םייתד רפס יתבל ך"נתב תורגב תניחב
1999 ,ט"נשת ץיק - 2212 'סמ ןולאש

ל"חי 5 - ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(דבלב םיינוכיתה רפסה יתב ידימלתל) ג"כ-'ו ,ז"כ ,רבדמב

'ג ,ב"כ קרפ - ג"ל ,א"כ קרפ ,תומשמ עטקל תורושקה תולאשה לע ונעי תוינוכיתה תובישיה ידימלת

.5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנע ,וישרפמבו קרפב ןייע

(הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.ג"כ קוספ דע 'ו קוספ ,ז"כ קרפ ,רבדמבב ןייע
לש תוישרפה תוכימס תא (םינמוסמה םיעטקב) י"שר ריבסמ ז"ט קוספבו ב"י קוספב
.דחפלצ תונב תשרפל הלא םיקוספב םירכזנה םיניינע ינש
.ז"ט קוספב - ןיינע הזיא לעו ב"י קוספב רבדמ אוה ןיינע הזיא לע
?תומוקמהמ דחא לכב תוישרפה תוכימס תא ריבסמ י"שר דציכ

:ןלהלש (םירבד רפסמ) ן"במר ירבדב ןייע
רבדה לע םימחר שקיב זא יכ ,'הזה םירבעה רה לא הלע' ול רמאנ רשאכ הז היהיו ..."
יקל/א 'ה דקפי' ללפתהו רזח ,ולוקב 'ה עמש אל רשאכו ...[ץראל סנכיהל ול השרויש]
"..הילע הנענ רשא הליפתה [קר] ...ריכזה לבא ...'הדעה לע שיא רשב לכל תוחורה
?ג"כ-ז"ט םיקוספב רומאל ד"י-ב"י םיקוספב רומאה ןיבש ףצרה תא ריבסמ ן"במר דציכ
?ץראל סנכיהל ול השרויש השמ תליפת ןאכ תרכזומ אל ,ן"במר תעדל ,עודמ
הבושת

.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
ב"נ-ח"מ ,ב"ל ,םירבדבו ג"י-ב"י םיקוספב ונקרפב רכזנ םירבעה רה לא תולעל השמל יוויצה
.(הרותב םיפסונ תומוקמבו)
.(ןמוסמה עטקב) ב"י קוספל ן"במר לש שוריפב ןייע
קרפ ,םירבדב םגו ונקרפב םג) םייוויצה לש תוליפכה תא ריבסהל רשפא דציכ ,ן"במר תעדל
?וירבד תא קמנמ אוה דציכו ,(ב"ל
:ונקרפב שרפמ ם"יבלמ
ןיידע והוויצ אלו ,ץראה תא האריו םירבעה רה לא הלעיש ול רמא התע הנהו ..."
התיארו' :רמא הז לעו ,ותומ תעב תינש םעפ התוא הארי דועש ול רמא קר ...תומל
."ףסאת תעב תינש התוא הארתש - 'תפסאנו התא
?םיווצה לש תוליפכה ןיינעב ן"במר תסיפתמ ם"יבלמ תסיפת הנוש המב
הבושת

3 הלאש
(ד"י קוספ) "..םהיניעל םימב ינשידקהל ...ןצ רבדמב יפ םתירמ רשאכ"
."ינשידקהל" ליחתמה רובידב ,ד"י קוספל י"שר שוריפב ןייע
?השמ לש ואטח תא תטרפמ הרותה עודמ ,י"שר יפל (1)
הביס לש תועמשמב וא ("ומכ") ןוימד לש תועמשמב ארקמב העיפומ "רשאכ" הלימה (2)
.("ללגב")
.ךתבושת תא קמנ ?ד"י קוספבש "רשאכ" הלימל המיאתמ תויועמשמהמ וזיא

:ל"זח םיבתוכ הבירמ ימב השמ לש אטחה לע
,בותכה וילע ךסח רתסבש יפל אלא ?וזמ השק [ב"כ ,א"י ,רבדמב] 'טחשי רקבו ןאצה' אלהו"
."בותכה וילע ךסח אל לארשי לכ דמעמבש [הבירמ ימב] ןאכו
ב) 'ה תבושת יפ לע הבירמ ימב ואטחמ רתוי רומח א"י קרפב השמ לש אטחה בשחנ עודמ (1)
?(ג"כ ,א"י ,רבדמב
קרפבש אטחל רשאמ הבירמ ימב אטחל הרמוח רתיב 'ה סחייתה תאז לכב עודמ ,ל"זח יפל (2)
?א"י
?ד"י ,ז"כ ,רבדמב יפ לע ל"זח ירבד תא ססבל רשפא דציכ
הבושת

4 הלאש
.(ט"י קוספ) "םהיניעל ותא התיוצו"
םינמוסמה םיעטקב הז קוספל ן"במרב ןייע
קוספב סיסבה והמו ,י"שר לש שוריפה תא לבקמ וניא ,( (1) ןמוסמה עטקב) ,ן"במר עודמ (1)
?ךכל ותוא איבמש
?(2) ןמוסמה עטקב ן"במר ירבד יפל ,"םהיניעל ותא התיוצו" לש תועמשמה יהמ (2)

