בחינת בגרות בתנ"ך

לבתי ספר דתיים, הנתיב הטכנולוגי
שאלון 002213, קיץ תשס"א 2001


פרק ראשון - קטע שלא נלמד (40 נקודות)


נספח - שמות י"ט א'-ט"ו
עיין בנספח ובמפרשיו וענה על ארבע שאלות. על שאלה 1 (חובה) ועוד שלוש מהשאלות 5-2.
(לכל שאלה 10 נקודות).

ענה על שאלה 1 (חובה).

1. עיין בפסוקים א'-י"א.
א. עיין בספורנו לפסוק י"א בקטע המסומן.
לפי ספורנו מה הם שני סוגי ההכנות של ישראל לקראת מעמד הר סיני?
לאיזה מסוגי ההכנות שייכת האמירה לישראל שבפסוקים ג'-ו'? נמק את דבריך.
ב. עיין בפסוקים י"א-י"ג, ובראב"ע לפסוק י"ג בקטע המסומן.
(1) למי הכוונה במילה "המה" בפסוק י"ג לפי ראב"ע?
(2) עיין בשמות כ"ד, א'-ג'.
מפסוקים אלה ראב"ע מביא חיזוק לדבריו. במה הנאמר בפסוקים אלה מחזק את דברי ראב"ע?
תשובה
ענה על שלוש מהשאלות 5-2.

2. עיין בפסוק ד'.
א. "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים".
עיין ברש"י לפסוק ד' בד"ה "אתם ראיתם", בקטע המסומן.
לפי רש"י, מה צריכים ישראל ללמוד ממה שעשה ה' למצרים?
ב. עיין בספורנו לפסוק ד' בד"ה "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים", ובספורנו לפסוק ה' בקטע המסומן.
לפי ספורנו, מה צריכים ישראל ללמוד ממה שעשה ה' למצרים?
תשובה
3. עיין בפסוקים ה'-ו'.
א. "ושמרתם את בריתי" (פסוק ה').
עיין ברש"י לפסוק ה' בד"ה "ושמרתם את בריתי", וברמב"ן לפסוק ה' בקטע המסומן.
מהי הברית שעליה הכתוב מדבר לפי רש"י, ו מהי הברית שעליה הכתוב מדבר לפי רמב"ן ?
ב. "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" (פסוק ו').
עיין בספורנו לפסוק ו' בקטע המסומן.
לפי ספורנו מהו התפקיד של ישראל?
תשובה
4. בפסוקים ח'-ט' נזכר פעמיים שמשה אומר את דברי העם לה'.
א. עיין בפסוק ח', וברש"י לפסוק ח' בד"ה "וישב משה את דברי העם" (מהמילים "וכי צריך היה").
לפי רש"י, איזו מידת "דרך ארץ" אנו למדים ממשה, וכיצד נלמד הדבר מהכתוב?
ב. עיין בפסוק ט', וברש"י לפסוק ט' בד"ה "את דברי העם".
לפי רש"י מה הם "דברי העם" שאמר משה לה'?
תשובה
5. בפסוק ט' מציינת התורה שאחת המטרות להתגלות ה' בהר סיני היא: "וגם בך יאמינו לעולם".
א. עיין ברש"י לפסוק ט' בד"ה "וגם בך", וברמב"ן לפסוק ט' בקטע המסומן (מהמילים "וגם בך יאמינו").
מה החשיבות של הבטחה זו לדורות הבאים לפי רש"י, ומהי החשיבות שלה לפי רמב"ן?
ב. עיין בפסוקים שלפניך - שמות כ', ט"ו-י"ז:
מה הן שתי המטרות של התגלות ה' במעמד הר סיני המפורטות בפסוק י"ז?
תשובה

פרק שני - יחידה א' (30 נקודות)

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 8-6 ועל שתיים מהשאלות 11-9.
ענה על שתיים מהשאלות 8-6. לכל שאלה - 8 נקודות)


