ך"נתב תורגב תניחב

1998 ח"נשת ץיק ,002213 ןולאש
יגולונכטה ביתנה ,םייתד רפס יתבל


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ


חפסנ ,ז"י תומש :חפסנ

.(תודוקנ 10 הלאש לכל) .5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנע .וישרפמבו חפסנבש קרפב ןייע

1 הלאש
.םיקלח ינש שי ז"י קרפב
.'ח קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
.י"שר יפל ,קרפה יקלח ינש ןיב רשקה תא רבסה
.'ד-'א ז"ט תומשבו , (1) ןמוסמה עטקב ן"במר ירבדב ,ונקרפב 'ב קוספב ןייע
?ן"במר יפל ,םימה לע הנולתה יפואמ הנוש םחלה לע הנולתה יפוא המב

.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
.ןמוסמה עטקב ע"באר לש ושוריפבו 'ב קוספב ןייע
.תותכ יתש ןנולתמה םעב ויה ע"באר תעדל
?ןנולתהל תותכהמ תחא לכ עינה המ
.(2) ןמוסמה עטקב ,ן"במרבו 'ב קוספב ןייע
?ן"במר יפל ," 'ה תא ןוסנת המ" םילימה תא ףיסומ ותבוגתב השמ עודמ

3 הלאש
.('ה קוספ) "םעה ינפל רבע"
.("רובע" ה"דב) י"שרב ןייע
?ונרופס יפל תאז רמוא אוה המ םשלו ,י"שר יפל "םעה ינפל רבע" השמל רמוא 'ה המ םשל
.('ד קוספ) " 'ה לא השמ קעציו"
:השמ רמא אלש ,השמ לש וחבש עידוהל - ' 'ה לא השמ קעציו' " :('ו השרפ חלשב) אתליכמ
." 'ה לא השמ קעציו' - אלא ,םימחר םהילע שקבמ יניא ימע [םיחכוותמ] ןיניידמ םהו ליאוה
?'ה קוספל י"שר יפל "השמ קעציו" שוריפ המו ,אתליכמה יפל "הקעצ"ה תועמשמ המ

4 הלאש
.'ז קוספב ןייע
.('ז קוספ) " 'ה תא םתסנ לעו"
:לאנברבא לאוש וז העיבק לע
"?תיחרכהו היואר השקבו הלאש התייה איהו ,ןויסינ הז ארק המלו"
.לאנברבא לש ותלאש תא רבסה
:ןלהלש (םירבד רפסל ושוריפ ךותמ) ן"במר ירבדב ןייע
,אל םאו ;רבדמב וירחא וכלי ,ותאמ סנב םימ םהל ןתי 'הש וארי םאש ,התייה ךכ ...הנווכה יכ ..."
."...והובזעי
?ן"במר תעדל ,'ה תא לארשי וסינש ןויסינה היה המ

5 הלאש
.'ט קוספב ןייע
םהל ןיאש הרותב תוארקמ שמח" םע ונקוספבש "רחמ" הלימה תא הנומ (א"ע ,ב"נ אמויב) אתיירבה
.הירחאלש טפשמל וא הינפלש טפשמל הלימה תא ףרצל םא ונל רורב אלש ,ונייהד ,"ערכה
.תויורשפאהמ תחא לכ יפל קוספה תא שרפ
.ךתבושת תא קמנ ?םימעטה קוסיפ עייסמ תורשפא וזיאל
.ןמוסמה עטקב ע"באר לש ושוריפבו ב"י קוספב ןייע
?דיחי ןושלב הבותכ "יהיו" הלימה וליאו ,םיבר ןושלב הבותכ "וידי" הלימהש ע"באר ריבסמ דציכ


(תודוקנ 30) 'א הדיחי - ינש קרפ


.11-9 תולאשהמ םייתש לעו 8-6 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) .8-6 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 הלאש
.ז"ט-'א ,'ג תישארבב ןייע
.'ז - 'א םיקוספב ןייע
.ןגה יצעמ הליכאה ןיינעב םדאל 'ה תווצמב םיטרפ הנשמ שחנה שחנל השאה ןיבש חיש ודב
.הלא םייוניש תועצמאב גישהל שחנה הצר המ רבסהו םייונישה דחא תא ןייצ
.ז"ט קוספ 'ב קרפבו ג"י קוספב ןייע
:(ג"י קוספל) ן"במר
שנועה ללכב איה ןכו...םדא תרהזה ללכב השאה יכ ,יתוצמ לע רובעל - 'תישע תאז המ' םעטו"
."ולש
?ותוא בשיימ אוה דציכו וירבדב בשייל אב ן"במר ישוק הזיא

7 הלאש
.ד"ל-ב"כ ,א"כ תישארבב ןייע
.(ב"כ קוספ) "אוהה תעב יהיו"
?ותשקב תא םהרבאמ שקבל ךלמיבא תא איבה רשא ערואמה היה המ
?םהרבאמ ותרומת שקבמ ךלמיבא המו ,םהרבא םע ךלמיבא השעש דסחה והמ
.'ל-ז"כ א"כ קרפב ןייע
:('ל קוספל) ונרופס
."תירבה :הדעל יל היהת רובעב"
?"הדעל יל היהת רובעב" םילימה תוסחייתמ עטקב השעמ הזיאל
.תושבכה עבשל תוסחייתמ "הדעל יל היהת רובעב" םילימהש שרפמ וניא ונרופס עודמ רבסה

8 הלאש
.ג"מ תישארבב ןייע
.ושע םע ולש השיגפל בקעי תונכהל תומוד םירצמב טילשה םע השיגפל וינב תא בקעי תונכה
.םירקמה ינשב תומוד תונכהה םהבש םירבד ינש ןייצ .1
?םירקמהמ דחא לכב תונכהה לש הרטמה התייה המ .2
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב
.('ז קוספ) "...חא םכל שיה יח םכיבא דועה...שיאה לאש לואש"
.םהיבאל העגרהו תולצנתה ירבד ויהש ן"במר ריעמ בקעיל םיחאהו הדוהי לש הלא םירבד לע
ב"מ תישארבב רמאנה םע האוושה רחאל הנע ?םיחאהו הדוהי ירבד תא ךכ שרפל ן"במר תא איבמ המ
.ד"י-'ז

(תודוקנ 7 - הלאש לכל) . 11-9 תולאשהמ םייתש לע הנע

9 הלאש
.ג"כ ,'ב םיכלמב ןייע
?אסאו והיקזח ,והישאי לש תוירקיעה תולועפב ףתושמ היה המ
?אסאו והיקזחמ יאבצ-ינידמה םוחתב ויתולועפב והישאי הנוש המב
ז"כ-ה"כ םיקוספב ןייע
ו"כ קוספ ןיבל ה"כ קוספ ןיב שי הרואכל הריתס וזיא
?ךינפלש דוד תדוצמ לש וירבד התוא םיבשיימ דציכ
:(ו"כ קוספל) דוד תדוצמ
םיבכוכ דובעל ,השנמ סיעכה רשא ,םיסעכהב לארשי וזחא ענצהב יכ רובעב - 'םיסעכה לכ לע' "
."והומכ

10 הלאש
.ה"כ-ח"י ,'ז היעשיב ןייע
.ב"כ-ח"י םיקוספב ןייע
.הז עטקב םימעפ שולש רזוח "אוהה םויב היהו" יוטיבה
תחא לכב רמאנה יפל ,"אוהה םויב" היהיש רבדה והמו ,"אוהה םויב" םירוכזאה םיסחייתמ הפוקת וזיאל
.הרצקב הנע ?םימעפהמ
:ןלהלש י"שר לש ושוריפבו ג"כ קוספב ןייע
:י"שר
'ןפג ףלא' תוליחה אוב ינפל םש ויהש םוקמ היהי הממש ץראה היהת רשא - 'אוהה םויב היהו' "
."...תישלו רימשל ויהי ףסכ ףלא תווש
?הלא םייונישל הביסה המ ?ג"כ קוספל י"שר יפל ץראב ולוחיש םייונישה םה המ

11 הלאש
.ב"כ-ז"ט ,'נ םיליהתב ןייע
?וז הקספב ראותמה םדאה לש הרואכל םיבוטה וישעמ םה המ
.ררושמה יפב "עשר" ארקנ תאז לכב אוה עודמ רבסה
.(א"כ קוספ) "ךיניעל הכרעאו ךחיכוא ..."
ותבשחמל עשרה תא איבה המ ?רותסל הלא םירבד םיאב הז קוספב עשרה לש תיעטומ הבשחמ וזיא
?תיעטומה


(תודוקנ 30) 'ב הדיחי - ישילש קרפ

.17-15 תולאשהמ םייתש לעו 14-12 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) .14-12 תולאשהמ םייתש לע הנע

12 הלאש
.ז"י - 'א ,ז"ט םירבדב ןייע
.םידעומה יכיראת תא הריכזמ הניא הרותה ונתשרפב
?הלאה ןמזה ינויצל ףתושמ המו ,םידעומהמ דחא לכ םויקל ןמזה תא ונתשרפב תנייצמ הרותה דציכ
.'ח קוספב ןייע
לש ןמזה ךשמ ןיינעל ז"ט-'א ,ב"י תומשב בותכה ןיבל הז קוספב בותכה ןיב ,הרואכל ,הריתסה תא ןייצ
.הצמ תליכא
.וז הריתס בשייל רשפא דציכ רבסה

13 הלאש
.'י -'א ,'ל םירבדב ןייע
."בוש" איה הזה עטקב החנמה הלימה
?ןהיניב תורושק ןה דציכו ,עטקב וז הלימ לש תונושה תויועמשמה שולש ןה המ
.('ו קוספ) "ךבבל תא ךיקלא 'ה למו"
:חישמה תומיל סחייתמ הז קוספש בתוכ ן"במר
איהו ...יואר וניאש המל בלה םהל הואתי אל ,עבט םהל בוטב הריחבה היהת ,חישמה תומיל לבא"
"...הואתי אלו דומחי אלש אוה בלה לומו ,בלל הלרע הואתהו הדמחה יכ ,ןאכ תרכזנה הלימה
.תישפוח הריחבל תורשפאה תא רתוס הז קוספ הרואכל
?ן"במר יפ-לע ,וז הריתס בשייל רשפא דציכ

14 הלאש
.ח"כ - ט"י ,ב"ל םירבדב ןייע
?לארשי לע איבהל 'ה ןווכתהש שנועל הביסה יהמ
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?האולמב ותנווכ תא שמממ 'ה ןיא עודמ

(תודוקנ 7 הלאש לכל) .17-15 תולאשהמ םייתש לע הנע

15 הלאש
.ב"כ-א"כ םיקרפ ,'א לאומשב ןייע
.לואש לעו ימודאה גאוד לע ,דוד לע המשאה תא ליטהל רשפא בונ ינהוכ תגירהב
.השעמב דוד לש וקלח היה המו לואש לש וקלח היה המ הרצקב ןייצ
.'ט ,ב"י קרפ ב לאומשבו א"כ ,ב"כ קרפ א לאומשב ןייע
:ל"זח םשב ק"דר בתוכ (הירוא תגירהל רשקב ,ב"י ,ב לאומשב) דודל ןתנ ירבד לע
,בייח חילשהו רוטפ חלושה םוקמ לכבו ,הריבע רבדל חילש ןיא הלוכ הרותה לכבש בג לע ףא ..."
."ויתווצמ לע רבוע ןיאו ךלמ אוהש יפל םעטהו ...גרוה וארק בותכה ןאכ
?ומצעב גרה אלש יפ-לע-ףא הגירהב םשאומ דוד עודמ ,ק"דר יפל
?א"כ ,ב"כ קרפ ,א לאומשב לואש לש והשעמ לע רתיבא ירבד תא הז יפל ריבסהל רשפא דציכ

16 הלאש
.ה"כ-ג"י ,'מ היעשיב ןייע
.םדאה לש וישעמ לעו 'ה לש תולועפ לע רבדמ איבנה הז עטקב
יוטיב ידיל םיאב המב ןייצו ,(םוחת לכב תחא הלועפ) םינוש םימוחת ינשב 'ה לש תולועפ יתש טרפ
.םדאה ישעמ
.(א"כ קוספ) "ץראה תודסומ םתוניבה אלה"
:ק"דר
."ץראה תודסוממ ןיבהל ולכות ,ןיבהל תעד םכל שי םא ,רמולכ..."
?ק"דר תעדל ,"ץראה תודסומ"מ דומללו ןיבהל רשפא המו ,וז הרימא תינפומ ימ לא

17 הלאש
.ז"י-'י ,ב"מ היעשיב ןייע
.ג"י-'י םיקוספב ןייע
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?הנכות המו וז הריש האב המ לע
.ז"י-"י םיקוספב ןייע
לשמה תועצמאב עיבהל הצור איבנה המו ,ד"י קוספב םיראותמה םידגונמה םיבצמה ינש םה המ
?ד"י קוספבש
            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך