בגרות בתנ"ך, קיץ תשס"ז, שאלון מספר 002213 + נספח

לבתי ספר דתיים, הנתיב הטכנולוגי
2 יח"ל למשלימים ל-3 יח"ל


פרק ראשון - פרק שלא נלמד (40 נקודות)

במדבר, י"ד, ד'-כ"ג (נספח).

עיין בנספח ובמפרשיו, וענה על ארבע שאלות: על שאלה 1 (חובה), ועל שלוש מהשאלות 2-5. (לכל שאלה - 10 נקודות).

ענה על שאלה 1 (חובה).
הקטע שבנספח הוא חלק מסיפור המרגלים ותוצאותיו.

שאלה 1
עיין בפסוקים ד'-כ'.
א.עיין בפסוקים ד'-ה' ובפירוש רמב"ן לפסוק ה' בקטע המסומן.
1. לפי רמב"ן, מה הביא את משה ואהרון ליפול על פניהם, ומדוע הן נפלו על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל?
2. מה אפשר ללמוד מכך על יחסו המיוחד של משה לעם ישראל? הסבר את תשובתך.
ב. ציין עניין מוסף מהקטע, שבו אפשר לראות את יחסו המיוחד של משה אל ישראל. נמק את תשובתך.

ענה על שלוש מהשאלות 2-5.

שאלה 2
עיין בנספח בפסוקים ו'-ט', ובפירוש רמב"ן לפסוקים ז'-ט' בקטע המסומן.
עיין גם בבמדבר, פרק י"ג, פסוקים ל"א-ל"ג (פסוקים אלה אינם בנספח שלפניך).
א. לפי רמב"ן, איזו אמירה של המרגלים (בפרק י"ג) דוחים יהושע וכלב בפסוקים ז'-ח'? הסבר כיצד הם דוחים אותה.
ב. לפי רמב"ן, איזו אמירה של המרגלים (בפרק י"ג) דוחים יהושע וכלב בפסוק ט'? הסבר כיצד הם דוחים אותה.

שאלה 3
עיין בפסוקים י"א-י"ב, ובפירוש רש"י לפסוקים אלה.
א.לפי רש"י לפסוק י"א, מה ציפה ה' מישראל, ועל מה התבססה ציפייה זו?
ב. "אכנו בדבר ואורשנו" (פסוק י"ב).
לפי רש"י לפסוק י"ב, איזו בעיה מעוררת גזרה זו על ישראל, וכיצד דברי ה' בפסוק פותרים בעיה זו?

שאלה 4
בפסוקים י"ג-י"ט משה מבקש מה' לבטל את הגזרה על ישראל.
א. עיין בפסוקים ט"ו-ט"ז, ובפירוש רש"י לפסוקים אלה.
לפי רש"י, מהו הנימוק שמעלה משה לבקשתו בפסוקים אלה?
ב. עיין בפסוקים י"ז-י"ט.
חזקוני: " 'יגדל נא כח ה' " - מידת הרחמים תנצח את מידת הדין לכבוש כעסך".
לפי חזקוני, מהו הנימוק שמעלה משה (בפסוק י"ז) לבקשתו לבטל את הגזרה על ישראל?

שאלה 5
עיין בפסוקים כ'-כ"ג
א. מהי הסתירה לכאורה בין הנאמר בפסוק כ' לבין הנאמר בפסוקים כ"א-כ"ג?
ב. על פסוק כ' כותב ר' יוסף בכור-שור, שכוונת הכתוב היא "שלא ימיתם מיד".
כיצד אפשר להבין את פסוק כ' לפי הפשט, וכיצד הפירוש של ר' יוסף בכור-שור מיישב את הסתירה לכאורה?


פרק שני - יחידה א '(30 נקודות).

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 6-8, ועל שתיים מהשאלות 9-11.

ענה על שתיים מהשאלות 6-8 (לכל שאלה - 8 נקודות).

שאלה 6
עיין בבראשית, י"א, א'-ט'.
א. הסבר מדוע הפר ה' את מחשבות בני האדם.
ב. עיין בפסוק ה'.
רש"י: " 'וירד ה' לראות' - לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים שלא ירשעו הנדון עד שיראו ויבינו".
1. מהו הקושי שרש"י בא ליישב בדבריו אלה?
2. הסבר את הלקח הנלמד מפסוק זה, לפי רש"י.

שאלה 7
עיין בבראשית, כ"ז, י"ד-כ"ו.
א. "...גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו..." (פסוק כ"א).
מה גרם ליצחק לומר דברים אלה? בסס את דבריך על הכתוב.
ב. עיין בפסוקים כ"ב-כ"ד.
על המילה "ויברכהו" (פסוק כ"ג) כותב ספורנו:
"על שחשד שהיה ראוי לקללה...וכן אמרו ז"ל שהחושד את חברו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו, ולא עוד אלא שצריך לברכו...".
הסבר לפי ספורנו, מדוע חשב יצחק שהועמד לפניו ראוי לקללה, וכיצד מחשבה זו גרמה ליצחק לרצות לברכו?

שאלה 8
עיין בבראשית, פרק מ"ה.
א. מה הייתה כוונת יוסף בדבריו לאחיו "אל תרגזו בדרך" (פסוק כ"ד), ומדוע הוא ראה צורך לומר להם זאת?
ב. עיין בפסוקים ט'-י"ג, ובפסוקים כ"ו-כ"ח.
1. כתוב שני טיעונים שיוסף מבקש מאחיו לומר ליעקב, כדי לשכנע אותו לרדת למצרים.
2. לפי פסוקים כ"ו-כ"ח, מה הייתה הסיבה להחלטה של יעקב לרדת למצרים?

ענה על שתיים מהשאלות 9-11 (לכל שאלה - 7 נקודות).

שאלה 9
עיין במלכים א, פרק י"ט.
א. עיין בפסוקים ט"ו-כ"א.
לשם מה השליך אליהו את אדרתו אל אלישע, ומה הייתה תגובת אלישע על מעשה זה?
ב. "ואת אלישע בן שפט... תמשח לנביא תחתיך" (פסוק ט"ז).
1. בעקבות מה נאמרו דברים אלה לאליהו?
2. לפי המסופר במלכים ב, פרק ב', א-ט"ו, כיצד ידעו בני הנביאים שאלישע התמנה לנביא במקום אליהו. ענה בקצרה.

שאלה 10
עיין בישעיה, ז', א'-י"א.
א. 1. לפי קטע זה, מה היו התכניות של פקח בן רמליהו ורצין מלך ארם?
2. כיצד הגיב אחז על הקשר בין פקח בן רמליהו לרצין מלך ארם? בסס את דבריך על הכתוב.
ב. "שני זנבות האודים העשנים האלה" (פסוק ד').
מה הייתה מטרתו של ישעיהו בדברים אלה? האם הוא השיג את מטרתו לפי פסוקים י'-י"א?

שאלה 11
עיין בתהלים, ט"ו.
א. בפסוקים ג'-ד' מתוארת התנהגות הצדיק בשלושה תחומים: במחשבה, בדיבור ובמעשה.
הבא מכל תחום דוגמה אחת להתנהגות הצדיק, ובאר אותה בלשונך (סה"כ - שלוש דוגמאות).
ב. 1. מהו השכר המובטח לצדיק במזמור ט"ו?
2. עיין במזמור כ"ז, א-ו.
כיצד אפשר לראות בפרק זה שדוד משתוקק לקבל שכר דומה?


פרק שלישי - יחידה ב' (30 נקודות)

עליך לענות על ארבע שאלות: על שתיים מהשאלות 12-14, ועל שתיים מהשאלות 15-17.

ענה על שתיים מהשאלות 12-14 (לכל שאלה - 8 נקודות).

שאלה 12
"לא תעשה כן לה' אלקיך" (דברים, י"ב, ל"א).
א. מהו הדבר שהתורה מזהירה שלא לעשות?
ב. לפי פסוקים כ"ט-ל', מה עלול להביא את ישראל לרצות לעשות כן, וכיצד דוחה התורה מחשבה זו בפסוק ל"א?

שאלה 13
עיין בדברים, י"ט, א'-י'.
א. "ואם ירחיב ה' אלקיך את גבלך..." (פסוק ח').
מה מצווה התורה לעשות כאשר "ירחיב ה' את גבולך", ומהי התכלית של מצווה זו? בסס את דבריך על הכתוב.
ב. "...ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת..." (פסוק ה').
הסבר מהו המקרה המתואר בפסוק ה'.

שאלה 14
עיין בדברים, כ"ג, כ'-כ"ו.
א. עיין בפסוקים כ'-כ"א.
מה מצווה התורה בפסוקים אלה בקשר ל"אָחיך"?
הסבר מהי החשיבות של ציוויים אלה.
ב. עיין בפסוק כ"ה.
מהו המקרה שבו עוסקת התורה בפסוק זה?
מה מתירה התורה ומה היא אוסרת במקרה זה?

ענה על שתיים מהשאלות 15-17 (לכל שאלה - 7 נקודות).

שאלה 15
עיין בשמואל א, פרק כ"ח.
א. עיין בפסוקים ג'-י"א.
"ושאול הסיר האבות ואת הידענים מהארץ" (פסוק ג').
כיצד השפיעה עובדה זו על התנהגותו של שאול, וכיצד היא השפיעה על התנהגותה של בעלה האוב? נמק את תשובתך.
ב. עיין בפסוקים י"ב-י"ט.
1. כיצד זיהתה בעלת האוב את שאול?
2. כיצד מסביר שאול לשמואל את הסיבה שבגללה הוא נאלץ לפנות אל בעלת האוב?

שאלה 16
עיין בישעיה, פרק מ', י"ב-כ'.
א. בפסוקים י"ב-י"ד מעלה הנביא שאלות רבות.
באר בלשונך שתיים מהשאלות של הנביא.
מהי המסקנה שצריך להגיע אליה בעקבות שאלות אלו?
ב. הסבר במה התיאורים שבפסוקים י"ט-כ' מסייעים לדברי הנביא בפסוק י"ז.

שאלה 17
עיין בישעיה, מ"ב, כ"ג-כ"ה.
א. מה בא הנביא להסביר בפסוק כ"ד, ומהו הסברו?
ב. הסבר במה מאשים הנביא את ישראל בפסוק כ"ה.