לכ יתמ .ןהכה רזעלא ינפל עשוהי לש הדימעה תרכזנ א"כ קוספב םגו ט"י קוספב םג
?ותודימעהמ תחא לכ לש תילכתה יהמו ,עצבתהל הכירצ הדימע
הבושת

5 הלאש
.א"כ קוספב ןייע
.ו"ט-'ג ,'ט קרפ ,עשוהיב ןייע
."םימותו םירואה ידי לע" - (ד"י קוספ) "ולאש אל 'ה יפ תאו" :יוטיבה תא שרפמ ם"יבלמ
ז"כ ,רבדמב יפ-לע וז תרוקיב ססבל רשפא דציכו ,ד"י קוספבש תרוקיבה יהמ ,ם"יבלמ יפל
?(ונלש עטקב)

.א"כ קוספ ,ז"כ ,רבדמבל י"שר שוריפב ןייע
ימלו ןיד תיבלו ךלמל אלא [םימותו םירואב] םילאשנ ןיא" :רמאנ ('ב ,א"ע) אמוי ,הנשמב
."ול ןיכירצ רוביצהש
קוספב ךמס אוצמל רשפא [םימותו םירואב םהל םילאשנש] הנשמב םירכזנה םיטרפהמ וליאל
?ךמסה והמו ,י"שר תעדל
הבושת

 

דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(תוינוכיתה תובישיה ידימלתל) ג ,בכ-אל ,אכ תומש

.10-7 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 6 הלאש לע הנע וישרפמבו קרפב ןייע

(הבוח) 6 הלאש לע הנע


6 הלאש
.'ג ,ב"כ קרפ-ג"ל ,א"כ קרפ ,תומשב ןייע
הנוש המב .ורבחל םלשל בייחתמ םדאה םהבש ,םינוש םירקמב תקסוע הרותה הז עטקב (1)
ךשמהב םירכזנה םולשתה יבויחל םרוגהמ ו"ל-ג"ל םיקוספב םירכזנה םולשתה יבויחל םרוגה
?עטקה
.ןיינק לש תועמשמב תשרפתמ ו"ל קוספב "וילעב" הלימה (2)
שרפמ וניא י"שר עודמ רבסהו ,"רובה לעב" ליחתמה רובידב ,ג"ל קוספל י"שר שוריפב ןייע
.ןיינק לש ועמשמב "רובה לעב" תא

(ג"ל קוספ) "רומח וא רוש המש לפנו ..."
.(2) ,(1) םינמוסמה םיעטקב ,"רומח וא רוש" ליחתמה רובידב ,י"שר שוריפב ןייע
?"היחו המהב לכל ןידה אוה"ש י"שר דמול תשרדנ הרותהש הדימ וזיאב
?"רומחו רוש" םילימב הרותה שומישמ דמול י"שר הכלה וזיא
הבושת


.10-7 תולאשהמ שולש לע הנע

7 הלאש
.ו"ל-ה"ל םיקוספב ןייע
דחא לכב םימלשמ המכו ,הלא םיקוספב םיראותמה םירקמה ינש ןיב לדבהה המ
?םירקמהמ

.(ו"ל קוספ) "ונרמשי אלו"
?ן"במרב תורכזנה תועדה יתשמ תחא לכ יפל "ונרמשי אלו"ב הנווכה המ (1)
.ךירבד תא רבסה ?ה"ל קוספ לש הרקמב הרימשה יבגל תועדה יתש ןיב לדבה היהי םאה (2)
הבושת

8 הלאש
.'ג ,ב"כ קרפבו ז"ל ,א"כ קרפב ןייע
('ג ,ב"כ קרפ) "םלשי םינש םייח הש דע רומח דע רושמ ..."
ךפיהה אוה 'הבנגה ודיב אצמת אצמה םא' בותכש המש עמשמ םיבותכה תוטשפ יפל" :םיבלמ
".'וחבט' לש ךפיהה אוה 'םייח' בותכש המו ,'ורכמ' לש
,'ג קוספל י"שר לש שוריפהמ הנוש ושוריפ המבו ,ם"יבלמ יפל "םייח" הלימה תראתמ המ תא
?"םלשי םינש םייח" ליחתמה רובידב
.קמנ ?קוספב םימעטה קוסיפ תא םאות ימ לש שוריפה

ללכב רבד לכ"ש י"שר עבוק ,"רומח דע רושמ" ליחתמה רובידב ,'ג ,ב"כ קרפל ושוריפב
.(קוספב רכזנה קר אלו) "לפכ ימולשת
.ןמוסמה עטקב ,ז"ל ,א"כ קרפל י"שר שוריפב ןייע
?השמחו העברא ימולשתב םג וז העיבק הלח ,י"שר תעדל ,םאה
?וירבד תא ססבמ י"שר קוספב המ לע
הבושת

9 הלאש
.'ב-'א ,ב"כ קרפב ןייע
.ןמוסמה עטקב ,'ב קוספל י"שרבו ,ןמוסמה עטקב ,'א קוספל ע"באר לש שוריפב ןייע
יפל הז יוטיב שרפתמ דציכו ,ע"באר יפל "וילע שמשה החרז םא" יוטיבה שרפתמ דציכ (1)
?י"שר
?לשמכ הז יוטיב שרפל י"שר תא איבמ בותכה ןושלב המ

