ינויעה ביתנה ,םייתד רפס יתבל ך"נתב תורגב תניחב
1998 ,ח"נשת ץיק - 2214 'סמ ןולאש

ל"חי 3 - ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(םיינוכיתה רפסה יתב ידימלתל) זי תומש


.5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנע .וישרפמבו קרפב ןייע

(הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.םיקלח ינש שי ז"י קרפב
.'ח קוספל ונרופס לשו י"שר לש םהישוריפב ןייע
.ונרופס יפלו י"שר יפל ,קוספה יקלח ינש ןיב רשקה תא רבסה

.'ד-'א ,ז"ט ,תומשבו (1) ןמוסמה עטקב ן"במר ירבדב ,ונקרפב 'ב קוספב ןייע
ידיל אב הז ינוש דציכו ,ן"במר יפל םימה לע הנולתה יפואמ הנוש םחלה לע הנולתה יפוא המב
?בותכה ןושלב יוטיב

הבושת
.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
.ןמוסמה עטקב ע"באר לש ושוריפבו 'ב קוספב ןייע
.תותכ יתש ןנולתמה םעב ויה ע"באר תעדל
לש ותעדל אוצמל רשפא בותכה ןונגסב סוסיב הזיא ?ןנולתהל תותכהמ תחא לכ עינה המ
?תותכ יתש םעב ויהש ,ע"באר

(2) ןמוסמה עטקב ,ן"במרבו 'ב קוספב ןייע
?ן"במר יפל ," 'ה תא ןוסנת המ" םילימה תא ףיסומ ותבוגתב השמ עודמ
.ךתבושת תא קמנ ?תותכ יתש ןנולתמה םעב ויה ן"במר תעדל םג םאה
הבושת

3 הלאש
.('ה קוספ) "...םעה ינפל רבע"
.("רובע" ה"דב) ונרופסבו ("רובע" ה"דב) י"שרב ןייע
?ונרופס יפל תאז רמוא אוה המ םשלו ,י"שר יפל "םעה ינפל רבע" השמל רמוא 'ה המ םשל
("רמאיו" ה"דב) ע"בארב ןייע
.קמנ ?ע"באר לש ושוריפ בורק םישוריפהמ הזיאל

.('ד קוספ) " 'ה לא השמ קעציו"
:('ו השרפ ,חלשב) אתליכמ
ןיניידמ םהו ליאוה :השמ רמא אלש ,השמ לש וחבש עידוהל - ' 'ה לא השמ קעציו'
."' 'ה לא השמ קעציו' - אלא ,םימחר םהילע שקבמ יניא ימע [םיחכוותמ]
?'ה קוספל י"שר יפל "השמ קעציו" שוריפ המו ,אתליכמה יפל "הקעצ"ה תועמשמ המ
הבושת

4 הלאש
.'ז קוספב ןייע
.ןמוסמה עטקב ע"בארב ןייע
אוה קוספב תינונגס היעב וזיאו ,ושוריפב איבמ ע"בארש שדוקה ןושלב ללכה והמ רבסה
.הז ללכ יפ לע בשיימ

('ז קוספ) " 'ה תא םתסנ לעו" (1)
:לאנברבא לאוש וז העיבק לע
"?תיחרכהו היואר השקבו הלאש התיה איהו ,ןויסינ הז ארק המלו"
.לאנברבא לש ותלאש תא רבסה
:ןלהלש (םירבד רפסל ושוריפ ךותמ) ן"במר ירבדב ןייע (2)
וירחא וכלי ,ותאמ סנב םימ םהל ןתי 'הש וארי םאש ,התיה ךכ ...הנווכה יכ ..."
."...והובזעי ,אל םאו ;רבדמב
תלאש תא בשייל רשפא דציכו ,ן"במר ירבד תא ססבל רשפא 'ז קוספב םילימ וליא לע
?הלא ן"במר ירבד יפ לע לאנברבא
הבושת

5 הלאש
.'ט קוספב ןייע
הרותב תוארקמ שמח" םע ונקוספבש "רחמ" הלימה תא הנומ (א"ע ,ב"נ אמויב) אתיירבה
טפשמל וא הינפלש טפשמל הלימה תא ףרצל םא ערכה ןיאש ,ונייהד ,"ערכה םהל ןיאש
.הירחאלש
.תויורשפאהמ תחא לכ יפל קוספה תא שרפ
.ךתבושת תא קמנ ?םימעטה קוסיפ עייסמ תורשפא וזיאל

.םינמוסמה םיעטקב ,י"שר לשו ע"באר לש םהישוריפבו ב"י קוספב ןייע
?וירבדב בשיימ ע"בארש ינושלה ישוקה והמ
?י"שר לש ושוריפב הז ישוק בשוימ דציכ
הבושת

 

דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(תוינוכיתה תובישיה ידימלתל) הל רבדמב.10-7 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 6 הלאש לע הנע ,וישרפמבו קרפב ןייע

.(הבוח) 6 הלאש לע הנע

6 הלאש
.ה"ל ,רבדמבב ןייע
.אשונל תרתוכ ןת ?ו"ט-'א םיקוספ לש אשונה והמ
?קרפה ךשמה ןיבל ו"ט-'א םיקוספ ןיב רשקה והמ

.ו"ט-'ט םיקוספב ןייע
ןמז תעיבקל סחיב 'י קוספב ונקרפב רמאנה לע 'א ,ט"י ,םירבדב הרותה הפיסומ המ (1)
?הז עטקבש הווצמה לש בויחה
,ו"ט ,רבדמב יפ לע הנע ?וז הווצמ לש בויחה ןמזמ הלח תווצמ לש בויחה ןמז הנוש המב (2)
:ןלהלש י"שר ירבד יפ לעו ח"י
:הב רמאנ וז לבא ...הרותבש תואיב לכמ וז האיב הנושמ - 'ץראה לא םכאבב'"
."הלחב ובייחתנ ,המחלמ ולכאו הב וסנכנשמ - 'םכאובב'
הבושת


.10-7 תולאשהמ שולש לע הנע

7 הלאש
(1) םינמוסמה םיעטקב) ן"במר לשו (ןמוסמה עטקב) י"שר לש םהישוריפב ןכו ד"י קוספב ןייע
.((2) -ו
?ישוקה תא םהמ דחא לכ בשיימ דציכו ,ן"במרו י"שר םיבשיימש ישוקה והמ

.ג"מ-א"מ ,'ד ,םירבדבו ד"י-ג"י םיקוספב ןייע
:ירפס
התא .[השמ לידבהש=] תונושארה םע - 'הנייהת טלקמ ירע שש ונתת רשא םירעהו'"
םירעה שלש תא' רמוא אוהשכ ?תונושארה ןמ ץוח אלא וניא וא תונושארה םע רמוא
."...[תונושארה םע רמוא יווה] 'ןענכ ץראב ונתת םירעה שלש תאו ןדריל רבעמ ונתת
דמול דציכ רבסה ?הז ןיינעב הנקסמה יהמו ,טלקמה ירע רפסמל רשקב בושחל היה רשפא המ
.םיבותכה ןושלמ ירפסה תאז
הבושת

8 הלאש
.ח"י-ז"ט םיקוספב ןייע
.ז"ט קוספל י"שר שוריפב ןייע
חיכומ י"שר דציכו ,גגושב גרוהב םיקסוע הלא םיקוספש הבשחמל איבהל היה לוכי המ
?דיזמב חצורב םיקסוע םיקוספהש

:ינוקזח ירבדב ןייע
:ינוקזח
,ןכש לכ אל לזרבב ,בייח ץעב וא ןבאב והכהשמ םא ,רמאנ המל והכה לזרב ילכב םאו"
"[רמוחו לקמ=] ןידה ןמ ןישנוע ןיאש ךדמלל ,והכה לזרב ילכב םאו רמאנ ךכל אלא
?התוא בשיימ אוה דציכו ,וירבדב בשיימ ינוקזחש ח"י-ז"ט םיקוספב היעבה יהמ
הבושת

9 הלאש
.'ז-'ו םיקוספב ןייע
:טלקמ ירע לש םיגוס ינש ןיב הניחבמ ('א דומע ,'י ףד) תוכמ תכסמב ארמגה
אלש ןיבו [תטלוק הב אצמנ אוהש ריעהש חצורה תעידי = ] תעדל ןיב תוטלוק וללה"
"תוטלוק ןניא - תעדל אלש ,תוטלוק - תעדל וללהו ,תעדל
בותכהש תירקיעה תילכתה יהמ ?םיגוס ינשל טלקמ ירע תקולחל 'ז-'ו םיקוספב סיסבה והמ
(.'ז-'א םיקוספב ןויע רחאל בשה) ?תעדל תוטלוקש םירעל שרופמב דעיימ

.(ז"כ קוספ) "םד ול ןיא חצרה תא םדה לאג חצרו
:ןלהלש (תומש רפסל ושוריפב) ע"באר לש ושוריפבו הז קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
."םימד תכיפש וגרוה לע ןיא - םימד ול ןיא"
שי םאה ?ע"באר יפל - הנווכה ימלו ,י"שר יפל "ול" הלימב הנווכה קוספב םירכזנהמ ימל
.ךתבושת תא קמנ ?םהיניב יתכלה לדבה
הבושת

10 הלאש
ג"סר לש ושוריפבו (ןמוסמה עטקב) י"שר לש ושוריפב ,ב"ל - א"ל םיקוספב ןייע
.ןלהלש
:ג"סר
,טלקמה ירעמ תחאל והוסינתו רפוכ ונממ וחקת אלו - 'סונל רפוכ וחקת אלו'"
."לודגה ןהכה תומ ירחא ץראב תבשל בושיש ידכ
?י"שר יפל קסוע אוה ימבו ,ג"סר יפל ב"ל קוספ קסוע ימב
?ג"סר יפל - דציכו ,י"שר יפל ב"ל- א"ל םיקוספ ןיבש תוליפכה תא בשייל רשפא דציכ

.'ל - ח"כ ,א"כ ,תומשב ןייע
:ע"באר בתוכ תומשב 'ל קוספ לע
חצורה] הזו ... יכ ,(א"ל ,ה"ל ,רבדמב) 'רפכ וחקת אלו' ךפיה הז ןיא - 'רפכ םא'"
"...רושק ותויהל [ורוש] רמש אלש רובעב שנענ קר ,חצר אל [תומשב רכזנה
ונלש עטקב ראותמה הרקמה ןיבו תומש רפסב ראותמה הרקמה ןיב יתכלהה לדבהה והמ
?רבדמב רפסב
?תומוקמה ינש ןיב הריתס ןיאש ריבסמ ע"באר דציכ
הבושת

 

'א הדיחי - ינש קרפ

.16-14 תולאשהמ םייתש לעו 13-11 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

.13-11 תולאשהמ םייתש לע הנע

11 הלאש
.ז"ט-'א ,'ג ,תישארבב ןייע
.'ז-'א םיקוספב ןייע
.ןגה יצעמ הליכאה ןיינעב םדאל 'ה תווצמב םיטרפ הנשמ שחנה השיאל שחנה ןיבש חיש ודב
.בותכה לע ךירבד תא ססבו ,םייונישה דחא תא ןייצ
.הלא םייוניש תועצמאב גישהל שחנה הצר המ רבסה

.ז"ט קוספבו ג"י קוספב ןייע
תרהזה ללכב השאה יכ ,יתוצמ לע רובעל - 'תישע תאז המ' םעטו" :(ג"י קוספל) ן"במר
.םדא
."ולש שונעה ללכב איה ןכו
?ותוא בשיימ אוה דציכו ,וירבדב בשייל אב ן"במר ישוק הזיא
?ן"במר ירבדל עייסל לוכי 'ג קוספ המב
הבושת

12 הלאש
.ד"ל-ב"כ ,א"כ ,תישארבב ןייע
.(ב"כ קוספ) "אוהה תעב יהיו"
?ותשקב תא םהרבאמ שקבל ךלמיבא תא איבה רשא ערואמה היה המ
?םהרבאמ ותרומת שקבמ ךלמיבא המו ,םהרבא םע ךלמיבא השעש "דסח"ה והמ

.'ל-ז"כ םיקוספב ןייע
."תירבה :הדעל יל היהת רובעב" :('ל קוספל) ונרופס
?ונרופס תעדל "הדעל יל היהת רובעב" םילימה תוסחייתמ עטקב השעמ הזיאל
?ךכ שרפל ותוא איבמ המ
הבושת

13 הלאש
םע ולש השיגפל בקעי תונכהל תומוד םירצמב טילשה םע השיגפל וינב תא בקעי תונכה
.ושע
.םירקמה ינשב תומוד תונכהה םהבש םירבד ינש ןייצ (1)
?םירקמהמ דחא לכב תונכהה לש תילכתה יהמ (2)
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב

.('ז קוספ) "...חא םכל שיה יח םכיבא דועה ...שיאה לאש לואש"
.ן"במר ריעמ בקעיל םיחאהו הדוהי לש הלא םירבד לע
."יתרכזה רשאכ רופיסב וא השעמב רצקי םיבר תומוקמב ןכו"
רמאנה םע האוושה רחאל הנע) ?וירבד תא רמול ן"במר תא איבמש ישוקה והמ (1)
.הז ישוק בשיימ ן"במר דציכ (,ד"י-'ז ,ב"מ ,תישארבב
?א"כ-ח"י ,ד"מ קרפב ףסויל הדוהי ירבדב הז בושייל אוצמל רשפא ףסונ עויס הזיא (2)
הבושת


.16-14 תולאשהמ םייתש לע הנע

14 הלאש
.ג"כ ,ב םיכלמב ןייע
?אסאו והיקזח ,והישאי לש תוירקיעה תולועפב ףתושמ היה המ
?אסאו והיקזחמ יאבצ-ינידמה םוחתב ויתולועפב והישאי הנוש המב

.ז"כ-ה"כ םיקוספב ןייע
רשא םיסעכהב לארשי וזחא ענצהב יכ רובעב - 'םיסעכה לכ לע'" :(ו"כ קוספל) דוד תדוצמ
.?והומכ םיבכוכ דובעל השנמ סיעכה
?התוא בשיימ אוה דציכו ,ושוריפב דוד תדוצמ בשיימ םיקוספב היעב וזיא
הבושת

15 הלאש
.ה"כ-ח"י ,'ז ,היעשיב ןייע
.בכ-ח"י םיקוספב ןייע
םיסחייתמ הפוקת וזיאל .הז עטקב םימעפ שולש רזוח "אוהה םויב היהו" יוטיבה
?םעפ לכב רמאנה יפל ,"אוהה םויב" היהיש רבדה והמו ,"אוהה םויב" םירוכזאה
.הרצקב הנע

.י"שר לשו ק"דר לש םהישוריפבו ג"כ קוספב ןייע
...תישלו רימשל התע אוה רשא םוקמ לכ :ושוריפ הככו ,ךופה ומכ קוספה - 'היהו'" :ק"דר
"...[אוהה םויב] וב דבועמ היהי
אוב ינפל םש ויהש םוקמ היהי הממש ץראה היהת רשא - 'אוהה םויב היהו' " :י"שר
"...תישלו רימשל ויהי ףסכ ףלא תווש 'ןפג ףלא' תוליחת
?ג"כ קוספל םהישוריפב ק"דרל י"שר ןיב לדבהה והמ
הבושת

16 הלאש
.ב"כ-ז"ט ,'נ ,םילהתב ןייע
?וז הקספב ראותמה םדאה לש םיבוטה וישעמ םה המ
.ררושמה יפב "עשר" ארקנ תאז לכב אוה עודמ רבסה

.(א"כ קוספ) "ךיניעל הכרעאו ךחיכוא ..."
ותבשחמל עשרה תא איבה המ ?רותסל הלא םירבד םיאב עשרה לש תיעטומ הבשחמ וזיא (1)
?תיעטומה
לש תיעטומה ותבשחמ לש הייחד םיווהמ "ךיניעל הכרעאו ךחיכוא" 'ה ירבד המב רבסה (2)
.עשרה
הבושת

 

'ב הדיחי - ישילש קרפ

.23-21 תולאשמ םייתש לעו 20-17 תולאשהמ םייתש לע ,תולאש עברא לע הנע
"האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותכב םידימלתל תדעוימ 20 הלאש :בל םיש
."המחלמב םולשל

.20-17 תולאשהמ םייתש לע הנע

17 הלאש
.ז"י-'א ,ו"ט ,םירבדב ןייע
.םידעומה יכיראת תא הריכזמ הניא הרותה ונתשרפב
ןמזה ינויצל ףתושמ המו ,םידעומהמ דחא לכ םויקל ןמזה תא ונתשרפב תנייצמ הרותה דציכ
?הלאה

.'ח קוספבו 'ב קוספב ןייע
.ו"ט-'א ,ב"י ,תומשב בותכה ןיבל הלא םיקוספב בותכה ןיב ,הרואכל ,תוריתס יתש ןייצ
.הלא תריתס בשייל רשפא דציכ רבסה
הבושת

18 הלאש
.'י-'א ,'ל ,םירבדב ןייע
?הז עטקב החנמה הלימה יהמ
?ןהיניב תורושק ןה דציכו ,עטקב וז הלימ לש תונושה תויועמשמה שולש ןה המ

:חישמה תומיל סחייתמ 'ו קוספש בתוכ ן"במר
וניאש המל בלה םהל הואתי אל ,עבט םהל בוטב הריחבה היהת חישמה תומיל לבא ..."
ודמחי אלש אוה בלה לומו בלל הלרע הואתהו הדמחה יכ ,ןאכ תרכזנה הלימה איהו ...יואר
"...הואתי אלו
.'כ-ו"ט םיקוספב ןייע
?'ו קוספ לע הלא וירבד תא רמול ן"במר תא האיבה ,'כ-ו"ט םיקוספמ הלועה ,העיבק וזיא
הבושת

19 הלאש
.ח"כ-ט"י ,ב"ל ,םירבדב ןייע
ותנווכ תא שמממ אוה ןיא עודמו ,לארשי לע איבהל 'ה ןווכתהש שנועל הביסה יהמ
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?האולמב

(ז"ל קוספ) "וב ויסח רוצ ומיהלא יא רמאו"
ימ לע "ביואה רמאו" וא "ה"בקה רמאו" :םיכרד יתשב הז קוספ שרפל רשפאש בתוכ י"שר
?םיכרדהמ תחא לכ יפל רמול הצור בותכה המו ,םיכרדהמ תחא לכ יפל "רוצ" יוניכה בסומ

."המחלמב םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותכב םידימלתל תדעוימ 20 הלאש
הבושת

20 הלאש
.ח"י-'י 'כ ,םירבדב ןייע
חלש [תורגיא=] תויגיטסרפ שולש ,לאומש 'ר רמאד" :א"ע ,'ו ,תיעיבש ימלשורי
-המחלמ תושעל ,םילשי - םילשהל ,הנפי - תונפיהל הצור אוהש ימ ...לארשי ץראל עשוהי
.המחלמ השעי
רשפא דציכו ,םולשל האירקה ןיינעב ן"במר תטיש יפל ימלשוריה ירבד תא ראבל רשפא דציכ
?י"שר תטיש יפל םראבל

.ז"כ-א"כ ,'ט ,עשוהיב ןייע
םיכרועש רדסהב א"י ,'כ ,םירבדב הרותה יוויצ םייקתמ דציכ ,ן"במר תטיש יפל ,רבסה
.הז עטקב רכזנה ,םינועבגה םע םיאישנהו עשוהי
םבצמ תא וליג אלו ,המרעה לש ךרדב ואבש הזב םינועבגה ודיספה המ ,ן"במר תטיש יפל
?יתימאה
הבושת


.23-21 תולאשמ םייתש לע הנע

21 הלאש
.ב"כ-א"כ םיקרפ ,א לאומשב ןייע
ןייצ לואש לעו ימודאה גאוד לע ,דוד לע המשאה תא ליטהל רשפא בונ ינהוכ תגירהב
.השעמב דוד לש וקלח היה המו לואש לש וקלח היה המ הרצקב

.'ט ,ב"י קרפ ,ב לאומשבו ,ב"כ קרפ ,א לאומשב ןייע
דודל ןתנ ירבד לעו (בונ ינהוכ תגירהל רשקב ,ב"כ ,א לאומשב) דודל רתיבא ירבד לע
.ל"זח םשב ק"דר בתוכ (הירוא תגירהל רשקב ,ב"י ,ב לאומשב)
רוטפ חלושה םוקמ לכבו ,הריבע רבדל חילש ןיא הלוכ הרותה לכבש בג לע ףא ..."
לע רבוע ןיאו ךלמ אוהש יפל םעטהו ...גרוה וארק בותכה ןאכ ,בייח חילשהו
."ויתווצמ
?ותוא בשיימ ק"דר דציכו ,תומוקמה ינשל ףתושמה ישוקה והמ
הבושת

22 הלאש
.ה"כ-ג"י ,'מ ,היעשיב ןייע
.םדאה לש וישעמ לעו 'ה לש תולועפ לע רבדמ איבנה הז עטקב
םיאב המב ןייצו ,(םוחת לכב תחא הלועפ) םינוש םימוחת ינשב 'ה לש תולועפ יתש טרפ
.םדאה ישעמ יוטיב ידיל
.בותכה לע ךירבד תא ססב

.(א"כ קוספ) "ץראה תודסומ םתוניבה אלה"
."ץראה תודסוממ ןיבהל ולכות ,ןיבהל תעד םכל שי םא ,רמולכ ..." :ק"דר
?ותעדל ,"ץראה תודסומ"מ דומללו ןיבהל רשפא המו ,ק"דר תעדל וז הרימא תינפומ ימ לא (1)
.ו"כ קוספב והיעשי לש ותיינפ תא המילשמ וז הנבה המב רבסה (2)
הבושת

23 הלאש
.ז"י-'י ב"מ ,והיעשיב ןייע
.ג"י-'י םיקוספב ןייע
.םיבותכה לע ךירבד תא ססב ?הנכות והמו ,וז הריש האב המ לע

.ז"י-ד"י םיקוספב ןייע
עיבהל הצור איבנה המו ,ד"י קוספב םיראותמה םידגונמה םיבצמה ינש םה המ
?םתועצמאב
.ךירבד תא קמנ ?ז"י-ז"ט םיקוספב יוטיב ידיל אב םיבצמה ינשמ הזיא
הבושת


המגודל תובושת רחבמ


1 הבושת
:האצותו הביס לש אוה םיקלחה ןיב רשקה םהינש יפל
םחליהל קלמע לש ואובל םרג (ונברקב 'ה םא תונקפסה=) םעה לש ואטח :י"שר יפל
.לארשיב
ףוקתלו ותבוטל בצמה תא לצנל קלמעל ומרג לארשי םע לש השלוחהו תובירמה :ונרופס יפל
.לארשי תא

וליאו ,לארשי ינבל רסחש המ לע תמוערתב תדקוממ (ז"ט ,תומשב) םחלה לע הנולתה
.ןורהא םעו השמ םע הבירמב תדקוממ םימה לע הנולתה
"הבירמ" הלימב שומישה לומ ז"ט ,תומשב "הנולת" הלימב שומישה אוה בותכב יוטיבה
.ונלש קרפב
האבה הלאשה

2 הבושת
.'ה תא תוסנל ןוצר היה היינשה לש עינמהו ,םימל ןוצר היה תותכה תחא לש עינמה
.'הב ןוחטיב רסוח :םג לבקל
:וא ."ןוסנת המ"ו "ןובירת המ" - תונולת יתשל תוסחייתה שי השמ ירבדב :סוסיבה
.םוקמה םש לע 'ז קוספמ סוסיב םג לבקתי ." 'ה תא"ו "ידמע"

.'ה תוסנל איה םישוע םהש הבירמה תועמשמש לארשי ינבל שרפמ השמ ,ן"במר תעדל
.תרחא תכ ןייצמ וניאו ,"ןובירת המ" תא שרפמ "ןוסנת המ" ,תחא תכ קר התייה ,ן"במר יפל
האבה הלאשה

3 הבושת
(םינוכנ םניא לארשי לע וירבדש ול תוארהל) השמ תא חיכוהל שקבמ 'ה ,י"שר תעדל
חרוט השמש וארישכ םעה סעכ תא ךכשל עייסתש הלועפ השמל עיצמ 'ה ,ונרופס תעדל
.םרובעב
שקבמה םעה תא עיגרהל איה תילכתהש ,ונייהד ,ונרופס לש הזל בורק ע"באר לש ושוריפ
.םימ

וליאו ,םהילע הירוגנס דומיל וא (לארשי לע השמ לש) הליפת איה הקעצה אתליכמה יפל
.(םעה לע זעל תאצוה) הנולת התייה הקעצה י"שר יפל
האבה הלאשה

4 הבושת
אוה הרזחה תעב ,םהילא סחייתהל בשו םיטרפ ינש ריכזמ בותכה רשאכ :אוה ללכה
.ןושארה טרפב ןודל רזוח ךכ רחא קרו ,"בורקה אוהש" (ןורחאה) ינשה טרפב ליחתמ
וליאו ,"הבירמ" תא ךכ רחאו "הסמ" תא םדוק ריכזמ בותכהש איה קוספב תינונגסה היעבה
ינפל "הבירמ" תא ראבמ אוה ,הז םשב ארקנ םוקמהש ךכל הביסה תא ריבסמ אוהשכ
."הסמ"

תשקבו םימ םהל היה אל תמאב ירה ,ןויסינ ךכב האור השמ עודמ :לאנברבא תלאש (1)
.תינויח התייה םהלש םימה
."ןיא םא ונברקב 'ה שיה ..." :םילימה לע ן"במר ירבד תא ססבל רשפא (2)
'הב םתנומא ךשמה תא ונתהש םושמ ןויסינ תבשחנ םתשקב :לאנברבא תלאשל בושייה
.םימה תקפסאב
האבה הלאשה

5 הבושת
תאצל עשוהי תא הווצמ השמ :הינפלש טפשמל "רחמ" הלימה תא םיפרצמ םא
תא הווצמ השמ :הירחאש טפשמל "רחמ" הלימה תא םיפרצמ םא .רחמ קלמעב םחליהלו
.העבגה שאר לע בצייתיש רמוא אוה רחמו ,דימ קמעב םחליהלו תאצל עשוהי
.היינשה תורשפאב ךמות םימעטה קוסיפ
.אבה טפשמל "רחמ" הלימה תא תרשוקה "קלמע" הלימב אתחנתא שי :קומינ

"וידי" הלימל תסחייתמ (דיחי ןושלב) "יהיו" הלימהש ןכתיי דציכ :ינושלה ישוקה
.(םיבר ןושלב)
.(םיבר ןושלב) "וידי" הלימל תסחיתמ (דיחי ןושלב) "הנומא" הלימהש ןכתיי דציכ :וא
"הנומא" הלימה :וא .וידיל אלו השמל תסחיתמ "יהיו" הלימה :י"שר לש בושייה
.וידיל אלו השמל תסחיתמ
האבה הלאשה

6 הבושת
.טלקמה ירעו םייוולה ירע תלדבה לע יוויצ :אוה ו"ט-'א םיקוספ לע אשונה
ימו טלקמה ירעל תולגל ךירצש ימ לש םיללכה םינתינ קרפה ךשמהב :קרפה ךשמהל רשקה
.םשל תולגל יאשר וניאש

ץראה תשורי רחאל קר איה הווצמה תא םייקל הבוחהש איה םירבדב תפסותה (1)
.התבישיו
.ץראל םתסינכ םע שממ ,רמולכ ,ןדריה תא ורבעש עגרמ ליחתמ הלח תווצמ לש בויחה ןמז (2)
האבה הלאשה

7 הבושת
הלש הייסולכואה לדוג ןיבל טלקמה ירע רפסמ ןיב תיסחיה המאתהה יא אוה ישוקה
.תודעוימ ןה
ויה ךכיפלו ,םיבר םיחצור םהב ויהש ןדריה רבע יבשוי לש םייפוא איה הביסה י"שר תעדל
לודגה יפרגואגה חטשה איה הביסה ן"במר תעדל וליאו ,יסחי ןפואב םירע רתויל םיקוקז
.הז חטש יוסיכל תיסחי תובר םירע לש הסירפ ךירצהש ,ןדריה רבע יטבשל היהש

.השמ לידבהש םירעה לע תופסונ ונקרפב תועיפומ טלקמה ירע שש יכ בושחל היה רשפא
.ןהב תולולכ ןהש איה הנקסמה
רבעמ שולש שרפל תחרוטו טלקמ ירע שש תבתוכ הרותהש ךותמ וז הנקסמל עיגמ ירפסה
ךותב תולולכ (השמ לידבהש הלא) ןדריל רבעמש שולשהש ךחרוכ לע ,ןענכ ץראב שולשו ןדריל
.ששה
האבה הלאשה

8 הבושת
ףצרב ךישממ ח"י-ז"ט עטקהש ךכ לע ססבתהל הלוכי הגגשב חצורב רבודמש הבשחמה
.גגושב חצורב םיקסועה םימדוקה םיקוספה ירחא
יוטיב ידיל האבש ,הגגשב הגירה לש תואיצמ תראותמ ובש ,ג"כ קוספמ איה י"שר תחכוה
חצורב םיקסוע ח"י-ז"ט םיקוספש קיסהל ןתינ הזמו ,"תואר אלב" ףיסומה ,בותכה ןונגסב
.דיזמב

הגירה לע התימ םיבייחתמ םאש םושמ ,רתוימ לזרבה ילכ ןיד רוכזא הרואכל :היעבה
.לזרב ילכב הגירה לע התימ ובייחתיש רמוחו לק ןבא ילכב וא ץע ילכב
היה לוכי ןידהש יפ לע ףאש ונדמלל ידכ "לזרב ילכ" שוריפב תנייצמ הרותה :בושייה
,רמוחו לקב דומילה חוכמ קר לזרב ילכב חצרש ימ תא םיגרוה ויה אל ,רמוחו לקמ דמליהל
.ןידה ןמ ןישנוע ןיאש יפל
האבה הלאשה

9 הבושת
הניחבמ אלא (םירע 48) טלקמה ירע לש יללכה םוכסה ןויצב תקפתסמ הנניא הרותה
לכלו םהיתומהבל ,םייוולה תבישיל תודעוימ ,תעדל תוטלוקש םירעה .םירע 6 -ל 42 ןיב
.םשוכר

.םדה לאוגל הנווכה ע"באר יפלו ,חצורל הנווכה י"שר יפל - "ול"
- טלקמ ריעמ אציש חצורה תא םדה לאוג גרה םא ,םהינש תעדל :םהיניב יתכלה לדבה ןיא
.רוטפ אוה
האבה הלאשה

10 הבושת
ב"ל קוספ וליאו ,דיזמב חצורמ רפוכ תחיקל רוסיאב קסוע א"ל קוספ - י"שר יפל
.גגושב חצורב קסוע
ידכ רפוכ תחיקל רסוא א"ל קוספש אלא ,דיזמב חצורב םיקסוע םיקוספה ינש - ג"סר יפל
ובייחל ידכ רפוכ תחיקל רוסיא ףיסומ ב"ל קוספש דועב ,תווצמ שנועמ חצורה תא רוטפל
.גגושב חצורכ טלקמ ריעל תולגל

.רפוכ תחקל ךירצ תומשב :אוה יתכלהה לדבהה
האבה הלאשה

11 הבושת
.הלאה םייונישה ןיבמ דחא יוניש ןייצל דימלתה לע
"לכאת לכא ןגה ץע לכמ :'ה ירבד תמועל "ןגה ץע לכמ ולכאת אל" :שחנה ירבדב (1)
."תומת תומ" 'ה ירבד :תמועל "ןותמת תומ אל" :שחנה ירבדב (2)
.'ה ירבד לע רובעל השיאה תא תותפל שחנה הצר הלא םייוניש תועצמאב

.השיאל רמאנ אלו ,םדאל רמאנ תעדה ץעמ הליכאה רוסיא לע יוויצהש אוה ישוקה
.םדאל ןתינש רוסיאב תללכנ השיאהש ךכב תאז בשיימ ן"במר
רמא ...ץעה ירפמו" :תרמוא איה ןכש ,רוסיאה לע העדי השיאהש אוה 'ג קוספמ עויסה
."...וב ועגת אלו ונממ ולכאת אל םיקלא
.הז קוספב "ועגת אל ,"ולכאת אל" םיבר ןושלב תשמתשמ השיאה :וא
האבה הלאשה

12 הבושת
וא םודסמ םהרבא תולצניה :םג לבקל .וירוה תנקז תעל קחצי תדלוה אוה ערואמה
.םיכלמה תמחלמב ויתונוחצינ
שקבמ אוה הז תרומת .וצראב רוגל םהרבאל השרהש ךכב היה ךלמיבא השעש דסחה
.יעיבר רוד דע ויאצאצב עגפי אלש םהרבאמ

.ךלמיבאל םהרבא ןיב תירבה תתירכ - השעמה
(םיברב) "תושבכה עבש"ל (דיחיב) "היהת" הלימה תא סחייל השקש ינפמ ךכ שרפמ אוה
.תודע תויהל לוכיש אמייק-רב רבד ןניא "תושבכה עבש" :וא
האבה הלאשה

13 הבושת
.הליפתו ןורוד תוללוכ תונכהה םירקמה ינשב :ןוימדה (1)
.וב עגפי אלו ונגרהי אלש ושע תא סייפל :חלשיו תשרפב תונכהה לש תילכתה (2)
."והכהו תחאה הנחמה לע וישע אבו" :םג לבקלו "...דימ ינליצה" :סוסיבה
.ןימינבב עגפי אלו ןועמש תא ררחשיש ךכ ידיל איבהל ונתשרפב תילכתה
."םכיחא תא חלשו םימחר םכל ןתי י-ד-ש ל-א" :סוסיבה

עיפומ הניא הדוהי ירבדב תרכזנה ןימינבו בקעי תודוא לע ףסוי תלאש :ישוקה (1)
.ב"מ קרפבש השעמה רופיסב
הרותה ונלש הרקמב .ומוקמב רופיסה יטרפ תא דימת תטרפמ הניא הרותה :בושייה
.םיטרפ הפיסומו ומצע השעמה רופיסב תרצקמ
עיפוהו ,ומצע השעמה רואיתב רסח היהש טרפה תא ריכזמו רזוח הדוהי ףסויל וירבדב םג (2)
."וידבע תא לאש ינדא" :בקעיל םירבדב
האבה הלאשה

14 הבושת
.לארשימ הרז הדובע רועיב :ףתושמה
םראל וענכנ והיקזחו אסא וליאו ,הכנ הערפב םחליהל והישאי אצי יאבצ-ינידמה םוחתב
.רושא ךלמלו

קוספב רמאנ אופא עודמ ,המלש הבושתב בש והישאיש רמאנ ה"כ קוספב :היעבה
?ונורחמ בש אל 'הש ו"כ
.השנמ תאטחב רתסב וקיזחה והישאי לש ורודש ןוויכ :בושייה
האבה הלאשה

15 הבושת
.זחא ימיל :םג לבקל היקזח ימיל םיסחייתמ םירוכזאה
.והיקזחב םחליהל םהינומהב ואובי רושאו םירצמ - (ט"י-ח"י םיקוספ) (1)
.הדוהיב םתויה תעב בירחנסבו רושאב עגפי 'ה - ('כ קוספ (2)
.הב החוור היהת בירחנס ירחא וראשייש הדוהי ישנאל - (ב"כ-א"כ םיקוספ) (3)

.תוירופ לש בצמ וא הממש לש בצמ ראתמ "אוהה םויב" םא הלאשב אוה לדבהה
ןפג ףלא" - בר ןוירפ היהי "אוהה םויב" דיתעבו ,"תישו רימש" אוה הווהב בצמה ק"דר יפל
."ףסכ ףלאב
ןכ ינפל היהש בוטה בצמה תא ריכזמו ,תישו רימש ץראהש בצמ ראתמ קוספה י"שר יפל
.ףסכ ףלא תווש ויה ןפג ףלא זאשכ
האבה הלאשה

16 הבושת
הרות דמול וא הרות ירבד רבדמ אוה - וז הקספב ראותמה עשרה לש םיבוטה וישעמ
.הרותה לע ולש םירובידה תא םידגונ ותוגהנתהו וישעמ םושמ "עשר" ארקנ אוה .(ז"ט קוספ)

.וישעמב ןיחבמ וניא 'ה :וא וישעמל םיכסמ 'ה :תיעטומה הבשחמה (1)
.םיערה וישעמ לע 'ה לש תידיימ הבוגת האר אלש ינפמ וז הבשחמל עיגמ עשרה
חכוויי רשאכ הדבתי ,(םהל םיכסמ וא) וישעמב ןיחבמ וניא 'הש בושחל העטש ,עשרה (2)
והשינעיו וישעמ תא וינפב גיצי 'ה ןכש םהב ןיחבה אלש ךכמ העבנ אל ה"בקה תקיתשש
.םהילע
האבה הלאשה

17 הבושת
."ביבאה שדוח" - קוספ
."המקב שמרח לחהמ תועובש העבש" - תועובש
."ךבקימו ךנרגמ ךפסאב" - תוכוס
.תיאלקחה הנועה יפ לע עבקנ ןמזה - ןמזה ינויצל ףתושמה

,רקבו ןאצמ תויהל לוכי חספ ןברקש רשפאש רמאנ ונתשרפב :'ב קוספב הריתסה (1)
.ןאצה ןמ קר תויהל ךירצ ןברקהש רמאנ תומשב וליאו
תומשב וליאו ,םימי השיש הצמ לוכאל ךירצש רמאנ ונתשרפב :'ח קוספב הריתסה (2)
.םימי העבש הצמ לוכאל ךירצש רמאנ
.הנשיה האובתהמ םימי העבשו ,השדחה האובתה ןמ םילכוא םימי השיש :בושייה
.דבלב ןושארה םויב אלא ,העבש לכ הצמ לוכאל הבוח ןיאש םידמל ןאכמש :וא
האבה הלאשה

18 הבושת
.ב"וש לעופה לש תונוש תורוצ איה החנמה הלימה
:ן תויועמשמה
('א קוספ) "ךבבל לא תבשהו" - תוננובתה (1)
.'ב קוספ) "ךיקלא 'ה דע תבשו" - הבושתב הרזח (2)
.('ג קוספ) "ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו" - לארשי ץראל הרזחה וא תויולג ץוביק (3)
.תויולג ץוביקל איבת וזו ,הבושתב הרזח ידיל איבת תוננובתהה :ןהיניב רשקה

הריחבל דגונמ - "ךבבל תא ךיקלא 'ה למו" 'ו קוספב חטבומה הרואכלש איה היעבה
.'כ-ו"ט םיקוספב םדאל העיצמ הרותהש תישפוחה
האבה הלאשה

19 הבושת
.הרז הדובעב ואטח לארשי :הביסה
."םב ןמא אל םינב" ,"המה תכפהת רוד" ,"לא אלב ינואנק" :סוסיבה
וחצינש ונימאיש ,םייוגה ידי לע 'ה לוליח לש ששח םושמ ותומלשב שנועה תא איבמ וניא 'ה
.'וכו "רוגא ביוא סעכ ילול" :סוסיבה .'ה תוכזב אלו םתמצוע תוכזב
חצונש לארשי םע תא רטנקמ ביואה :ה"בקל יוניכ אוה רוצ - "ביואה רמאו" שוריפה יפל (2)
?םליצהל היה רומאש םהיקולא 'ה ןכיה :ודי לע
האבה הלאשה

20 הבושת
םיממעה תעבשל םג םולשל האירקה ןהבו תורגיא חלש עשוהי ן"במר תטיש יפל
תא חלש עשוהי י"שר תטיש יפל .ותטישל הרותה תבייחמ ךכש םושמ ,לארשי ץראבש
"המשנ לכ היחת אל" יוויצה יכ ,םולשל אורקל יאשר היה זאו ןדריה תא ורבעש ינפל תורגיאה
.(ם"ארה יפ לע) ןדריה תא ורבעש רחאל קר אוה

לש יולימ םושמ שי םימ יבאושו םיצע יבטוחל םיכפוה םינועבגהש ךכב ן"במר תעדל
םהל ורשפא אלש ךכב םהלש המרעהב ודיספה םינועבגה .תודבעלו סמל הרותבש םיווצה
אלמלא :וא .(ק"דר יפ לע) םימ יבאושלו םיצע יבטוחל וכפה אלא םתס "דבוע סמ"ל תויהל
םפוגב דובעל וצלאנ םתמרעה ללגבו ,תילמס תודבעו לק סמב םירטפנ ויה םהלש המרעהה
.(ג"בלר יפ לע) תושק תודובע
האבה הלאשה

21 הבושת
.םגרהל גאוד לע הוויצ - לואש
.ךלמיחאמ םחל שקיבש ךכב ףיקע ןפואב םתומל םרג - דוד

ןיא ירהו ,םיחילש ידי לע אלא םהידי ומב וגרה אל דודו לואש :תומוקמה ינשב ישוקה
.הגירהב ומשאוה םה עודמ ןכ םא ,הרבע רבדל חילש
םימשאומ םהו ,םהל תייצל אלא הררב לכ התייה אל םיחילשל םיכלמ םהש ןוויכ :בושייה
.םמצעב וגרה וליאכ
האבה הלאשה

22 הבושת
:הלאה תולועפה ןיבמ תולועפ יתש ןייצל ןחבנה לע
(ב"כ קוספ) "םימש קדכ הטונה" - םלועה תאירב -
(ג"י קוספ) "ונעידוי ותצע שיאו" :וא "'ה חור תא ןכת ימ" םדאל האובנ תניתנ -
.(ג"כ-ב"כ םיקוספ) "ןיאל םינזור ןתונה" ,"ץראה גוח לע בשיה" - םדאה ינב לע החגשה -
.(ו"כ קוספ) "םאבצ רפסמב איצומה" - םוי םוי האירבה שודיח -
.(ג"כ קוספ) "ןיאל םינזור ןתונה" - םלועב ןוטלש -
"טומי אל לספ ןיכהל ...שרח ךסנ לספה" - םילספ תיישעב יוטיב ידיל םיאב םדאה ישעמ
.('כ -ט"י םיקוספ)

ארוב אוה ה"בקהש ץראה תודסוממ וניביש ,הרז הדובע ידבוע לא תינפומ היינפה (1)
.וגיהנמו םלועה
לש התורצוויהמ ,ץראה תודסוממ וניביש הרזה הדובעה ידבוע תא הנפמ איבנה א"כ קוספב (2)
םירבדה תפסוה ."םכיניע םורמ ואש" םימשה ןמ דומלל םתוא הנפמ אוה ו"כ קוספבו ,ץראה
רוקמ םה ,םימשה ימרגו ץראה ,ולוכ םוקיה - א"כ קוספב רומאה תא המילשמ ו"כ קוספבש
.וגיהנמו םלועה תא ארוב ה"בקהש הנבהל
האבה הלאשה

23 הבושת
ןכות .(לארשי יביוא םהש) ויביוא לע 'ה ןוחצינ לע וא לארשי תלואג לע האב הרישה
.ךכ לע הידוהו חבש תניתנו ויביוא לע רבגתהש 'ה לש ותלודג רופיס אוה הרישה
קוספ) ודיגי םייאב ותלהתו דובכ 'הל ומישי" ,('י קוספ) "ץראה הצקמ ותלהת" :סוסיב
.(ג"י קוספ) "אצי רובגכ 'ה" :וא .(ב"י

.הייכבו הקעצ רחא דצמו הגלבהו הקיתש דחא דצמ :םידגונמה םיבצמה
אלו תוקפאתהמ תעבונ 'ה לש ותקיתשש תיקולאה הגהנהה תא םתועצמאב ריבסמ איבנה
.תכשוממה הגלבההמ תעבונה הרמוחב ביגמ 'הש םתועצמאב ריבסמ איבנה :וא .השלוחמ
.ינשה בצמל םיכייתשמ ז"י קוספ םגו ז"ט קוספ םג
- םירוויעל עויסב םתוברעתה אלא ,תיקולא הקיתש רתוי ןיא הלא םיקוספב :הקמנה
.םילילאה ידבועב העיגפו הדחפהבו ,לאגיהל לארשי


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך