בחינת בגרות בתנ"ך

לבתי ספר דתיים, הנתיב הטכנולוגי
שאלון 002213, קיץ תש"ס 2000


פרק ראשון - קטע שלא נלמד (40 נקודות)


נספח: שמות י"ב, כ"א-כ"ח
עיין בנספח ובמפרשיו וענה על 4 שאלות. שאלה 1 (חובה) ועוד שלוש מהשאלות 5-2. (לכל שאלה 10 נק').

ענה על שאלה 1 (חובה).

שאלה 1
עיין בפסוקים כ"א-כ"ח.
א. בפסוקים כ"א-כ"ז אפשר להבחין בשני חלקים.
מהם שני החלקים? תן כותרת לכל אחד מהם.
לאיזה משני החלקים שייך פסוק כ"ח? נמק את תשובתך.
ב. "משכו וקחו לכם צאן..." (פסוק כ"א).
עיין בפרושו של רש"י, בדיבור המתחיל "משכו" ובדיבור המתחיל "וקחו", וכן בדברי המכילתא שלפניך:
מכילתא: "ר' יוסי הגלילי אומר: משכו [ידיכם] מעבודה זרה והידבקו צווה."
לפי רש"י, מדוע מוזכרים בפסוק שני פעלים - "משכו וקחו", ומדוע מוזכרים שני הפעלים לפי המכילתא?
תשובה


ענה על שלוש מהשאלות 5-2.

שאלה 2
עיין בפסוק כ"א.
א. עיין ברמב"ן בקטע המסומן.
מי אמר לישראל את הציווי "משכו וקחו לכם" לפי ר' יאשיה, ומי אמר אותו לפי ר' יונתן?
ב. עיין בדברי אברבנאל שלפניך, והסבר מדוע לדעתו נאמר הציווי "משכו וקחו לכם" דווקא לזקנים.
אברבנאל: "...ראה משה לצוות מעצמו לזקנים, שהם יזרזו במצווה הזאת מהפסח, והם יתחילו ראשונה בלקיחתו ובשחיטתו ובנתינת הדם על המשקוף ועל המזוזות (שהם היו הדברים היותר מסוכנים). ולכך חשש משה אולי יהיה בעיני העם קשה לעשות הדברים האלה...ויפחדו מעשות המצווה הזאת.
ולכן, כדי לתת להם אומץ לב בדבר, ציווה לזקנים: 'משכו וקחו לכם'. רוצה לומר: אתם ראשי בני ישראל - זקני העם ושוטריו - התחילו ראשונה בעשיית המצווה הזאת..."
תשובה

שאלה 3
עיין בפסוקים כ"א-כ"ד, וברמב"ן לפסוק כ"ד בקטע המסומן.
א. לפי רמב"ן לאיזה מהציוויים שבפסוקים כ"א-כ"ג מכוונים דברי התורה שבפסוק כ"ד "ושמרתם את הדבר הזה"?
ב. בפסוק כ"ו שואלים הבנים "מה העבודה הזאת לכם".
עיין בראב"ע לפסוק כ"ד בקטע המסומן.
לפי ראב"ע, מה גורם לבנים לשאול "מה העבודה הזאת לכם"?
תשובה


שאלה 4
"והיה כי תבואו אל הארץ אשר ין ה' לכם..." (פסוק כ"ה).
א. איזו הלכה אפשר ללמוד מפתיחה זו? היעזר ברש"י לפסוקנו.
ב. עיין בפירושו של ראב"ע לפסוק כ"ה.
כיצד מסביר ראב"ע את העובדה שישראל לא נצטוו לעשות פסח במדבר (חוץ מפסח אחד)?
היעזר בשמות י"ב, ח'.
תשובה


שאלה 5
עיין ברש"י לפסוק כ"ח בדיבור המתחיל "כאשר צוה ה' את משה ואת אהרן".
א. מהו שבחן של ישראל לפי פסוק זה, ומדוע חוזרת התורה ואומרת "כן עשו"?
ב. עיין ברש"י לפסוק כ"ז, בדיבור המתחיל "ויקד העם"
לפי רש"י מה רצו ישראל לבטא במעשה זה?
ציין היכן רמוזות בפסוקים כ"א-כ"ח שתיים מבין שלוש הבשורות שרש"י מזכיר. (צטט את לשון הכתוב)
תשובה

פרק שני - יחידה א' (30 נקודות)

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 8-6 ועל שתיים מהשאלות 11-9.

ענה על שתיים מהשאלות 8-6. לכל שאלה - 8 נקודות)

שאלה 6
עיין בבראשית ט', א'-ז'.
א. עיין בפסוקים א'-ג'.
מה נאמר על היחסים בין האדם לבעלי החיים בקטע זה, ובמה שונים יחסים אלה ממה שנאמר לאדם בפרק א', פסוקים כ"ח - ל'?
ב. עיין בפסוקים ה' - ו'.
במה שונה העונש לרוצח בפסוק ה' מהעונש לרוצח בפסוק ו'? בסס את דבריך על לשון הכתוב.

שאלה 7
עיין בבראשית פרק י"ב, א'-ג', ובבראשית פרק י"ח, י"ז-י"ח.
א. "ואעשך לגוי גדול... ונברכו בך כל משפחת האדמה" (פרק י"ב, ב' - ג').
"ואברהם היה יהיה לגוי גדול... ונברכו בו כל גויי הארץ" (פרק י"ח, י"ח)
לשם מה נאמרים הדברים בפרק י"ב, ולשם מה נאמרים הדברים בפרק י"ח?
ב. עיין בפרק י"ח, י"ז-כ"א.
כיצד מסבירה התורה את הסיבה לדברים הטובים שנאמרים שעל אברהם בפסוק י"ח?
בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 8
עיין בבראשית פרק מ"ט.
א. עיין בברכת יעקב ליהודה (פסוקים ח'-י"ב).
הסבר את הברכה של יעקב ליהודה בפסוק י'.
ב. עיין בברכת יעקב ליוסף (פסוקים כ"ב-כ"ו).
ציין אירוע אחד מעברו של יוסף, שיעקב מזכיר בברכתו ליוסף. כתוב את לשון הכתוב הרומז על אירוע זה.

ענה על שתיים מהשאלות 11-9. (לכל שאלה - 7 נקודות)

שאלה 9
עיין במלכים א' פרק כ"ב, פסוקים ו'-כ"ג.
א. מדוע לא קיבן אחאב את דברי מיכיהו הראשונים (שבפסוק ט"ו), ובמה שינה מיכיהו את תוכן נבואתו לאחר שאחאב סירב לקבל את דבריו?
ב. עיין בפסוק ז'.
כיצד יכול היה יהושפט לדעת שדברי הנביאים הם דברי שקר?

שאלה 10
עיין בישעיה ה', א'-ז'.
א. "...ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה" (פסוק ז').
מיהו המקווה ל"משפט", ומהו ה"משפט"? לאישו אמירה במשל, הדברים האלה הם נמשל?
ב. בפסוק ב' ובפסוקים ה'-ו' נשכרות פעולות של בעל הכרם.
מהי מטרת הפעולות של בעל הכרם בפסוק ב', ומהי המטרה של הפעולות בפסוקים ה'-ו'?

שאלה 11
עיין בתהלים מזמור נ"א.
א. ציין שלושה פסוקים שבהם המשורר מבטא הרגשה של טומאה.
ב. "אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו" (פסוק ט"ו).
מהי ההבטחה של דוד בפסוק זה, ומתי יוכל לקיים אותה?

פרק שני - יחידה ב' (30 נקודות)

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 14-12 ועל שתיים מהשאלות 17-15.
ענה על שתיים מהשאלות 14-12. (לכל שאלה - 8 נקודות)

שאלה 12
עיין בדברים י"ב, א'-ו'.
"לא תעשון כן לה' אלקיכם" (פסוק ד').
יש פרשנים שקושרים פסוק זה לעניין שלפניו, ויש פרשנים שקושרים פסוק זה לעניין שלאחריו.
א. מהו הציווי שבפסוק, אם נפרש שהוא קשור לעניין שלפניו בפסוק ג'?
ב. מהו הציווי שבפסוק, אם נפרש שהוא קשור לעניין שלאחריו בפסוק ה'?

שאלה 13
עיין בדברים ט"ז, י"ח - כ'.
בקטע זה יש ציוויים המופנים אל הדיינים, אל הממנים את הדיינים ואל בעלי הדין.
א. "צדק צדק תרדף (פסוק כ').
רש"י: "הלוך אחרי בית דין יפה."
ספורנו: "כשתיתן לך שופטים... בחר את היותר שופטי צדק..."
למי מופנה הציווי לפי רש"י, ולמי מופנה הציווי לפי ספורנו?
ב. "ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם" (פסוק י"ט).
רש"י: "דברי צדיקם - דברים המצודקים, משפטי אמת."
חזקוני: "'ויסלף דברי צדיקים', וישנה טענת הצדיקים והזכאין בדין להפכם לחובה" (בספר שמות).
מה מתארת המילה "צדיקים" לפי כל אחד מהפרשנים?
תשובה


שאלה 14
עיין בדברים י"ט, א' - י"ג.
א. "...ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ..." (פסוק ה').
באר את המקרה המתואר בפסוק זה.
ב. עיין בפסוק י' ובפסוק י"ג.
את מי מכנה הכתוב במילים "דם נקי" בפסוק י', ואת מי מכנה הכתוב במילים "דם הנקי" בפסוק י"ג? נמק את תשובתך.
תשובה


ענה על שתיים מהשאלות 17-15. (לכל שאלה - 7 נקודות)

שאלה 15
עיין בשמואל ב', פרק י"ט.
א. עיין בפסוקים ג'-ד' ובפסוקים י'-י"א.
מיהו העם הנזכר בפסוק ג'?
האם זהו אותו העם שבפסוק י'? הוכח את תשובתך מדברי העם שבפסוקים י'-י"א.
ב. בפסוקים מ"ב-מ"ד מוזכר ויכוח בין איש ישראל לאיש יהודה.
הסבר מהי הטענה של ישראל "עשר ידות לי במלך" (פסוק מ"ד).
תשובה


שאלה 16
עיין בישעיה מ"ד.
א. "זכר אלה יעקב..." (פסוק כ"א).
מה נדרש עם ישראל לזכור?
ב. בפסוקים כ"ה-כ"ח הנביא מתאר את כוחו של ה' בעולם.
לפי פסוקים אלה, הסבר כיצד כוחו של ה' בא לידי ביטוי בקשר לנביאי ישראל, וכיצד כוחו בא לידי ביטוי בקשר לעובדי עבודה זרה.
תשובה


שאלה 17
עיין בישעיה נ"ח, א'-י'.
א. בנבואה זו מופיעות דרישות מהעם שכוללות הן תיקון עוול והן עשיית חסד.
ציין שתי דרישות של הנביא לתיקון עוול, ושתי דרישות של הנביא לעשיית חסד.
כתוב את הפסוק המתאים לכל אחת מהדרישות.
ב. עיין בפסוקים א'-ג'.
רש"י: "'ודעת דרכי יחפצון' - חפצים לשאול הוראות החכמים כאילו רוצים לקיימם."
הסבר מדוע רש"י מפרש שהעם אינו רוצה באמת לקיים את הדברים.
תשובה
תשובות לדוגמא, שאלון 002213 קיץ תשס 2000


תשובה 1
א.
(1) חלוקה: פסוקים כ"א-כ"ד - פסח מצרים.
פסוקים כ"ה-כ"ז - פסח דורות.
(2) פסוק כ"ח שייך לפסח מצרים. הסבר לכך: פסוק כ"ח עוסק בפסח שנעשה כבר על-ידי ישראל והוא רק פסח מצרים.
ב. לפי רש"י - "משכו" כוונתו לקחת שה לקרבן מהצאן שלו, ו"וקחו" כוונתו לקנות שה אם אין לו צאן.
לפי המכילתא - "משכו" כוונתו להתרחק מעבודה זרה, ו"וקחו" לדבוק בה' ובקיום מצוות הפסח.
השאלה הבאה

תשובה 2
א.
לדעת ר' יאשיה, משה אמר לישראל "משכו וקחו לכם", ואילו לדעת ר' יונתן, הזקנים.
ב. משה ציווה את הזקנים שיהיו ראשונים לקיים את הציוויים הללו, כדוגמה אישית לעם, משום שיש סיכון לישראל מצד המצרים והוא רצה שהזקנים יהיו דוגמה אישית.
השאלה הבאה

תשובה 3
א.
רמב"ן: הציווי "ושמרתם את הדבר הזה" מכוון לציווי "ושחטו הפסח" - שחיטת השה לקרבן הפסח.
ב. א"ע: שאלת הבנים נובעת מהמנהגים השונים שנוהגים בקרבן הפסח, לעומת קרבנות החגים האחרים.
השאלה הבאה

תשובה 4
א.
מהפתיחה למדים שמצוות הפסח נוהגת לאחר הכניסה לארץ-ישראל.
ב. לדעת א"ע, ישראל לא נצטוו לקיים את קרבן הפסח במדבר כיוון שהוא צריך להיאכל עם מצות, ובמדבר לא היה להם מצות.
השאלה הבאה

תשובה 5
א.
שבחם של ישראל שקיימו את המצוות בדקדקנות. המילים "כן עשו" מתייחסות למשה ולאהרן וכוללות אותם.
ב. לפי רש"י, ישראל רצו להודות לה' על הבשורות הטובות שקיבלו.
בשורת הגאולה - "ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם" "בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל"; הבשורה שיבואו אל הארץ - "והיה כי תלאו אל הארץ".
בשורת הבנים - "לך ולבניך"; "כי יאמרו אליכם בניכם".
השאלה הבאה

תשובה 13
א.
לפי רש"י הציווי מופנה לבעלי הדין. לפי ספורנו - לממנים את הדיינים.
ב. לפי רש"י - המונח "צדיקים" - מתאר את הדברים הנאמרים, שהם דברי אמת.
לפי חזקוני - המונח "צדיקים" - מתאר את בעלי הדין, שהם זכאים וצודקים.
השאלה הבאה

תשובה 14
א.
1. האדם שבא לחטוב עצים הניף את הגרזן כדי לכרות את העץ, הברזל נשמט מן הקת, פגע בחברו והרגו.
2. החוטב הניף גרזן כדי לכרות את העץ, והגרזן התיז חתיכה מן העץ שפגעה בחברו.
ב. בפסוק י' - "דם נקי" - הרוצח בשגגה. נימוק: ההקשר שבו מופיע הביטוי עוסק ברוצח בשגגה, וזה תכלית פרשת ערי המקלט - שלא יישפך דם של רוצח שאינו חייב מיתה.
בפסוק י"ג - "דם הנקי" הוא הנרצח. נימוק: הקטע עוסק ברוצח במזיד, ולא ייתכן שהוא ייקרא "דם נקי".
השאלה הבאה

תשובה 15
א.
ה"עם" בפסוק ג' הם אנשי דוד שהלכו עמו בזמן המרד.
לא, "העם" בפסוק י' הם עשרת השבטים שהיו עם אבשלום בזמן המרד. ההוכחה היא מפסוק י"א, בו מזכירים במפורש שמשחו את אבשלום למלך.
ב. שבטי ישראל טוענים שהם עשרה שבטים, ולכן יש להם עשרה חלקים בדוד.
השאלה הבאה

תשובה 16
א.
העם נדרש לזכור את אפסות האלילים.
ב. בקשר לנביאי ישראל, הדבר בא לידי ביטוי בכך שה' יכול לקיים את דברי הנביאים (שבבל תיחרב וישראל ייגאלו על-ידי כורש בשליחות ה').
באשר לעובדי עבודה זרה, ה' מבטל את מחשבות בני האדם ואינו נותן להם להוציאם לפועל.
השאלה הבאה

תשובה 17
תיקון עוולות:
לשחרר את נדכאים או עבדים - "ושלח רצוצים חופשים" (פסוק ו'); - לבטל עיוותי דין; לבטל שעבוד - "וכל מוטה תנתקו" (פסוק ו'); - להפסיק לריב - "הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשע" (פסוק ד').
עשיית חסד: תמיכה בזולת, סיוע וצדקה: "פרס לרעב לחמך" (פסוק ז') "ותפק לרעב נפשך ונפש נענע תשביע" (פסוק י')
תמיכה בעניים: א. "כי תראה ערום וכסיתו" (פסוק ז'); "ומבשרך לא תתעלם" (פסוק ז')
ב. מפסוקים אחרים נראה שחטאו, ואיך נאמר עליהם שהם דורשים את ה'?