.'א קוספל י"שר שוריפב ןייע
רתומש דמול י"שר קוספב םילימ וליאמו ,"ךגרהל אבה" בנגה תא הנכמ י"שר עודמ רבסה
.וגרהל
הבושת

10 הלאש
.('ב קופס) "םלשי םלש"
.הז קוספל ע"באר לש שוריפב ןייע
?ע"באר יפל ,"םלשי םלש" םילימה תובסומ ןיינע הזיא לע
?(ז"י ,ו"ט ,םירבד) "ןכ השעת השעת ךתמאל ףאו" קוספהמ חיכוהל הצור ע"באר המ
.ז"י-ב"י ,ו"ט ,םירבדב ןויע רחאל הנע

.('ב קוספל שוריפה ףוס) ןמוסמה עטקב ,ן"במר לש שוריפב ןייע (1)
?ן"במר יפל ,"םלשי םלש" םילימה תובסומ ןיינע הזיא לע
.קמנ ?ן"במר תעדכ וא ע"באר תעדכ ("םלשי םלש" ליחתמה רובידב) י"שר לש ותעד םאה (2)
הבושת

 

(תודוקנ 30) 'ב הדיחי - ינש קרפ

17-15 תולאשהמ םייתש לעו 14-11 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותיכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש :בל םיש
."המחלמב םולשל

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) 14-11 תולאשהמ םייתש לע הנע


11 הלאש
.'ט-'ב ,'כ ,םירבדב ןייע
.המחלמל האיציה ינפל םעה לא תוינפ שולש הז עטקב שי ,ל"זח יפל
הרימא לכ הסנ) ?הרימא לכ לש ןכותה והמו ,ל"זח ירבדל בותכה ןושלב סיסבה המ
(.דחא טפשמב

?"בבלה ךרו אריה" גשומה שוריפל עגונב (ל"זח לש) תועדה יתש ןה המ
קומינהמ הנוש המחלמל תאצלמ בבלה ךרו אריה לש ותוענמיהל בותכב ןתינה קומינה םאה
קמנ ?םירחאה םירזוחה לש םתוענמיהל
הבושת

12 הלאש
.ו"כ-ה"כ ,ג"כ ,םירבדב ןייע
.(ו"כ-ה"כ םיקוספ) "...אובת יכ"
?לוכאל יאשר אוה םיאנת ינש וליאבו ,םיקוספה םירבדמ ימ לע
ץ(ו"כ קוספ) "ךער תמק לע ףינת אל שמרחו"
:ךוניחה רפס
אלש םדא ינב ךרדש ...עקרקה ילודיגמ וחקלב אטח ול היהי אלש...המדיש יפל"
תורהזאה וילע תוברהל אוה-ךורב וידסחמ היה ןכ לע ...ךכ לכ רבדב דיפקהל
(זעקת הוצמ) "...יוצמ ןולשיכהש המב
דציכו ,ג"י ,ט"י ,ארקיוב רומאה רואל ונלש קוספל עגונב תררועתמה הלאשה יהמ
?וז הלאש בשיימ ךוניחה רפס" לעב
הבושת

13 הלאש
.ט"ל-ו"ל ,ב"ל ,םירבדב ןייע
שרוד הדוהי 'ר" :הימחנ 'רו הדוהי 'ר וקלחנ וז השרפ שוריפבש בתוכ י"שר
."תומואה דגנכ הלוכ שרוד הימחנ 'רו לארשי דגנכ הלוכ תא
(ח"ל-ז"ל םיקוספב) המו ,עטקה יפל לארשי לש בצמה והמ ,הדוהי 'ר תעד יפ-לע
?ט"ל קוספבש הנקסמל לארשי תא איבי
םינפומ ימ לא ?וירבד ןכות והמו ,ז"ל קוספב "רמוא"ה אוה ימ ,הימחנ 'ר תעד יפ-לע
?ט"ל קוספבש 'ה ירבד
הבושת

14 הלאש
.ח"י-'י ,'כ ,םירבדב ןייע
."הרותבש םינענכ תוברל הב אצמנה םעה לכ היהו" :ירפסב בותכב א"י קוספ לע
דציכו ,םולשל האירקה ןיינעל ן"במר תטיש יפל הלאה ירפסה ירבד תא ראבל רשפא דציכ
?י"שר תטיש יפל םראבל רשפא

."ךוניחה רפס" לעב ריכזמש ,המחלמב םולשל האירקה תבוחל םימעטהמ םינש ןייצ (1)
עבשל סחייתמה ,"המשנ לכ היחת אל" הרותה יוויצל םעטה תא ריבסהל רשפא דציכ (2)
?תומואה
הבושת

.17-15 תולאשהמ םייתש לע הנע

15 הלאש
.ו"ט קרפ ,א לאומשב ןייע
.א"כ-ח"י םיקוספב ןייע
.('כ קוספ) "..'ה לוקב יתעמש רשא ...לואש רמאיו"
תמרחה ןיינעבו גגא ןיינעב 'ה תווצמ לע רבע אוה ירה) 'ה לוקב עמשש ןועטל לוכי לואש דציכ
.א"כ-ח"י םיקוספב ןויע רחאל הנע ?(רקבהו ןאצה
?דציכו ,לאומש החוד לואש לש תונעטהמ וזיא

תבושתש ?דוד תבושת 'ה לבקש ומכ (לואש לש] ותבושת הלבקתנ אל המלו" :לאנברבא
"...ואטח הסיכ לואשו היאנת לכב המילש התיה ךלמה דוד
ךתבושתב ?"ואטח הסיכ לואש"ש לאנברבא ירבדל ,(א"ל-ט"י םיקוספ) ונקרפב סיסבה המ
.םייוטיב ינש אבה
הבושת

16 הלאש
.א"ל-ז"כ ,'מ ,היעשיב ןייע
םירמוא שיו ..יכרד לע ינטפשי אלו ..השוע ינא המ האור 'ה ןיא - 'יכרד הרתסנ' :ע"באר
."םעישוהל לכוי אל ...'ה יכ ובשחי לארשיש ,תורצה לע זמר יכרד הרתסנ יכ
.ע"באר איבמש םישוריפהמ דחא לכ יפל לארשי תנעט תא רבסה
?םישוריפהמ דחא לכ יפל ,"יכרד" הלימה שוריפ המ

.ח"כ קוספב ןייע
תנעטל הז קוספב ותבושת יהמו ,םלועה תאירב תא ח"כ קוספב ריכזמ והיעשי המ םשל
?לארשי
הבושת

17 הלאש
.'ט-'א ,ג"נ ,היעשיב ןייע
.'ו קוספב ןייע
?עטקה יפ לע ,וז הנקסמל םייוגה תא איבמ המ
('ד קוספ) "...אשנ אוה ונילח ןכא"
:ק"דר
אל םמצע ירבד אוה הזל םימודהו אשנ אוה ונילח ןכא תומואה ורמאיש הזו ..."
"...םתעדב הז ובשחי םה אלא תומואה ןוע ולבס לארשיש
.וירבדב בשיימ אוה ישוק הזיא ןייצו ,הלא םירבדב ק"דר תנווכ תא רבסה
הבושת

 

'ג הדיחי - ישילש קרפ

21 הלאש לע ,20-18 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.23-22 תולאשהמ תחא לכלו (!הבוח)

.20-18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.'ח-'א ,'ה , בויאב ןייע
.'ב קוספב ןייע (1)
?ותרוקיב תא קמנמ אוה דציכו ,הז קוספב זפילא רקבמ בויא לש תוגהנתה וזיא
?עטקה לכב וירבדב בויא תא איבהל הסנמ אוה היואר תוגהנתה וזיאל (2)

קרפבש זפילא לש ויתונעטל הנעמ תוארל רשפא 'ד-'ב םיקוספ ,'ו קרפב בויא לש וירבדב
.'ה
לשמהמ וירבד תא חיכומ אוה דציכו ,'ד-'ב םיקוספ ,'ו קרפב זפילאל בויא לש ותבושת יהמ
?'ה קוספבש
הבושת

19 הלאש
.ח"כ-'כ םיקוספ ,ח"כ קרפו 'ט-'ז םיקוספ ,א"י קרפ , בויאב ןייע
?ח"כ קרפ יפל םדאל היוארה המכחה יהמו ,הלאה םיעטקה ינשל ףתושמה ןויערה והמ

'ט-'ז םיקוספב רפוצ ירבד המבו ,רפוצ ירבדל 'ד קוספ ,א"י קרפב בויא תנעט יהמ
?ותנעטל הבושת םיווהמ א"י קרפבש
הבושת

20 הלאש
.ג"י ,בויאב ןייע
.ב"י-'ו םיקוספב ןייע
.בותכה לע ךירבד תא ססב ?בויא ירבדבש החכותה יהמ

.ב"כ-ז"י םיקוספב ןייע
בויאש םירבדה ינש םה המ ?('כ קוספ) "ידמע שעת לא םיתש ךא" בויא ירבד םינפומ ימ לא
?שקבמ
הבושת

21 הלאש
.ט"לק ,םילהתב ןייע
.ד"כ-ט"י םיקוספב ןייע
.('כ קוספ) "...המזמל ךורמי רשא"
ל"ר .המזה תא תושע ןעמל ךתוא םיממורמ םה - 'המיזמל ךורמוי רשא'" :דוד תדוצמ
תושעל םתבשחמ תנווכ םצע לכו ,לפשה םלועב חיגשהל ודובכ הז ןיאו 'ה םר הנה םירמואש
."המזה תא
'המ שקבמ ררושמה המו ,דוד תדוצמ לש ושוריפ יפל ,עשרה לש ותעשר יוטיב ידיל האב המב
.בותכה לע ךירבד תא ססב ?עשרל השעיש

ךירבד תא ססב ?'י-'א םיקוספב ררושמה לש הפקשהל תדגונמ עשרה לש הפקשהה המב
.בותכה לע
הבושת

22 הלאש
.ח"כ-'א ,ד"כ קרפ .עשוהיב ןייע
.בותכה לע ךירבד תא ססב ?םכשב םעה תפסא תא עשוהי סניכ המ םשל (1)
?הלעמ עשוהיש תירוטסיהה הריקסה תילכת המ (2)

(ו"ט קוספ) "...'ה תא דבעל םכיניעב ער םאו"
"...ונייה םיסונא רמול הפ ןוחתפ רחמ םכל היהי אלש" :ארק י"רהמ
?הלא וירבדב בשיימ ארק י"רהמ קוספב היעב וזיא
הבושת

23 הלאש
ח"י ,םיטפושב ןייע
רפסב םימעפ המכ רזוח ('א קוספ) "לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב" בצמה רואית
.םיטפוש
.ונקרפ שארב וז הדבוע רוכזא ידי לע ראבל בותכה הצור המ רבסה

.א"ל ,ד"כ ,'י ,'ה םיקוספב ןייע
".[א"ל קוספב] דחאמ ץוח לוח הכימב רומאה םיקולא לכ" :ל"זח ירבד תא איבמ ק"דר
.הז ללכמ א"ל קוספ אצוה עודמו ,ל"זח לש ללכה ךותב 'ה קוספ ללכנ עודמ רבסה
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


1 הבושת
םירבעה רהל תולעל השמל יוויצה לע י"שר רבדמ ב"י קוספב
לארשיל גיהנמ תונמל השמ תשקב לע י"שר רבדמ ז"ט קוספב
:י"שר לש רואיבה
,ץראל סנכיהל ה"בקה ול ריתי ,דחפלצ תונבל ץראה תלחנהב קסוע אוהש ןוויכש בשח השמ -
.וז הבשחמ ובלמ ריסהל האב ב"י קוספב תוכימסה
,וינבל הלחנהב םג לפטל ןמזה עיגה ,דחפלצ תונבל ץראה תלחנהב קסעש ןוויכש בשח השמ -
.וז הבשחמ לולשל ידכ האב תוכימסה .(ותוגיהנמ) ותלודג תא שירוהל הצר םהלש

השמ ללפתה יוויצה תובקעב .(ד"י-ב"י םיקוספ) םירבעה רהל תולעל הווטצנ השמ
.(ונקרפב העיפומ אל וז הליפת) התנענ אל ותליפתו הרזגה לוטיבל
גיהנמ הנומיש ותליפתב שקיב ,ץראל סנכיהל לכוי אלש ול ררבתהו התנענ אל ותליפתש רחאל
.(ג"כ-ו"ט םיקוספ) שדח
.הרכזנ אל ןכלו ,הלבקתה אל וז הליפת
האבה הלאשה

2 הבושת
השעמה לע רפוסמ םירבדבש אלא ,םירבעה רהל היילע התואל םיסחייתמ תומוקמה ינש
ן"במרה .דיתעל יוויצ לע רבודמ רבדמבב וליאו ,ועוציב לעו השמ לביקש יוויצה לע - ומצע
אל הארנכש ןאכמו ,רהה לא השמ לש היילע שוריפב ריכזמ וניא ארקמהש ךכ לע ךמתסמ
.דימ תאז תושעל רבדמבב הווטצנ

,רהל היילעה תא דימ עצבל השמ בייחתמ אל רבדמבבש יוויצב ,ן"במר תעדל :ינושה
.םירבעה רהל דימ תולעל הווטצנ השמש רבוסה ם"יבלמ תמועל
האבה הלאשה

3 הבושת
תא םיריכזמ רשאכ ןכל ;םילגרמה אטח ללגב שנענ אל השמש רורב היהיש ידכ (1)
.הז שנועל הביסה תא םג םיריכזמ ,ושנוע
.הביס לש איה תועמשמה (2)
הביס לכ ןיא יכ ;ןוימד לש תועמשמב ותוא םיארוק םא קוספה תא ןיבהל רשפא יאש ינפמ -
.הבירמ ימב אטחה ןיבל ןרהא לש ותומ ןיב תומדל

רשב תתל 'ה תלוכיב קפס ליטמ אוהש םושמ רתוי רומח בשחנ א"י קרפב אטחה (1)
.לארשיל
.לארשי יניעל יולגב השענש ןוויכ הבירמ ימב אטחל הרמוח רתיב סחייתה 'ה ,ל"זח יפל (2)
.(ט"י קוספ) "םהיניעל םימב ינשידקהל" :ז"כ ,רבדמב - סוסיבה
האבה הלאשה

4 הבושת
לש תוערגמ ןייצל הצר השמ םא ,ותעדלש ןוויכ ,י"שר לש שוריפה תא לבקמ וניא ן"במר (1)
.יבמופב אלו ,עשוהי ןיבל וניב הענצב תאז תושעל וילע היה ,לארשי
ירבדל סיסב תויהל הלוכי (ט"י קוספ) "םהיניעל ותא" תיוויצו השמל רמוא ה"בקהש הדבועה
.ן"במרה
.גיהנמו טפושכ ולש יונימה םצע איה יוויצה תועמשמ ,ן"במר לש שוריפה יפל (2)
םינשרפה יפל - ותוא ריהזהל וא ותוא תונמל) עשוהי תא תווצל איה ןאכ הדימעה לש תילכתה
.(םינושה
.המחלמל תאצל ךרטצישכ וא ץראה תקולחב דיתעב עצבתהל הכירצ הדימעה - א"כ קוספב
.גוהנל שי דציכ םימותו םירואב לואשל איה ןאכ הדימעה לש תילכתה
האבה הלאשה

5 הבושת
."םימותו םירואב" ולאש אלש :תרוקיבה
(ז"כ קוספ) "ול לאשו" :סוסיבה

.המחלמל םתוא איצומש ךלמ תניחבב היהש עשוהיל איה הנווכה ."ול לאש"מ - ךלמל
.ןירדהנס וזש ,"הדעה לכו"מ - ןיד תיבל
האבה הלאשה

6 הבושת
המרגש ונוממב םדא השעש הלועפ אוה ו"ל-ג"ל םיקוספב םולשתה בויחל םרוגה (1)
.ופוגב קיזהש םדא אוה עטקה ךשמהב םרוגה וליאו .םיקזנל
ןכלו) .םיברה תושרב תיניינק תולעב ןיא ותוא רפוחלו ,םיברה תושרב רפחנ רובהש ןוויכ (2)
(רובה ידי לע םרגייש (הלקתה) קזנה לע תוירחא לש תועמשמב תולעבה תא שרפמ י"שר

."הווש הרזג" איה הדימה (1)
ולפנש הרקמב אל לבא ,היחו המהב רובל ולפנ םא קר רוב יקזנב בייח םדא :איה הכלהה (2)
.םילכ וא םדא וכותל
האבה הלאשה

7 הבושת
.יוציפה לדוגבו קיזמה רושה גוסב אוה לדבהה
.קזנ יצח םלשמ אוהו םת רושב קסוע - ה"ל קוספ
.םלש קזנ םלשמ אוהו דעומ רושב קסוע - ו"ל קוספ

.תדחוימו הלועמ הרימשב ונרמשי אלש הנווכה הנושארה העדה יפל (1)
.הליגר הרימשב אל ףא ,ללכ ונרמשי אלש הנווכה היינשה העדה יפל
רושה לע רומשל ךירצ לוכה תעדלו ,תועדה יתש ןיב לדבה ןיא ה"ל קוספ לש הרקמב (2)
.םת רוש לש קזנב בייחתי ,וזכ הרימש רומשי אל םאו ,היוארו הליגר הרימש
האבה הלאשה

8 הבושת
תאצמנ ובש בצמה תא תראתמ "םייח" הלימה (םיבותכה תוטשפ יפל) ם"יבלמ יפל
יעצמא תא וא םולשתה הבוג תא תראתמ "םייח" הלימה י"שר יפל וליאו ,הבונגה המהבה
.םולשתה גוס תא תראתמ הניא ,רמולכ ,"םלשי םיינש"מ תדרפומ "םייח" הלימה .םולשתה

.דבלב לפכ ימולשתב אלא ,השימחו העברא ימולשתב הלח הניא וז העיבק ,י"שר תעדל
.הש לשו רוש לש הריכמו החיבט לע קר םה השימחו העברא ימולשת
.םירתוימ ייוטיב םהש "השה תחתו" "רושה תחת" הפיסומ הרותהש ךכ לע ססבתמ י"שר
.השבו רושב אקווד לח הז ןידש םידמל הלא םייוטיב לש ןכותהמ
האבה הלאשה

9 הבושת
םא - הטושפכ איה ותועמשמו ,בנגה סנכנ ובש ןמזה תא ראתמ בותכה ,ע"באר יפל (1)
.וגרהל רוסא ,םויב אב בנגה
וא) גורהל הניא תרתחמב אבה תנווכש רורב םא :ולשמנש לשמכ שרפתמ בותכה ,י"שר יפל
.וגרהל רוסא ,(םולשל ותנווכש
אלא "וילע" קר תחרוז הניא שמשה ירהש ,שמשה תחירז רואיתב תפסונה "וילע" הלימה (2)
.לשמ לש ךרדב שרפנ ןכ םא

סנכנ אוה רשאכ ןכל ,גילבמ וניא ותוחכונב ונממ םיבנוגש םדאש עדוי בנגה ,י"שר יפל
,תיבה לעב תא גורהל ךרטציש תורשפאל ןכומ אוהש וילע הקזח ,וב אצמנ תיבה לעבש תיבל
."םימד ול ןיא" םילימהמ וגרהל רתומש דמול י"שר ,"ךגרהל אבה" ארקנ אוה ןכלו
האבה הלאשה

10 הבושת
רקב השמח") ז"ל קוספ ,א"כ קרפב תראותמה הבנגה לע תובסומ "םלשי םלש" םילימה
("השה תחת ןאצ עבראו רושה תחת םלשי
תורושק ןניא דחא קוספב םילימש תורשפא שיש םירבדב קוספהמ חיכוהל הצור ע"באר
.ול םימדוקה םיקוספל אלא ,ול ךומסה קוספל

,גורהל אב אל בנגהש רורב רשאכ ,קוספה תליחת לע תובסומ "םלשי םלש" םילימה (1)
.ותבנג תא םלשל בייח זאו ,דבלב בונגל אלא
ןיאש ןאכמו ,התימ אלו ןוממ בייח בנגהש שיגדמ י"שר :ן"במר תעדכ י"שר לש ותעד (2)
.הלילב אבה בנגב ותעדל רבודמ
האבה הלאשה

