בגרות בתנ"ך לעולים חדשים בבתי ספר דתיים

קיץ תשס"ו 2006, שאלון מספר 900401
2 יח"ל

חלק ראשון - שאלות מקיפות


פרק ראשון

שאלה 1
עיין בבראשית, י"ז, א'-כ"ב.
א. עיין בפסוקים ט"ו-כ'.
בקטע זה ה' אומר פעמיים את הבטחתו לאברהם.
1. מהי ההבטחה?
2. הסבר מדוע ה' היה צריך לומר את הבטחתו פעמיים.
ב. "והקמתי את בריתי אתו לברית עולם" (פסוק י"ט).
על איזו ברית מדובר בפסוק זה?
ציין שני עניינים נוספים שעליהם ה' כורת ברית עם אברהם, לפי פסוקים א'-י"ט.

שאלה 2

עיין בראשית, פרק כ"ח, פסוקים י'-י"ז.
א. עיין בפסוקים י'-י"ג.
מהו החלום שחלם יעקב, ומה הוא מסמל? ענה בקיצור.
ב. עיין בפסוקים י"ג-י"ז.
1. בפסוקים אלה ה' מבטיח ליעקב הבטחות לעתיד הקרוב והבטחות לעתיד הרחוק.
כתוב במילים שלך שתי הבטחות לעתיד הקרוב ושתי הבטחות לעתיד הרחוק.
2. ציין הבטחה אחת ליעקב שה' כבר קיים, לפי המסופר בפרק ל"א.

שאלה 3

ספר ויקרא, פרק כ"ג, פסוקים א'-ל"ז עוסק בעניין המועדים.
א.1. הסבר כיצד הציווי שבפסוק כ"ב קשור לעניין המועדים.
2. בחלק מהמועדים הנזכרים בפרק זה נאמר הציווי לא לעשות "כל מלאכה", ובחלק מהמועדים נאמר הציווי לא לעשות "מלאכת עבודה".
הסבר את ההבדל בין שני הציוויים.
ב. עיין בפסוקים כ"ג-כ"ה.
על איזה מועד מדובר בפסוקים אלה?
מהי המצווה המיוחדת שצריך לקיים במועד זה? בסס את דבריך על לשון הכתוב.

שאלה 4

עיין בדברים, פרק ל', פסוקים א'-י'.
א. 1. לפי המתואר בקטע, באיזה מצב נמצא עם ישראל כאשר הוא בא לחזור בתשובה?
2. ציין שני שינויים לטובה שיקרו לישראל לאחר שיחזרו בתשובה. בסס את דבריך על הכתוב.
ב. בישעיה, פרק א', פסוקים ט"ז-כ', ה' קורא לישראל לחזור בתשובה.
לפי פסוקים אלה, מה הנביא דורש מישראל לעשות כדי שתשובתם תתקבל, ומה אפשר ללמוד מכך על סוג בחטאים שבהם ישראל חטאו.

שאלה 5

עיין במלכים ב, פרק י"ז, פסוקים כ"ד-מ"א.
עיין בפסוקים כ"ד-כ"ח.
א. "ויצו מלך אשור לאמר הליכו שמה אחד מהכהנים..." (פסוק כ"ז).
מה גרם למלך אשור לשלוח אחד מהכוהנים ליושבי שומרון, ומה היה התפקיד של אותו כוהן?
ב. עיין בפסוקים כ"ט-ל"ט.
1. מה הייתה ההתנהגות של יושבי שומרון לפי פסוקים כ"ט-ל"ג?
2. פסוקים ל"ה-ל"ז נאמרים לישראל.
ציין דבר אחד שה' דורש מישראל בפסוקים אלה, ואינו דורש אותו מיושבי שומרון.

שאלה 6

עיין בישעיה, פרק א', פסוקים א'-ט'.
א. עיין בפסוקים ב'-ג'.
על מה הנביא מוכיח את ישראל בפסוקים ב'-ג', ולשם מה הוא מזכיר בדבריו את השור ואת החמור?
ב. עיין בפסוקים ה'-ט'.
בפסוקים אלה רומז ישעיהו על העונשים שיקבל עם ישראל.
צטט מן הכתוב שני ביטויים הרומזים על עונשים שונים, והסבר אותם במילים שלך.


חלק שני - שאלות קצרות

פרק שני - תורה

שאלה 7
עיין בבראשית, פרק ט', פסוקים א'-ז'.
א. עיין בפסוקים א'-ד'.
איזה דבר שהיה אסור באכילה לפני המבול, התיר ה' לנח ולבניו אחרי המבול?
מה בכל זאת אסר ה' על נח לאכול לפי פסוקים אלה?
ב. עיין בפסוק ו'.
1. מהו האיסור שעליו התורה מצווה בפסוק זה, ומהו הנימוק שהתורה נותנת לאיסור זה?
2. מהו העונש שיקבל מי שעובר על איסור זה?

שאלה 8

עיין בבראשית, פרק ל"א, פסוקים א'-ט"ז.
א. בפסוקים אלה יעקב מסביר לרחל וללאה מדוע הוא רוצה לשוב לארץ ישראל.
מה הם שני ההסברים של יעקב? בסס את תשובתך על הכתוב.
ב. כיצד מסבירות רחל ולאה את הסכמתן לשוב לארץ ישראל עם יעקב? הבא שני הסברים.

שאלה 9

עיין בבראשית, פרק נ', פסוקים י"ד-כ"ב.
א. ממה חששו (= פחדו) אחי יוסף לאחר מות יעקב?
כתוב שני דברים שהם עושים בעקבות חשש זה.
ב. באילו דברים יוסף מנסה להרגיע את אחיו?
מתי בעבר אמר יוסף לאחיו דברים דומים? צטט מהכתוב ביטוי אחד להוכחת דבריך.

שאלה 10

עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים ט"ז-י"ח.
א. עיין בפסוק ט"ז.
הסבר את הציווי "לא תעמוד על דם רעך", וכתוב מהו הציווי הדומה לו מעשרת הדיברות.
ב. עיין בפסוק י"ח.
1. הסבר את הציווי "ולא תטר את בני עמך" (תוכל להביא דוגמה קצרה במקום הסבר).
2. מה אפשר ללמוד מהמצוות שהוזכרו בסעיף זה ובסעיף א על מערכת היחסים בין אדם לחברו, הרצויה לפי התורה?

שאלה 11

עיין בדברים, פרק א', פסוקים כ"ג-ל"ו.
א. עיין בפסוקים כ"ו-ל"א.
בפסוקים אלה משה מזכיר את פעולות ה' במצרים ובמדבר למען ישראל.
כנגד איזו טענה של ישראל משה מזכיר את הפעולות האלה, ומה משה רוצה להוכיח לישראל באמצעות הזכרת פעולות אלה?
ב. "ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם" (פסוק ל"ב).
מהו "הדבר הזה" שישראל אינם מאמינים בו, ומהי תגובתם של ישראל כתוצאה מחוסר אמונתם בו?

שאלה 12

עיין בדברים, פרק ה', פסוקים י"ט-כ"ז (בחלק מהוצאות הספרים- פסוקים י"ח-כ"ו).
א. "קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה'..." (פסוק כ"ד).
הסבר את הבקשה של ישראל בפסוק זה, וכתוב מהי הסיבה לבקשה זו.
ב. הסבר את תגובת ה' על הבקשה של ישראל.

שאלה 13

עיין בדברים, פרק כ"ב, פסוקים ח'-י"ב.
בקטע זה נזכרות שתי מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה.
א. כתוב בקיצור כיצד מקיימים את שתי מצוות העשה שבקטע.
ב. 1. כתוב בקיצור מהו האיסור בשתיים ממצוות הלא תעשה שבקטע.
2. עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ט.
ציין מצוות לא תעשה אחת הנזכרת בויקרא ואינה נזכרת בדברים.


פרק שלישי - נביאים וכתובים

שאלה 14
עיין במלכים א, פרק ח', פסוקים י"ב-כ"ח.
א. עיין בפסוקים י"ד-כ"א.
לפי דברי שלמה בקטע זה, מה הייתי התגובה של ה' על רצונו של דוד לבנות את בית ה'?
ב. עיין בפסוקים כ"ב-כ"ח.
בקטע זה שלמה אומר שה' קיים חלק מהבטחותיו לדוד, ומבקש מה' שיקיים הבטחה נוספת שהבטיח לדוד.
מה הן ההבטחות של ה' לדוד שה' כבר קיים, ואיזו הבטחה מבקש שלמה שתתקיים בעתיד?

שאלה 15

עיין במלכים א, פרק י"ב, פסוקים ג'-י"ט.
א. 1. מה ביקשו ישראל מרחבעם כשבאו להמליך אותו עליהם בשכם, ומה הציעו לרחבעם "הילדים אשר גדלו אתו"?
2. איך הכתוב מסביר את הסיבה האמיתית להחלטתו של רחבעם?
ב. כיצד ביטאו ישראל את התנגדותם לרחבעם לפי קטע זה? ציין שני דברים.

שאלה 16

עיין במלכים ב, פרק כ"א, פסוקים א'-י"ד.
א. בקטע זה מוזכרות הבטחות של ה' לדוד ושלמה.
מה הן ההבטחות, ולשם מה הן מוזכרות בפרק זה?
ב. "ונטיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקלת בית אחאב" (פסוק י"ג).
הסבר את הכוונה של הנביא במשל זה.

שאלה 17

עיין בישעיה, פרק ב', פסוקים א'-י'.
א. עיין בפסוק ה'.
אל מי מופנית הקריאה שבפסוק זה, ומהו תוכן הקריאה?
ב. עיין בפסוק י'.
מי קורא את הקריאה שבפסוק זה, ומהו תוכן הקריאה?

שאלה 18

עיין בישעיהו, פרק מ', פסוקים א'-ח'.
א. עיין בפסוקים א'-ב'.
מהו התוכן של דברי הנחמה שהנביא אומר בפסוקים אלה?
ב. - "קול קורא" (פסוק ג').
- " קול אמר קרא" (פסוק ו').
מהו התוכן של כל אחת מקריאות אלה?

שאלה 19

עיין בתהילים, מזמור כ"ג.
מזמור זה מורכב משני משלים.
א. כתוב מהו המשל שבפסוקים א'-ג', והסבר את המשמעות שלו.
ב. מהי המשמעות של המשל שבפסוק ה'?
במה שונה המשמעות של משל זה ממשמעות המשל שבפסוקים א'-ג'?

שאלה 20

עיין בתהילים, מזמור קכ"ו.
א. בפסוקים א'-ג' המשורר מתאר את התגובות שיהיו "בשוב ה' את שיבת ציון".
כתוב שתי תגובות, והסבר מה אפשר ללמוד מהן על המצב של ישראל לפני שה' ישיב את שיבת ציון.
ב. "הזרעים בדמעה ברנה יקצרו" (פסוק ה').
הסבר את המשל ואת הנמשל שבפסוק זה.