בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב הטכנולוגי

קיץ תשס"ו, 2006 שאלון מספר 002213
2 יח"ל לנבחנים המשלימים ל-3 יח"ל


פרק ראשון - פרק שלא נלמד
נספח: במדבר, פרק י"ב

שאלה 1
א. עיין בפסוקים א'-ב', ובפירושו של רש"י בקטעים המסומנים 1, 2.
בשני פסוקים אלה מופיעה הטענה של מרים ואהרון על כך שמשה גירש את ציפורה. הסבר את טענתם לפי רש"י.
ב. עיין בפסוק ג'.
מי אומר את הדברים בפסוק זה, ולשם מה הוא אומר אותם?

שאלה 2
עיין בפסוקים ד'-ה'.
א. עיין בפירוש רש"י לפסוק ה', בד"ה "ויצאו שניהם".
1. מהי הבעיה המתעוררת מהמסופר בפסוקים ד' ה', שמיישב רש"י בפירושו?
2. כיצד מיישב רש"י את הבעיה? בתשובתך הבא את שתי התשובות של רש"י.
ב. עיין בפירוש רמב"ן לפסוק ד' בקטע המסומן.
לפי רמב"ן, מה הן שתי המטרות של הקריאה הראשונה של ה' בפסוק ד'.

שאלה 3
א. במה דברי ה' בפסוקים אלה מהווים מענה לדברי אהרון ומרים בפסוק ב'?
ב. עיין בפירוש ספורנו לפסוק ט'.
1. לפי ספורנו, מדוע כעס ה' על אהרון ומרים לאחר שהוכיח אותם?
2. מה רוצה ספורנו להראות מהמקרה של דוד? הסבר את דבריך.

שאלה 4
עיין בפסוקים ח'-י"ב.
א. עיין בפסוקים ח'-ט ובפירוש רש"י לפסוק ט'.
לפי רש"י, איזה כלל התנהגות מלמדת אותנו התורה בפסוקים אלה? הסבר כיצד נלמד הדבר מפסוקים אלה.
ב. עיין בפסוקים י"א-י"ב, ובפירוש רש"י בקטע המסומן.
- "...אל נא תשת עלינו חטאת..." (פסוק י"א).
- "אל נא תהי כמת" (פסוק י"ב).
מה הן שתי הבקשות שמבקש אהרון ממשה בפסוקים אלה?

שאלה 5
עיין בפסוק י"ג, ובפירוש ספורנו לפסוק זה.
א. לפי ספורנו, הסבר מה בקשתו של משה באה למנוע ממרים, וכיצד יימנע הדבר.
ב. עיין בפסוקים י"ד-ט"ו.
האם ה' נענה לבקשתו של משה, כפי שהסביר אותה ספורנו? נמק את תשובתך.


פרק שני - יחידה א'

שאלה 6
עיין בבראשית, י"ז, א'-כ"ב.
א. עיין בפסוקים ט"ו-כ"ב.
בפסוקים אלה ה' חוזר על עניין מסוים שלוש פעמים.
מהו אותו עניין, ומדוע ה' אומר אותו בכל אחת מהפעמים?
ב. "והקמתי את בריתי אתו לברית עולם" (פסוק י"ט).
1. על איזו ברית הכתוב מדבר?
2. עיין בפסוקים א-י"ד.
ציין עניין נוסף שעליו ה' כורת ברית עם אברהם. בסס את דבריך על לשון הכתוב.

שאלה 7
עיין בבראשית, פרק ל"ד.
א. "ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו" (פסוק י"ג).
מה הייתה ה"מרמה" בדברי בני יעקב לשכם ולחמור, ומדוע כעס יעקב רק על שמעון ולוי?
ב. עיין בפסוקים ט"ו-כ"ג.
בדברי חמור ושכם לבני עירם יש שינויים לעומת הדברים שאמרו להם בני יעקב.
ציין שני שינויים, והסבר לשם מה חמור ושכם עושים שינויים אלה.

שאלה 8
עיין בבראשית, מ"ח, א'-י'.
א. עיין בפסוקים ה'-ו'.
מהי ההבטחה של יעקב ליוסף בפסוק ה', ומה מוסיפים דבריו בפסוק ו'?
ב. עיין בפסוקים ח'-י'.
"ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות" (פסוק י').
מהו הקושי המתעורר בפסוק זה לאור האמור בפסוק ח', וכיצד אפשר ליישבו?