11 הבושת
"םעה לא רבדו" :רמאנ 'ב קוספב :אוה סיסבה
"םירטושה ורבדו" :רמאנ 'ה קוספב
"רבדל םירטשה ופסיו" :רמאנ 'ח קוספב
.תונוש תורימא שולש ויהש עמשמ ולא םיקוספמ
:תורימאה ןכות
ןוחטיבו קוזיח ירבד - הנושארה הרימאה
שריאו םרכ עטנ ,תיב הנב :המחלמה יכרועמ םירזוחה תשולש לש טוריפ - היינשה הרימאה
.השיא
.בבל ךרו ארי אוהש םושמ ותיבל רזוחה - תישילשה הרימאה

.(י"שר) ודיבש תורבעמ ארי אוה - תרחא העד יפלו ,המחלמהמ ארי אוה - תחא העד יפל
תחלצהל :וא) המחלמל םיאצויה ראשל בסהל לולע אוהש קזנל רושק בבלה ךרו אריל קומינה
.(המחלמל אלו) טרפה תבוטל רושק םירזוחה ראשל קומינה וליאו ,(המחלמה
האבה הלאשה

12 הבושת
.לעופב קסוע בותכה
:לוכאל יאשר אוה םהבש םיאנתה
.ריצבה תעשב
.דבלב הליגר הליכא

.ארקיוב ג"י קוספב "לזגת אל" רמאנ רבכש םושמ ,הרואכל רתוימ ו"כ קוספ
קוספב) לעופל עגונב ריהזהל הפיסומ הרותה לבא ,"לזגת אל"ב לולכ הז רוסיא םנמא :בושייה
אל תיבה לעבש הבשחמב ,ומצע רובעב רוצקל רתיה ומצעל תורוהל לולע אוהש םושמ ,(ו"כ
.ךכ לע דיפקי
האבה הלאשה

13 הבושת
.לארשי לע טלושו ביואהשכ ןויפרו הסובת לש בצמכ עטקב ראותמ לארשי לש בצמה
אוה 'הש הנקסמל לארשי ועיגי ,םהל ורזע אל םהב וחטבש רקשה ילילאש הדבועה לשב
.םיקולאה

'ה ירבד .ומעל רזוע וניא 'ה עודמ המת אוהו ,ביואה אוה "רמואה" ,הימחנ 'ר תעדל
.םייוגה לא םינפומ ט"ל קוספב
האבה הלאשה

14 הבושת
ריבסהל רשפא ,תובורקה םירעב םג גהונ םולשל האירקה ןידש רחאמ - ן"במר יפל
.תובורקה םירעב םיבשויה םינענכב רבודמש
רבודמש ריבסהל רשפא ,תוקחרה םירעב קר גהונ םללשל האירקה ןידש רחאמ - י"שר יפל
ישנא לש ןידכ םהב גוהנל שיש םירבוס ונייהש ,תוקחרה םירעב םייוצמה םידדוב םינענכב
.תוקוחרה םירעה ןידכ םהב םיגהונש םידמל ונא ןאכמו ,לארשי ץראבש םירעה

:הלאה םימעטהמ םיינש ןייצל דימלתה לע (1)
.ביואה יפלכ םג םימחרב וגהניש יואר ןכלו ,םינמחר לארשי -
.לארשיל סמ ולעי םייוגה -
.וגרהי םא םירזכאכ םייוגב רייטצהל םילולע לארשי
.הרז הדובעמ לארשי תא קיחרהל ידכ (2)
האבה הלאשה

15 הבושת
לוכי אוהו) ודיב יח גגא תא קר ריתוהו ,יקלמעה םעה תא םירחהש ןוויכש רובס לואש
.יוויצה םויקכ תובשחנ ויתולועפ - (תע לכב וגרהל
ךרוצל ושמתשי תומהבה בטימב יכ ,ללש םתוא תחקל רתומש לואש בשח רקבלו ןאצל רשאב
.ןברק בירקהל ידכ ללשה לע למח םעה :וא .'הל ןברק
אלו 'ה לוקב עומשל אוה רקיעהש םושמ ,רקבלו ןאצל עגונב ותנעט תא רקיעב החוד לאומש
.תונברק ול בירקהל

.םיצורית גיצמ אוה ךא ,הדומ לואשש אוה ונקרפב סיסבה
('כ) "'ה לוקב יתעמש רשא"
(א"כ) "ללשהמ םעה חקיו" :וא
.(ד"כ) םעה תא יתארי יכ ...יתאטח" :וא
.(א"כ קוספ) "ךיהלא 'הל חבזל" :וא
.םייוטיב ינש ןייצל ןחבנה לע" :הרעה
האבה הלאשה

16 הבושת
.ונישעמ לע חיגשמש וניא 'ה .1
.תורצהמ ונתוא עישוהל לוכי וניא 'ה .2
.יישעמ - "יכרד" ןושארה שוריפה יפל
.ונתוא תופקותה תורצה - "יכרד" ינשה שוריפה יפל

שיו ,ותחגשה תאו 'ה לש וחוכ תא החיכומה איה יכ םלועה תאירב תא ריכזמ והיעשי
.ונישעמ תא תוארל ותלוכיב וא 'ה לש וחוכב קפס תוליטמה תונעטל הנעמ הזב
האבה הלאשה

17 הבושת
איבמ - ותולדג תא םיאור התעו אכודמו לבוס והואר רבעב - דבעב לחש לודגה יונישה
.[שנועל יואר היהש ללגב אלו] םהיאטח ללגב רבעב לבסה תא ריבסהל םייוגה תא

תעד תא תפקשמ הניא "אשנ אוה ונילח ןכא" הרימאהש עובקל ולא וירבדב ק"דר תנווכ
.םייוגה תעד תא אלא ,איבנה
איה תאטוחה שפנה"ש לומגה תרותל הריתסב םידמוע ולא םירבד ירה :בשיימ ק"דרש ישוקה
."תומת
האבה הלאשה

18 הבושת
סעכה :וקומינ ,'ה ינפל ויתונולתב בויא לש המחהו סעכה :רקבמ זפילאש תודגנתהה (1)
.שנוע ול עיגמו אטחש עמשמ ,לבוס אוה םא - םתס לבוס וניא םדא ןכש קדצומ אל
.('ח קוספ) 'הל הליפתב תונפל :בויאל ץילממ אוה הילעש היוארה תוגהנתהה (2)

.קועזלו ןנולתהל ול םרוגה אוה אושנמ לודגה ובואכמש איה זפילאל בויא לש ותבושת
הקעצ אשונ אוה םא ,רמולכ ,קעוצ וניא ול בוטש ימש איה 'ה קוספבש לשמהמ החכוהה
.דואמ דע ול ערש עמשמ
האבה הלאשה

19 הבושת
תאו ארובה תמכח תא ןיבהל ידכ הב יד ןיא םדאה לש ותמכחש אוה ףתושמה ןויערה
.ותגהנה יכרד
.המכחה תא תוולל הכירצש וז איהו 'ה תארי איה היוארה המכחה

.וירוסיי לע רמרמתמ אוה ןכלו ,'ה יניעב וליפא רשיו קידצ אוהש איה בויא תנעט
.התקדצ תאו 'ה תגהנה תא ןיבהל לוכי וניא םדאכ בויאש איה הבושתה
האבה הלאשה

20 הבושת
םירבדמ אלא ,בויא לע םיבשוח םהש תמאה תא םירמוא םניא םהש :איה החכותה
וינפה" ויניעב ןח אוצמל ןוצר ךותמ וא (א"י קוספ) "םכתא תעבת ותאש אלה" 'המ דחפ ךותמ
.('ח קוספ) "ןואשת

ה"בקה לא םינפומ םירבדה
תדוצמ) דיתעב םירוסייב ותוא דיחפהל קיספיש (2) ;ותוא רסייל קיספיש (1) :םה םירבדה ינש
.(דוד
.וירבדל עמשיו רבדלמ ותוא ענמי אלש :םג לבקל :ךירעמל הרעה
האבה הלאשה

21 הבושת
םהישעמ תא תושעל רשפאל ידכ 'ה םש תא "םמורמה" הז אוה עשרה ,דוד תדוצמ יפל
'ה דגנ םמוז עשרה ,רמולכ ,(םלועל הנותנ ותחגשה היהתש ידכמ אשינו םר 'הש ןעוט) םיערה
.ותחגשהב רפוכו
.(ט"י קוספ) "עשר הולא לטקת םא" ותימהל איה ררושמה לש השקבה
;('ב קוספ) " ...ימוקו יתבש תעדי התא" :סוסיבה
;('ח קוספ) "התא םש םימש קסא םא"
.םירחא םיבר םיקוספ דועו
האבה הלאשה

22 הבושת
םתוקבד ךשמה תא חיטבתש לארשי םע תירב תורכל התייה םכשב הפסאה תילכת (1)
.עשוהי תומ ירחא הרותב
.(ה"כ קוספ) "...םעל תירב עשוהי תרכיו" :סוסיבה
'ה תא דובעל ךישמהל לארשי לש םתוביוחמ תא קזחל התייה תירוטסיהה הריקסה תילכת (2)
.'ה םהל השעש תובוטה תרכזה ךותמ

רמוא וניאו ,הרז הדובעל 'ה תדובע ןיב הריחבה תא עשוהי םהל עיצמ עודמ איה היעבה
.'ה תא ודבעיש תורישי םהל
האבה הלאשה

23 הבושת
םימיב ירהש ,הכימ לספ ביבס ןחלופה חתפתהל היה לוכי דציכ ריבסהל הצור בותכה
.שרתשהל וזכ העפותל רשפאמ היה אל אוה ,לארשיל טפוש היה םהבש
תבחרהל ודבל לועפל ןד טבש ץלאנ עודמ ריבסהל הצור בותכה :םג לבקל :ךירעמל הרעה
סייגמ היה אלא ,םחליהל ןד טבשל ןתונ היה אל אוה ,(טפוש וא) ךלמ היה וליאש ןוויכ .ותלחנ
.עויסכ ןיינעה תבוטל םעה תא

רמול ךירצ ןכלו ,דופאה ול היה אל ירהו ,םיקולאב לואשל יולה רענה שקבתמ 'ה קוספב
.לוח אוה הז קוספב רכזנה "םיקולא"ש
,םיקולא לואשל ונממ ושקיב םהשכש רמול ךירצ ןכלו ?ןהכ היה אל אוהש ועדי םה ירהו :וא
.רכנ יהולאל התיה םתנווכ
.שדוק אוה הז םש ןכלו ,הלישב ןכשמה םע תרשקתמ םיקולא הלימה א"ל קוספב


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך