בחינת בגרות בתנ"ך

לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים,
2 יח"ל, שאלון מספר 900401, קיץ תש"ס, 2000
כולל תשובות נבחרות


חלק ראשון - שאלות מקיפותפרק ראשון - (40 נקודות)


בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות: על שלוש מהשאלות 4-1, ועל אחת מהשאלות 6-5.
(לכל שאלה - 10 נקודות)


ענה על שלוש מהשאלות 4-1.שאלה 1
עיין בבראשית פרק ג', פסוקים א'-ח'.
א. בפסוקים אלה הנחש מדבר עם האישה. הנחש משנה בדבריו פרטים אחדים מהדברים שאמר ה' על האכילה מעצי הגן.
ציין פרט אחד מדברי ה' ששינה הנחש, והסבר מה רצה הנחש להשיג על ידי שינוי זה.
ב. ציין שתי מעלות (דברים טובים) של עץ הדעת, שבגללן האישה אכלה מהפרי שלו.
מה היה השינוי אצל אדם וחווה אחרי שאכלו מעץ הדעת, לפי פסוקים א'-ח'?
תשובה

שאלה 2
עיין בבראשית, פרק ל"ט.
א. בפרק זה מתואר היחס של פוטיפר והיחס של שר בית הסוהר אל יוסף.
(1) מה משותף ליחס של פוטיפר וליחס של שר בית הסוהר אל יוסף?
מה בהתנהגות של כל אחד מהם מראה על יחס זה?
(2) כיצד מסבירה התורה את הסיבה ליחס הזה?
ב. כיצד אפשר להוכיח מדברי יוסף לאשת פוטיפר שיוסף היה מאמין גדול בה'?
תשובה

שאלה 3
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים א'-י"ח.
חז"ל אומרים שעשרת הדברות כלולים בפרק זה.
א. העתק את הטבלה שלפניך למחברתך, והשלם אותה לפי ההוראות שאחריה.

המצווה בויקרא י"ט המצווה בעשרת הדיברות
1. 
2. 
3. 

השלם את הטבלה כך:
בטור הימני כתוב שלוש מצוות שבין אדם למקום, כפי שהן מופיעות בויקרא, י"ט. ובטור השמאלי כתוב אותן מצוות, כפי שהן מופיעות בעשרת הדיברות.
ב. צטט את הציווי בפרקנו המקביל (דומה) ל"לא תרצח", והסבר מה ציווי זה מוסיף על הציווי "לא תרצח". שיוסף היה מאמין גדול בה'?
תשובה


שאלה 4
בספר ויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ד'-ל"ד, ובספר דברים, פרק ט"ז, פסוקים א'-י"ז התורה עוסקת במועדים שונים.
א. ציין שני מועדים, שנזכרים בקטע בויקרא ואינם נזכרים בקטע בדברים. כתוב מצווה אחת המיוחדת לכל אחד משני המועדים שציינת.
ב. ציין את הביטוי החוזר בשלושת המועדים הנזכרים בדברים, ט"ז.
לפי הביטוי החוזר, כיצד אפשר להסביר את העובדה ששני המועדים (שציינת בסעיף א) אינם נזכרים בקטע בדברים?
תשובה

ענה על אחת משאלות 6-5.


שאלה 5
עיין בישעיה, פרק ה', פסוקים א'-ו'.
א. אפשר לחלק את משל הכרם לשני חלקים: פסוקים א'-ד', פסוקים ה'-ו'.
כתוב בקיצור את התוכן של כל אחד משני החלקים.
ב. בפסוק ז' מסביר הנביא את הנמשל של משל הכרם.
מה הם ה"ענבים" ומה הם ה"באושים" - לפי פסוק ז'?
לאיזה עונש מתכוון הנביא כאשר הוא אומר: "הסר משוכתו והיה לבער" (פסוק ה')?

שאלה 6
עיין בתהלים, מזמור י"ט.
א. את הפסוקים א'-י"א אפשר לחלק לשני חלקים: פסוקים א'-ז', פסוקים ח'-י"א.
מהו הנושא של כל אחד משני החלקים?
כיצד אפשר להסביר את הקשר בין שני החלקים האלה?
ב. עיין בפסוקים י"ג-י"ד.
פרט שלוש מהבקשות של המתפלל בפסוקים אלה.חלק שני - שאלות קצרות


פרק שני - תורה (30 נקודות)


ענה על חמש מהשאלות 13-7 (לכל שאלה - 6 נקודות).


שאלה 7
בבראשית, פרקים י"ח-י"ט מסופר על הכנסת האורחים אל אברהם ושל לוט.
א. כתוב שני דברים שבהם הכנסת האורחים של לוט דומה להכנסת האורחים של אברהם.
ב. מה ההסבר שהתורה נותנת לכך שה' הציל את לוט מסדום?
בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 8
עיין בבראשית, פרק ל"ז, פסוקים א'-כ"ד.
א. ציין שתי סיבות שבגללן שנאו האחים את יוסף.
ב. עיין בפסוקים י"ז-כ"ד.
מה רצו האחים לעשות עם יוסף, ומה הציע להם ראובן?

שאלה 9
א.
בפסוקים אלה התורה מצווה להקריב שני קרבנות מנחה.
מה הן שתי המנחות, ומתי מקריבים כל אחת מהן?
ב. המילה "שבת" מופיעה במקרא במשמעויות שונות: יום השבת, יום טוב, שבוע, שנה.
כתוב את המשמעות של המילה "שבת" בכל אחד מפסוקים אלה:
"וספרתם לכם ממחרת השבת" (פסוק ט"ו)
"עד ממחרת השבת השביעת" (פסוק ט"ז)

שאלה 10
עיין בדברים, פרק א', פסוקים ט'-י"ז.
א. מהי הבעיה שמזכיר משה בפסוק י"ב, ומה הוא מציע לעשות כדי לפתור את הבעיה?
ב. מה היתה תגובת העם להצעה של משה?
מה ההבדל בין תגובה זו ובין תגובת העם לדברי משה בסוף הפרק (פסוקים מ"ב-מ"ה)?

שאלה 11
עיין בדברים, פרק ח', פסוקים ב'-ו'.
א. בפסוק ג' משה מזכיר את המסקנה שישראל צריכים ללמוד מהסיפור של הורדת המן.
מהי המסקנה לפי פסוק זה, וכיצד מגיעים למסקנה זו מסיפור הורדת המן?
ב. עיין בפסוק ה'.
מהו הדימוי שמופיע בפסוק זה? כיצד אפשר להסביר, באמצעות דימוי זה, את היחס של ה' לישראל?

שאלה 12
עיין בדברים, פרק ח', פסוקים י"א-כ'.
א. הסבר כיצד המצב המתואר בפסוקים י"ב-י"ג עלול להביא את ישראל לידי עבודה זרה.
ב. עיין בפסוקים י"ט-כ'
איזה עונש יקבלו ישראל אם יעבדו עבודה זרה, לפי פסוקים אלה, ואיזה עונש אחר יקבלו על כך ישראל, לפי דברים, פרק י"א, פסוקים ט"ז-י"ז?
תשובה

שאלה 13
עיין בדברים, פרק כ"ז.
א. עיין בפסוקים א'-ח'.
בפסוקים אלה מצווים ישראל להקים שני דברים בהר עיבל.
ציין מה הם שני הדברים, כתוב למה שימש אחד מהם.
ב. בפרק זה בפסוק י"ח ובויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ד מופיע איסור דומה.
הסבר את האיסור המובא בדברים, וכתוב מה התורה מוסיפה בדברים על הנאמר בויקרא בקשר לחומרת המעשה.

תשובה

פרק שלישי - נביאים ראשונים (30 נקודות)ענה על חמש מהשאלות 20-14 (לכל שאלה - 6 נקודות).שאלה 14
עיין במלכים א, פרק ב', פסוקים א'-ט'.
א. דוד מזכיר בצוואה שלו לשלמה את אשר הבטיח לו ה' אם בניו ישמרו את חוקי התורה.
מה הבטיח ה' לדוד אם בניו ישמרו את חוקי התורה, ומה ה' מוסיף בעניין זה בהבטחתו לשלמה בפרק ג', פסוק י"ד?
ב. כיצד אפשר לראות בצוואה של דוד שהוא רוצה להחזיר טובה למי שעשה לו טובה?
תשובה


שאלה 15
עיין במלכים א, פרק ח', פסוקים י"ד-כ"ה.
א. ציין שני דברים שאמר ה' לדוד אחרי שביקש לבנות את המקדש.
הסבר לשם מה שלמה מזכיר את הדברים האלה בתפילתו, לפי פסוקים כ"ד-כ"ה.
ב. עיין בפסוק כ"ז.
לאיזו בעיה שלמה רומז בפסוק כ"ז? כיצד אפשר ליישב את הבעיה?
תשובה


שאלה 16
עיין במלכים ב, פרק י"ז, פסוקים ז'-כ"ג.
א. לפי קטע זה, מהו החטא העיקרי שגרם לגלות ישראל?
מה עשה ה' (בעבר) כדי למנוע מישראל את עונש הגלות, ומדוע העונש לא ימנע?
ב. בפסוקים כ'-כ"ג מוזכר כי ממלכת ישראל נפרדה מבית דוד.
הסבר במה ההיפרדות של ממלכת ישראל מבית דוד גרמה לגלות ישראל.
תשובה

שאלה 17
עיין בישעיה, פרק א', פסוקים כ"א-כ"ז.
א. "... הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי" (פסוק כ"ד).
את מי מכנה הנביא בשמות צרי ואויבי? ציין שלושה מהמעשים שהם עשו.
ב. מהי ההבטחה הטובה שהנביא מבטיח לישראל?
העתק ביטוי אחד מדברי הנביא כדי לבסס את דבריך.
תשובה

שאלה 18
עיין בישעיה, פרק מ', פסוק י"ב ופסוקים כ"ב-כ"ד.
א. לאיזו מסקנה מכוון הנביא את ישראל בשאלותיו שבפסוק י"ב?
ב. בפסוקים כ"ב-כ"ד הנביא מתאר את האפסות (=אי חשיבות, חולשה) של הגויים.
מה הם שני הדימויים שהנביא מביא כדי לתאר את אפסות הגויים?
תשובה

שאלה 19
עיין בתהלים, מזמור כ"ג.
א. בפסוק ד' מתואר מצב קשה שהמשורר נמצא בו.
מה מרגיש המשורר במצב המתואר בפסוק זה, ועל מה ההרגשה הזו מבוססת?
ב. עיין בפסוקים ה'-ו'.
ציין שני דברים טובים שהמשורר מקווה שיקרו לו.

שאלה 20
עיין בתהלים, מזמור קכ"ו.
א. אפשר לחלק את המזמור הזה לשני חלקים.
ציין את שני החלקים, וכתוב בקיצור את התוכן של כל אחד מהחלקים.
ב. במזמור זה ובישעיה, פרק ב', פסוקים א'-ד' נזכרות אמירות של הגויים בקשר לה' ולעם ישראל.
מהו תוכן האמירה של הגויים בתהלים, ומהו תוכן האמירה של הגויים בישעיה?

מבחר תשובות לדוגמא לשאלון מס' 900401, קיץ תש"ס


תשובה 1
א.
השינוי - "לא תאכלו מכל עץ הגן" (פסוק א'); "לא מות תמותון" (פסוק ד').
הנחש רצה לשכנע את האישה לחטוא ולאכול מעץ הדעת.
ב. המעלות של עץ הדעת:
הפרי טוב לאכילה, יפה ונחמד למראה, וחווה הייתה בטוחה כי הוא יגרום לה להשכיל.
אדם וחווה השתנו בעקבות האכילה היה בזה השבינו שהם עירומים.
השאלה הבאה

תשובה 2
א
. (1) פוטיפר ושר בית הסוהר העריכו את יוסף ונתנו בו אמון.
נתנו ליוסף סמכות לעשות מה שהם צריכים לעשות:
פוטיפר - מינה את יוסף לניהול ביתו.
שר בית הסוהר - מינה את יוסף כאחראי על האסירים.
(2) הם ראו שה' עם יוסף בכל אשר הוא עושה, ושהוא מצליח.
ב. דברי יוסף: "וחטאתי לאלקים" (פסוק ט').
השאלה הבאה

תשובה 3
א.
המצווה בויקרא י"ט - המצווה בעשרת הדברות
המצווה בויקרא י"ט המצווה בעשרת הדיברות
(1) את שבתותי תשמורו שמור את יום השבת לקדשו
(2) אל תפנו אל האלילים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני
(3) ולא תשבעו בשמי לשקר לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא


ב. "לא תעמוד על דם רעך" (פסוק ט"ז). התוספת היא שלא רק שאסור לרצוח, אלא אסור גם להימנע מלהציל אדם המצוי בסכנת מוות.
השאלה הבאה

תשובה 4
א.
המועדים הם: ראש השנה ויום הכיפורים.
בראש השנה - מצוות שופר .
ביום הכיפורים - תענית.
ב. "המקום אשר יבחר ה' ".
ראש השנה ויום הכיפורים אינם נזכרים בדברים, כיוון שאין בהם חובה לעלות "אל המקום אשר יבחר ה' ".
השאלה הבאה

תשובה 12
א.
בפסוקים י"ב-י"ג מתואר מצב טוב של ישראל. ישראל עלולים לחשוב שהטוב בא מכוחם, וישכחו את ה' ואת מצוותיו, ויעבדו עבודה זרה.
ב. העונש הוא שעם ישראל יאבד, העונש בדברים י"א הוא בצורת או גלות.
השאלה הבאה

תשובה 13
א.
1. להקים את האבנים שיקחו מהירדן - כדי לכתוב עליהם את דברי התורה.
2. לבנות מזבח - להקריב עליו קרבנות.
ב. בדברים - איור לכוון עיוור לדרך לא נכונה. התוספת בדברים הקללה למי שיעשה זאת.
השאלה הבאה

תשובה 14
א.
ההבטחה לדוד - אם בניו ישמרו את התורה, שושלת בית דוד תתקיים תמיד.
לשלמה ה' מוסיף שאם ישמור את התורה, ה' יאריך את ימיו.
ב. בציווי לגמול חסד עם צאצאיו של ברזילי הגלעדי שעשה אתו חסד במרד אבשלום.
השאלה הבאה

תשובה 15
א.
1. שהרצון שלו לבנות את בית המקדש חיובי,
2. בכל זאת, לא הוא יבנה את המקדש. בנו שלמה יבנה את הבית.
הסבר: להדגיש שכשם שה' קיים את הבטחותיו לדוד ששלמה יבנה את המקדש, כך יקיים גם את הבטחותיו לדוד על המלוכה.
ב. הבעיה - האם ייתכן שה' באמת יצטמצם ויופיע בקדושתו בבית המקדש,
תשובה - ה' עושה זאת כדי לשמוע את תפילות האדם.
השאלה הבאה

תשובה 16
א.
חטא עבודה זרה ועזיבת ה'.
ה' שלח נביאים לישראל להזהירם, אך ישראל לא שמעו אל הנביאים והמשיכו לחטוא.
ב. בהיפרדות הממלכה, ירבעם רצה לבסס את ממלכתו ולכן הדיח את ישראל מעבודת ה'.
השאלה הבאה

תשובה 17
א.
שרי העם והשופטים מכונים "צרי ואויבי".
המעשים הרעים שלהם: הטיית משפט, רמאות במסחר, לקיחת שוחד, חברי גנבים, התעלמות מהחלשים, רוצחים.
ב. ההבטחה היא שבעתיד יהיו שופטים הגונים.
"ואשיבה שפטיך כבראשנה", "יקרא לך עיר הצדק", "ציון במשפט תפדה".
השאלה הבאה

תשובה 18
א
. ה' חזק שהרי הוא ברא את העולם.
ב. הדימויים לאפסות הגויים:
1. הגויים כ"חגבים".
2. הגויים כמו עץ או קש.
השאלה הבאה            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך