא ןכלו .אטחה דגנ ואציו 'ה תא וקידצה םיערהש םושמ הלבנל תאז ובשחי חורה יעות
:(םירבדהמ השולש איבהל שי) המגודל .הלבנ השעמכ רבדה האריי םהב עגפי 'ה
שונאה" ;('ג ,'ח) " םעשפ דיב םחלשיו ול ואטח ךינב םא" ;('ז ,'ד) "דבא יקנ אוה ימ אנ רכז"
;('כ ,'ו ,'ד-ג ,'ח) ;(א"כ ,'ו) "ואריתו תתח וארת ול םתייה התע יכ" ;(ז"י ,'ד) קדצי קולאמ
דועו ,(ו"ט-ד"י ,א"י)

.ותוא םיטינקמ םה בויא תא םחנל םוקמבש ךכב םימשאומ םיערה
םירבדמו ,'הל םינפ םיאשונ םהש וא "רקש ילפוט" םהש ךכב ויער תא םישאמ בויא ג"י קרפב
.ותוא וטינקה ןכא םהירבדש עמתשמ הלא
האבה הלאשה

21 הבושת
הפרח ונייה" :לארשיל געל ,('ג קוספ) "םימכ םמד וכפש" :העיגפו גרה :ט"ע רומזמב
.('י קוספ) "םהיקלא היא םיוגה ורמאי המל" ,('ד קוספ) "ונינכשל
עוגפל ,('ה קוספ) "יוגמ םדיחכנו וכל ורמא" :לארשי תא דימשהל ןוצר :ג"פ רומזמב
תואנ תא ונל השרינ" ;לארשי ץרא תא תשרל ,('ד קופס) "דוס ומירעי ךמע לע" :לארשיב
.(ג"י קוספ) "םיקלא
םה לארשי יביוא יכ :לארשי תלצה תא שקבל ידכ 'הל םימעה סחי רואיתב שמתשמ ררושמה
.'ה לוליחל תמרוג לארשי לומ םתחלצהו 'ה יביוא

.'ה לוליחל םרוג לארשי לע םייוגה לש ןוחצינהש :אוה רשקה
.םייוגב םוקני 'ה :וא לארשי תא תירכהל םייוגל ןתיי אל 'ה :האצותה
לכ לעפ 'ה אלו המר ונדי ורמאי ןפ"ו "רוגא ביוא סעכ ילול" "םהיאפא יתרמא" :סוסיבה
."...ומע 'ה ןידי יכ" ,"תאז
האבה הלאשה


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך