ינויעה ביתנה ,םייתד רפס יתבל ך"נתב תורגב תניחב
2002 ,ב"סשת ץיק - 2214 'סמ ןולאש

ל"חי 3 - ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(דבלב םיינוכיתה רפסה יתב ידימלתל) 'ט ,ד"ל קרפ - ב"י ,ג"ל קרפ ,תומש

.2-5 תולאשהמ שולש לעו (הבוח) 1 הלאש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע

(הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.ו"ט-ב"י ,ג"ל קרפב ןייע
.לארשי תא 'ה תגהנהל רשקב השקבו תישיא השקב 'המ שקבמ השמ הז עטקב
.י"שר שוריפ יפ לע התוא ראבו ,השמ לש תישיאה השקבה תא בותכהמ טטצ (1)
('ג-'א ,ג"ל קרפב) וילא 'ה ירבדמ הזיאלו ,לארשי תא 'ה תגהנהל רשקב השמ תשקב יהמ (2)
?וז ותשקב תרשקתמ

.(ג"י קוספ) "הזה יוגה ךמע יכ הארו"
."הזה יוגה ךמע יכ הארו" :ה"דב י"שר שוריפב ןייע
?"הזה יוגה ךמע יכ" הדבועה תא 'ה לא וירבדב ריכזמ השמ המ םשל
.'י קוספו 'ז קוספ ,ב"ל קרפב השמ לא 'ה ירבד לע ךתבושת תא ססב

.2-5 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
.ןמוסמה עטקב ן"במרב עבומה ע"באר שוריפבו י"שר שוריפב ,ו"ט-ד"י םיקוספב ןייע
?םיבשיימ ע"בארו י"שרש ו"ט-ד"י םיקוספב היעבה יהמ (1)
?היעבה תא בשיימ םהמ דחא לכ דציכ (2)

.ונרופס שוריפבו ז"ט קוספב ןייע
?"המדאה ינפ לע רשא םעה לכמ ךמעו ינא ונילפנו" וירבדב שיגדמ השמ עודמ ,ונרופס יפל

3 הלאש
.ז"ט ,ב"ל קרפבו ,ןמוסמה עטקב ע"באר ירבדב ,'א ,ד"ל ,קרפב ןיע .א
?הז ישוק םיבשיימ ע"באר ירבד דציכו ,הלא םיקוספ תאוושהמ הלועה ישוקה והמ

.ד"כ-ג"כ םיקוספו ג"י-'י םיקוספ ,ט"י קרפבו ,'ג-'ב םיקוספ ,ד"ל קרפב ןייע
.םינשרפה דחא בתוכ ד"ל קרפב םיקוספה לע
."ןושארה דמעממ רתוי ולאה תוחולה ןתמ תעשב רימחה התע לבא"
.ןושארה דמעמה תמועל ונקרפב ראותמה דמעמב הרמחהה תא םיאטבמה םיטרפ ינש ןייצ
.תומוקמה ינשב בותכה לע ךירבד תא ססב

4 הלאש
:א ףיעסב ןתנוי םוגרת ירבדבו ,ןמוסמה עטקב ע"באר שוריפב ,'ה ,ד"ל קרפב ןייע
."'הד ארמימ םושב השמ ארקו" :ןתנוי םוגרת
ימעט םיטונ העד וזיאלו ,ע"באר ןיבל ןתנוי םוגרת ןיב קוספה שוריפב לדבהה והמ (1)
.ךתבושת תא רבסה ?ארקמה
?ע"באר יפל ,'ה םשב האירקה תילכת יהמ (2)

.ןמוסמה עטקב י"שר שוריפבו ,'ז ,ד"ל קרפב ןייע
?ושוריפב בשיימ י"שר היעב וזיא
.וניתובר תשרד יפל םימחרה תדימ יהמו ,י"שר לש וטושפ יפל םימחרה תדימ יהמ רבסה

5 הלאש
.'ט-'ח ,ד"ל קרפב ןייע
.ןמוסמה עטקב ע"באר ירבדבו ונרופס ירבדב ,'ח קוספב ןייע
?ע"בארו ונרופס ראבל םיאב השמ לש תוגהנתה וזיא
?וז תוגהנתה ריבסהל הסנמ החוד ע"בארש העדה דציכו ,וז תוגהנתה ריבסמ ונרופס דציכ

.'ג ,ג"ל קרפבו ,'ט ד"ל קרפב ןייע
?םיקוספה ינש ןיב הרואכל הריתסה יהמ (1)
.םינמוסמה םיעטקב ן"במרו ע"באר לש םהישוריפבו 'ט קוספב ןייע (2)
?ן"במר יפל תבשייתמ איה דציכו .סונירמ 'ר יפל תבשייתמ הלאשה דציכ(תוינוכיתה תובישיה ידימלתל) אי ,אכ - טי ,כ תומש


.10-7 תולאשהמ שולש לעו (הבוח) 6 הלאש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע
(תודוקנ 10 - הלאש לכל)
רופסמ ןהבש תורודהמ שי) חפסנה יפל א"כ-'כ םיקרפב םיקוספה רופסמ 10-6 תולאשב
(הנוש םיקוספה

(הבוח) 6 הלאש לע הנע

6 הלאש
.ןמוסמה עטקב ן"במר שוריפבו ,"םיטפשמה הלאו" :ה"דב י"שר שוריפב ,'א ,א"כ קרפב ןייע
(1)
ססבל רשפא דציכו ,םיטפשמו ורתי תוישרפה תוכימסמ תדמלנה הכלהה יהמ ,י"שר יפל
?ג"י-'ח ,ז"י ,םירבד לע וז הכלה
,א"כ קרפ - ט"י ,'כ קרפ ,תומש) ולוכ עטקב םירכזנה םיניינעה ןיב רשק אצומ ן"במר
.תורבידה תרשעב רמאנה ןיבו (א"י
םהמ דחא לכב הרותה הפיסומ המ רבסהו ,יוטיב ידיל אב הז רשק םהבש םיניינע ינש ןייצ
.תורבידה תרשעב רמאנה לע

.10-7 תולאשהמ שולש לע הנע

7 הלאש
.ב"כ-א"כ םיקוספ ,'כ קרפב ןייע
.(א"כ קוספ) "ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב"
.ןמוסמה עטקב י"שר שוריפבו א"כ קוספב ןייע
?"ימש תא ריכזא רשא" יוטיבה שוריפ ,ותעדל והמו ,א"כ קוספמ תדמלנ הכלה וזיא ,י"שר יפל
"'גמ ץוח תושר הרותבש םאו םא לכ :רמוא לאעמשי יבר" :י"שר

."םינבא חבזמ םאו" :ה"דב י"שר שוריפבו ב"כ קוספב ןייע
ושוריפב םיאבומה תומוקמה תשולשב "םא" הלימהש עובקל לאעמשי 'ר תא איבמ המ (1)
?תושר הניא
?הלאה תומוקמה תשולשב "םא" הלימה שוריפ המ ,לאעמשי 'ר תעדל (2)

8 הלאש
.('א ,א"כ קרפ) "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו"
(2) ןמוסמה עטקב ן"במר שוריפב ןייע
.תושרד יתש "םהינפל" הלימהמ ושרד ל"זחש בתוכ ן"במר
?תושרדה יתש ןה המ (1)
.('ו קוספ) "םיהלאה לא וינדא ושיגהו" קוספהמ חיכוהל הצור ן"במר המ (2)
?תאז חיכומ אוה דציכו

(3) ןמוסמה עטקב ן"במר שוריפב ןייע
.םהינפל ןיידתהל ןיא רשא םיטפושה יגוס ינש ןיב לדבה שיש ןייצמ ן"במר הז עטקב
.םהיניב יתכלהה לדבהה והמ ראב (1)
.ןמוסמה עטקב 'א קוספל י"שר שוריפב ןייע (2)
?(1) ףיעסב תנייצש יתכלהה לדבהל םעטה תא ריבסהל רשפא דציכ ,י"שר ירבד יפל

9 הלאש
.'ב ,א"כ קרפב ןייע
(1) ןמוסמה עטקב י"שר שוריפב ןייע
?קוספב רכזנה "ירבע דבע" גשומה תרדגהל הלעמ י"שרש תויורשפאה יתש ןה המ (1)
קוספה לע ותנקסמ תא ססבמ אוה דציכו ,י"שר לש הנקסמה יהמ (2)
?(ב"י ,ו"ט ,םירבד) "ירבעה ךיחא ךל רכמי יכ"
.םינמוסמה םיגשומה תא ראב
"וניא וא"
"רמוא אוהשכ"
"םייקמ ינא המו"

?"ןיד תיב והורכמ" ובש הרקמב רבודמ 'ב קוספבש ,הנקסמל עיגמ י"שר דציכ

10 הלאש
.א"י-'ז םיקוספב ןייע
."המאל ותב תא שיא רכמי יכו" :ה"דב 'ז קוספל י"שר שוריפב ןייע
."רמוחו לק" וירבדב ריכזמ י"שר
?"רמוח" ול ארוק י"שרש הרקמה והמו ,"לק" ול ארוק י"שרש הרקמה והמ (1)
?"רמוחו לק"ה תובקעב עיגמ י"שר בותכה שוריפב הנקסמ וזיאל (2)

.('ז קוספ) "םידבעה תאצכ אצת אל"
.ןמוסמה עטקב "םידבעה תאצכ אצת אל" :ה"דב י"שר שוריפב ןייע
?םיירבעה םידבעה תאצכ אצת אל :קוספה תא שרפל ןיאש ,הנקסמל עיגמ י"שר דציכ
.י"שר םירבד םיססובמ הילעש ,(ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ג"י ןיבמ) הדימה תא ןייצ

(תודוקנ 30) 'א הדיחי - ינש קרפ

לעו 13-11 תולאשהמ תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע
.16-14 תולאשהמ םייתש

םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותיכב םידימלתל תדעוימ 14 הלאש :בל םיש
"המחלמב

(תודוקנ 8 - הלאש לכל) .13-11 תולאשהמ םייתש לע הנע

11 הלאש
.ט"י-'ט ,'ג ,תישארבב ןייע
תא לאשש םשכ ,שנועה תא וילע רזגש ינפל וישעמ לע שחנה תא לאש אל 'ה עודמ רבדה
.םהישעמ לע השיאה תאו םדאה

.ט"י-ז"י םיקוספב ןייע
דגנכ הדימ" שנענ םדאהש התועצמאב ריבסהל רשפא דציכו ,הז עטקב החנמה הלימה יהמ
?"הדימ

12 הלאש
.א"כ-ב"י ,ח"כ ,תישארבב ןייע
(ז"י-ז"ט םיקוספ) "רמאיו ארייו ...הזה םוקמב 'ה שי ןכא רמאיו"
?ותאריל הביסה יהמו ,"הזה םוקמב 'ה שי ןכא" יכ עובקל בקעי תא איבה המ

('כ קוספ) "ידמע םיקלא היהי םא"
?ז"ט קוספב ול רמאנה רואל ,('כ קוספ) בקעי לש רדנב תררועתמ היעב וזיא (1)
."אטחה םורגי אמש" ששחהמ תועבונ תובאה לש תונוש תויוגהנתהש ריבסמ ן"במר (2)
?הלא ן"במר ירבד יפל ,(1) ףיעסב תנייצש היעבה תא בשייל רשפא דציכ

13 הלאש
.'י ,ג"מ קרפ - ז"ל ,ב"מ קרפ ,תישארבב ןייע
.'ז-'ו ,ג"מ קרפב ןייע
.קמנ ?ב"מ קרפב םיראותמה תוערואמה תא םימאות בקעיל םיחאה ירבד םאה

לש ותעצה תא לבקמ ןכ אוה עודמו ,ןבואר לש העצהה תא לבקמ וניא בקעי עודמ (1)
?הדוהי
?בקעיל ותחטבה תא םייקל ידכ הדוהי השוע המ ,ד"מ קרפב רפוסמה יפל (2)

14 הלאש
.א"כ קרפ ,א םיכלמב ןייע
(ה"כ קוספ) "ותשא לבזיא ותא התסה רשא"
?ותוא התיסה איהש הארמ ,תובנ םרכ ןינעב ,באחאל לבזיא לש הירבדב המ (1)
.תובנ םרכ ןיינעב באחא תא םישאמ איבנה (2)
.ךירבד תא רבסה ?הז ןיינעב ומישאהל איבנה תא איבמ באחא לש השעמ הזיא

.(ה"כ קוספ) "'ה יניעב ערה תושעל רכמתה רשא באחאכ היה אל קר"
?לארשי תא איטחהו אטח םעברי ירהו ,םעברי לש אטחהמ רומח באחא לש אטחה היה המב

15 הלאש
.ח"י-'י ,'א ,היעשיב ןייע
(ב"י קוספ) "ינפ תוארל ואבת יכ"
שולש" רמאנ רבכ ירהו ,הז ןיינעב לארשיל איבנה ירבדב החכותה תא ריבסהל רשפא דציכ
?(ז"ט ,ז"ט ,םירבד) "ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ
.בותכה לע ךירבד תא ססבו ,ו"ט-ב"י םיקוספ ,'א ,היעשיב ןויע רחאל הנע

(ח"י קוספ) "וניבלי גלשכ םינשכ םכיאטח ויהי םא"
.ותועמשמ יהמו ,איבנה שמתשמ ובש יומידה והמ רבסה (1)
עיגהל ידכ ,תושעל םישרדנ םה המו ענמיהל לארשי םישרדנ הממ ,ז"י-ז"ט םיקוספ יפ לע (2)
?ח"י קוספב וילע רבדמ איבנהש בצמל

16 הלאש
.ו"ט-'ה ,'י ,והיעשיב ןייע
.('ו קוספ) "ונחלשא ףנח יוגב"
?ויבגל 'ה לש תוינכתה ןה המו ,ךכ הנוכמ אוה עודמ ,"ףנחה יוגה" והימ

(ו"ט קוספ) ?"וב בצחה לע ןזרגה ראפתיה"
לש תובשחמהש חיכומ הז לשמ דציכו ,הז לשמב איבנה אצוי רושא לש תובשחמ וליא דגנ
?תיעטומ רושא

'ב הדיחי - ישילש קרפ


17 הלאש
.ח"י-ז"י ,ב"י ,םירבדב ןייע
.(ז"י קוספ) ?ךנאצו ךרקב תרכבו ךרהציו ךשריתו ךנגד רשעמ ךירעשב לכאל לכות אל"
.ךירבד תא קמנ ?"ךנאצו ךרקב תרכבו" דגיהה הנפומ ימ לאו ,קוספב רבודמ השעמ הזיא לע

(ז"י קוספ) "לכות אל"
"..[תושר] ושר ךל תיל" :סולקנוא םגרת ונתקוספב הרותה ירבד תא
עודמ רבסה ."לוכת אל" "לכות אל" סולקנוא םגרת ד"כ ,ד"י קרפ ,םירבדב ,תאז תמועל
.ןכ השע אל ב"י קרפב עודמו ,וטושפכ יוטיבה תא סולקנוא םגרת ד"י קרפב

18 הלאש
.ז"ט-'י ,ד"כ ,םירבדב ןייע
.ד"י-'י םיקוספב ןייע
?'י קוספ קסוע ובש הרקמה והמ (1)
םיקוספב תועיפומ ,הז הרקמל תורושקה ,"השע" תוצמ וזיאו "השעת אל" תוצמ וזיא ראב (2)
.ג"י-ב"י

.(ז"ט קוספ) "תובא לע ותמוי אל םינבו םינב לע תובא ותמוי אל"
?תורבידה תרשעב רמאנה ןיבו ונקוספב רמאנה ןיב הרואכל הריתסה יהמ (1)
הז רואיב יפל דציכ רבסהו ,תדמלש םינשרפה דחא יפ לע ונקוספב יוויצה תא ראב (2)
.תנייצש הריתסה תבשייתמ

19 הלאש
.א"י-'א ,א"כ ,םירבדב ןייע
.'ג קוספב ןייע
:ן"במר
הנהו ...ץראל ינאיבהש ךיקולא 'הל יתידוהו יתדגה יתאבהש הזה ירפב - 'םויה יתדגה'"
."ומשל חבשמו הדומ ינאו ,וירבד םייקמ 'ה
?התוא בשיימ אוה דציכו ,ושוריפב בשיימ ן"במר 'ג קוספב תינושל היעב וזיא

.'ה קוספב ןייע (1)
יוטיבה תא תנייצש םישוריפהמ דחא לכ יפל ראבו ,"ימרא"ה לש ותוהזל םישוריפ ינש ןייצ
."יבא דבא ימרא"
יפל ,םירוכיבה איבמ לש וירבד ךשמהב רמאנל רשקתמ "יבא דבא ימרא" דגיהה דציכ (2)
?תנייצש םישוריפהמ דחא לכ

20 הלאש
.ח"י-'י ,'כ ,םירבדב ןייע
.(ז"ט קוספ) "המשנ לכ היחת אל"
?ן"במר תטיש יפל לח אוה הרקמ הזיאבו ,י"שר תטיש יפל הז יוויצ לח הרקמ הזיאב (1)
יפל ('ז ,'ט ,עשוהי) םינועבגה ירבדל "לארשי שיא" לש הנושארה הבוגתה תא רבסה (2)
.ן"במר תטיש
.המחלמב םולשל האירקה תוצמל םימעט המכ איבמ ךוניחה רפס לעב
.םתוא ראבו ,םימעט ינש ןייצ

21 הלאש
.א"י-'א ,'מ ,היעשיב ןייע
.('ג קוספ) "ארוק לוק"
.('ו קוספ) "ארק רמא לוק"
המחנה תאובנב תבלתשמ האירק לכ דציכו ,"תולוק"המ דחא לכ לש האירקה ןכות והמ
?'ח-'א םיקוספבש

.א"י-'י םיקוספב ןייע
.הלואגה ןמזב 'ה תולגתה תא םיראתמ א"י קוספ םגו 'י קוספ םג
?הז דוגינ ריבסהל רשפא דציכו ,םירואיתה ינש ןיב דוגינה והמ

22 הלאש
.ב"י-'ד ,ג"נ ,היעשיב ןייע
('י קוספ) "ילחה ואכד ץפח 'הו"
.םינשרפה דחא יפל ראב ?עודמו ,אכדל 'ה ץפח ימ תא (1)
.'ה קוספב םירמאנה םירבדהמ םינוש (1) ףיעסב תבתכש םירבדה המב רבסה (2)

.האצותו הביס לע רבדמ איבנה ב"י קוספב
?הז קוספ יפל ,וז האצותל הביסה יהמו ,רבדמ איבנה הילעש האצותה יהמ

23 הלאש
.ח"כ ,א לאומשב ןייע
.('ו קוספ) "םירואב םג ..'ה והנע אלו"
:ק"דר
םש חלשש רשפא ...רתיבא םע ויה ירהש ולצא ויה אל םהו - 'םירואב' רמאש המו ..."
."תאזה המחלמה לע םהב לואשל םישנא
?ב"כ קרפב רפוסמה רואל ,ק"דר ררועמש היעבה יהמ (1)
?םירואב לואשל 'ה הנע אל עודמ ריבסהל רשפא דציכ ,ב"כ קרפב רפוסמה יפל (2)
:דוד תדוצמ
."הז רבדב שנוע ךל הרקי םא ,'ה יח ,עבשנ ינירה"
.הטושפכ "ןווע" הלימה תא שרפמ וניא דוד תדוצמ עודמ רבסה
.'ט קוספב רמאנה לע ךתבושת תא ססב


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך