בחינת בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב הטכנולוגי

2 יחידות לימוד לנבחנים המשלימים ל- 3 יח"ל
שאלון מספר 002213 - קיץ תשס"ג 2003


פרק ראשון - פרק שלא נלמד

שמות יד, טו-לא

עיין בנספח ובמפרשיו, וענה על ארבע שאלות: על שאלה 1 (חובה) ועל שלוש מהשאלות 5-2.

ענה על שאלה 1 (חובה)


שאלה 1
א. בקטע זה אפשר למצוא שלושה חלקים:
- טו-יח
- כא-כה
- כו-כט
הערה: פסוקים יט-כ, ופסוקים ל-לא אינם נכללים בחלוקת הקטע.
(1) תן כותרת לכל אחד מהחלקים.
(2) "ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה" (פסוק טז ופסוק כב).
מהו ההבדל בין המתואר בביטוי זה בפסוק טז ובין המתואר בביטוי זה בפסוק כב, וכיצד הבדל זה מסייע לקביעת שני החלקים הראשונים של הפרק?

ב. "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי..." (פסוק טו).
עיין בפירוש רש"י בד"ה: "מה תצעק אלי".
לפי כל אחד משני פירושיו של רש"י, מהי כוונת ה' בדבריו למשה: "מה תצעק אלי"?

ענה על שלוש מהשאלות 5-2.

שאלה 2
א. עיין בפסוקים טו-טז.
עיין בפירוש ראב"ע לפסוק טז, בקטע המסומן.
ראב"ע קובע שהציווי למשה לנטות את ידו על הים ניתן לפני הציווי לנסוע ולעבור את הים.
מה מביא את ראב"ע לפרש כך?

ב. עיין בפירוש רש"י לפסוק טו, בדיבור המתחיל: "דבר אל בני ישראל ויסעו".
לפי רש"י, מהי דרישת ה' מישראל בפסוק זה, ועל מה היא נסמכת לפי פירושו?

שאלה 3
עיין בפסוקים יט-כ.
א. עיין בפירוש רש"י לפסוק יט בד"ה: "ויסע עמוד הענן".
לפי רש"י, מה היה השינוי במקומו של עמוד הענן בלילה זה לעומת מקומו בשאר הלילות?
הסבר לשם מה היה שינוי זה.

ב. "ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה" (פסוק כ).
עיין בפירוש רש"י בקטע המסומן.
מהי הסתירה לכאורה בפסוק שרש"י בא ליישב, וכיצד הוא מיישב סתירה זו?

שאלה 4
א. עיין בפסוק טז ובפסוק כא.
(1) מה הצטווה משה לעשות בעניין קריעת הים, ומה הייתה פעולתו של ה' בעניין זה?
(2) לשם מה פעל ה' בדרך זו, לפי פירושו של רמב"ן לפסוק כא?

ב. עיין בפסוקים כח-כט, ובפירוש ראב"ע לפסוק כט, בקטע המסומן.
לפי ראב"ע, מדוע הכתוב בפסוק כט חוזר על הנאמר בפסוק כב?

שאלה 5
עיין בפסוקים ל-לא.
א. "ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים" (פסוק ל).
עיין בפירוש ספורנו לפסוק ל.
לפי ספורנו, במה מתבטאת תשועת ה' "ביום ההוא"?

ב. "וירא ישראל את היד הגדולה" (פסוק לא).
לפי רש"י, מהי "היד הגדולה"?
הסבר מדוע רש"י אינו מפרש את המילה "יד" במשמעותה הרגילה.פרק שני - יחידה א'

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 8-6 ועל שתיים מהשאלות 11-9.

ענה על שתיים מהשאלות 8-6.

שאלה 6
עיין בבראשית יב.
א. "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" (פסוק א).
(1) הסבר מדוע פרטי הציווי לאברהם נאמרו בסדר זה.
(2) באיזה מקום היה אברהם כאשר נאמר לו ציווי זה, לפי המסופר בסוף פרשת נח (פרק יא)?
בסס את תשובתך על הכתוב.

ב. רמב"ן כותב בכמה מקומות בספר בראשית:
"אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות: כל מה שאירע לאבות אירע לבנים".
הסבר את הכלל שבדברי רמב"ן, והבא דוגמה אחת מספר בראשית לכלל זה.

שאלה 7
עיין בבראשית כז.
א. לשם מה התורה מציינת בפסוק א' שעיניו של יצחק כהו? בסס את תשובתך על המסופר בהמשך הפרק.
ב. במדרש "לקח טוב" על פרק זה כתוב: "[יעקב] היה הולך ובוכה ומתפלל שלא יבוש".
מה אפשר ללמוד מהמדרש על היחס של יעקב לבקשותיה של רבקה אמו, ומה מהמסופר על התנהגותו של יעקב יכול לבסס זאת?

שאלה 8
עיין בבראשית מה.
א. עיין בפסוקים ד-ח.
מדוע ראה יוסף צורך לומר לאחיו: "ועתה אל תעצבו", וכיצד ניסה להרגיע אותם?

ב. (1) לפי פסוק ט, מה הוסיפו האחים על דברי יוסף במצרים, כאשר סיפרו ליעקב אביהם שמצאו את יוסף?
(2) למה בדבריהם התייחס יעקב, ומדוע התייחס דווקא לדברים אלה?

ענה על שתיים מהשאלות 11-9.


שאלה 9
עיין במלכים ב, יח, יט-לה.
א. עיין בפסוקים יט-כה.
ציין שני טיעונים שרבשקה טוען כדי לשכנע את יהודה להיכנע לו.

ב. עיין בפסוקים כח-לה.
(1) איזו טענה של חזקיה דוחה רבשקה בדבריו, וכיצד הוא דוחה טענה זו?
(2) איזו ארץ מכונה "ארץ זית יצהר ודבש" (פסוק לב), ולשם מה היא מכונה כך?

שאלה 10
עיין בישעיה יא, יא-יד.
א. על איזה "יום" הכתוב מדבר, ומה יקרה באותו "יום" לפי פסוקים אלה?

ב.
על איזה אירוע מרכזי מימי בית ראשון רומז פסוק יא, ועל איזה אירוע מרכזי מימי בית ראשון רומז פסוק יג?

שאלה 11
עיין בתהילים, מזמור טו.
א. במזמור זה המתפלל מדבר על דברים שאדם המבקש להתקרב אל ה' מקפיד שלא לעשותם.
באר מה האדם מקפיד שלא לעשות, על פי כל אחד מהביטויים האלה:
- "לא רגל על לשנו" (פסוק ג)
- "וחרפה לא נשא על קרבו" (פסוק ג)
- "נשבע להרע ולא ימר" (פסוק ד).

ב. עיין במזמורנו ובישעיה א, כא-כג.
ציין שתי פעולות של הצדיק במזמורנו, וציין שתי פעולות המנוגדות להן לפי המתואר בישעיה.פרק שלישי - יחידה ב'

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 14-12 ועל שתיים מהשאלות 17-15.

ענה על שתיים מהשאלות 14-12.


שאלה 12
עיין בדברים טו, יב-יח.
א. רמב"ן קובע כי המצווה בפסוקים אלה היא מצווה מבוארת.
(1) הסבר מדוע הוא קורא לה "מצווה מבוארת".
(2) באר את מצוות "העניק תעניק" הנזכרת בקטע.

ב.
על מי נאמר שהוא "עבד עולם", ועד מתי הוא צריך לעבוד את אדונו?

שאלה 13
עיין בדברים פרק כג, כה-כו; פרק כד, יט-כב.
א. מה מותר לפועל לעשות לפי פרק כג, כה-כו, ומה הן ההגבלות שהתורה מטילה על זכויות אלה?

ב. בפרק כד, יט-כב נזכרות שלוש מתנות לעניים.
מה הן שלוש המתנות הנזכרות בקטע? באר שתיים מהן.

שאלה 14
עיין בדברים לב, יג-כא.
א. מה הם שלושת החלקים בקטע? תן כותרת לכל חלק.

ב. "וישמן ישרון ויבעט" (פסוק טו).
"וינבל צור ישעתו" (פסוק טו).
מהו החטא בכל אחת מאמירות אלה?

ענה על שתיים מהשאלות 17-15.


שאלה 15
עיין בישעיה מ"ב, יד-כה.
א. עיין בפסוקים יד-יז.
הנביא מכנה את ישראל בשם "עורים".
במה מתבטא עיוורונם של ישראל, ואילו פעולות יעשה ה' למענם?

ב. עיין בפסוקים כג-כה.
מהי הדרישה של הנביא מהעם, על פי פסוקים אלה?

שאלה 16
עיין בישעיה נ"ח, א-י.
א. עיין בפסוקים א-ה.
מהי הטענה של ישראל בפסוקים אלה, ומדוע היא אינה מוצדקת בעיני ה'?

ב. עיין בפסוקים ז-ט.
ציין שלוש דרישות שישעיהו דורש מישראל, כדי שיהיו רצויים בעיני ה'.

שאלה 17
עיין בשמואל א, פרק ג.
א. "... ודבר ה' היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ" (פסוק א).
(1) מהו המצב המתואר בפסוק זה?
(2) איזה שינוי חל במצב זה, לפי המתואר בפרק כולו? בסס את דבריך על הכתוב.

ב. "...ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי" (פסוק טו).
(1) מדוע היה שמואל ירא?
(2) כיצד ידע עלי שה' התגלה לשמואל?