תנ"ך לבתי ספר דתיים

2 יח"ל לנבחנים המשלימים ל-3 יח"ל.
קיץ תשס"ה, 2005. שאלון 002214. + נספח.


פרק ראשון - פרק שלא נלמד (40 נקודות)

נספח: במדבר, פרק י', ל"ג - פרק י"א, ט"ו.

שאלה 1

א. עיין בפרק י"א, פסוקים א'-ט'.
בקטע זה מסופר על שתי תלונות.
1.מהו נושא התלונה הראשונה? היעזר בפרק י', פסוקים ל"ג-ל"ד, וברש"י בפרק י"א, פסוק א' בקטע המסומן.
2.מהו נושא התלונה השנייה, ומי הם המתלוננים בתלונה זו?
ב. עיין בפסוקים א'-ג', בפירוש רש"י בקטע המסומן, ובפירוש רמב"ן בקטע המסומן 1.
מהו המניע לתלונה של ישראל בפסוקים אלה לפי רש"י, ומהו המניע לתלונתם לפי רמב"ן?

שאלה 2

עיין בפסוק ד'.
א. עיין בפירוש רמב"ן, בד"ה "ויאמרו מי יאכלנו בשר", ובפירוש רמב"ן לפסוק א' בקטע המסומן 2
1.לפי רמב"ן, מה הביא את ישראל לטעון "מי יאכלנו בשר"?
2.רמב"ן מוצא קשר בין התלונה שבפסוק א' לתלונה שבפסוק ד'.
איזה ביטוי בפסוק ד' רומז לקשר זה, ובמה לדעת רמב"ן התלונה שבפסוק ד' חמורה מהתלונה שבפסוק א'?
ב. עיין בפירוש רש"י לכל הפסוק.
לפי רש"י, מה הייתה כוונת ישראל בטענתם "מי יאכלנו בשר"? הסבר כיצד רש"י מוכיח את דבריו.

שאלה 3

א. עיין בפסוק ה', ובפירוש רש"י בקטע המסומן.
מה מביא את רש"י לפרש את המילה "חנם" שלא כפשוטה?
ב. "וישמע משה את העם בכה למשפחתיו" (פסוק י').
עיין בפירוש רש"י לפסוק י'.
1.מהו ההבדל בין שני הפירושים שמביא רש"י לביטוי "למשפחתיו"?
2.איזה משני הפירושים שמביא רש"י ממשיך את הרעיון שהובא בפירושו לפסוק ה'. נמק את תשובתך.

שאלה 4

א. עיין בפסוקים ו'-ט', ובפירושו של רש"י לפסוק ז'.
איזו בעיה מיישב רש"י בפירושו, וכיצד הוא מיישב אותה?
ב. עיין בפירוש רמב"ן לפסוק ו' בקטע המסומן.
לפי רמב"ן, למה מתכוונים ישראל באומרם "בלתי אל המן עינינו"?
הסבר מהי הבעיה האמונית הטמונה בדבריהם אלה.

שאלה 5

עיין בפסוקים י"א-ט"ו.
א. עיין בפסוקים י"א-י"ב.
הסבר את טענת משה בפסוק י"א, ובאר כיצד שאלתו "האנכי הריתי את כל העם הזה" (פסוק י"ב) מחזקת את טענתו.
ב. עיין בפסוק ט"ו, ובפירושו של רש"י לכל הפסוק.
1."ואם ככה את עשה לי"
לפי רש"י, על איזה דבר שה' עתיד לעשות משה מתלונן?
2.לפי רש"י, יש לפרש את המילה "ברעתי" כאילו כתוב "ברעתם".
הסבר לפי רש"י, למה מתכוון משה במילים "ואל אראה ברעתי".


פרק שני - יחידה א' (30 נקודות)

שאלה 6
עיין בבראשית, ט"ו, א'-ו'.
א. "אל תירא אברם" (פסוק א').
1.הסבר את הסיבה ליראתו של אברהם.
2.עיין בפסוק ב'.
כנגד איזו הבטחה של ה' (בפסוק א') יוצא לכאורה אברהם בפסוק זה?
הסבר את טענתו ל אברהם.
ב. "ויחשבה לו צדקה" (פסוק ו').
מי חשב למי "צדקה"? באר מהי אותה "צדקה".

שאלה 7

עיין בבראשית, י"ח, א'-י"ד.
א. עיין בפסוק ג'.
יש הסבורים שהמילה "א-ד-נ-י" בפסוק זה היא קודש, ויש הסבורים שהיא חול.
1.לפי הסבורים שהיא חול כותב רש"י: "לגדול שבהם אמר, וקראם כולם אדונים".
מהו הקושי בפסוק שבא רש"י ליישב בפירושו?
2.לפי הסבורים שהיא חול, הסבר מהי מטרתו של אברהם בדבריו "אל נא תעבר מעל עבדך".
ב. עיין בפסוקים י"ב- י"ד.
בפסוקים אלה מוזכרים פעמיים דברי שרה.
מהו השינוי שחל באזכור השני של דברי שרה לעומת האזכור הראשון, וכיצד אפשר להסביר שינוי זה?

שאלה 8

א. עיין בבראשית, מ"ב, כ"ה-כ"ח.
"ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלקים לנו" (פסוק כ"ח).
ממה פחדו האחים? היעזר במסופר בפרק מ"ג, י"ח.
ב. עיין בבראשית, מ"ג, י"ט-כ"ב.
בדברי האחים לאיש הממונה על בית יוסף, הם משמיטים פרטים רבים ממה שקרה בפגישתם הראשונה עם יוסף (פרק מ"ב, ו'-כ').
ציין שלושה פרטים שהאחים משמיטים. באר את המשותף לפרטים אלה, והסבר מדוע האחים משמיטים אותם.

שאלה 9

במלכים א, פרק י"ג ופרק כ"ב, מסופר על התערבות של נביאים בפעילותו של המלך.
א. עיין במלכים א, פרק כ"ב, פסוקים י"א-כ"ה.
1.מהו חטאו של צדקיה בן כנענה?
2.מדוע יצטרך צדקיה להתחבר "חדר בחדר" (פסוק כ"ה)?
ב. עיין במלכים א, פרק י"ג, א'-י'.
מהו תפקידו של איש האלוקים, ומדוע הוא לא נענה להזמנת המלך?

שאלה 10

עיין בישעיה, א, ה'-ט'.
א. באר את התוכחה של ישעיהו בפסוק ה'.
ב. עיין בפסוקים ז'-ט'.
1.במה בא לידי ביטוי המצב בגרוע בארץ, לפי פסוקים אלה?
2.מהו החסד שעשה ה' עם ישראל לפי פסוקים אלה? בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 11

עיין בתהילים, נ'.
א. עיין בפסוקים א'-ו'.
"כי אלקים שופט הוא סלה" )פסוק ו').
את מי בא ה' לשפוט לפי קטע זה, ועל מה המשפט?
ב. עיין בפסוקים ח'-י"ג.
לפי קטע זה, איזו מחשבה מוטעית מנסה המתפלל להוציא מלבם של ישראל, וכיצד הוא מוכיח שמחשבה זו מוטעית?


פרק שלישי - יחידה ב'

שאלה 12
עיין בדברים, י"ב, ד'-י"ד.
א. בקטע זה מופיעות שלוש מצוות לא תעשה.
צטט מהכתוב את שלוש המצוות, ובאר כל אחת מהן.
ב. מסכת סנהדרין: "רבי יוסי אומר שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלך ולבנות להם בית הבחירה".
אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שיהיה מותר למנות להם מלך, לפי הנאמר בדברים, פרק י"ז, י"ד.
מהו התנאי הנוסף שצריך להתקיים כדי שיהיה מותר לבנות את בית הבחירה, לפי הנאמר בפסוקים ט'-י' בפרקנו?

שאלה 13

עיין בדברים, י"ז, ח'-י"א.
א. 1. על איזה בית דין הכתוב מדבר?
2. לדעת רמב"ן, בפסוק ח' מדובר בסוג מסוים של דינים שבו עוסק בית הדין.
מהו אותו סוג של דינים?
ב. 1. על פסוק י"א כותב רש"י: " 'ימין ושמאל' - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין".
מהי המשמעות ההלכתית שעולה מהפסוק, לפי דברי רש"י אלה?
2.כיצד רמב"ן מנמק את דעתו של רש"י, ומהי החשיבות הגדולה שיש בציווי זה, לדעת רמב"ן.

שאלה 14

עיין בדברים, ל"ב, כ"ו-ל"א.
א. עיין בפסוקים כ"ט-ל"א.
אפשר לפרש שפסוקים אלה נאמרו על ישראל, ואפשר לפרש שהם נאמרו על הגויים.
באר את הפסוקים לפי כל אחד מהפירושים האלו.
ב. "לולי כעס אויב אגור" (פסוק כ"ז).
רמב"ן: " 'לולי כעס אויב אגור' - והנה יאמר הכתוב כי היה במידת הדין להיותנו כן בגלות לעולם, 'לולי כעס אויב' ".
לפי רמב"ן, הסבר מה צריך להיות "במידת הדין", ומה "יציל" את ישראל ממידת הדין.

שאלה 15

עיין בדברים, כ', י'-י"ח.
רש"י ורמב"ן חלוקים בעניין הקריאה לשלום במלחמה.
א. כתוב בקיצור שתי ראיות מהתנ"ך שמביא רמב"ן לשיטתו, ובאר כיצד מיישב אותן הרא"ם לפי שיטת רש"י.
ב. ירושלמי (מסכת שביעית): "דאמר ר' שמואל: שלוש פרסטיגיות [=איגרות] שלח יהושע לארץ ישראל... מי שהוא רוצה להיפנות - ייפנה, להשלים - ישלים, לעשות מלחמה - יעשה".
כיצד אפשר לבאר את דברי הירושלמי בעניין הקריאה לשלום, לפי שיטת רמב"ן, וכיצד אפשר לבארם לפי שיטת רש"י בסעיף א'?

שאלה 16

עיין בשמואל ב, כ"ד, א'-כ"א.
א. עיין בפסוקים א'-ד'.
1.מה הייתה כוונת יואב בדבריו לדוד בפסוק ג'?
2.על פי הקטע, כיצד אפשר להסביר את התעקשותו של דוד?
ב. עיין בפסוקים ט'-כ"א.
בקטע זה דוד אומר לה' פעמיים "חטאתי".
1.מה הייתה תכלית אמירה זו בכל אחת מהפעמים?
2.האם נענתה בקשתו בכל אחת מהפעמים? הוכח את תשובתך.

שאלה 17

עיין בישעיה, מ', י"ח -כ"ה.
א. פסוק י"ח ופסוק כ"ה הם פסוקי מסגרת לקטע זה.
מה נדרשים ישראל לדעת לפי פסוקי המסגרת, וכיצד הם צריכים להגיע לידיעה זו, על פי הקטע כולו?
בסס את דבריך על שני פסוקים מהקטע.
ב. עיין בפסוק כ"ד.
1.על מי מדובר בפסוק זה?
2.באיזה דימוי משתמש הנביא בפסוקנו, ומה הוא רוצה להראות באמצעות דימוי זה?

שאלה 18

עיין בישעיה, נ"ב, א'-י"ב.
א. 1. עיין בפסוק י'.
הסבר מדוע פעולת ה' תהיה דווקא "לעיני כל הגוים". השב לאחר עיון בפסוקים ג'-ה'.
2."לכן ידע עמי שמי" (פסוק ו').
מה יביא את העם לידי כך?
ב. עיין בפסוקים י"א-י"ב.
1.ציין פרט אחד המראה כי הגאולה המתוארת בפסוקים אלה גדולה מגאולה ישראל ממצרים.
2.על פסוק י"ב הפרשנים כותבים כי שני הדברים הנאמרים בסוף הפסוק מסבירים את שני הדברים הנאמרים בתחילתו.
באר את הפסוק על פי דעה זו.