6. עיין בבראשית ט' א'-י"ז
א. "ואני הנני מקים את בריתי אתכם..." (פסוק י')
מהי הברית שמקים ה' שעליה הכתוב מדבר?
ב. עיין בדברי רש"י ובדברי ספורנו שלפניך:
רש"י (לפסוק ט'): "ואני הנני. מסכים אני עמך. שהיה נח דואג לעסוק בפריה ורביה עד שהבטיחו הקב"ה שלא לשחת העולם עוד".
ספורנו (לפסוק ז'): "ואתם פרו ורבו. ואל תשפכו דם האדם".
(לפסוק ט'): "ואני הנני מקים את בריתי. על זה התנאי שלא תשפכו דם נקי אני מקים את בריתי שלא לשחת עוד הארץ.
הסבר את הקשר בין הקמת הברית לבין האמור בפסוקים א'-ז', לפי דברי רש"י ולפי דברי ספורנו.
תשובה
7. עיין בבראשית כ"ח, י'-י"ח.
א. חז"ל אומרים שהארץ שהובטחה ליעקב היא "נחלה בלא מצרים (=גבולות)".
עיין בהבטחת הארץ ליעקב בפסוקים י"ג-י"ד בפרקנו, ובהבטחת הארץ לאברהם בבראשית ט"ו, פסוק י"ח.
על פי ההשוואה בין ההבטחה ליעקב ובין ההבטחה לאברהם - הסבר מדוע כינו חז"ל רק את ההבטחה ליעקב בשם "נחלה בלא מצרים".
ב. עיין בפסוק י"ח בפרקנו, ובדברים ט"ז, כ"ב.
(1) מהי הבעיה המתעוררת במעשה של יעקב לאור הנאמר בדברים ט"ז, כ"ב?
(2) על הפסוק בדברים (ט"ז, כ"ב) כותב ראב"ע: "'ולא תקים לך מצבה' - לעבודה זרה".
כיצד אפשר ליישב את הבעיה שבמעשה של יעקב, לפי דברי ראב"ע?
תשובה
8. עיין בבראשית ל"ז, כ"א-כ"ב.
א. "למען הציל אתו מידם" (פסוק כ"ב).
רש"י: "רוח הקודש מעיד על ראובן שלא אמר זאת אלא להציל אותו".
לפי רש"י מי אמר את הדברים: "למען הציל אתו מידם", ומדוע אי-אפשר לפרש שמילים אלה הן המשך של דברי ראובן?
ב. הבא שתי הוכחות לכך שראובן התכוון להציל את יוסף מיד אחיו: הוכחה אחת מהמשך הפרק והוכחה אחת מפרק מ"ב, פסוקים י"ז-כ"ד.
תשובה
ענה על שתיים מהשאלות 11-9 (לכל שאלה - 7 נקודות).

9. עיין בישעיה ה', י"א-י"ז.
א. עיין בפסוקים י"א-י"ב.
באילו מעשים מאשים הנביא את ישראל בפסוקים י"א-י"ב, ולמה גורמים מעשים אלה לפי דברי הנביא בפסוקים י"א-י"ב?
ב. ויגבה ה' צבאות במשפט...(פסוק ט"ז).
מהו ה"משפט" שעליו מדובר בפסוק זה?
תשובה
10. עיין בתהילים, מזמור כ"ז.
אפשר לראות במזמור זה שני חלקים: פסוקים א'-ו' ופסוקים ז'-י"ד.
א. במה עוסק החלק הראשון של המזמור, ובמה עוסק החלק השני שלו?
ב. בחלק השני של המזמור כותב ראב"ע:
"אמר אחד מחכמי לב: הרוצה להתגבר על שונאיו יוסיף בעבודת השם".
כיצד אפשר לראות בפסוקים ח'-י"ב, שהמתפלל מתנהג לפי עצה זו? בסס את דבריך על הכתוב.
תשובה
11. עיין במלכים ב, פרק י"ז.
א. "וילכו בני ישראל בכל חטאות ירבעם" (פסוק כ"ב).
ציין פעולה אחת של ירבעם שגרמה להרחקת ישראל מה'.
ב. עיין בפרק י"ז, פסוקים כ"ו-ל"ד.
(1) מדוע שלח ה' את האריות לפגוע בגויים שהביא מלך אשור לשומרון?
(2) מה היה השינוי בהתנהגות של הגויים, לפי פסוק ל"ג?
תשובה

פרק שלישי - יחידה ב' (30 נקודות)

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 14-12 ועל שתיים מהשאלות 17-15.
ענה על שתיים מהשאלות 14-12. (לכל שאלה - 8 נקודות)


12. עיין בדברים ט"ז, א' - ח'.
א. "...שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים" (פסוק ו').
רש"י: "הרי שלושה זמנים חלוקים: בערב - משש שעות ולמעלה זבחהו, וכבוא השמש - תאכלהו, ומועד צאתך אתה שורפהו, כלומר, נעשה נותר ויצא לבית השרפה".
צטט מפסוק ו' את "שלושת הזמנים" שעליהם מדבר רש"י.
ב. מה צריך לעשות עם קרבן הפסח בכל אחד מהזמנים האלה?
צטט פסוק אחד מהפסוקים א' - ח', שבו מופיע אחד מהציוויים הנזכרים בדברי רש"י.
תשובה
13. עיין בדברים כ"א, א'-ט'.
א. עיין בפסוקים ו'-ח'.
הסבר מה הייתה כוונת הזקנים באומרם: "ידינו לא שפכה את הדם הזה..." (פסוק ז'), והרי אין להעלות על הדעת שזקני בית דין הם שופכי דמים.
ב. עיין בפסוק ט', ובדברי רש"י שלפניך:
רש"י: "מגיד שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה, הרי זה ייהרג, והוא הישר בעיני ה' ".
לפי רש"י, מהו הדבר "הישר בעיני ה' "?
תשובה
14. עיין בדברים פרק ל"ב.
א. עיין בפסוקים ז'-י"ב.
מהי הקביעה בפסוק ט', וכיצד היא קשורה לשני הפסוקים הקודמים ז'-ח' ?
ב. עיין בפסוקים י"ג-י"ח.
לפי קטע זה יש ניגוד בין יחס ה' אל עמו ובין יחס העם אל ה'.
(1) במה בא לידי ביטוי ניגוד זה?
(2) מהו הגורם ליחס זה של העם אל ה'? בסס את דבריך על הכתוב.
תשובה
ענה על שתיים מהשאלות 17-15 . (לכל שאלה 7 נקודות)

15. עיין בישעיה מ"ב, א'-ז'.
א. עיין בפסוקים א'-ד'.
בקטע זה מפורטים מעשים שהעבד לא יעשה.
ציין שני מעשים שהעבד לא יעשה, וכתוב מה הם מלמדים על האופי של העבד.
ב. עיין בפסוקים ה'-ז'.
מי יפקח את עיני העם העיוורות (פסוק ז'), ומהי המטרה של פעולה זו?
תשובה
16. עיין בישעיה נ"ב, א'-י"ב.
א. לפי קטע זה, ציין שני דברים שאפשר ללמוד על המצב שבו נמצאת ירושלים לפני הגאולה.
בסס את דבריך על הכתוב.
ב. אילו מעשים של הגויים מביאים את הנביא לידי הקביעה "ותמיד כל היום שמי מנאץ" (פסוק ה')?
בסס את דבריך על הכתוב בפסוקים ג'-ה'.
תשובה
17. עיין בשמואל א, פרק כ"ד.
א. עיין בפסוקים ח'-ט"ו (במהדורות אחרות פסוקים ט'-ט"ז).
הסבר את "משל הקדמוני" הנזכר בדברי דוד.
מה רוצה דוד לומר לשאול במשל זה?
ב. עיין בדברי שאול לדוד בפסוקים י"ז-כ' (במהדורות אחרות פסוקים י"ח-כ"א).
(1) מה הביא את שאול לומר לדוד: "צדיק אתה ממני"?
(2) שאול אומר לדוד: "ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך" - מנין ידע זאת שאול?
תשובה


תשובות, שאלון 002213, קיץ תשס"א 20011. א. סוגי ההכנות: 1. הכנה נפשית רוחנית. 2. הכנה גופנית.
        פסוקים ג'-ו' שייכים להכנה הרוחנית, משום שבהם נאמר לישראל ייעודם מכל העמים.
    ב. (1) א"ע, הכוונה היא לאהרון ובניו ושבעים הזקנים.
        (2) בשמות כ"ד נאמר שהעם אינו רשאי לעלות להר.
השאלה הבאה

2. א. ממה שעשה ה' למצרים צריכים ישראל ללמוד שהדברים שה' עושה הם למענם ומתוך חיבתם.
    ב. מה שעשה ה' למצרים לאחר שלא שמעו בקול ה' ולא התייחסו לאזהרותיו, צריך לשמש דוגמה ואזהרה לישראל שעליהם לשמור את הברית.
השאלה הבאה

3. א. רש"י - הברית היא על קיום התורה בזמן מתן תורה.
        רמב"ן - זו הברית שכרת ה' עם האבות.
    ב. התפקיד הוא שישראל יביאו את כל המין האנושי לאמונה בה'.
השאלה הבאה

4. א. למדים ממשה - שאדם שהולך בשליחות צריך לומר למשלח מה שעשה.
        הדבר נלמד מהעובדה שמשה השיב את דברי העם אל ה' אף-על-פי שה' יודע את הדברים.
    ב. דברי העם - הם רוצים שה' בעצמו ידבר אתם ישירות.
השאלה הבאה

5. א. רש"י - החשיבות היא שיאמינו במשה ובכל הנביאים שיהיו אחריו.
        רמב"ן - החשיבות היא שאף אחד לא יוכל לנבא נגד דברי משה.
    ב. תכלית אחת: להרגיל את ישראל באמונה בה'.
        תכלית שנייה: שתהיה להם יראת שמים גדולה.
השאלה הבאה

6. א. הברית היא שלא להשחית את הארץ ושלא יהיה עוד מבול על הארץ.
    ב. רש"י, הקמת הברית נועדה לעודד את האדם לקיים את ציווי ה' פרו ורבו, ולא לחשוש ממבול או השמדה.
        ספורנו, הקמת הברית מותנית בכך שהאדם יימנע מלשפוך דם ולהרוג.
השאלה הבאה

7. א. בהבטחה לאברהם יש פירוט גבולות, ובהבטחה ליעקב אין כל מגבלות, ולכן רק היא נקראת "נחלה בלא מצרים".
    ב. (1) הבעיה - כיצד הקים יעקב מצבה לעבודת ה', והרי התורה אוסרת עבודת ה' במצבה.
        (2) תשובה - בספר דברים האיסור הוא על מצבה לעבודה זרה. יעקב הקים מצבה לעבודת ה'.
השאלה הבאה

8. א. דברים אלה נאמרו על-ידי רוח הקודש. אי-אפשר לפרש שאלה דברי ראובן, משום שזה אינו דיבור ישיר ("מידם" ולא מידכם או: "הציל" ולא אציל).
        אפשר גם, משום שלא הגיוני שיגלה לאחיו את כוונותיו, שהן הפוכות מכוונות האחים
    ב. ההוכחה מהפרק היא מפסוקים כ"ט-ל', בהם נאמר שראובן שב לבור והצטער ביותר שלא מצא את יוסף.
        ההוכחה מפרק מ"ב היא מפסוק כ"ב, שבו אומר ראובן כי הזהיר אותם לבל יפגעו ביוסף.
השאלה הבאה

9. א. הנביא מאשים את ישראל בשכרות ובהוללות יומם ולילה.
        מעשים אלה גורמים שאינם עוסקים בעבודת ה'.
    ב. ה"משפט" שעליו מדבר הנביא הוא עונש על החוטאים.
השאלה הבאה

10. א. בחלק הראשון של המזמור המשורר מתאר את ביטחונו בה', שיציל אותו מאויביו.
          בחלק השני מתאר את כמיהתו לקרבת ה'.
      ב. המתפלל מעלה כמה בקשות מה' שיציל אותו מאויביו ושיתגבר עליהם. "אל תטשני ואל תעזבני" (פסוק ט') ; "אל תתנני בנפש צרי" (פסוק י"ב),
          וכמו כן מבקש גם להתחזק בעבודת ה' - "הורני ה' דרכך" (פסוק י"א), אשר תסייע לו לתגבר על אויביו ולהשתחרר מהם.
השאלה הבאה

11. א. פעולות ירבעם: עשיית שני עגלים, קביעת חג חדש בחודש אשר בדה מלבו; מניע מישראל לעלות למקדש בירושלים.
      ב. (1) ה' שלח את האריות מפני שהגויים עבדו עבודה זרה בארץ.
        (2) השינוי הוא שהתחילו להיות יראים את ה'.
השאלה הבאה

12. א. שלושת הזמנים הם: בערב, כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים.
      ב. בערב - לשחוט את הפסח.
           כבוא השמש - לאכול קרבן.
           מועד צאתך ממצרים - לשרוף את הנותר מהקרבן.
           הפסוקים הם:
           - שחיטת הפסח - "וזבחת פסח לה' " (ב').
           אכילת הפסח - "ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' " (ז').
           שרפת הנותר - "ולא ילין מן הבשר... לבקר" (ד').
השאלה הבאה

13. א. כוונת דברי הזקנים היא שהם לא גרמו, אפילו בעקיפין, למות החלל שנמצא, כגון שלא נתנו לו מזון או ליווי.
      ב. לרש"י זהו ציווי להרוג את הרוצח לכשיימצא.
השאלה הבאה

14. א. הקביעה בפסוק ט' היא שישראל הוא עמו הנבחר של ה'.
           הקשר לפסוקים ז'-ח': קביעה זו מסבירה את יחסו של ה' לדור המבול ודור הפלגה שלא השמידם משום שמהם צריך לצאת עם ישראל.
      ב. (1) הניגוד מתבטא בכך שה' נותן כל טוב לישראל (פסוקים י"ג-י"ד), ואילו ישראל חוטאים בעבודה זרה ומכעיסים (ט"ו-י"ח).
          (2) הגורם ליחס הוא שהטוב המרובה שנתן ה' לישראל גרם להם שלא יכירו שקיבלו את הטוב ממנו ויפנו לעבודה זרה.
          ביסוס: "וישמן ישרון ויבעט".
השאלה הבאה

15. א. הדברים שאפשר ללמוד אופי העבד:
           "לא יצעק", "ולא ישמיע בחוץ קולו" - מתינות.
           "לא יכהה... עד ישים בארץ משפט" - דבקות במטרה.
           "קנה רצוץ לא ישבור" - סמכותיות (רש"י).
      ב. הנביא אמור לפקוח את עיני ישראל, והתכלית היא להחזיר את העם בתשובה.
השאלה הבאה

16. א. דברים שאפשר ללמוד על המצב של ירושלים:
           ירושלים כבושה.
           ביסוס: "לא יוסיף יבא בך עוד ערל וטמא" (פסוק א').
           ירושלים חרבה.
           ביסוס: "פצחו רננו יחדיו חרבות ירושלים" (פסוק ט')
      ב. הנביא אומר זאת בגלל מעשי העוול שעשו הגויים לישראל.
           ביסוס: "חנם נמכרתם" (פסוק ג'), "ואשור באפס עשקו" (פסוק ד').