שאלה 9
עיין במלכים א, פרק כ"א.
א. עיין בפסוקים א'-ו'.
באיזו טענה דוחה נבות את בקשת אחאב?
מה אפשר ללמוד מדברי נבות על אישיותו (של נבות)? נמק את תשובתך.
ב. עיין בפסוקים י"ז-כ"ט.
בקטע זה מוזכרות שתי תגובות של אחאב על דברי התוכחה של אליהו.
במה שונות שתי התגובות של אחאב זו מזו?

שאלה 10
עיין בישעיה, א', א'-ד'.
א. פרשנים אחדים מציינים כי בדברי משה בשירת האזינו (דברים, ל"ב, ו'-ט"ו) יש הקבלה לתוכחה של ישעיהו בפסוקים אלה.
מה היא התוכחה של ישעיהו בפסוקים אלה, ומה מקביל לה בשירת האזינו?
הבא דוגמה אחת מכל מקום לביסוס תשובתך.
ב. עיין בפסוק ד'.
פסוק זה כתוב בדרך של הדרגה.
כתוב מהי ההדרגה, ומה הנביא רוצה להביע על ידי השימוש בהדרגה זו.

שאלה 11
עיין בתהילים, מזמור מ"ב.
א. באיזה מצב נמצא המתפלל בשעה שהוא מעלה את בקשתו, ובאיזה מצב שהיה בעבר הוא נזכר? בסס את דבריך על הכתוב.
ב. באר את תוכנו של הפסוק החוזר במזמור (פסוק ו', פסוק י"ב), והסבר כיצד הוא מתקשר לקטע שלפניו, בכל פעם.


פרק שלישי - יחידה ב'

שאלה 12
עיין בדברים, ט"ו, א'-י"ד.
א. באר את מצוות ה"עשה" ואת מצוות ה"לא תעשה" הנזכרות בפסוקים ב'-ג' לעניין שמיטת כספים.
ב. עיין בפסוק ד' ובפסוק י"א.
מהי הסתירה לכאורה בין פסוקים אלה, וכיצד אפשר ליישב אותה?

שאלה 13
עיין בדברים, י"ט, ט"ז-כ"א.
א. כיצד העדים נעשים "עדים זוממים", ומהו עונשם?
ב. עיין בדברים, כ"א, י"ח-כ"א.
בין עדים זוממים לבין בן סורר ומורה יש דברים משותפים.
הסבר מה משותף בחומרה המיוחדת בעונש הניתן בשני מקרים אלה.

שאלה 14
עיין בדברים, ל"ג, ח'-י"א.
א. ציין אירוע אחד מן העבר שמשה מזכיר בברכתו לשבט לוי, ובאר מהו השבח שנאמר על לוי באו אירוע.
ב. לפי ברכת משה, מה הם שני התפקידים של שבט לוי? בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 15
עיין בשמואל א, פרק כ"ב, פסוקים ו'-ט"ז.
א. שאול מאשים הן את עבדיו והן את אחימלך הכוהן בקשירת קשר נגדו.
1. בעקבות מה שאול מאשים את עבדיו בקשירת קשר נגדו?
2. בעקבות מה שאול מאשים את אחימלך בקשירת קשר נגדו?
ב. "היום החלתי לשאול לו באלקים חלילה לי" (פסוק ט"ו).
הסבר כיצד מנסה אחימלך במילים אלה לדחות את הטענה של שאול.

שאלה 16
עיין בישעיה, מ"ב, א'-ח'.
א. עיין בפסוקים א'-ד'.
מהו התפקיד העיקרי של העבד לפי פסוקים אלה, ומה הן התכונות המתגלות בו בעת מילוי תפקידו?
ב. עיין בפסוקים ה'-ח'.
כתוב מי הוא העבד שאליו פונה ה' בפסוקים ו'-ז', והסבר את תפקידו לפי פסוק ז'.

שאלה 17
עיין בישעיה, פרק נ"ב, י"ג- פרק נ"ג, ו'.
א. "מי האמין לשמעתנו" (נ"ג, א').
כתוב מהי השמועה ששמעו הגויים, והסבר מדוע היא גרמה להם לתמוה.
ב. עיין בפסוקים ד'-ו'.
לפי פסוקים אלה, מהו ההסבר שנתנו הגויים בעבר למצב העבד, ומהו ההסבר שהם נותנים עתה למצבו?