ך"נתב תורגב תניחב

1996 ו"נשת ץיק ,002213 ןולאש
יגולונכטה ביתנה ,םייתד רפס יתבל


(תודוקנ 40) דמלנ אלש עטק - ןושאר קרפ


ג"י ,'ו - ב"כ ,'ה תומש - חפסנ

(תודוקנ 10 הלאש לכל) .5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנעו ,וישרפמבו חפסנבש עטקב ןייע

.(!הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.'ד קוספ 'ו קרפ - ב"כ קוספ 'ה קרפב ןייע
?'ה ינפל השמ הלעמש תונולתה יתש ןה המ
.הנולת לכל םיאתמה יוטיבה תא ןייצ ?תונולתה ןמ תחא לכ ג"כ קוספב השמ ססבמ דציכ
?'ו קוספלו 'ב קוספל ושוריפב י"שר יפ לע ,השמ לש ויתונולתמ תחא לכל 'ה תבוגת יהמ

.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
.'ח - 'ב םיקוספ 'ו קרפב ןייע
.'ח-'ו םיקוספו ,'ה-'ב םיקוספ :םיקלח ינשב ןיחבהל רשפא הז עטקב
.םיקלחה ינש ןיב רשקה והמ רבסה
.('ה קוספ) "יתירב תא רוכזאו" ;('ד קוספ) "יתירב תא יתמקה םגו"
.'ה-'ג םיקוספל י"שרב ןייע
?י"שר תעדל 'ה קוספ קסוע תירב וזיאבו 'ד קוספ קסוע תירב וזיאב


3 הלאש
.הלואג לש תונושל עברא תועיפומ 'ו קרפב 'ז-'ו םיקוספב
?('ז-'ו םיקוספל ושוריפב) ונרופס-יפ לע ,וללה הלואגה תוחטבה ומייקתי ןפוא הזיאב
?ץראל וסנכנ אל םירצמ יאצוי רוד ירהו .('ח קוספ) "ץראה לא םכתא יתאבהו"
?וירבד יפ-לע הז ישוק בשייתמ דציכ .'ח קוספל ונרופס לש וירבדב ןייע

4 הלאש
.ב"י קוספב 'ו קרפב ןייע
.(ב"י קוספ) "הערפ ינעמשי ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה"
."ינעמשי ךיאו" ה"דב י"שר לש ושוריפב ןייע
(.ב"י קוספל ע"בארב רזעיה) ?"רמוח"ה והמ "לק"ה והמ
?ב"י קוספל ע"באר יפ-לע ,"םייתפש לרע ינאו" ורמואב השמ לש תפסונה הנעטה יהמ

5 הלאש
.('ט קוספ)"השק הדובעמו חור רצוקמ השמ לא ועמש אלו"
. ןמוסמה עטקב ('ט קוספל) ונרופסב ןייעו ,ןמוסמה עטקב ('ט קוספל) ן"במרב ןייע
?השמ לא ועמש אל לארשיש הדבועה רבסהב ונרופסל ן"במר ןיב לדבהה והמ
:ם"בשר
." התע ,'השמ לא ועמש אלו' "
.א"ל קוספ ,'ד קרפב ןייע
?('ט קוספ 'ו קרפב) ונקוספב "התע" הלימה תא ופיסוהב ם"בשר בשיימ היעב וזיא


(תודוקנ 30) 'א הדיחי - ינש קרפ

11-9 תולאשהמ םייתש לעו (תודוקנ 8 הלאש לכל) 8-6 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע
.(תודוקנ 7 - הלאש לכל)

.8-6 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 הלאש
.ו"ט-'ט ,'ג תישארבב ןייע
.הז ינושל הביסה תא רבסה ?השיאה לאו םדאה לא ותיינפמ שחנה לא 'ה תיינפ הנוש המב
:הכיא ול רמאיו םדאה לא םיקלא 'ה ארקיו
,ןיק שחיכ הנהו .('ט 'ד תישארב) 'ךיחא לבה יא' ןכו .םירבדה ןוחתפ 'הכיא' םעט" :ע"באר
."('י קוספ ,םש) 'םיקעוצ ךיחא ימד לוק' 'ה ול בישהו
?תומוקמה ינשל ףתושמה ישוקה המ

7 הלאש
.ב"כ-'כ םיקוספו ו"ט-ב"י םיקוספ ,ח"כ קרפ תישארבב ןייע
?א"כ-'כ םיקוספב בקעי ירבד םיררועמש היעבה יהמ
.רדנו יאנת םיעיפומ ב"כ-'כ םיקוספב
"רדנ אוה לבא ,י"שר ירבדכ יאנת וניא - 'םיקולאל יל 'ה היהו' " :ן"במר
.רבסה ?ותעדל רדנה והמו ,י"שר תעדל רדנבש יאנתה ךשמנ ןכיה דע

8 הלאש
.'ו - 'ג ,ח"מ תישארבב ןייע
.ףסוי יאצאצ לש םדמעמל וירבדב בקעי סחייתמ 'ו - 'ה םיקוספב
."ףסויל הרוכבהו" :רמאנ 'ה קרפ 'א םימיה ירבדב
?'ה קוספב (ח"מ תישארב) ונקרפב ףסויל בקעי ירבדב יוטיב ידיל רבדה אב דציכ
?ףסוי לש ויאצאצ לע 'ו קוספב דוע רמאנ המ


.11-9 תולאשהמ םייתש לע הנע

9 הלאש
.הלועפ ףותיש םהיניב היה םימעפל ךא ,תוחיתמ ללכ ךרדב הררש הדוהי יכלמל לארשי יכלמ ןיב
.ד"י-'ז ,ד"י קרפ ,ב םיכלמב ןייע
.('ח קוספ) "םינפ הארתנ הכל" שאוהיל וירבדב היצמא ירבד תא רבסה
.'ט קוספב איבמ אוהש לשמה יפ-לע רבסה ?שאוהי תבושת התיה המ
.לארשי ךלמ ןיבל הדוהי ךלמ ןיב הלועפ ףותיש לע רפוסמ ובש ,א םיכלמ רפסב ערואמ ןייצ
?הלועפ ופתיש םה המב


10 הלאש
.'ו-'ב ,'א קרפ והיעשיב ןייע
.('ג קוספ) "וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי"
.וב עדוי ,ךכב וליגרהש רחאמו םויב השירחב ונקתמ - 'והנוק רוש עדי' " :י"שר
."ונליכאיש דע וילעב ןיבמ וניא םוטא רומח לבא
?י"שר יפל הז קוספב החכותה יהמ
.('ד קוספ) "םיתיחשמ םינב םיערמ ערז ןווע דבכ םע אטוח יוג יוה"
תויתגרדה שי ןכו ,בורקה לא קוחרה ןמ - םיאטוחה ייוניכב תויתגרדה ןאכ שי יכ םישרפמ שי
.דבכה לא לקה ןמ - םיאטחה דבוכב
.(םייוטיבה לכ תא שרפל ךרוצ ןיא) וז העיבק חכוה

11 הלאש
.ג"כ םיליהתב ןייע
.תונוש תוניחבמ ןוימד אוצמל רשפא ז"כ רומזמל ג"כ רומזמ ןיב
.םימיאתמה םיקוספה לע ךירבד תא ססבו ,םירומזמה ינשל םיפתושמה םיניינע ינש בותכ
.('ד קוספ) "ינמחני המה ךתנעשמו ךתבש"
?הלא וירבדב ללפתמה אטבמ ןויער הזיא

            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך