ך"נתב תורגב תניחב

1997 ז"נשת ץיק ,002213 ןולאש
יגולונכטה ביתנה ,םייתד רפס יתבל


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ

א"נ-ט"כ ,ב"י תומש :חפסנ

לכל) .5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנע .וישרפמבו חפסנבש עטקב ןייע
.('קנ 10 הלאש
(!הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.ב"מ-ט"כ םיקוספב ןייע
"...ןיע ףרהכ םוקמה ןבכע אל ץקה עיגהש ןוויכש דיגמ" :י"שר
בכעל אלש י"שר ירבדב רכזנה יקולאה ןוצרה לעופל אצוה דציכ ,םייוטיב השולש ןייצ
.ב"מ-ט"כ םיקוספב ןויעה רחאל בשה .לארשי תא
.ז"ט-ג"י ,ו"ט תישארבבו ונקרפב א"מ-'מ םיקוספב ןייע
?הלאה םיעטקה ינש תאירקמ הלועה ישוקה והמ
(.'מ קוספל ושוריפב ןמוסמה עטקב ןייע) ישוקה תא בשיימ י"שר דציכ

.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
.הז קוספל ן"במר שוריפבו ט"ל קוספב ןייע
בשיימ ן"במר ט"ל קוספ ןיבל ט"י קוספ ןיב היעב וזיא .ונקרפב ט"י קוספב ןייע
?וירבדב
."םירצממ ושרג יכ"
?ן"במר תעדל ,קמנל הלא םילימ תואב המ

3 הלאש
.ב"מ קוספב ןייע
לארשי ינב לכל םירמש" תועמשמ המו ," 'הל אוה םירמש ליל" תועמשמ המ
?(ןמוסמה עטקב) ע"באר יפל ,"םתרדל
:ךינפלש ם"בשר שוריפב ןייע
ינב תא איצוהל הלילה הזל הפצמ 'ה היה םהרבא תומימ ' 'הל אוה םירמש ליל'"
םתורוד לכל - םתרדל םירמש ליל אוה לארשילו .םחיטבהש ומכ םירצממ לארשי
"...חספה גח וב גוחל הלילה הזל םיפצמש
יפל ,"םתרדל לארשי ינב לכל םירמש " תועמשמ המו ," 'הל אוה םירמש ליל תועמשמ המ
?ם"בשר

4 הלאש
.ט"מ-ג"מ םיקוספב ןייע
?ו"מ קוספבש םייוויצה םהמ םיגרוח המבו ,הז עטקב םירכזנה םייוויצל ףתושמה והמ
.ח"מו ג"מ םיקוספב ןייע
לרע לכו" הייוויצב הרותה הפיסומ המו ,י"שר יפל ,"וב לכאי אל רכנ ןב לכ" יוויצב ללכנ ימ
?םינמוסמה םיעטקב ע"בארו י"שר יפל ,"וב לכאי אל

5 הלאש
.ןמוסמה עטקב ן"במרבו א"נ קוספב ןייע
עמתשמ ב"מ קוספמ וליאו ,םויב םירצממ ואצי לארשיש עמתשמ א"נ קוספמ
.הלילב ואצי לארשיש
?ישוקה תא בשיימ ,(ןמוסמה עטקב) א"נ קוספל ושוריפב ,ן"במר דציכ
:א"נ קוספל לאנברבא שוריפבו ,א"נו א"מ םיקוספב ןייע
- 'יהיו' ...'חספה תקוח תאז' תשרפ הרמאנ יתמ עידוהל (א"נ קוספ) הזה בותכה אב"
ינב תא 'ה איצוהשכ הזה םויה םצעב ,[הלעמל] תרכזנה וזה הרימאה יהיו רמול הצור
".םתואבצ לע םירצממ לארשי
?םיקוספבש תוליפכה תא לאנברבא בשיימ דציכ(תודוקנ 30) 'א הדיחי - ינש קרפ

םייתש לעו (תודוקנ 8 - הלאש לכל) 8-6 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע
.(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 11-9 תולאשהמ

.8-6 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 הלאש
.'ז - 'א ,'ט תישארבב ןייע
('ד קוספ) "ולכאת אל ומד ושפנב רשב ךא"
('ה קוספ) "שרדא םכיתשפנל םכמד תא ךאו"
?הלא םיקוספמ דחא לכמ דמלנ רוסיא הזיא
.י"שר לש ושורפבו 'ז קוספב ןייע
ושרדמ יפלו .יוויצל ןאכו ,הכרבל הנושארה וטושפ יפל - 'וברו ורפ םתאו' " :י"שר
."םימד ךפושל הייברו היירפב קסוע וניאש ימ שיקהל
?ושורפב י"שר איבמש שרדמל בותכב סיסבה המ

7 הלאש
'י-'א ,ז"י תישארבב וייע
;('ד קוספ) "ךתא יתירב הנה ינא"
.('ט קוספ) "רמשת יתירב תא התאו"
התאו ,(ד קוספ) 'ךתא יתירב הנה ינא' :ןושאר ןיינע לע ףיסומ וז ו"יו - 'התאו' " :י"שר
."ורמשל ריהז יווה
?"רומשת יתירב תא התאו"ב לולכ המו ,"ךתא יתירב הנה ינא"ב לולכ המ
.ולוכ עטקב ןויע רחאל בשה
.('א קוספ) "םימת היהו ינפל ךלהתה"
םלש היה ,יוויצ רחא יוויצ הז ףא ,םימת היהו .יתדובעב קבדיה...ינפל ךלהתה" :י"שר
.ייתונויסינ לכב
ךב הלרעהש ןמז לכש ,םימת היהת הזה רבדבו ,הלימ תווצמב ינפל ךלהתה ושרדמ יפלו
."ינפל םומ לעב התא
."ושרדמ יפל" האצותה יהמו םרוגה והמ בותכ

8 הלאש
.'כ-'ח ,ח"מ תישארבב ןייע
.(ו"ט קוספ) "רמאיו ףסוי תא ךרביו"
"...וינב תא ךרב ותוא ותבהאב ףסוי תא ךרבל יכ םעטה :ן"במר
?התוא בשיימ אוה דציכו ,הלא וירבדב בשיימ ן"במר ו"ט-ד"י םיקוספב היעב וזיא
.'י-'ח םיקוספב ןייע
לכוי אל ןקזמ ודבכ לארשי יניעו" רמאנ ירהו ,('ח קוספ) "ףסוי ינב תא לארשי אריו"
.('י קוספ) "תוארל
?הז ישוק בשייל רשפא דציכ


.11-9 תולאשהמ םייתש לע הנע

9 הלאש
.ג"כ-א"י ,ב"כ ,א םיכלמב ןייע
.ח"י-א"י םיקוספב ןייע
ךרד" :ק"דר ריעמ (ו"ט קוספ) "ךלמה דיב 'ה ןתנו חלצהו הלע" באחאל והיכימ ירבד לע
."םיאיבנה ראש ןושלכ ול רמא לותיה
?תאז עובקל ק"דר תא איבמ המ
.ג"כ-ט"י םיקוספב ןייע
?הלא םיקוספב וירבדב באחאל ריבסהל והיכימ הצור המ

10 הלאש
.'י-'א ,'ו היעשיב ןייע
.('ח קוספ) "ינחלש יננה רמאו"
."םינושארה םימיב ןכ יתייה אלו חילש תויהל יואר ינא :ע"באר
.בותכה לע ךירבד תא ססב ?חילש תויהל יואר התע ומצע תא והיעשי האור המ תובקעב
.'י-'ט םיקוספב ןייע
.תדמלש םיכרדה תחאב היעבה תא בשי ?הלא םיקוספב תררועתמה היעבה המ

11 הלאש
.א"נ םילהתב ןייע
.ותשקב קוזיחל םינוש םינועיט הלעמו ,'המ החילס שקבמ דוד ,רומזמב
.בותכה לע ךירבד תא ססב .ותשקב קוזיחל הלעמ דודש םינועיט השולש ןייצ
:ןלהל ג"סר לש ורואיבבו ב"י קוספב ןייע
היהיו יקנ יבל ראשיי ,יל לחמת םא :רמולכ - 'םיקלא יל ארב רוהט בל' " :ג"סר
."השדח האירב אוה וליאכ
?ג"סר יפל הז קוספב עיבהל דוד שקבמ המ


(תודוקנ 30) 'ב הדיחי - ישילש קרפ

םייתש לעו (תודוקנ 8 - הלאש לכל) 14-12 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע
.(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 17-15 תולאשהמ

.14-12 תולאשהמ םייתש לע הנע

12 הלאש
.ג"י - 'ח םיקוספ ,ז"י קרפ םירבדב ןייע
.בותכהמ חכוה ?הז עטק קסוע ןיד תיב הזיאב
.'כ - ח"י ,ז"ט םירבדב רומאה לע וז השרפ הפיסומש תווצמ יתש ןייצ

13 הלאש
.ב"כ - ח"י ,ח"י םירבדב ןייע
.(א"כ קוספ)" 'ה ורבד אל רשא רבדה תא עדנ הכיא"
.קמנ ?םעה לש הלאשה תסחייתמ םהמ הזיאל .רקש יאיבנ לש םיגוס םירכזנ 'כ קוספב
?םעה תלאשל בותכב תנתינה הבושתה יהמ
.'ו - 'ב ,ג"י םירבדב ןייע
?ג"י קרפב רכזנה איבנה לש וביט תא תוהזל םעה לכוי דציכ

14 הלאש
.ו"ט - 'א ,ו"כ םירבדב ןייע
.הרימא שי ןהמ תחא לכבו ,תווצמ יתש תורכזנ הז עטקב
?ןתרימא תרטמ תניחבמו ןכותה תניחבמ תורימאה יתש ןיב ינושה והמ
.(ב"י קוספ) "רשעמה תנש תישילשה הנשב"
."רשעמה תנש" יהמו ,המל - "תישילש" ראב


.17-15 תולאשהמ םייתש לע הנע

15 הלאש
.ו"ט-'א ,ב"י קרפ ,'ב לאומשב ןייע
.'ו-'א םיקוספב ןייע
?'ו-'ה םיקוספב תועיפומה ,איבנה ןתנ לש ורופיסל דוד לש תובוגתה יתש ןהמ
?הלא תובוגתמ תחא לכל דוד תא םיאיבמ רופיסב םיטרפ וליא
.ד"י-ג"י םיקוספב ןייע
.(ד"י קוספ) " 'ה יביא תא תצאנ ץאנ יכ ספא"
."(ה"בקל=) הלעמל דובכ ךרד ,הז אוה יוניכ :י"שר
רבד לארשיב השענש ,לארשי יאנושל הפ ןוחתפ תתנש" :(ןתנוי םוגרת יפ-לע) :ק"דר
."הזכ ער
?ק"דר יפל - םה ימו ,י"שר יפל " 'ה יביא" םה ימ

16 הלאש
.ה"ל היעשיב ןייע
.'ד-'ג םיקוספב ןייע
.הלא םיקוספב האובנה תינפומ םהילאש םישנאה תא םיראתמה םייוטיבה תא ןייצ
?םבילמ איצוהל האב האובנה (תיעטומ) הבשחמ וזיא
.עבטב דיתעב ולוחיש םייוניש םיראותמ 'ט-'ו םיקוספב
.םייונישה רואית לש תילכתה יהמ רבסהו םייוניש ינש ןייצ

17 הלאש
.'כ-ג"י ,ד"מ היעשיב ןייע
תא ראתמ רחאהו ,לספה תיישע תא ראתמ דחאה :םיקלח ינש שי ז"י-ג"י םיקוספב
.וב םישענה םישומישה תאו יושע אוה ונממש רמוחה
.םיקלחה ינש םה המ ןייצ (1)
גישהל ול עייסמ געלב איבנה לש שומישה דציכו ,ז"י-ג"י םיקוספב םירואיתה תילכת יהמ (2)
?וז תילכת
?הרז הדובעל םתייטנב לארשי לש תועטל 'כ קוספב ןתינה רבסהה והמ            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך