ינויעה ביתנה ,םייתד רפס יתבל ך"נתב תורגב תניחב
1999 ,ט"נשת ץיק - 2214 'סמ ןולאש

ל"חי 3 - ל םימילשמה םינחבנל דומיל תודיחי 2


(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(דבלב םיינוכיתה רפסה יתב ידימלתל) ג"כ-'ו ,ז"כ ,רבדמב

'ג ,ב"כ קרפ - ג"ל ,א"כ קרפ ,תומשמ עטקל תורושקה תולאשה לע ונעי תוינוכיתה תובישיה ידימלת

.5-2 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 1 הלאש לע הנע ,וישרפמבו קרפב ןייע

(הבוח) 1 הלאש לע הנע

1 הלאש
.ג"כ קוספ דע 'ו קוספ ,ז"כ קרפ ,רבדמבב ןייע
לש תוישרפה תוכימס תא (םינמוסמה םיעטקב) י"שר ריבסמ ז"ט קוספבו ב"י קוספב
.דחפלצ תונב תשרפל הלא םיקוספב םירכזנה םיניינע ינש
.ז"ט קוספב - ןיינע הזיא לעו ב"י קוספב רבדמ אוה ןיינע הזיא לע
?תומוקמהמ דחא לכב תוישרפה תוכימס תא ריבסמ י"שר דציכ

:ןלהלש (םירבד רפסמ) ן"במר ירבדב ןייע
רבדה לע םימחר שקיב זא יכ ,'הזה םירבעה רה לא הלע' ול רמאנ רשאכ הז היהיו ..."
יקל/א 'ה דקפי' ללפתהו רזח ,ולוקב 'ה עמש אל רשאכו ...[ץראל סנכיהל ול השרויש]
"..הילע הנענ רשא הליפתה [קר] ...ריכזה לבא ...'הדעה לע שיא רשב לכל תוחורה
?ג"כ-ז"ט םיקוספב רומאל ד"י-ב"י םיקוספב רומאה ןיבש ףצרה תא ריבסמ ן"במר דציכ
?ץראל סנכיהל ול השרויש השמ תליפת ןאכ תרכזומ אל ,ן"במר תעדל ,עודמ
הבושת

.5-2 תולאשהמ שולש לע הנע

2 הלאש
ב"נ-ח"מ ,ב"ל ,םירבדבו ג"י-ב"י םיקוספב ונקרפב רכזנ םירבעה רה לא תולעל השמל יוויצה
.(הרותב םיפסונ תומוקמבו)
.(ןמוסמה עטקב) ב"י קוספל ן"במר לש שוריפב ןייע
קרפ ,םירבדב םגו ונקרפב םג) םייוויצה לש תוליפכה תא ריבסהל רשפא דציכ ,ן"במר תעדל
?וירבד תא קמנמ אוה דציכו ,(ב"ל
:ונקרפב שרפמ ם"יבלמ
ןיידע והוויצ אלו ,ץראה תא האריו םירבעה רה לא הלעיש ול רמא התע הנהו ..."
התיארו' :רמא הז לעו ,ותומ תעב תינש םעפ התוא הארי דועש ול רמא קר ...תומל
."ףסאת תעב תינש התוא הארתש - 'תפסאנו התא
?םיווצה לש תוליפכה ןיינעב ן"במר תסיפתמ ם"יבלמ תסיפת הנוש המב
הבושת

3 הלאש
(ד"י קוספ) "..םהיניעל םימב ינשידקהל ...ןצ רבדמב יפ םתירמ רשאכ"
."ינשידקהל" ליחתמה רובידב ,ד"י קוספל י"שר שוריפב ןייע
?השמ לש ואטח תא תטרפמ הרותה עודמ ,י"שר יפל (1)
הביס לש תועמשמב וא ("ומכ") ןוימד לש תועמשמב ארקמב העיפומ "רשאכ" הלימה (2)
.("ללגב")
.ךתבושת תא קמנ ?ד"י קוספבש "רשאכ" הלימל המיאתמ תויועמשמהמ וזיא

:ל"זח םיבתוכ הבירמ ימב השמ לש אטחה לע
,בותכה וילע ךסח רתסבש יפל אלא ?וזמ השק [ב"כ ,א"י ,רבדמב] 'טחשי רקבו ןאצה' אלהו"
."בותכה וילע ךסח אל לארשי לכ דמעמבש [הבירמ ימב] ןאכו
ב) 'ה תבושת יפ לע הבירמ ימב ואטחמ רתוי רומח א"י קרפב השמ לש אטחה בשחנ עודמ (1)
?(ג"כ ,א"י ,רבדמב
קרפבש אטחל רשאמ הבירמ ימב אטחל הרמוח רתיב 'ה סחייתה תאז לכב עודמ ,ל"זח יפל (2)
?א"י
?ד"י ,ז"כ ,רבדמב יפ לע ל"זח ירבד תא ססבל רשפא דציכ
הבושת

4 הלאש
.(ט"י קוספ) "םהיניעל ותא התיוצו"
םינמוסמה םיעטקב הז קוספל ן"במרב ןייע
קוספב סיסבה והמו ,י"שר לש שוריפה תא לבקמ וניא ,( (1) ןמוסמה עטקב) ,ן"במר עודמ (1)
?ךכל ותוא איבמש
?(2) ןמוסמה עטקב ן"במר ירבד יפל ,"םהיניעל ותא התיוצו" לש תועמשמה יהמ (2)

לכ יתמ .ןהכה רזעלא ינפל עשוהי לש הדימעה תרכזנ א"כ קוספב םגו ט"י קוספב םג
?ותודימעהמ תחא לכ לש תילכתה יהמו ,עצבתהל הכירצ הדימע
הבושת

5 הלאש
.א"כ קוספב ןייע
.ו"ט-'ג ,'ט קרפ ,עשוהיב ןייע
."םימותו םירואה ידי לע" - (ד"י קוספ) "ולאש אל 'ה יפ תאו" :יוטיבה תא שרפמ ם"יבלמ
ז"כ ,רבדמב יפ-לע וז תרוקיב ססבל רשפא דציכו ,ד"י קוספבש תרוקיבה יהמ ,ם"יבלמ יפל
?(ונלש עטקב)

.א"כ קוספ ,ז"כ ,רבדמבל י"שר שוריפב ןייע
ימלו ןיד תיבלו ךלמל אלא [םימותו םירואב] םילאשנ ןיא" :רמאנ ('ב ,א"ע) אמוי ,הנשמב
."ול ןיכירצ רוביצהש
קוספב ךמס אוצמל רשפא [םימותו םירואב םהל םילאשנש] הנשמב םירכזנה םיטרפהמ וליאל
?ךמסה והמו ,י"שר תעדל
הבושת

 

דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
(תוינוכיתה תובישיה ידימלתל) ג ,בכ-אל ,אכ תומש

.10-7 תולאשהמ שולש לעו (!הבוח) 6 הלאש לע הנע וישרפמבו קרפב ןייע

(הבוח) 6 הלאש לע הנע


6 הלאש
.'ג ,ב"כ קרפ-ג"ל ,א"כ קרפ ,תומשב ןייע
הנוש המב .ורבחל םלשל בייחתמ םדאה םהבש ,םינוש םירקמב תקסוע הרותה הז עטקב (1)
ךשמהב םירכזנה םולשתה יבויחל םרוגהמ ו"ל-ג"ל םיקוספב םירכזנה םולשתה יבויחל םרוגה
?עטקה
.ןיינק לש תועמשמב תשרפתמ ו"ל קוספב "וילעב" הלימה (2)
שרפמ וניא י"שר עודמ רבסהו ,"רובה לעב" ליחתמה רובידב ,ג"ל קוספל י"שר שוריפב ןייע
.ןיינק לש ועמשמב "רובה לעב" תא

(ג"ל קוספ) "רומח וא רוש המש לפנו ..."
.(2) ,(1) םינמוסמה םיעטקב ,"רומח וא רוש" ליחתמה רובידב ,י"שר שוריפב ןייע
?"היחו המהב לכל ןידה אוה"ש י"שר דמול תשרדנ הרותהש הדימ וזיאב
?"רומחו רוש" םילימב הרותה שומישמ דמול י"שר הכלה וזיא
הבושת


.10-7 תולאשהמ שולש לע הנע

7 הלאש
.ו"ל-ה"ל םיקוספב ןייע
דחא לכב םימלשמ המכו ,הלא םיקוספב םיראותמה םירקמה ינש ןיב לדבהה המ
?םירקמהמ

.(ו"ל קוספ) "ונרמשי אלו"
?ן"במרב תורכזנה תועדה יתשמ תחא לכ יפל "ונרמשי אלו"ב הנווכה המ (1)
.ךירבד תא רבסה ?ה"ל קוספ לש הרקמב הרימשה יבגל תועדה יתש ןיב לדבה היהי םאה (2)
הבושת

8 הלאש
.'ג ,ב"כ קרפבו ז"ל ,א"כ קרפב ןייע
('ג ,ב"כ קרפ) "םלשי םינש םייח הש דע רומח דע רושמ ..."
ךפיהה אוה 'הבנגה ודיב אצמת אצמה םא' בותכש המש עמשמ םיבותכה תוטשפ יפל" :םיבלמ
".'וחבט' לש ךפיהה אוה 'םייח' בותכש המו ,'ורכמ' לש
,'ג קוספל י"שר לש שוריפהמ הנוש ושוריפ המבו ,ם"יבלמ יפל "םייח" הלימה תראתמ המ תא
?"םלשי םינש םייח" ליחתמה רובידב
.קמנ ?קוספב םימעטה קוסיפ תא םאות ימ לש שוריפה

ללכב רבד לכ"ש י"שר עבוק ,"רומח דע רושמ" ליחתמה רובידב ,'ג ,ב"כ קרפל ושוריפב
.(קוספב רכזנה קר אלו) "לפכ ימולשת
.ןמוסמה עטקב ,ז"ל ,א"כ קרפל י"שר שוריפב ןייע
?השמחו העברא ימולשתב םג וז העיבק הלח ,י"שר תעדל ,םאה
?וירבד תא ססבמ י"שר קוספב המ לע
הבושת

9 הלאש
.'ב-'א ,ב"כ קרפב ןייע
.ןמוסמה עטקב ,'ב קוספל י"שרבו ,ןמוסמה עטקב ,'א קוספל ע"באר לש שוריפב ןייע
יפל הז יוטיב שרפתמ דציכו ,ע"באר יפל "וילע שמשה החרז םא" יוטיבה שרפתמ דציכ (1)
?י"שר
?לשמכ הז יוטיב שרפל י"שר תא איבמ בותכה ןושלב המ

.'א קוספל י"שר שוריפב ןייע
רתומש דמול י"שר קוספב םילימ וליאמו ,"ךגרהל אבה" בנגה תא הנכמ י"שר עודמ רבסה
.וגרהל
הבושת

10 הלאש
.('ב קופס) "םלשי םלש"
.הז קוספל ע"באר לש שוריפב ןייע
?ע"באר יפל ,"םלשי םלש" םילימה תובסומ ןיינע הזיא לע
?(ז"י ,ו"ט ,םירבד) "ןכ השעת השעת ךתמאל ףאו" קוספהמ חיכוהל הצור ע"באר המ
.ז"י-ב"י ,ו"ט ,םירבדב ןויע רחאל הנע

.('ב קוספל שוריפה ףוס) ןמוסמה עטקב ,ן"במר לש שוריפב ןייע (1)
?ן"במר יפל ,"םלשי םלש" םילימה תובסומ ןיינע הזיא לע
.קמנ ?ן"במר תעדכ וא ע"באר תעדכ ("םלשי םלש" ליחתמה רובידב) י"שר לש ותעד םאה (2)
הבושת

 

(תודוקנ 30) - 'א הדיחי - ינש קרפ

. 16-14 תולאשהמ םייתש לעו 13-11 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע

.13-11 תולאשהמ םייתש לע הנע

11 הלאש
.ז"ט-'ט ,'ד ,תישארבב ןייע
,'ג קרפב "הכיא" םדאל ותלאש לע ןכו ,'ט קוספב "ךיחא לבה יא" ןיקל 'ה תלאש לע .א
.םירבדב םהמע סנכיהל ידכ ויה הלא תולאשש בתוכ י"שר 'י-'ט םיקוספ
?ןטושפכ 'ה לע תולאשה תא ראבמ י"שר ןיא עודמ
?'ה תלאשל םדא תבוגת ןיבל 'ה תלאשל ןיק תבוגת ןיב יתוהמה ינושה והמ

.ו"ט-ג"י םיקוספב ןייע .ב
(ג"י קוספ) "אשנמ ינוע לודג"
אל לודג שנועה הז יכ ,םעטהו ...ןועה רובעב אבה ערה תא וארקי שנועהו ..יתעד יפלו" :ע"באר
".וירחא אבה קוספה שוריפה הז תתימא לע הרויו .ולבסל לכוא
?ושוריפב בשיימ ע"באר ד"י-ג"י םיקוספב ישוק הזיא
?קוספה תא ע"באר לש ותנבה תא קזחמ ד"י קוספ המב

12 הלאש
.'ו-'א ,ו"ט ,תישארב ב ןייע
.('א קוספ) "...'ה רבד היה הלאה םירבדה רחא" .א
?םהרבא לא 'ה רבד היה "םירבד" וליא ירחא
.'א קוספבש קוזיחה ירבדל םהרבא קקזנ ןללגבש תוביס יתש ןייצ

.'ב קוספב ןייע .ב
."הגגשב םאטחב םמצעב ונימאי אל םיקידצה יכ ..." :ן"במר
בקעי ירבד תא ן"במר יפ-לע ריבסהל רשפא דציכ ?ךכב בשיימ ן"במר 'ב קוספב ישוק הזיא
תורודהמהמ קלחב ,א"י קוספ ,ב"ל ,תישארב) "תמאה לכמו םידסחה לכמ יתנטק" ב"ל קרפב
?('י קוספ

13 הלאש
.ב"י-'ח ,ט"מ ,תישארבב ןייע
.('ח קוספ) "ךיחא ךודוי התא הדוהי" .א
ךב אצמנ אל יכ ,ךל םימדוקה ונממ לופנב ,תוכלמל יוארה אוה התא ,'התא הדוהי' " :ונרופס
."ךולמל יוארל ךודוי יכ ,ךלמל ךולבקי ,'ךיחא ךודוי' .ךלממ ךסיאמיש םגפ
םייואר תויהל םהמ וענמש ,הדוהיל םימדוקה םיחאב בקעי אצמש םימגפה םה המ (1)
?תוכלמל
.גיהנמכ ותוא םילבקמ הדוהי לש ויחאש םיארמה םימדוקה םיקרפהמ םיעוריא ינש ןייצ (2)

.('ט קוספ) "תילע ינב ףרטמ" .ב
םימעט (קוסיפב=] קוליחב אלו קוספ לש וטושפ עדי אל ףסוי תריכמב ושרפמהו ..." :ם"בשר
".ללכ
ףסוי לש םיספה תנותכ הארמל בקעי תבוגתב ןייע
?ףסוי תריכמ לע ןאכ זמור בקעיש העדב ךומתל לוכי תומוקמה ינשב בותכה ןושלב המ
."ללכ םימעט קוליחב עדי אל" ךכ שרפמה יכ עבוק ם"בשר עודמ רבסה

.16-14 תולאשהמ םייתש לע הנע

14 הלאש
.ח"י קרפ ,'א םיכלמב ןייע
תיב ןמזב וילע ןברקה תברקה תאו והילא ידי לע חבזמה תיינב תא ריבסהל רשפא דציכ .א
?םייק שדקמה

,ח"י ,א םיכלמ) "וירחא וכל לעבה םאו וירחא וכל םיקל'אה 'ה םא ...םיחספ םתא יתמ דע" .ב
.(א"כ
אולה=] "..אלעב רתב ןעט ןותא אמלו יהודוחלב יהומדק וחפ םיקל'א 'ה אלה" :ןתנוי םוגרת
[...לעבה ירחא םיעוט םתא המלו דבלב ותוא דובע םיקל'אה 'ה
.םוגרת ידי לע בשיימ אוה ישוק הזיאו ,קוספה טשפ תא ומוגרתב ןתנוי הנשמ המב

15 הלאש
.ח"י-'ו ,'ל ,היעשיב ןייע
תא ססב ?וז ותשירד לע ביגמ םעה דציכו ,'ח-'ו םיקוספב םעהמ איבנה לש השירדה יהמ .א
.םיבותכה לע ךירבד

.ח"י קוספב ןייע .ב
?התוא בשייל ןתינ דציכו ,םימדוקה םיקוספב רמאנל הרואכל הריתס הז קוספ הווהמ המב

16 הלאש
.ג"מ-ב"מ םירומזמ ,םילהתב ןייע
.תופוקת יתשב ררושמה ןותנ ובש בצמה ראותמ ב"מ רומזמב .א
.בותכה לע ךתבושת תא ססב ?תופוקתהמ תחא לכב ררושמה לש ובצמ והמ

.הז קוספ עיפומ םהבש םיקוספה תא ןייצ .רזוח קוספ עיפומ ג"מ-ב"מ םירומזמב .ב
?הז בצמ תונשל הסנמ אוה דציכו ,רזוחה קוספה יפל ררושמה לש ישפנה בצמה והמ

 

'ב הדיחי - ישילש קרפ

.23-21 תולאשהמ םייתש לעו 20-17 תולאשה מ םייתש לע :תולאש עברא לע הנע
םולשל האירקה" היגוסה תא ודמלש ,יוסינה תותיכב םידימלתל תדעוימ 20 הלאש" :בל םיש
."המחלמב

.20-17 תולאשהמ םייתש לע הנע

17 הלאש
.'ט-'ב ,'כ ,םירבדב ןייע
.המחלמל האיציה ינפל םעה לא תוינפ שולש הז עטקב שי ,ל"זח יפל .א
טפשמב הרימא לכ חסנ) ?הרימא לכ לש ןכותה והמו ,ל"זח ירבדל בותכה ןושלב סיסבה המ
(.דחא

?"בבלה ךכו אריה" גשומה שוריפל עגונב (ל"זח לש) תועדה יתש ןה המ .ב
קומינהמ הנוש המחלמל תאצלמ בבלה ךרו אריה לש ותוענמיהל בותכב ןתינה קומינה םאה
.קמנ ?םירחאה םירזוחה לש םתוענמיהל

18 הלאש
.ו"כ-ה"כ ,ג"כ ,םירבדב ןייע
.(ו"כ-ה"כ םיקוספ) "...אבת יכ" .א
?לוכאל יאשר אוה םיאנת ינש וליאבו ,םיקוספה םירבדמ ימ לע

.(ו"כ קוספ) "ךער תמק לע ףינת אל שמרחו" .ב
םדא ינב ךרדש ...עקרקה ילודיגמ וחקלב אטח ול היהי אלש ... המידש יפל" :ךוניחה רפס
המב תורהזאה וילע תוברהל אוה ךורב וידסחמ היה ןכ לע ...ךכ לכ רבדב דיפקהל אלש
(זעקת הוצמ) "...יוצמ ןולשיכהש
רפס" לעב דציכו ,ג"י ,ט"י ,ארקיוב רומאה רואל ונלש קוספל עגונב תררועתמה הלאשה יהמ
?וז הלאש בשיימ "ךוניחה

19 הלאש
.ט"ל-ו"ל ,ב"ל ,םירבדב ןייע
דגנכ הלוכ תא שרוד הדוהי 'ר" :הימחנ 'רו הדוהי 'ר וקלחנ וז השרפ שוריפבש בתוכ י"שר
."תומואה דגנכ הלוכ שרוד הימחנ 'רו לארשי
תא איבי (ח"ל-ז"ל םיקוספב) המו ,עטקה יפל לארשי לש בצמה והמ ,הדוהי 'ר תעד יפ-לע .א
?ט"ל קוספבש הנקסמל לארשי

ירבד םינפומ ימ לא ?וירבד ןכות והמו ,ז"ל קוספב "רמוא"ה אוה ימ ,הימחנ 'ר תעד יפ-לע .ב
?ט"ל קוספבש 'ה

20 הלאש
.ח"י-'י ,'כ ,םירבדב ןייע
."הרותבש םינענכ תוברל הב אצמנה םעה לכ היהו" :ירפסב בותכ א"י קוספ לע .א
דציכו ,םולשל האירקה ןיינעל ן"במר תטיש יפל הלאה ירפסה ירבד תא ראבל רשפא דציכ
?י"שר תטיש יפל םראבל רשפא

."ךוניחה רפס" לעב ריכזמש ,המחלמב םולשל האירקה תבוחל םימעטהמ םינש ןייצ (1) .ב
עבשל סחייתמה ,"המשנ לכ היחת אל" הרותה יוויצל םעטה תא ריבסהל רשפא דציכ (2)
?תומואה

.23-21 תולאשהמ םייתש לע הנע

21 הלאש
.ו"ט קרפ ,א לאומשב ןייע
.א"כ-ח"י םיקוספב ןייע .א
('כ קוספ) "...'ה לוקב יתעמש רשא ...לואש רמאיו
תמרחה ןיינעבו גגא ןיינעב 'ה תווצמ לע רבע אוה ירה) 'ה לוקב עמשש ןועטל לוכי לואש דציכ
.א"כ-ח"י םיקוספב ןויע רחאל הנע ?(רקבהו ןאצה

דוד תבושתש ?דוד תבושת 'ה לבקש ומכ [לואש לש] ותבושת הלבקתנ אל המלו" :לאנברבא .ב
"...ואטח הסיכ לואשו היאנת לכב המילש התיה ךלמה
?"ואטח הסיכ לואש"ש לאנברבא ירבדל (א"ל-ט"י םיקוספ) ונקרפב סיסבה והמ
.םייוטיב ינש אבה ךתבושתב

22 הלאש
.א"ל-ז"כ ,'מ ,היעשיב ןייע
םירמוא שיו ..יכרד לע ינטפשי אלו ...השוע ינא המ האור 'ה ןיא - 'יכרד הרתסנ' " :ע"באר .א
."םעישוהל לכוי אל ...'ה יכ ובשחי לארשיש ,תורצה לע זמר יכרד הרתסנ יכ
.ע"באר איבמש םישוריפהמ דחא לכ יפל לארשי תנעט תא רבסה
?םישוריפהמ דחא לכ יפל ,"יכרד" הלימה שוריפ המ

.ח"כ קוספב ןייע .ב
תנעטל הז קוספב ותבושת יהמו ,םלועה תאירב תא ח"כ קוספב ריכזמ והיעשי המ םשל
?לארשי

23 הלאש
.'ט-'א ,ג"נ ,היעשיב ןייע
.'ו קוספב ןייע .א
?עטקה יפ לע ,וז הנקסמל םייוגה תא איבמ המ
.('ד קוספ) "...אשנ אוה ונילח ןכא" .ב
אל םמצע ירבד אוה הזל םימודהו אשנ אוה ונילח ןכא תומואה ורמאיש הזו ..." :ק"דר
"...םתעד הז ובשחי םה אלא תומואה ןוע ולבס לארשיש
.וירבדב בשיימ אוה ישוק הזיא ןייצו ,הלא םירבדב ק"דר תנווכ תא רבסה


המגודל תובושת רחבמ


1 הבושת
םירבעה רהל תולעל השמל יוויצה לע י"שר רבדמ ב"י קוספב
לארשיל גיהנמ תונמל השמ תשקב לע י"שר רבדמ ז"ט קוספב
:י"שר לש רואיבה
,ץראל סנכיהל ה"בקה ול ריתי ,דחפלצ תונבל ץראה תלחנהב קסוע אוהש ןוויכש בשח השמ -
.וז הבשחמ ובלמ ריסהל האב ב"י קוספב תוכימסה
,וינבל הלחנהב םג לפטל ןמזה עיגה ,דחפלצ תונבל ץראה תלחנהב קסעש ןוויכש בשח השמ -
.וז הבשחמ לולשל ידכ האב תוכימסה .(ותוגיהנמ) ותלודג תא שירוהל הצר םהלש

השמ ללפתה יוויצה תובקעב .(ד"י-ב"י םיקוספ) םירבעה רהל תולעל הווטצנ השמ
.(ונקרפב העיפומ אל וז הליפת) התנענ אל ותליפתו הרזגה לוטיבל
גיהנמ הנומיש ותליפתב שקיב ,ץראל סנכיהל לכוי אלש ול ררבתהו התנענ אל ותליפתש רחאל
.(ג"כ-ו"ט םיקוספ) שדח
.הרכזנ אל ןכלו ,הלבקתה אל וז הליפת
האבה הלאשה

2 הבושת
השעמה לע רפוסמ םירבדבש אלא ,םירבעה רהל היילע התואל םיסחייתמ תומוקמה ינש
ן"במרה .דיתעל יוויצ לע רבודמ רבדמבב וליאו ,ועוציב לעו השמ לביקש יוויצה לע - ומצע
אל הארנכש ןאכמו ,רהה לא השמ לש היילע שוריפב ריכזמ וניא ארקמהש ךכ לע ךמתסמ
.דימ תאז תושעל רבדמבב הווטצנ

,רהל היילעה תא דימ עצבל השמ בייחתמ אל רבדמבבש יוויצב ,ן"במר תעדל :ינושה
.םירבעה רהל דימ תולעל הווטצנ השמש רבוסה ם"יבלמ תמועל
האבה הלאשה

3 הבושת
תא םיריכזמ רשאכ ןכל ;םילגרמה אטח ללגב שנענ אל השמש רורב היהיש ידכ (1)
.הז שנועל הביסה תא םג םיריכזמ ,ושנוע
.הביס לש איה תועמשמה (2)
הביס לכ ןיא יכ ;ןוימד לש תועמשמב ותוא םיארוק םא קוספה תא ןיבהל רשפא יאש ינפמ -
.הבירמ ימב אטחה ןיבל ןרהא לש ותומ ןיב תומדל

רשב תתל 'ה תלוכיב קפס ליטמ אוהש םושמ רתוי רומח בשחנ א"י קרפב אטחה (1)
.לארשיל
.לארשי יניעל יולגב השענש ןוויכ הבירמ ימב אטחל הרמוח רתיב סחייתה 'ה ,ל"זח יפל (2)
.(ט"י קוספ) "םהיניעל םימב ינשידקהל" :ז"כ ,רבדמב - סוסיבה
האבה הלאשה

4 הבושת
לש תוערגמ ןייצל הצר השמ םא ,ותעדלש ןוויכ ,י"שר לש שוריפה תא לבקמ וניא ן"במר (1)
.יבמופב אלו ,עשוהי ןיבל וניב הענצב תאז תושעל וילע היה ,לארשי
ירבדל סיסב תויהל הלוכי (ט"י קוספ) "םהיניעל ותא" תיוויצו השמל רמוא ה"בקהש הדבועה
.ן"במרה
.גיהנמו טפושכ ולש יונימה םצע איה יוויצה תועמשמ ,ן"במר לש שוריפה יפל (2)
םינשרפה יפל - ותוא ריהזהל וא ותוא תונמל) עשוהי תא תווצל איה ןאכ הדימעה לש תילכתה
.(םינושה
.המחלמל תאצל ךרטצישכ וא ץראה תקולחב דיתעב עצבתהל הכירצ הדימעה - א"כ קוספב
.גוהנל שי דציכ םימותו םירואב לואשל איה ןאכ הדימעה לש תילכתה
האבה הלאשה

5 הבושת
."םימותו םירואב" ולאש אלש :תרוקיבה
(ז"כ קוספ) "ול לאשו" :סוסיבה

.המחלמל םתוא איצומש ךלמ תניחבב היהש עשוהיל איה הנווכה ."ול לאש"מ - ךלמל
.ןירדהנס וזש ,"הדעה לכו"מ - ןיד תיבל
האבה הלאשה

6 הבושת
המרגש ונוממב םדא השעש הלועפ אוה ו"ל-ג"ל םיקוספב םולשתה בויחל םרוגה (1)
.ופוגב קיזהש םדא אוה עטקה ךשמהב םרוגה וליאו .םיקזנל
ןכלו) .םיברה תושרב תיניינק תולעב ןיא ותוא רפוחלו ,םיברה תושרב רפחנ רובהש ןוויכ (2)
(רובה ידי לע םרגייש (הלקתה) קזנה לע תוירחא לש תועמשמב תולעבה תא שרפמ י"שר

."הווש הרזג" איה הדימה (1)
ולפנש הרקמב אל לבא ,היחו המהב רובל ולפנ םא קר רוב יקזנב בייח םדא :איה הכלהה (2)
.םילכ וא םדא וכותל
האבה הלאשה

7 הבושת
.יוציפה לדוגבו קיזמה רושה גוסב אוה לדבהה
.קזנ יצח םלשמ אוהו םת רושב קסוע - ה"ל קוספ
.םלש קזנ םלשמ אוהו דעומ רושב קסוע - ו"ל קוספ

.תדחוימו הלועמ הרימשב ונרמשי אלש הנווכה הנושארה העדה יפל (1)
.הליגר הרימשב אל ףא ,ללכ ונרמשי אלש הנווכה היינשה העדה יפל
רושה לע רומשל ךירצ לוכה תעדלו ,תועדה יתש ןיב לדבה ןיא ה"ל קוספ לש הרקמב (2)
.םת רוש לש קזנב בייחתי ,וזכ הרימש רומשי אל םאו ,היוארו הליגר הרימש
האבה הלאשה

8 הבושת
תאצמנ ובש בצמה תא תראתמ "םייח" הלימה (םיבותכה תוטשפ יפל) ם"יבלמ יפל
יעצמא תא וא םולשתה הבוג תא תראתמ "םייח" הלימה י"שר יפל וליאו ,הבונגה המהבה
.םולשתה גוס תא תראתמ הניא ,רמולכ ,"םלשי םיינש"מ תדרפומ "םייח" הלימה .םולשתה

.דבלב לפכ ימולשתב אלא ,השימחו העברא ימולשתב הלח הניא וז העיבק ,י"שר תעדל
.הש לשו רוש לש הריכמו החיבט לע קר םה השימחו העברא ימולשת
.םירתוימ ייוטיב םהש "השה תחתו" "רושה תחת" הפיסומ הרותהש ךכ לע ססבתמ י"שר
.השבו רושב אקווד לח הז ןידש םידמל הלא םייוטיב לש ןכותהמ
האבה הלאשה

9 הבושת
םא - הטושפכ איה ותועמשמו ,בנגה סנכנ ובש ןמזה תא ראתמ בותכה ,ע"באר יפל (1)
.וגרהל רוסא ,םויב אב בנגה
וא) גורהל הניא תרתחמב אבה תנווכש רורב םא :ולשמנש לשמכ שרפתמ בותכה ,י"שר יפל
.וגרהל רוסא ,(םולשל ותנווכש
אלא "וילע" קר תחרוז הניא שמשה ירהש ,שמשה תחירז רואיתב תפסונה "וילע" הלימה (2)
.לשמ לש ךרדב שרפנ ןכ םא

סנכנ אוה רשאכ ןכל ,גילבמ וניא ותוחכונב ונממ םיבנוגש םדאש עדוי בנגה ,י"שר יפל
,תיבה לעב תא גורהל ךרטציש תורשפאל ןכומ אוהש וילע הקזח ,וב אצמנ תיבה לעבש תיבל
."םימד ול ןיא" םילימהמ וגרהל רתומש דמול י"שר ,"ךגרהל אבה" ארקנ אוה ןכלו
האבה הלאשה

10 הבושת
רקב השמח") ז"ל קוספ ,א"כ קרפב תראותמה הבנגה לע תובסומ "םלשי םלש" םילימה
("השה תחת ןאצ עבראו רושה תחת םלשי
תורושק ןניא דחא קוספב םילימש תורשפא שיש םירבדב קוספהמ חיכוהל הצור ע"באר
.ול םימדוקה םיקוספל אלא ,ול ךומסה קוספל

,גורהל אב אל בנגהש רורב רשאכ ,קוספה תליחת לע תובסומ "םלשי םלש" םילימה (1)
.ותבנג תא םלשל בייח זאו ,דבלב בונגל אלא
ןיאש ןאכמו ,התימ אלו ןוממ בייח בנגהש שיגדמ י"שר :ן"במר תעדכ י"שר לש ותעד (2)
.הלילב אבה בנגב ותעדל רבודמ
האבה הלאשה


            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך