אוסף שאלות מתוך בחינות הבגרות לעולים שאלון 900401

בשנים תשנ"ה-תשס"ה, לפי סדר המקרא (2 יח"ל)

התוכן:

בראשית
ויקרא
דברים
מלכים א'
מלכים ב'
ישעיהו
תהילים


בראשית


שאלה 1 (קיץ 1 / תשס"ב)
עיין בבראשית, פרק א', פסוקים כ"ט-ל'.
א. (1) לפי פסוקים אלה, מה היו המאכלים של האדם?
(2) אחרי איזה מאורע שינה ה' את מה שהרשה לאדם לאכול, ומה היה השינוי?
ב. עיין בישעיה, פרק י"א, פסוקים ו'-ח'.
לפי פרשנים אחדים, ישעיהו קובע כי בזמן הגאולה יהיה מצב העולם דומה
לזה שהיה בבריאת העולם.
במה המצב דומה מבחינת האוכל (=המאכלים) של בעלי החיים?
להוכחת דבריך, צטט מישעיה את הביטוי המתאים.

שאלה 2 (קיץ 1 / תשס"ג)
עיין בבראשית, פרק א'.
א. עיין בפסוקים כ"ד-ל"א.
בקטע זה יש הבדלים בין הסיפור על בריאת האדם ובין הסיפור על בריאת בעלי החיים.
ציין שני דברים שבהם נבדל האדם מבעלי החיים. צטט מהתורה את הביטויים המתאימים.
ב. תיאור כל אחד מימי הבריאה בפרק א' מסתיים במילים דומות.
(1) במה שונה הסיום של תיאור היום השני מהסיום של תיאור שאר הימים,
ואיך אפשר להסביר את הסיום של היום השני?
(2) במה שונה הסיום של תיאור היום השישי מהסיום של תיאור שאר הימים,
ואיך אפשר להסביר את הסיום של היום השישי?

שאלה 3 (קיץ תשס"ה)
עיין בבראשית, פרק ב', פסוקים י"ח-כ"ה.
א. (1) במה שונה דרך הבריאה של האדם ואשתו מדרך הבריאה של שאר בעלי החיים?
(היעזר בפרק א', פסוקים כ'-כ"ה).
(2) במה עוד מתבטא ייחודו של האדם, לפי הכתוב בבראשית, פרק א', פסוק כ"ח?
ב. עיין בפסוק כ"ד.
הסבר את הקביעה שבפסוק זה, וכתוב כיצד דרך הבריאה המיוחדת של האדם ואשתו
מסבירה קביעה זו.

שאלה 4 (קיץ תש"ס / שאלה 1)
עיין בבראשית, פרק ג', פסוקים א'-ח'.
א. בפסוקים אלה הנחש מדבר עם האישה. הנחש משנה בדבריו פרטים אחדים מהדברים
שאמר ה' על האכילה מעצי הגן.
ציין פרט אחד מדברי ה' שינה הנחש, והסבר מה רצה הנחש להשיג על-ידי שינוי זה.
ב. ציין שתי מעלות (דברים טובים) של עץ הדעת, שבגללן האישה אכלה מהפרי שלו.
מה היה השינוי אצל אדם וחווה אחרי שאכלו מעץ הדעת, לפי פסוקים א'-ח'?

שאלה 5 (קיץ תשס"ד)
עיין בבראשית, פרק ד', פסוקים א'-י"ב.
א. מה גרם לקנאה של קין בהבל אחיו? בסס את דבריך על הכתוב.
ב. בפסוקים ו'-י"ב ה' פונה אל קין כמה פעמים.
מהי המטרה של פניית ה' אל קין בפסוק ו', ומהי המטרה של הפנייה אליו בפסוק י'?

שאלה 6 (קיץ תשס"א)
עיין בבראשית, פרק ד', פסוקים ט'-ט"ו.
א. לפי קטע זה, נראה שקין שינה את היחס שלו למעשה שעשה להבל.
מה הייתה התגובה של קין כשה' פנה אליו בפעם הראשונה?
מה היה השינוי בתגובה של קין, אחרי שה' פנה אליו בפעם השנייה?
ב. באילו שני עונשים העניש ה' את קין על המעשה שעשה?
הסבר מדוע דברי ה' בפסוק ט"ו מפחיתים את הפחד של קין מפני העונש.

שאלה 7 (קיץ תשנ"ח / 1)
עיין בבראשית, פרק ד', ט'-ט"ו.
א. מדברי קין בקטע, אפשר לראות, שקין שינה את יחסו למעשה שעשה להבל.
מה היתה תגובתו של קין כשה' פנה אליו לראשונה?
איזה שינוי היה ביחסו של קין למעשה שעשה, לאחר שה' פנה אליו בפעם השניה?
ב. מה הם שני העונשים, שנתן ה' לקין על המעשה שעשה?
במה דברי ה', שבפסוק ט"ו, מרגיעים את קין מפני העונשים האלה?

שאלה 8 (תשנ"ח / 7)
על פי התיאור בבראשית פרק ז', המבול התחזק בהדרגה.
עיין בפסוקים י"א-כ"ד.

א. ציין שלושה מהשלבים שהיו בהתחזקות המבול.
ב. למה גרמה התחזקות המבול בכל שלב?

שאלה 9 (תשס"ו / 7)
עיין בבראשית, פרק ט', פסוקים א'-ז'.
א. איזה דבר, שהיה אסור באכילה לפני המבול, הרשה ה' לנוח ולבניו לאכול לאחר המבול? צטט מן הקטע את המילים המתאימות.
ב. ציין שני איסורים שמוטלים על נוח ובניו בקטע זה.

10 (תשס"ב / 10)
עיין בבראשית, פרק ט', פסוקים ח'-כ"ז.
א. עיין בפסוקים ח'-י"ז.
"וַאֲנִי [...]מֵקִים אֶת בְּרִיתִי אִתְּכֶם [...]" (פסוק ט').
לפי קטע זה, מהי הברית שה' מקים, ומהו האות שנתן ה' כסימן לקיום ברית זו?
ב. עיין בפסוקים כ'-כ"ז.
"וַיאמֶר בָּרוּךְ ה' אֱלוקֵי שֵׁם [...] יַפְתְּ אֱלקִים לְיֶפֶת [...]" (פסוקים כ"ו-כ"ז).
(1) מדוע בירך נח את שם ויפת?
(2) מהי הברכה שבירך נח את שם?

שאלה 11 (תשנ"ה / 1)
וַיַרְא אֱלוקִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵה טוב מְאוד" (בראשית א', ל"א).
א. הסבר, מדוע בכל-זאת החליט ה', מאוחר יותר, למחות את האדם מעל פני האדמה. בסס את תשובתך על לשון הכתוב.
ב. ציין שני צוויים (=חוקים) אשר ניתנו לנוח ולבניו לאחר המבול. ענה לאחר עיון בפרק ט'.

שאלה 12 (קיץ תשנ"ט / 1)
הבטחות רבות הבטיח ה' לאברהם.
א. עיין בבראשית, פרק י"ב, פסוקים ב'-ג', ובפרק כ"ב, פסוקים י"ז-י"ח.
ציין שני דברים שה' מבטיח לאברהם בפרק י"ב וגם בפרק כ"ב, ודבר אחד
שה' מבטיח לו רק בפרק כ"ב.
ב. מה מבטיח ה' לאברהם בפרק י"ב, ז', ומה מוסיפה ההבטחה בעניין זה בפרק ט"ו, י"ח-כ"א?

שאלה 13 (קיץ תשס"ב / 8)
עיין בבראשית, פרק ט', פסוקים א'-ז'.
א. עיין בבראשית, פרק י"ב, פסוקים א'-ט'.
בפסוקים ז'-ח' נזכר פעמיים שאברהם בנה מזבח.
מה הביא את אברהם לבנות את המזבח בכל אחד מהמקומות?
ב. עיין בפסוקים א'-ד'.
(1) הסבר מה הן ההבטחות של ה' לאברהם בפסוק ג'.
(2) בעקבות מה הבטיח ה' לאברהם הבטחות אלה?

שאלה 14 (תשנ"ה / 2)
פעמים רבות מבטיח ה' לאברהם את הארץ.
א. עיין בפסוקים הבאים מספר בראשית: פרק י"ב, ז': פרק ט"ו, י"ח-כ"א.
מה מוסיפה ההבטחה בפרק ט"ו על ההבטחה הנזכרת בפרק י"ב.
ב. ציין מקום נוסף שבו מבטיח ה' את הארץ לאברהם.
מה מוסיף ה' בהבטחה זו?

שאלה 15 (קיץ תשס"ה)
עיין בבראשית, פרק ט"ו, פסוקים א'-ו'.
א. "אַל תִּירָא אַבְרָם" (פסוק א').
(1) הסבר את הסיבה ליראתו של אברהם.
(2) עיין בפסוק ג'.
הסבר את הטענה של אברהם בפסוק זה.
כנגד איזו הבטחה של ה' לאברהם (בפסוק א'), אברהם אומר את דבריו?
ב. "וַיַחְשְׁבֶהָ לו צְדָקָה" (פסוק ו').
מי חשב למי "צדקה"? באר מהי אותה "צדקה".

שאלה 16 (קיץ תשס"א)
עיין בבראשית, פרק ט"ו.
א. עיין בפסוקים ב'-ח'.
ציין שני דברים שה' מבטיח לאברהם בפסוקים אלה.
על איזה מהדברים אברהם מבקש מה' אות (=סימן) לכך שההבטחה תתקיים?
ב. עיין בפסוקים י"ב-ט"ז.
איזה אירוע שיקרה בעתיד נרמז לאברהם בפסוקים אלה?
ציין שני דברים טובים שמובטחים לאברהם בפסוקים אלה.

שאלה 17 (קיץ תשס"ג / 7)
עיין בבראשית, פרק ט"ו, פסוקים י"ב-כ"א.
א. עיין בפסוקים י"ב-ט"ז ובפסוקים י"ז-כ"א.
מה מוסיף התיאור בפסוק י"ז על התיאור שבפסוק י"ב?
ב. מה הן ההבטחות הניתנות לאברהם בפסוקים "ב-ט"ז, ומה הן ההבטחות
הניתנות לו בפסוקים י"ז-כ"א?

שאלה 18 (תשנ"ה 8)
"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו".
א. ציין שלשה נסיונות שבהם נתנסה אברהם.
ב. הסבר שניים מהנסיונות שהזכרת.

שאלה 19 (קיץ תשס"ה / 2)
עיין בבראשית, פרק י"ח, פסוקים א'-י"ד.
א. עיין בפסוקים א'-ח'.
(1) כתוב אל מי פונה אברהם בפסוק ג', והסבר את בקשתו.
(2) על אברהם נאמר ש"אמר מעט ועשה הרבה".
כיצד באה לידי ביטוי קביעה זו בפסוקים אלה?
ב. עיין בפסוקים י"ב-י"ד.
בפסוקים אלה דברי שרה מוזכרים פעמיים.
מהו השינוי בין דבריה הנזכרים בפעם השנייה ובין דבריה הנזכרים בפעם הראשונה?
כיצד אפשר להסביר שינוי זה?

שאלה 20 (קיץ תשס"א)
א. עיין בבראשית, פרק י"ח, פסוקים י"ז-י"ח, ובבראשית, פרק כ"ח, פסוקים י"ג-ט"ו.
לאברהם נאמר: "וְאַבְרָהָם הָיו יִהְיֶה לְגוי גָּדול... וְנִבְרְכוּ בּו כָל גויֵי הָאָרֶץ" (פרק י"ח).
וליעקב נאמר: "והיה זרעך כעפר הארץ... ונברכו בך כל משפחות האדמה..." (פרק כ"ח).
לשם מה נאמרים הדברים לאברהם, ולשם מה נאמרים הדברים ליעקב?
ב. עיין בפרק י"ח, פסוקים י"ח-י"ט.
מהו ההסבר שנותנת התורה לכך שמובטחים לאברהם דברים טובים?

שאלה 21 (תשנ"ה / 9)
עיין בבראשית, פרקים י"ח-י"ט.
א. הוכח מן המסופר בפרקים אלה שהשפעתו הטובה של אברהם על לוט,
נמשכה גם לאחר שנפרדו.
ב. האם הצליח לוט להשפיע לטובה על כל בני משפחתו?
נמק את תשובתך.

שאלה 22 (תש"ס / 7)
בבראשית, פרקים י"ח-י"ט מסופר על הכנסת האורחים של אברהם ושל לוט.
א. כתוב שני דברים שבהם הכנסת האורחים של לוט דומה להכנסת האורחים של אברהם.
ב. מה ההסבר שהתורה נותנת לכך שה' הציל את לוט מסדום?
בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 23 (קיץ תשס"ד)
עיין בבראשית, פרק כ"א, פסוקים ט'-י"ג.
א. מה הייתה עמדתה (= דעתה) של שרה בעניין הגר, וכיצד היא מנמקת את עמדתה?
ב. עיין בפסוקים י"ב-יג".
המפרשים כותבים: "'כִּי בְּיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע' - כי מה שאמרתי 'לך ולזרעך' (לעיל פרק י"ז, פסוק ח'). לא אמרתי אלא על יצחק. כי הוא הזרע המיוחד לך".
לפי המפרשים, כיצד הבין אברהם את המילים "לך ולזרעך" בהבטחה שהובטחה לו קודם, וכיצד ה' מסביר אלו עכשיו את כוונתו?

שאלה 24 (תשנ"ח / 8)
עיין בבראשית, פרק כ"א, פסוקים ח'-י"ג.
א. מדוע ביקשה שרה מאברהם לגרש את הגר ואת ישמעאל?
ב. מה היה יחסו של אברהם לישמעאל? הבא הוכחה אחת מהקטע שלנו והוכחה אחת
מהמסופר בפרק י"ז.

שאלה 25 (קיץ תשס"ג / 8)
עיין בבראשית, פרק כ"ב, פסוקים א'-י"ט.
א. בפרשת העקדה מלאך ה' קורא אל אברהם פעמיים.
מה הייתה המטרה של המלאך בקריאה הראשונה ומה הייתה המטרה שלו בקריאה השנייה?
ב. "כִּי עַתָּה יָדַעתִּי כִּי יְרֵא אֱלקִים אַתָּה" (פסוק י"ב).
הסבר מה מיוחד בניסיון העקדה, שדווקא אחריו נאמר לאברהם: "כי עתה ידעתי...".

שאלה 26 (קיץ תשנ"ט)
עיין בבראשית, פרק כ"ה, פסוקים כ"ט-ל"ד.
א. מה היה היחס של עשו לבכורה, וכיצד הוא מסביר את ההסכמה שלו למכור אותה?
בסס את דבריך על הפסוקים.
ב. מה היה היחס של יעקב לעשו? בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 27 (קיץ תשס"ד / 8)
עיין בבראשית, פרק כ"ז, פסוקים כ"ח-מ'.
א. עיין בפסוקים ל"ו-ל"ח.
(1) כיצד יצחק מסביר לעשו שאינו יכול לברך אותו?
(2) באיזו טענה עשו משכנע את אביו לברך אותו בכל זאת? צטט את לשון הכתוב.
ב. במה דומה הברכה שבירך יצחק את עשו (פסוקים ל"ט-מ') לברכה שהתכוון לברך
אותו בתחילה (פסוקים כ"ח-כ"ט)?
במה היא שונה ממנה? (ציין שני הבדלים).

שאלה 28 (קיץ תשס"ג / 9)
עיין בבראשית, פרק כ"ח, פסוקים י"ב-כ"א.
א. "וַיאמֶר אָכֵן יֵשׁ ה' בַּמָקום הַזֶה... וַיִירא וַיאמַר..." (פסוקים ט"ז-י"ז).
מה הביא את יעקב לקבוע כי "וַיאמֶר אָכֵן יֵשׁ ה' בַּמָקום הַזֶה",
ומה הייתה הסיבה ליראתו?
ב. מה נדר יעקב לעשות, ומה היו התנאים שקבע לקיום הנדר?

שאלה 29 (קיץ תשס"א)
עיין בבראשית, פרק ל"א, פסוקים כ"ו-ל"ה.
בקטע זה לבן טוען נגד יעקב שתי טענות עיקריות.
א. על איזו התנהגות של יעקב לבן טוען: "עַתָּה הִסְכַּלְתָּ עֲשׂו" (פסוק כ"ח), ומהי הטענה הנוספת של לבן נגד יעקב בהמשך דבריו?
ב. מהי תשובת יעקב על כל אחת מהטענות של לבן?

שאלה 30 (תשנ"ח / 9)
עיין בבראשית, פרק ל"א.
א. לבן מאשים את יעקב "וַתְנַהֵג אֶת בְּנותַי כִּשְׁבוּיות חָרֶב" (פסוק כ"ו).
הסבר את משמעות האשמה זו והוכח מתוך הפרק, שדברי לבן אינם נכונים.
ב. במה מאשימות רחל ולאה את אביהן?

שאלה 31 (תשנ"ה / 10)
עיין בבראשית, פרק ל"ב.
א. "כִּי אָמַר אֲכַפְּרָה פָנָיו... אוּלַי יִשָּׂא פָנַי" (פסוק כ').
על מה מרגיש יעקב צורך ל"כפר"?
ב. מה הן שלש ההכנות שעשה יעקב לקראת הפגישה שלו עם עשו?

שאלה 32 (קיץ 9 / תשס"ב)
עיין בבראשית, פרק ל"ב, (תחילת פרשת "וישלח"), פסוקים ג'-כ"א (במהדורות אחדות: פסוקים ד'-כ"ב).
א. עיין בפסוקים ג'-י"ב (במהדורות אחדות: ד'-י"ג).
מה היו ההכנות של יעקב לקראת הפגישה עם עשו לאחר דברי המלאכים, ואיך יעקב מסביר
את ההכנות האלה?
ב. עיין בפסוקים י"ג-כ"א (במהדורות אחדות: י"ד-כ"ב).
צטט מהכתוב את דברי יעקב שבהם הוא מסביר מדוע הוא שולח מלאכים פעם נוספת.

שאלה 33 (תש"ס / 8)
עיין בבראשית, פרק ל"ז, פסוקים א'-כ"ד.
א. ציין שתי סיבות שבגללן שנאו האחים את יוסף.
ב. עיין בפסוקים י"ז-כ"ד.
מה רצו האחים לעשות עם יוסף, ומה הציע להם ראובן?

שאלה 34 (תשנ"ה / 7)
עיין בבראשית, פרק ל"ז.
א. ציין שתי סיבות לשנאה של האחים כלפי יוסף.
ב. מה ההבדל בין הצעת ראובן (פסוק כ"ב) לבית הצעתו של יהודה (פסוק כ"ו) בקשר ליוסף.

שאלה 35 (קיץ תשס"ד)
עיין בבראשית, פרק ל"ז, פסוקים י"ח'-כ"ט.
בקטע זה נזכרות שלוש הצעות מה לעשות עם יוסף: הצעת האחים, הצעת ראובן, הצעת יהודה.
א. (1) מה קיבלו האחים מההצעה של ראובן?
(2) הכתוב אומר שהכוונה של ראובן בהצעתו הייתה
"לְמַעַן הַצִּיל אותו [את יוסף] מִיָדָם לַהֲשִׁיבו אֶל אָבִיו".
הבא הוכחה אחת שמראה שבאמת זו הייתה הכוונה של ראובן.
ב. בפסוקים כ"ו-כ"ז יהודה מעלה את הצעתו.
במה הצעתו של יהודה משפרת (=משנה לטובה) את ההצעה של ראובן?

שאלה 36 (קיץ תשס"ה)
בכמה מקומות בספר בראשית התורה מספרת על מכירת יוסף.
א. עיין בפרק ל"ז, פסוקים י'-כ"ח.
לפי המסופר בקטע זה, מהי הסיבה לרצון של האחים לפגוע ביוסף?
בסס את דבריך על לשון הכתוב.
ב. (1) עיין בבראשית, פרק מ"ה, פסוקים ד'-ט'.
כיצד יוסף מסביר לאחיו את הסיבה למה שקרה לו?
(2) האם האחים קיבלו את ההסבר של יוסף, לפי המסופר בפרק נ', פסוקים ט"ו-כ"א?
הוכח את תשובתך.

שאלה 37 (קיץ תשס"ה)
עיין בבראשית, פרק ל"ט.
א. עיין בפסוקים י"א-י"ב ובפסוקים ט"ז-י"ח.
האם אשת פוטיפר סיפרה לבעלה את האמת בנוגע למה שקרה עם יוסף?
הוכח את תשובתך מהכתוב.
ב. עיין בפסוקים כ'-כ"ג.
מה בהתנהגות של שר בית הסוהר מלמד על יחסו ליוסף, וכיצד התורה מסבירה
את הסיבה ליחס זה?

שאלה 38 (תש"ס / 2)
עיין בבראשית, פרק ל"ט.
א. בפרק זה מתואר היחס של פוטיפר והיחס של שר בית הסוהר אל יוסף.
(1) מה משותף ליחס של פוטיפר וליחס של שר בית הסוהר אל יוסף?
מה בהתנהגות של כל אחד מהם מראה על יחס זה?
(2) כיצד מסבירה התורה את הסיבה ליחס הזה?
ב. כיצד אפשר להוכיח מדברי יוסף לאשת פוטיפר שיוסף היה מאמין גדול בה'?

שאלה 39 (קיץ תשס"ה)
א. עיין בבראשית, פרק מ"ב, פסוקים כ"ה-כ"ח.
"וַיֶחֶרְדוּ אִישׁ אֶל-אָחִיו לֵאמר מַה-זאת עָשָׂה אֱלקִים לָנוּ" (פסוק כ"ח).
ממה פחדו האחים? היעזר במסופר בפרק מ"ג, פסוק י"ח.
ב. עיין בבראשית, פרק מ"ג, פסוקים י"ט-כ"ב.
בדברי האחים לאיש הממונה על בית יוסף, הם משמיטים (=אינם מזכירים) פרטים רבים ממה שקרה בפגישה הראשונה שלהם עם יוסף (פרק מ"ב, פסוקים ו'-כ').
ציין שני פרטים שהאחים משמיטים, והסבר מדוע האחים משמיטים אותם.

שאלה 40 (קיץ תשס"ג / 2)
עיין בבראשית, פרק מ"ב, פסוקים ג'-כ"ג.
א. עיין בפסוקים ג'-כ'. (ב)
הבא שלש דוגמאות להתנהגות הקשה של יוסף אל אחיו.
(2) לפי פסוקים אלה, כיצד יוסף מסביר לאחיו את השינוי לטובה בהתנהגותו אליהם?
בתשובתך צטט את לשון התורה.
ב. כיצד האחים של יוסף מסבירים לעצמם את ההתנהגות הקשה של יוסף אליהם?
בסס את תשובתך על לשון התורה.

שאלה 41 (קיץ תשס"א)
א. חכמינו מלמדים שכאשר אדם נמצא בצרה, כדאי לו לחשוב על המעשים הרעים
שלו ולחזור בתשובה.
ציין שני מקרים בסיפורי יוסף ואחיו, שבהם התנהגו האחים לפי דברים אלה של חז"ל.
ב. עיין בבראשית, פרק מ"ד, פסוקים ו'-י'.
בפסוקים אלה מסופר על הצעות שונות בנוגע למה שיקרה לאחים,
אם הגביע של יוסף יימצא אצלם. מה הציעו האחים של יוסף, ומה הציע השליח של יוסף?

שאלה 42 (קיץ תשס"ד)
עיין בבראשית, פרק מ"ד, פסוקים ט"ז-ל"א.
א. "וַיאמר חֲלִילָה לִי מֵעֲשׂות זאת" (פסוק י"ז).
על איזו הצעה של יהודה יוסף מדבר בפסוק זה, ומדוע לא הסכים יוסף להצעה זאת?
ב. לפי דברי יהודה בפסוקים אלה, מדוע הוא לא הסכים לדרישה של יוסף?

שאלה 43 (קיץ תשנ"ט)
עיין בבראשית, פרק מ"ד, פסוקים י"ד-ל"ד.
בקטע זה יהודה מדבר עם יוסף פעמיים.
א. מה מציע יהודה ליוסף בפעם הראשונה (פסוקים י"ד-י"ז), ומה הוא מציע לו
בפעם השנייה (פסוקים ל'-ל"ד)?
ב. מה הייתה תשובת יוסף להצעה הראשונה של יהודה, וכיצד יהודה מסביר שאינו יכול
להסכים עם תשובה זאת?

שאלה 45 (תשנ"ח / 2)
עיין בבראשית, פרק נ', פסוקים ט"ו-כ"א.
א. ממה חששו (=פחדו) האחים לאחר מות יעקב?
ציין שתי דרכים שבהן השתמשו האחים כדי לבטל את החשש הזה?
ב. עיין בפסוק כ'.
הסבר כיצד דברי יוסף בפסוק זה יכולים להרגיע את החשש של האחים?ויקרא


שאלה 1 (קיץ תשס"ג / 3)
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוק ג'.
א. "אִישׁ אִמּו וְאָבִיו תִּירָאוּ".
צטט מעשרת הדיברות את המצווה המקבילה למצווה זו.
הסבר את ההבדל בין תוכן המצווה בויקרא ובין תוכן המצווה בעשרת הדיברות.
ב. (1) "וְאֶת-שַׁבְּתתַי תִּשְׁמרוּ."
איזו הלכה לומדים מכך שמצות השבת כתובה מיד אחרי המצווה "אִישׁ אִמּו וְאָבִיו תִּירָאוּ"?
(2) עיין בפסוק ל' (בפרק י"ט).
איך מקיימים את המצווה "וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ"?

שאלה 2 (קיץ תשס"ה / 10)
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ד.
א. (1) הסבר את הציווי "וְלִפְנֵי עִוֵּר, לא תִתֵּן מִכְשׁל".
(2) הסבר מדוע התורה מזכירה דווקא את קללת החירש.
ב. מדוע התורה מוסיפה כאן "וְיָרֵאתָ מֵּאֱלהֶיךָ "?

שאלה 3 (קיץ תשס"ד / 3)
א. עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ו.
בפסוק זה יש ציוויים לשופט בישראל.
באר את שני הציוויים: "לא-תִשָּׂא פְנֵי-דָל ", "וְלא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדול".
ב. עיין בדברים, פרק א', פסוקים ט"ז-י"ז.
גם בפסוקים אלה יש ציוויים לשופט בישראל.
(1) באר את הציווי "לא תָגוּרוּ מִפְּנֵי-אִישׁ".
(2) הסבר לשם מה התורה מזכירה "כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלקִים הוּא".

שאלה 4 (קיץ תשס"ד / 10)
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים י"ז-י"ח.
בפסוקים אלה מופיעות מצוות "עשה" ומצוות "לא תעשה".
א. (1) צטט את שתי מצוות ה"עשה" שבפסוקים אלה.
(2) הסבר במילים שלך את מצות ה"עשה" שבפסוק י"ז.
ב. בפסוק י"ח יש שתי מצוות "לא תעשה".
הסבר כל אחת מהן במילים שלך (אפשר להביא דוגמה קצרה במקום הסבר).

שאלה 5 (קיץ תשס"א / 10)
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים כ"ג-כ"ח.
א. מה מצווה התורה לגבי פרות העץ בשלוש השנים הראשונות אחרי שנטעו אותו,
ומה צריך לעשות עם הפרות בשנה הרביעית.
ב. הסבר את שני הציוויים הנזכרים בפסוק כ"ח.

שאלה 6 (קיץ תשס"ה / 3)
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים ל"ג-ל"ז.
א. בקטע זה מוזכר פעמיים שישראל היו בארץ מצרים.
(1) עיין בפסוק ל"ד.
מה באה התורה להסביר על ידי איזכור זה, ומהו ההסבר?
(2) עיין בפסוק ל"ו.
מה באה התורה להסביר על ידי איזכור זה, ומהו ההסבר?
ב. "לא-תַעֲשׂוּ עָוֶל, בַּמִּשְׁפָּט" (פסוק ל"ה).
ציווי דומה נאמר בפרקנו גם בפסוק ט"ו.
על איזה "משפט" מדבר פסוק ט"ו, ואל מי מופנה הציווי בפסוק זה?
על איזה "משפט" מדבר פסוק ל"ה, ואל מי מופנה הציווי בפסוק זה?
נמק את תשובותיך.

שאלה 7 (קיץ תשס"א / 3)
עיין בויקרא, פרק כ"ג.
א. בחלק מהמועדים הנזכרים בפרק זה נאמר הציווי לא לעשות "כָּל-מְלָאכָה", ובחלק מהמועדים נאמר הציווי לא לעשות " מְלֶאכֶת עֲבודָה".
במה שונה הציווי לא לעשות "כָּל-מְלָאכָה" מהציווי לא לעשות "מְלֶאכֶת עֲבודָה"?
ב. עיין בפסוק כ"ב.
מה הן שתי המצוות הנזכרות בפסוק זה, וכיצד צריך לקיים כל אחת מהן?

שאלה 8 (קיץ תשס"ד / 11)
עיין בויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ט'-ט"ז.
א. המילה "שבת" מופיעה במקרא במשמעויות שונה: יום השבת; יום טוב; שבוע; שנה.
כתוב את המשמעות של המילה "שבת" בכל אחד מהפסוקים האלה:
(1) "מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ, הַכּהֵן" (פסוק י"א).
(2) "שֶׁבַע שַׁבָּתות, תְּמִימת תִּהְיֶינָה" (פסוק ט"ו).
ב. עיין בפסוקים י"א-י"ד.
"עַד הֲבִיאֲכֶם, אֶת-קָרְבַּן אֱלקֵיכֶם" (פסוק י"ד).
על איזה קרבן הכתוב מדבר, ומתי מקריבים אותו?

שאלה 9 (קיץ תשס"ה / 10)
עיין בויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ט"ו-כ"ב.
א. "מִיּום הֲבִיאֲכֶם אֶת-עמֶר הַתְּנוּפָה" (פסוק ט"ו).
מהו ה"עומר" שעליו מדובר בפסוק זה, לאן מביאים אותו, ומתי מביאים אותו?
ב. "וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַה'" (פסוק ט"ז).
(1) מתי מקריבים "מִנְחָה חֲדָשָׁה לַה'"?
(2) עיין בקטע כולו, וציין מצווה נוספת (מלבד ענייני הקורבנות) הנהוגה באותו יום.

שאלה 10 (קיץ תשס"ב / 3)
בכמה מקומות בספר ויקרא התורה עוסקת במתנות עניים.
א. עיין בויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ט"ו-כ"ב.
(1) הסבר את שתי המצוות בעניין מתנות עניים, הנזכרות בפסוק כ"ב.
(2) מה הקשר בין מצוות אלה ובין המועד שעליו מדובר בפרק כ"ג, בפסוקים ט"ו-כ"א.
ב. עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים ט'-י'.
הסבר את שתי המצוות הנוספות העוסקות במתנות עניים.

שאלה 11 (קיץ תשס"ג / 10)
עיין בויקרא, פרק כ"ג, פסוקים כ"ג-ל"ב.
א. עיין בפסוקים כ"ג-כ"ה.
(1) איזה חג מתואר בקטע זה?
(2) צטט מלשון התורה את המצווה המיוחדת לחג זה, וכתוב במילים שלך מהי מצווה זו.
ב. עיין בפסוקים כ"ו-ל"ב.
מה ההבדל בין האיסור לעשות מלאכה בחג הנזכר בקטע זה, ובין האיסור לעשות מלאכה בחג שציינת בסעיף א' (פסוקים כ"ג-כ"ה)? בסס את תשובתך על לשון התורה.

שאלה 12 (קיץ תשנ"ט / 3)
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים י"ז-י"ח.
א. ציין שלוש מצוות, שנזכרות בפסוקים אלה ומקיימים אותן בלב.
הסבר בלשונך או תן דוגמה לשתי מצוות "לא תעשה" שמופיעות בפסוק י"ח.
(כתוב שורה אחת לכל מצווה).
ב. עיין בבראשית, פרק ל"ז, פסוקים א'-י"א.
על איזה מהאיסורים הנזכרים בויקרא (פרק י"ט, פסוקים י"ז-י"ח) עברו אחי יוסף.
ציין שני דברים שגרמו לאחים לעבור על האיסור הזה.

שאלה 13 (קיץ תשנ"ט / 9)
עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים ל"ג-ל"ז.
א. בקטע זה כתוב פעמיים שישראל היו בארץ מצרים.
מדוע עניין זה נזכר בכל אחת מהפעמים?
ב. אפשר לבאר את האיסור הנזכר בפסוק ל"ג בשתי דרכים.
באר בקצרה את הפסוק על פי כל אחת משתי הדרכים.

שאלה 14 (קיץ תשנ"ח / 12)
עיין בויקרא, פרק כ"ג.
א. במה שונה האיסור לעשות מלאכה בשבת וביום הכיפורים מהאיסור לעשות מלאכה במועדים האחרים?
ב. בפסוק י"א ובפסוק כ', נאמר: "וְהֵנִיף..."
באיזה תאריך נעשית כל תנופה? מה מותר לאכול לאחר הנפת העומר?

שאלה 15 (קיץ תשנ"ט / 10)
עיין בויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ט"ו-כ"א.
א. "וּקְרָאתֶם בְּעֶצֶם הַיּום הַזֶּה מִקְרָא-קדֶשׁ..." (פסוק כ"א).
על איזה חג התורה מדברת בפסוק זה?
במה שונה האיסור לעשות מלאכה ביום זה מהאיסור לעשות מלאכה בשבת?
ב. "וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה לה'" (פסוק ט"ז).
מדוע מנחה זו נקראת "מנחה חדשה"?דברים


שאלה 1 (קיץ תשס"ג / 11)
עיין בדברים, פרק א', פסוקים ו'-ח' ופסוקים י"ט-מ'.
א. משה מצווה את ישראל "פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם..." (פסוק ז'); "בּואוּ וּרְשׁוּ אֶת-הָאָרֶץ..." (פסוק ח').
(1) איזה מהציוויים האלה קיימו ישראל, לפי פסוקים י"ט-מ'?
(2) מדוע לא קיימו ישראל את הציווי האחר? ענה בקיצור.
ב. לפי המסופר בסוף הקטע, מה היה החשש (הפחד) של ישראל שיקרה לבנים שלהם,
ומה הבטיח להם ה' בקשר לכך?

שאלה 2 (קיץ תשס"ב / 4)
עיין בדברים, פרק א', פסוקים י"ב-י"ז.
א. (1) מה היו צריכות להיות התכונות של האנשים שמשה רצה למנות לשופטים על ישראל?
(2) מה היה התפקיד של משה בתחום המשפט לאחר מינוי השופטים?
ב. עיין בדברים, פרק י"ז, פסוקים ח'-י"א.
(1) מה היה התפקיד של בית-הדין הנזכר בקטע זה?
(2) באיזה מקום ישב בית-הדין הזה?

שאלה 3 (קיץ תשס"א / 11)
עיין בדברים, פרק א'.
א. עיין בפסוקים כ"ב-מ"א.
"... וַתּאמְרוּ אֵלַי, חָטָאנוּ לַה'--אֲנַחְנוּ נַעֲלֶה וְנִלְחַמְנוּ כְּכל אֲשֶׁר-צִוָּנוּ ה'..." (פסוק מ"א).
על איזה דבר שהאשים משה את בני ישראל הם אומרים: " חָטָאנוּ לַה'"?
ב. "... וַתּאמְרוּ, בְּשִׂנְאַת ה' אתָנוּ, הוצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (פסוק כ"ז).
אילו דברים של המרגלים הביאו את ישראל לומר את הדברים האלה?

שאלה 4 (קיץ תשס"ב / 11)
עיין בדברים, פרק ה', פסוקים ז'-י'.
א. מה הם שני הסוגים של האיסורים הנזכרים בפסוקים ח'-י'?
ב. " פּקֵד עֲון אָבות עַל-בָּנִים " (פסוק ט'),
" וְעשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים" (פסוק י').
באיזה תנאי מתקיימת כל אחת מן ההבטחות האלה?

שאלה 5 (קיץ תשס"א / 4)
עיין בדברים, פרק ו', פסוקים ד'-ט' ובדברים פרק י"א, פסוקים י"ג-כ"א.
בקטעים אלה מופיעות הפרשה הראשונה והפרשה השנייה של קריאת שמע.
א. ציין שני דברים שמוסיפה הפרשה השנייה על הפרשה הראשונה.
בסס את דבריך על הכתוב.
ב.
"...בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" (פרק ו', פסוק ז').
איזה רעיון התורה רוצה ללמד על-ידי המצבים המתוארים בפסוק זה?
כיצד רעיון זה בא לידי ביטוי בדברי המשורר בתהילים, מזמור א'?

שאלה 6 (קיץ תשס"ו / 4)
עיין בדברים, פרק ה', פסוקים ו'-י"ח.
א. (1) כתוב שלוש מצוות שבין אדם לחברו, הנזכרות בעשרת הדיברות.
(2) עיין בויקרא, פרק י"ט.
צטט מפרק זה את המצוות המתאימות לשתיים מן המצוות שבעשרת הדיברות.
ב. יציאת מצרים נזכרת פעמיים בעשרת הדיברות.
לשם מה היא נזכרת בכל אחד משני הדיברות?

שאלה 7 (קיץ תשנ"ה / 13)
עיין בדברים, פרק ו', פסוקים ד'-ט'.
א. כתוב ארבע מצוות המופיעות בקטע זה.
ב. ציין שני הבדלים בין קטע זה לבין פרשת "והיה אם שמוע".

שאלה 8 (קיץ תשס"ה / 4)
משה רבינו מזהיר את עם ישראל מפני סכנות העלולות (=היכולות) להובילם לירידה רוחנית בזמן כניסתם לארץ.
א. עיין בספר דברים, פרק ו', פסוקים י'-ט"ו; פרק ח', פסוקים י"א-י"ח.
מהי הסכנה המשותפת אשר מפניה מזהירה התורה בשני המקומות.
ב. כיצד יוכל העם להימנע מסכנה זו לפי הכתוב בפרק ח'?

שאלה 9 (קיץ תשס"ד / 12)
עיין בדברים, פרק ו', פסוקים כ'-כ"ה.
א. הסבר במילים שלך את השאלה של הבן בפסוק כ', ואת התשובה לשאלת הבן בפסוק כ"ד.
ב. עיין בפסוקים כ"א-כ"ג.
(1) מדוע התורה מזכירה בקטע זה שה' הוציא את ישראל ממצרים?
(2) מה הייתה המטרה של ה' בהוציאו את ישראל ממצרים, לפי קטע זה?

שאלה 10 (קיץ תשנ"ח / 14)
עיין בדברים, פרק ז', פסוקים א'-י"א.
א. הסבר שלוש מצוות לא תעשה הקשורות ליחסים של ישראל עם הגויים בארץ ישראל.
ב. ציין שתי סיבות ליחסו המיוחד של ה' לישראל לפי פסוקים ז'-ח'.

שאלה 11 (קיץ תשס"ה / 4)
א. עיין בדברים, פרק ו', פסוקים י'-ט"ו.
" הִשָּׁמֶר לְךָ, פֶּן-תִּשְׁכַּח אֶת-ה'" (פסוק י"ב).
(1) לפי הקטע, מה יכול לגרום לישראל לשכוח את ה'?
(2) מה יכולה להיות התוצאה השלילית של שכחת ה', לפי פסוקים י"ב-י"ד?
ב. עיין בדברים, פרק ח', פסוקים י"א-ט"ו.
גם בקטע זה מוזכר החשש שישראל ישכחו את ה' (פסוק י"ד).
(1) לפי הקטע, מה עלול לגרום למצב של שכחת ה'?
(2) לשם מה התורה מזכירה את העובדות שבפסוק ט"ו?

שאלה 12 (קיץ תשס"ג / 12)
עיין בדברים, פרק ח', פסוקים י"א-כ'.
א. " וְרָם, לְבָבֶךָ" (פסוק י"ד).
לפי הקטע, מה עלול לגרום למצב של "וְרָם, לְבָבֶךָ", ומה עלולה להיות התוצאה השלילית של מצב זה?
ב. (1) כתוב שתיים מהטובות שעשה ה' לישראל, לפי קטע זה.
(2) לשם מה התורה מזכירה את הטובות שעשה ה' לישראל?

שאלה 13 (קיץ תשנ"ט / 11)
עיין בדברים, פרק ח', פסוקים י"א-י"ח.
א. " וְאָמַרְתָּ, בִּלְבָבֶךָ: כּחִי וְעצֶם יָדִי, עָשָׂה לִי אֶת-הַחַיִל הַזֶּה" (פסוק י"ז).
מה יכול להביא את האדם לחשוב כך?
בסס את תשובתך על שני ביטויים מהכתוב.
ב. ציין שתי טובות, שעשה ה' לישראל במדבר, המופיעות בקטע זה.
כתוב לשם מה התורה מזכירה אותן בקטע זה.

שאלה 14 (קיץ תשנ"ח / 3)
עיין בדברים, פרק י"א, פסוקים א'-י"ז.
א. מהו המשותף לאירועים (=למקרים) הנזכרים בפסוקים ג'-ו'?
במה שונה מה שנזכר בפסוק ה' משאר האירועים שבפסוקים אלה (ג'-ו')?
ב. במה שונה ארץ ישראל מארץ מצרים, לפי פסוקים י'-י"א?
הסבר כיצד קשור העונש הנזכר בפסוקים י"ג-י"ז לשוני זה?

שאלה 15 (קיץ תשס"ה / 11)
עיין בדברים, פרק ט"ז, פסוקים א'-ח'.
א. " שָׁמור אֶת-חדֶשׁ הָאָבִיב" (פסוק א').
כיצד צריך לקיים ציווי זה?
ב. עיין בפסוקים ד'-ח'.
(1) באר את שני הציוויים של התורה בפסוק ד'.
(2) ציין שני ציוויים נוספים מן הקטע, הנהוגים לא רק במקדש.

שאלה 16 (קיץ תשס"ג / 4)
עיין בדברים, פרק ט"ז, פסוקים א'-י"ז.
א. בקטע זה התורה מציינת מצות עשה, המשותפת לחג המצות, לחג השבועות ולחג הסוכות.
צטט את המצווה מלשון התורה, וכתוב במילים שלך מהי מצווה זו.
ב. (1) על פי קטע זה, מתי צריך לחגוג את חג המצות, ומתי צריך לחגוג את חג הסוכות?
צטט את לשון התורה.
(2) ציין שתי מצוות שמקיימים רק בחג הסוכות, אשר נזכרות בויקרא, פרק כ"ג, פסוקים ל"ג-מ"ג, אבל
אינן נזכרות בדברים, פרק ט"ז.

שאלה 17 (קיץ תשנ"ה / 11)
בויקרא פרק כ"ג ובדברים פרק ט"ז עוסקת התורה במועדי ישראל.
א. אלו מועדים נזכרים רק בויקרא?
ב. במה שונים מועדים אלו משאר המועדים?

שאלה 18 (קיץ תשס"ג / 13)
עיין בדברים, פרק ט"ז, פסוקים י"ח-כ'.
א. כתוב במילים שלך את שלוש מצוות "לא תעשה" שהתורה מצווה על הדיינים.
ב. עיין בדברים, פרק כ"ז, פסוקים י"ז-כ"ו.
ציין שתי מצוות "לא תעשה", שכתבת בסעיף א' ואשר נזכרות גם בקטע זה.

שאלה 19 (קיץ תשס"א / 12)
עיין בדברים, פרק ט"ז, פסוקים י"ח-כ'.
א. בקטע זה כתובים ציוויים שנאמרים אל הדיינים ואל מי שממנים אותם.
צטט שלושה ציוויים שנאמרים אל הדיינים, וציווי אחד שנאמר אל מי שממנה את הדיינים.
ב. בדברים, פרק א', פסוק י"ז מוסיפה התורה ציווי לדיינים: "לא תָגוּרוּ מִפְּנֵי-אִישׁ".
באר את הציווי, והסבר כיצד התורה מנמקת אותו.

שאלה 20 (קיץ תשנ"ה / 14)
עיין בדברים פרק י"ז, י"ד-כ'.
מה הן ארבע המצוות המוטלות על המלך?
ציין על כל מצווה אם היא מצוות עשה או מצוות לא תעשה.

שאלה 21 (קיץ תשנ"ט / 11)
עיין בדברים, פרק י"ז, פסוקים ח'-י"ג.
א. באיזה בית-דין התורה עוסקת בקטע זה, ובאילו מקרים צריך להגיע למשפט לבית הדין הזה?
ב. " וְכָל-הָעָם יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ..." (פסוק י"ג).
את מה ישמעו כל העם, ואיזו השפעה טובה על העם צריכה להיות ל"שמיעה"?

שאלה 22 (קיץ תשס"א / 13)
עיין בדברים, פרק כ"א, פסוקים ט"ו-כ"א.
בקטע זה התורה עוסקת במערכת היחסים שבין אבות לבנים.
א. מהי החובה של האב כלפי הבן הבכור שלו? צטט את הציווי מלשון הכתוב.
ב. מהו החטא של בן סורר ומורה, ומדוע הוא מקבל עונש חמור כל-כך על מעשיו?

שאלה 23 (קיץ תשס"ה / 12)
עיין בדברים, פרק כ"א, פסוקים ט"ו-כ"א.
בקטע זה התורה עוסקת ביחסי הורים ובנים.
א. עיין בפסוקים ט"ו-י"ז.
(1) איזה חלק מירושת אביו מגיע לבן הבכור?
(2) הסבר מה התורה מצווה על האב במילים: "לא יוּכַל, לְבַכֵּר אֶת-בֶּן-הָאֲהוּבָה, עַל-פְּנֵי בֶן-הַשְּׂנוּאָה, הַבְּכר" (פסוק ט"ז).
ב. עיין בפסוקים י"ח-כ"א.
באר מהו החטא של "בן סורר ומורה", והסבר מדוע עונשו חמור כל כך.

שאלה 24 (קיץ תשס"ד / 13)
עיין בדברים, פרק כ"ב, פסוקים א'-ד'.
בקטע זה התורה עוסקת ביחסי הורים ובנים.
א. עיין בפסוקים א'-ג'.
איזה מקרה מתואר בפסוק ב', ומה התורה מצווה לעשות באותו מקרה?
ב. עיין בפסוק א' ובפסוק ד'.
(1) מהי המצווה שמתוארת בפסוק ד'?
(2) בשני פסוקים אלה מתוארת התנהגות שלילית, שהתורה מזהירה מפניה.
מהי ההתנהגות הזאת?

שאלה 25 (קיץ תשס"ב / 12)
עיין בדברים, פרק כ"ב, פסוקים ח'-י"א.
א. עיין בפסוקים ט'-י"א.
מה משותף לכל הציוויים הנזכרים בפסוקים אלה?
ב. " כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ, וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ " (פסוק ח').
הסבר את ציווי התורה בפסוק זה. איך התורה מנמקת את הציווי הזה?

שאלה 26 (קיץ תשס"ה / 13)
עיין בדברים, פרק כ"ב, פסוקים ו'-ז'.
א. (1) מהו המקרה שהתורה מתארת בפסוקים אלה?
(2) צטט מהכתוב את מצוות ה"עשה", ואת מצוות ה"לא תעשה" של מקרה זה.
ב. (1) מהו השכר המובטח למי שמקיים את הנאמר בפסוקים אלה?
(2) ציין מצווה נוספת מספר דברים, שגם למי שמקיים אותה מובטח שכר דומה.

שאלה 27 (קיץ תשנ"ט / 13)
עיין בדברים, פרק כ"ב, פסוקים א'-ד'.
א. מה הן שתי המצוות הנזכרות בפסוקים אלה?
מהו המצב הדומה בשתי המצוות, אשר מפניו התורה מזהירה בפסוק א' ובפסוק ד'?
ב. עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים א'-ט"ו.
ציין בקצרה עוד שתי מצוות (ויקרא, י"ט), שבהן התורה מחייבת את האדם מישראל לעזור לחברו.

שאלה 28 (קיץ תשנ"ח / 4)
עיין בדברים, פרק כ"ב, פסוקים א'-י"א.
א. באלו שני עניינים עוסקים פסוקים א'-ד'?
ציין את מצוות לא תעשה שבכל אחד מהעניינים הללו.
ב. מה המשותף לאיסורים הנזכרים בפסוקים ט'-י"א?

שאלה 29 (קיץ תשס"ב / 13)
עיין בדברים, פרק ל', פסוקים ט"ו-כ'.
בקטע זה נזכרות הבטחות טובות והבטחות רעות.
א. ציין שתי הבטחות טובות ושתי הבטחות רעות הנזכרות בקטע.
ב. באילו תנאים יתקיימו ההבטחות הטובות, ובאילו תנאים יתקיים ההבטחות הרעות?
בסס את דבריך על הכתוב.


שאלה 30 (קיץ תשנ"ט / 4)
עיין בדברים, פרק ל', פסוקים א'-י"ד.
א. בפסוקים א'-י' מתוארים שינויים לטובה שיקרו לעם ישראל.
ציין שני שינויים לטובה שיקרו לעם. בסס את דבריך על הפסוקים.
ב. עיין בפסוקים י"א-י"ד.
מהי "המצוה הזאת" שעליה מדובר בקטע זה, ומה התורה רוצה ללמד בעזרת הדוגמאות שבפסוקים י"ב-י"ג?מלכים א'שאלה 1 (קיץ תשס"ג / 5)
עיין במלכים א', פרק ב', פסוקים י"ג-ל"ד.
א. עיין בפסוקים י"ג-כ"ה.
"וַיִשָׁבַע הַמֶלֶךְ שְׁלמה בַּה'... כִּי הַיום יוּמַת אֲדונִיָהוּ" (פסוקים כ"ג-כ"ד).
מדוע נשבע שלמה להרוג את אדוניהו? הסבר את תשובתך.
ב. עיין בפסוקים כ"ו-ל"ד.
שלמה קבע כי גם לאביתר הכוהן וגם ליואב בן צרויה מגיע עונש מוות, אך בכל זאת הוא מעניש אותם באופן שונה זה מזה.
(1) מהי הסיבה המשותפת שבגללה הגיע לאביתר וליואב עונש מוות?
(2) איך מנמק שלמה את העונש השונה שגזר על כל אחד מהם?

שאלה 2 (קיץ תשנ"ט / 14)
עיין במלכים א', פרק ב', פסוקים א'-ט'.
א. עיין בפסוקים ג'-ד'.
כשדוד מצווה את שלמה "וְשָמַרְתָּ אֶת מִשְׁמֶרֶת ה' אֱלוקֶיך..." (פסוק ג'), הוא מציין שיהיו לכך שתי תוצאות חשובות. מה הן שתי התוצאות?
ב. עיין בפסוקים ח'-ט'.
מדוע ציווה דוד על שלמה לפגוע בשמעי בן גרא, ומדוע דוד לא הרגו?

שאלה 3 (קיץ תשנ"ח / 15)
עיין במלכים א', פרק ב', פסוקים א'-י'. בצוואה של דוד יש שני חלקים.
א. מה ההבדל בין החלק הראשון של הצוואה (פסוקים א'-ד') ובין החלק השני של הצוואה (פסוקים ה'-י')?
ב. האם קיים שלמה את החלק הראשון של הצוואה? הוכח דבריך מפרק י"א?

שאלה 4 (קיץ תשס"א / 14)
עיין במלכים א', פרק ג', פסוקים ה'-י"ד.
א. "וַיִיטַב הַדָבָר בְּעֵינֵי ה' כִּי שָׁאַל שְׁלמה אֶת הַדָבָר הַזֶה" (פסוק י').
מהו "הַדָבָר הַזֶה" אשר ביקש שלמה, ומדוע הייתה בקשה זו טובה בעיני ה'?
ב. ציין שלושה דברים שה' מבטיח לשלמה מלבד הדבר שביקש.
אילו מהדברים מובטחים לשלמה בלי תנאי, ומה מובטח לו על תנאי בלבד?

שאלה 5 (קיץ תשס"ד / 14)
עיין במלכים א', פרק ג'.
א. עיין בפסוקים ה'-ט"ו.
בקטע זה שלמה מבקש מה' "לֵב שׁומֵעַ לִשְׁפּוט...", ומסביר מדוע הוא מבקש זאת.
(1) ציין שני הסברים שמביא שלמה לבקשתו.
(2) מדוע הייתה הבקשה של שלמה טובה בעיני ה'?
ב. איזה מקרה פרסם את חכמתו של שלמה בעם ישראל, ובמה התבטאה חכמתו באותו מקרה?

שאלה 6 (קיץ תשנ"ה / 15)
עיין במלכים א', פרק ג'.
א. כיצד ניתן ללמוד מדבריו של שלמה (בפסוקים ו'-י') על מידת הענווה שלו ועל דאגתו לצרכים של עם ישראל.
ב. איזו תכונה שהובטחה לשלמה על ידי ה' עזרה לו במשפט שבין שתי הנשים.

שאלה 7 (קיץ תשס"ד / 15)
עיין במלכים א', פרק ח', פסוקים ט"ו-כ"ו.
א. עין בפסוקים ט"ו-כ"א.
"וַיָקֶם ה' אֶת דְבָרו אֲשֶׁר דִבֵּר" (פסוק כ').
איזו הבטחה הבטיח ה' לדוד, וכיצד היא התקיימה? (ענה לאחר עיון בפסוקים ט"ו-כ"א).
ב. בפסוקים כ"ב-כ"ו שלמה מבקש מה' לשמור את הבטחתו לדוד.
לאיזו הבטחה (שהבטיח ה' לדוד) מתכוון שלמה?

שאלה 8 (קיץ תשס"ב / 5)
עיין במלכים א', פרק ח', פסוקים ל"ג-מ"ג.
א. עיין בפסוקים ל"ג-מ'.
(1) ציין שלושה מצבים הקשורים לכלל ישראל, שבהם שלמה מבקש שה' ישמע את תפילתם של ישראל.
(2) באיזה תנאי ה' יקבל את בקשת ישראל, לפי דברי שלמה בפסוק ל"ה?
ב.
עיין בפסוקים מ"א-מ"ג.
(1) מה עשוי להביא את הנכרי להתפלל לה' בבית-המקדש?
(2) מה הם שני הנימוקים שבגללם שלמה מבקש מה' לקבל את תפילת הנכרי?

שאלה 9 (קיץ תשס"א / 15)
עיין במלכים א', פרק ח', פסוקים מ"ד-נ'.
בקטע זה שני חלקים: פסוקים מ"ד-מ"ה ופסוקים מ"ו-נ'.
א. מהו המצב של ישראל המתואר בכל אחד משני החלקים, ומה שלמה מבקש מה' בכל אחד מהמצבים?
ב. לאיזה משני החלקים דומים המצב המתואר בדברים, פרק ל', פסוקים א'-ו'?
הסבר את דבריך.

שאלה 10 (קיץ תשס"ה / 14)
עיין במלכים א', פרק ח', פסוקים מ"ו-ס'.
א. עיין בפסוקים מ"ו-נ"ג.
לשם מה שלמה מזכיר בקטע זה שה' הבדיל את ישראל "לְנַחֲלָה מִכָּל עַמֵּי הָאָרֶץ" (פסוק נ"ג)?
ב. עיין בפסוקים נ"ה-ס'.
(1) כתוב במילים שלך על מה שלמה מודה לה' בפסוק נ"ו.
(2) לפי הקטע, מה יגרום לגויים לדעת "כִּי ה' הוּא הָאֱלוקִים אֵין עוד"?

שאלה 11 (קיץ תשנ"ח / 5)
עיין במלכים א', פרק ח', פסוקים מ"ו-נ"ג.
א. מהו הרעיון המרכזי בפסוקים מ"ו-נ'?
ציין מקום נוסף בתורה בו נזכר רעיון דומה.
ב. איזו סיבה מביא שלמה בפסוקים מ"ט-נ"ג, שבגללה צריך ה' לקבל את התפילות של ישראל?

שאלה 12 (קיץ תשס"ב / 14)
עיין במלכים א', פרק י"א, פסוקים כ"ו-מ'.
א. בפרק זה מסופר ששלמה שינה את יחסו לירבעם.
במה בא לידי ביטוי היחס של שלמה לירבעם בתחילה, ובמה התבטא השינוי ביחסו זה?
ב. (1) אחיה השילוני אמר לירבעם שה' לא ייקח משלמה את כל הממלכה.
איך אחיה מנמק זאת?
(2) מהו התנאי שעל ירבעם לקיים כדי שה' יבנה לו "בית נאמן"?

שאלה 13 (קיץ תשס"ב / 15)
עיין במלכים א', פרק י"ב, פסוקים א'-ט"ו.
א. מה הייתה העצה שנתנו הזקנים לרחבעם, ואיך הם מנמקים את העצה שלהם?
ב. איך הכתוב מסביר את העובדה שרחבעם לא קיבל את העצה של הזקנים?

שאלה 14 (קיץ תשס"ג / 14)
עיין במלכים א', פרק י"ב.
א. עיין בפסוקים ג'-ט"ו.
"אָבִי יִסַר אֶתְכֶם בַּשׁוטִים וַאֲנִי אֲיַסֵּר אֶתְכֶם בּעַקְרָבּים" (פסוק י"ד).
על פי דברים אלה, מה הייתה תשובת רחבעם לבקשת העם?
ב. עיין בפסוקים כ"ה-ל"ג.
(1) מדוע פחד ירבעם שהממלכה תשוב לבית דוד?
(2) מה עשה ירבעם כדי למנוע זאת?

שאלה 15 (קיץ תשנ"ט / 15)
עיין במלכים א', פרק י"ב, פסוקים א'-כ"ד.
א. עיין בפסוקים א'-ט"ו.
מה ביקשו ישראל מרחבעם כשבאו להמליך אותו בשכם, ומה הייתה תשובתו הסופית של רחבעם על בקשתם?
ב. עיין בפסוקים כ'-כ"ד.
כיצד רצה רחבעם להגיב על כך שישראל המליכו את ירבעם, ומדוע רחבעם לא עשה מה שרצה?

שאלה 16 (קיץ תשס"ה / 5)
עיין במלכים א', פרק ט"ז, פסוקים כ"ט-ל"ד.
א. "וַיְהִי הַנָקֵל לֶכְתו בְּחַטאות יָרָבְעָם בֶּן-נְבָט" (פסוק ל"א).
(1) מה היו " חַטאות יָרָבְעָם " שאליהן מתכוון הכתוב? היעזר במסופר בפרק י"ב, פסוקים כ"ה-ל"ג.
(2) מה הוסיף אחאב על "חַטאות יָרָבְעָם ", לפי המסופר בפרקנו בפסוקים ל'-ל"ג?
ב. עיין בפסוק ל"ד.
(1) מדוע נחשב המעשה של חיאל חטא?
(2) מה היה עונשו של חיאל?

שאלה 17 (קיץ תשנ"ה / 17)
א. ציין שני דברים אשר הנהיג ירבעם בן נבט בממלכתו שהם בניגוד לדיני התורה.
ב. מה הביא אותו לעשות כך?

שאלה 18 (קיץ תשס"א / 5)
א. עיין במלכים א', פרק ט"ז, פסוקים כ"ט עד פרק י"ז, פסוק א'.
(1) על איזה חטא של אחאב מבטיח עונש כתגובה על מעשי אחאב.
(2) צטט את האזהרה בתורה (דברים, פרק י"א) המחזקת את דברי אליהו.
ב. עיין במלכים א', פרק י"ח, פסוקים א'-י"ח.
בקטע זה מוזכר שאחאב חיפש את אליהו במקומות רבים, אך לא הצליח למצוא אותו.
(1) כיצד בכל זאת הצליח אחאב לפגוש את אליהו?
(2) מדוע קרא אחאב לאליהו "עוכֵר יִשְׂרָאֵל" (פסוק י"ז) כאשר פגש אותו?

שאלה 19 (קיץ תשנ"ה / 18)
עיין במלכים א', פרק י"ח.
א. לשם מה ביקש אליהו מאחאב לקבץ את העם ואת נביאי הבעל להר הכרמל.
ב. ציין שני ניסים שנעשו לאליהו בהר הכרמל.

שאלה 20 (קיץ תשס"ד / 5)
עיין במלכים א', פרק י"ח, כ'-כ"ט.
א. "עַד מָתַי אַתֶּם פּוסְחִים עַל שְׁתֵי הַסְעִיפִּים" (פסוק כ"א).
(1) הסבר טענה זו של אליהו נגד העם.
(2) "וְלא עָנוּ הָעָם אותו דָבָר" (פסוק כ"א).
הסבר מדוע לא ענה העם לאליהו.
ב. "וַיְהִי בַּצָהֳרַיִם וַיְהַתֵל בָּהֶם אֵלִיָהוּ" (פסוק כ"ז).
כיצד היתל (=לעג) בהם אליהו, ומה הייתה המטרה שלו בהיתול זה?מלכים ב'שאלה 1 (קיץ תשס"ג / 15)
עיין במלכים ב', פרק י"ז, פסוקים א'-כ"א.
א. עיין בפסוקים ג'-י"ב.
(1) מה הייתה הסיבה שבגללה יצא מלך אשור להילחם בשומרון? פרט את תשובתך.
(2) מה הייתה הסיבה מאת ה' למלחמה זו?
ב. עיין בפרק י"ח, פסוקים א'-ו'.
על פי פסוקים אלה, מדוע לא היגלה ה' את יהודה בזמן שהגלה את ישראל?

שאלה 2 (קיץ תשנ"ח / 16)
עיין במלכים ב', פרק י"ז, פסוקים כ"ד-מ"א.
א. מדוע שלח ה' את האריות להרוג בגויים שהביא מלך אשור לשומרון?
ב. מי גרם לשינוי בהתנהגותם הדתית של הגויים שהובאו לשומרון?
מה היתה התנהגותם הדתית לאחר השינוי?

שאלה 3 (קיץ תשס"א / 16)
עיין במלכים ב', פרק י"ז, פסוקים כ"ד-מ"א.
א. מדוע שלח ה' את האריות לפגוע ביושבים בשומרון, ומה הביא לכך שהאריות הפסיקו לפגוע בהם?
ב. עיין בפסוקים ל"ה-ל"ז.
פסוקים אלה נאמרו לבני ישראל. הוכח זאת מהכתוב.

שאלה 4 (קיץ תשנ"ה / 16)
חזקיהו, מנשה, אמנון ויאשיהו היו מלכים של יהודה.
א. ציין מי מהמלכים האלו הלך בדרך ה' ומי מהם לא הלך בדרך ה'.
ב. כתוב בקיצור מעשה אחד שעשה חזקיהו ומעשה אחד שעשה מנשה.

שאלה 5 (קיץ תשס"ב / 16)
עיין במלכים ב', פרק י"ח, פסוקים י"ט-ל"ב.
א. מה הייתה המטרה של רבשקה בנאומו? בסס את דבריך על הכתוב בפסוקים כ"ט-ל"ב.
ב. בפסוקים כ"א-כ"ב רבשקה מזכיר שני דברים שעליהם היו ישראל יכולים לסמוך.
(1) מה הם שני הדברים?
(2) מדוע ישראל אינם יכולים לסמוך על דברים אלה, לדעתו של רבשקה?

שאלה 6 (קיץ תשס"ד / 16)
עיין במלכים ב', פרק י"ח, פסוקים כ"ח-ל"ה.
א. איזו טענה של חזקיהו דוחה (=שולל) רבשקה בדבריו, ומהו הנימוק של רבשקה?
ב. איזו ארץ מכונה "ארץ זית יצהר ודבש" (פסוק ל"ב), ומדוע רבשקה מכנה אותה כך?

שאלה 7 (קיץ תשס"ה / 15)
עיין במלכים ב', פרק י"ט, פסוקים א'-כ'.
א. עיין בפסוקים א'-ז'.
(1) מה גרם לחזקיהו לבקש מישעיהו להתפלל בעד ישראל?
(2) מה הייתה התשובה של ישעיהו?
ב. עיין בפסוקים ח'-י"ט.
בפסוקים ט"ו-י"ט מסופר על תפילת חזקיהו לה'.
הסבר מה גרם לחזקיהו להתפלל, לאחר שכבר קיבל תשובה מישעיהו. ענה לאחר עיון בפסוקים ח'-י"ד.

שאלה 8 (קיץ תשנ"ח / 17)
עיין במלכים ב', פרק י"ט, פסוקים ט"ו-י"ט.
א. חזקיהו אומר בתפילתו לה' שרבשקה חרף את ה'.
באילו דברים של רבשקה (בפרק י"ח, כ"ח-ל"ה), אפשר לראות שהוא מחרף את ה'?
ב. על מה מבסס חזקיהו את בקשתו מה' להציל את ישראל מיד אשור?

שאלה 9 (קיץ תשס"ג / 16)
עיין במלכים ב', פרק כ"ב, פסוקים א'-כ'.
א. עיין בפסוקים ג'-י"א.
(1) מה דרש יאשיהו מחלקיהו הכוהן הגדול?
(2) מדוע קרע יאשיהו את בגדיו?
ב. עיין בפסוקים י"ח-כ'.
בפסוק כ' נזכרת הבטחה של ה' ליאשיהו.
מדוע ה' מבטיח הבטחה זו ליאשיהו, לפי דברי חולדה הנביאה?

שאלה 10 (קיץ תשס"ה / 16)
עיין במלכים ב', פרק כ"ד, פסוקים ח' - פרק כ"ה, פסוק כ"ו.
א. עיין בפרק כ"ד, פסוק י' - פרק כ"ה, פסוק ז'.
גם יהויכין וגם צדקיהו הוגלו לבבל.
במה היה גורלו של צדקיהו שונה מגורלו של יהויכין?
ב. עיין בפרק כ"ה, פסוקים כ'-כ"ו.
(1) מה היה תפקידו של גדליהו בן אחיקם?
(2) הסבר מדוע רצח גדליהו גרם לירידת ישראל למצרים.

שאלה 11 (קיץ תשנ"ט / 65)
עיין במלכים ב', פרק כ"א, פסוקים א'-ט"ז.
א. חז"ל מזכירים שיש שלוש עברות חמורות: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים.
ציין שני פסוקים מהקטע, המלמדים שמנשה עבר על שתיים מהעברות האלה.
ב. "...וּמָחִיתִי אֶת-יְרוּשָׁלַיִם כַּאֲשֶׁר-יִמְחֶה אֶת-הַצַלַחַת מָחָה וְהָפַך עַל-פָּנֶיהָ" (פסוק י"ג).
מה הנמשל של המשל הזה?

שאלה 12 (קיץ תשנ"ט / 16)
עיין במלכים ב', פרק כ"ב.
א. מדוע שלח יאשיהו שליחים אל חולדה הנביאה?
ב. בתשובה של חולדה היו דברים קשים ורעים ודברים טובים.
אל מי מופנים הדברים הרעים, ואל מי היו מופנים הדברים הטובים?ישעיהושאלה 1 (קיץ תשס"ב / 17)
עיין בישעיהו, פרק א', פסוקים ב'-ח'.
א. "יָדַע שׁור קונֵהוּ וַחֲמור אֵבוּס בְּעָלָיו יִשְׂרָאֵל לא יָדַע עַמִי לא הִתְבּונָן" (פסק ג').
הסבר על מה הנביא מוכיח את ישראל על ידי ההשוואה הזאת.
ב. בקטע זה הנביא מתאר עונשים שונים שיבואו על ישראל.
כתוב במילים שלך שניים מעונשים אלה.

שאלה 2 (קיץ תשס"ה / 6)
עיין בישעיהו, פרק א', פסוקים ה'-ט'.
א. הסבר את התוכחה של ישעיהו בפסוק ה'.
ב. עיין בפסוקים ז'-ט'.
(1) במה בא לידי ביטוי המצב הגרוע בארץ, לפי פסוקים אלה?
(2) איזה חסד עשה ה' עם ישראל, לפי פסוקים אלה? בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 3 (קיץ תשנ"ה/ 20)
עיין בישעיהו, פרק א'.
הנביא מכנה את ישראל בשם "קְצִינֵי סְדום וְעַם עֲמורָה" (פסוק י').
הסבר, מדוע כינה (=קרא) אותם כך, על פי מה שמפורש בפסוקים כ"א-כ"ג.
ציין שתי דוגמאות מהפסוקים האלה המצדיקות כינוי זה.

שאלה 4 (קיץ תשנ"ח / 18)
עיין בישעיהו, פרק א', פסוקים ט"ז-כ'.
א. "לְכוּ נָא וְנִוָכְחָה יאמַר ה'.." (פסוק י"ח).
על איזה רעיון הנביא מתווכח עם ישראל בפסוק זה? ומהי דעתו בעניין?
ב. במה שונות הדרישות של הנביא בפסוק ט"ז מהדרישות שלו בפסוק י"ז?


שאלה 5 (קיץ תשס"א / 6)
עיין בישעיהו, פרק א', פסוקים ז'-ט"ו.
א. עיין בפסוקים ז'-ט'.
במה מצב הארץ דומה למצב של סדום ועמורה, ובמה הוא אינו דומה לו?
ב. בפסוקים י'-ט"ו הנביא אומר לישראל שה' אינו רוצה לקבל אפילו את המעשים הטובים
שהם עושים בעבודת ה'.
(1) ציין שניים מהמעשים הטובים שישראל עושים, אבל ה' אינו רוצה לקבל אותם.
(2) הסבר מדוע ה' אינו רוצה לקבל את המעשים הטובים האלה, לפי דברי הנביא בפסוק ט"ו.

שאלה 6 (קיץ תשס"ג / 17)
עיין בישעיהו, פרק א', פסוקים י'-י"ח.
א. "כִּי תָּבואוּ לִרְאות פָּנַי מִי בִּקֵשׁ זאת מִיֶדְכֶם" (פסוק י"ב).
איך אפשר להסביר את התוכחה של הנביא לישראל בעניין זה - הרי אם הם עולים לרגל למקדש, הם מקיימים מצווה? ענה לאחר עיון בפסוקים י"ב-ט"ו.
ב. "אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָׁנִים כַּשֶׁלֶג יַלְבִּינוּ" (פסוק י"ח).
באר את המשל ואת הנמשל של הנביא.


שאלה 7 (קיץ תשס"ב / 6)
א. עיין בישעיהו, פרק ב', פסוקים ב'-ו'.
מדוע הגויים רוצים לעלות להר ה', ומה תהיה ההשפעה של עלייתם לשם על העולם?
ב. עיין בפסוקים ה'-ו'.
אל מי מופנים הדברים בפסוקים אלה? במה המצב המתואר בפסוקים אלה מנוגד
למצב המתואר בפסוקים ב'-ד'?

שאלה 8 (קיץ תשנ"ח / 19)
עיין בישעיהו, פרק ב', פסוקים ה'-י"ח.
"וַתִמַלֵא אַרְצו אֱלִילִים " (פסוק ח').
"וְהָאֱלִילִים כָּלִיל יַחֲלוף" (פסוק י"ח).
א. ציין שני גורמים שהביאו למצב המתואר בפסוק ח'.
ב. מה יביא למצב שהנביא מתאר בפסוק י"ח?

שאלה 9 (קיץ תשס"ג / 6)
עיין בישעיהו, פרק ב', פסוקים ז'-י"ח.
א. "וַתִמַלֵא אַרְצו אֱלִילִים..." (פסוק ח').
"וְהָאֱלִילִים כָּלִיל יַחֲלוף" (פסוק י"ח).
מה גרם למצב המתואר בפסוק ח', ומה גרם למצב המתואר בפסוק י"ח?
ענה לאחר עיון בפסוקים ז'-י"ז.
ב. עיין בפרקנו בפסוקים ז'-ח', ובדברים, פרק י"ז, פסוקים י"ד-כ'.
מהו העניין המשותף לשני קטעים אלה?

שאלה 10 (קיץ תשנ"ט / 9)
א. עיין בישעיהו, פרק ב', פסוקים א'-ד'.
מה יגרום לגויים לרצות לעלות לירושלים?
איזה מצב יהיה בעולם בעקבות העלייה של הגויים לירושלים, ומדוע?
ב. עיין בישעיהו, פרק י"א, פסוקים א'-ה'.
מה הן התכונות של מלך המשיח, לפי קטע זה? בסס את דבריך על הפסוקים.

שאלה 11 (קיץ תשס"ד / 17)
עיין בישעיהו, פרק ב', פסוקים י"א-כ"ב.
א. עיין בפסוקים י"ט-כ"א.
ציין שתי פעולות שיעשה האדם "בַּיום הַהוּא", והסבר מדוע הוא יעשה אותן.
ב. אפשר לראות בפסוק כ"ב מסקנה של הנביא מהנבואה שבקטע.
מהי המסקנה, ומה יביא את ישראל לידי מסקנה זו?

שאלה 12 (קיץ תש / 6)
עיין בישעיהו פרק ה', פסוקים א'-ז'.
א. אפשר לראות במשל הכרם שני חלקים:
פסוקים א'-ד' ופסוקים ה'-ו'.
הסבר חלוקה זו של המשל על פי התוכן של כל אחד משני החלקים.
ב. (1) "וַיְקַו לַעֲשׂות עֲנָבִים וַיַעַשׂ בְּאוּשִׁים" (פסוק ב').
מה המשמעות על ה"עֲנָבִים" ומה המשמעות של ה"בְּאוּשִׁים ", לפי הנמשל.
(2) "פָּרוץ גְדֵרו וְהָיָה לְמִרְמָס" (פסוק ה').
מה המשמעות של ביטוי זה לפי הנמשל.

שאלה 13 (קיץ תש"ה / 17)
עיין בישעיהו פרק ה', פסוקים א'-ו'.
א. " וַיְקַו לַעֲשׂות עֲנָבִים " (פסוק ב').
(1) אילו פעולות שעשה בעל הכרם גרמו לו לקוות שיהיו לו ענבים טובים? ציין שתי פעולות.
(2) מהו הנמשל לתקווה של בעל הכרם?
ב. (1) כיצד "מעניש" בעל הכרם את כרמו?
(2) מהו הנמשל לעונשים אלה?

שאלה 14 (קיץ תשס"ד / 18)
עיין בישעיהו פרק י"א, פסוקים י"א-י"ד.
א. כתוב על איזה "יום" הכתוב מדבר, וציין שני דברים שיקרו באותו "יום", לפי פסוקים אלה.
ב. על איזה אירוע היסטורי רומז פסוק י"א, ועל איזה אירוע היסטורי רומז פסוק י"ג?

שאלה 15 (קיץ תשנ"ה / 18)
עיין בישעיהו פרק י"א.
א. מה הן התכונות של מלך המשיח לפי פרקנו.
ב. אלו שינויים עתידים להיות בזמנו? ענה בקיצור.

שאלה 16 (קיץ תשס"א / 17)
עיין בישעיהו פרק י"א, פסוקים י"א-י"ד.
א. איזה שינוי לטובה יהיה ביחסים הפנימיים בעם ישראל בזמן הגאולה?
ב. לפי המסופר בספר מלכים א', בימי איזה מלך התערערו (=התקלקלו)
היחסים הפנימיים בעם ישראל?
ומה גרם לערעור (=לקלקול) היחסים? ענה בקיצור.

שאלה 17 (קיץ תשנ"ח / 6)
עיין בישעיהו פרק י"א, פסוק י' עד פרק י"ב, פסוק א'.
א. הביטוי "בַּיום הַהוּא" מופיע במקומות הבאים:
פרק י"א, י'; פרק י"א, י"א; פרק י"ב, א'.
הסבר מה יהיה "בַּיום הַהוּא" בכל אחד מהמקומות הנזכרים.
ב. בפרק י"א פסוק י"ג, מובטח לישראל שבעתיד יהיה תיקון במצבו של עם ישראל.
מהו המצב הקיים בעם ישראל בתקופתו של ישעיהו?
ציין שמות של שני אנשים שהיו מעורבים במצב זה בזמן שנוצר (=שהתחיל)!
היעזר במסופר בספר מלכים א'.

שאלה 18 (קיץ תשס"ה / 18)
א. עיין בישעיהו, פרק י"ב.
(1) אל מי מופנים דברי הנביא בפסוקים ד'-ה'?
(2) מהי בקשתו, ומה מביא אותו להשמיע קריאה זו?
ב. עיין בפרק מ', פסוק ט'.
אל מי פונה הנביא בפסוק זה, ומהו תוכן הקריאה שהוא מבקש לקרוא?

שאלה 19 (קיץ תשס"ב / 18)
עיין בישעיהו פרק מ', פסוקים א'-ה'.
א. עיין בפסוקים א'-ב'.
(1) "נַחֲמוּ" [...] "דברו" [...] - אל מי הנביא פונה במילים אלה?
(2) מהו התוכן של דברי הנחמה בפסוקים אלה?
ב. עיין בפסוקים ג'-ה'.
מהו הרעיון שהנביא רוצה לבטא בפסוק ד'?

שאלה 20 (קיץ תשס"ג / 18)
עיין בישעיהו פרק מ', פסוקים י"ח-כ"ו.
א. עיין בפסוקים י"ח-כ'.
אל מי הנביא פונה בפסוקים אלה, ולאיזו מסקנה הם צריכים להגיע, לדעת הנביא?
ב. עיין בפסוק כ"ו.
מה צריכים ישראל להבין כאשר יישאו את עיניהם למרום?

שאלה 21 (קיץ תשנ"ח / 20)
עיין בישעיהו פרק מ', פסוקים כ"ז-ל"א.
א. הסבר את תלונת העם בפסוק כ"ז.
ב. כיצד מעודד הנביא את ישראל בתשובתו על תלונתם?

שאלה 22 (קיץ תשס"ד / 6)
עיין בישעיהו פרק מ', פסוקים כ"ו-ל"א.
א. עיין בפסוק ל"א.
מהו השינוי לטובה שיקרה לעם ישראל, לפי פסוק זה?
ב. העובדה שה' ברא את העולם נזכרת בפסוק כ"ו וגם בפסוק כ"ח.
לשם מה עובדה זו נזכרת בפסוק כ"ו, ולשם מה היא נזכרת בפסוק כ"ח?

שאלה 23 (קיץ תשס"א / 18)
עיין בישעיהו פרק מ', פסוקים כ"ז-ל"א.
א. מהי הטענה של ישראל בפסוק כ"ז?
ב. במה מתבטא הכוח של ה', לפי דברי הנביא בקטע זה? ציין שני דברים.

שאלה 24 (קיץ תשנ"ט / 18)
עיין בישעיהו פרק מ', פסוקים ט'-י"א.
א. בפסוק י"א ישעיהו משתמש במשל.
מיהו הנמשל ל"רועה", ומיהו הנמשל ל"עדר"?
מה רוצה ישעיהו לתאר על ידי המשל הזה?
ב. עיין בפסוק ט'.
יש פרשנים שאומרים ש"מְבַשֶׂרֶת צִיון" היא משל לנביאים.
מה התפקיד של הנביאים לפי פסוק זה?תהיליםשאלה 1 ( קיץ תשס"ה / 19)
עיין בתהילים, מזמור א'.
א. עיין בפסוקים א'-ג'.
כתוב בקצרה מה מאפיין את ההתנהגות של הצדיק לפי פסוקים א'-ב',
ומהו מצבו של הצדיק.
ב. עיין בפסוקים ד'-ו'.
" עַל-כֵּן, לא-יָקֻמוּ רְשָׁעִים--בַּמִּשְׁפָּט " (פסוק ה').
באר דברים אלה שאומר המשורר על הרשעים, והסבר על מה דבריו מבוססים.

שאלה 2 ( קיץ תשנ"ט / 6)
א. עיין בתהילים, מזמור א'.
מהו המשל המתאר את ההצלחה של הצדיק, ומהו המשל המתאר את הרשע?
ב. עיין בתהילים, מזמור ט"ו.
איזה גמול מובטח לצדיק במזמור זה?

שאלה 3 ( קיץ תשנ"ה / 5)
עיין בתהילים, במזמורים א' ו-ט"ו.
א. ציין חמש מתכונותיו של הצדיק לפי מזמור ט"ו.
ב. מה ההבדל בין העתיד המובטח לצדיק לבין העתיד המובטח לרשע לפי מזמור א'.

שאלה 4 ( קיץ תשס"ג / 19)
עיין בתהילים, מזמור ט"ו.
א. באר כל אחת מההתנהגויות הבאות של הצדיק.
- "נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס" (פסוק ד').
- "כַּסְפּו לא-נָתַן בְּנֶשֶׁךְ" (פסוק ה').
ב. איזה גמול מובטח לצדיק לפי פסוק ה', ואיזה גמול נוסף מובטח לו לפי המזמור?

שאלה 5 ( קיץ תשס"ד / 19)
עיין בתהילים, מזמור ט"ו.
במזמור זה הצדיק מתואר כמי שנזהר שלא לפגוע באחרים - לא בדיבור ולא במעשה.
א. כתוב שתי התנהגויות של הצדיק, שמראות כי הוא נזהר שלא לפגוע באחים בדיבור.
(עליך לצטט את לשון הכתוב, ולהסביר אותה בקיצור במילים שלך).
ב. עיין בישעיהו, פרק א', פסוקים כ"א-כ"ג.
ציין שתי התנהגויות של הצדיק במזמורנו, ושתי התנהגויות המנוגדות להן, לפי ישעיהו.

שאלה 6 ( קיץ תשס"א / 19)
עיין בתהילים, מזמור ט"ו.
א. (1) באר כל אחד מהאיסורים הבאים שמהם נזהר הצדיק:
- "לא-רָגַל עַל-לְשׁנו" (פסוק ג').
- "נִשְׁבַּע לְהָרַע, וְלא יָמִר" (פסוק ד').
(2) עיין בויקרא, פרק י"ט, פסוקים ט'-כ"ב.
צטט מויקרא את הציווי המקביל לכל אחד מהאיסורים שבסעיף א (1).
ב. הצדיק המתואר בתהילים, מזמור ט"ו נזהר שלא לפגוע באחרים לא בדיבורים ולא במעשים.
ציין שתי התנהגויות של הצדיק שמראות כי הוא נזהר שלא לפגוע באחרים במעשים.

שאלה 7 ( קיץ תשנ"ח / 21)
עיין בתהילים, פרק י"ט.
א. באיזו דרך "הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוד-אֵל"?
ב. מהו הנושא של פסוקים ח'-י"א? הסבר, כיצד הוא מתקשר לנושא של פסוקים א'-ז'?

שאלה 8 ( קיץ תשס"ד / 20)
עיין בתהילים, מזמור י"ט, פסוקים י"א-ט"ו.
א. " גַּם-עַבְדְּךָ נִזְהָר בָּהֶם בְּשָׁמְרָם עֵקֶב רָב." (פסוק י"ב).
לפי פסוק זה, מי הוא "עבדך", במה הוא נזהר, וכיצד הוא מסביר את "זהירותו"?
ב. עיין בפסוקים י"ג-י"ד.
צטט שתי בקשות של המתפלל בפסוקים אלה, והסבר אותן.

שאלה 9 ( קיץ תשנ"ח / 22)
עיין בתהילים, פרק כ"ג.
א. במה דומה ה' לרועה לפי פסוקים א'-ג'?
הסבר, לפי זה, את דברי המתפלל: "גַּם כִּי-אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת, לא-אִירָא רָע " (פסוק ד').
ב.
" שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי" (פסוק ד').
איזה רעיון מבטא המתפלל בדבריו אלה?

שאלה 10 ( קיץ תשס"ב / 19)
עיין בתהילים, מזמור קי"ד.
א. מה היה היחס של ישראל כלפי ה' לפי הכתוב במזמור, ואיזה מאורע גרם ליחס זה?
ב. בפסוקים ה'-ח' מתנהל דו-שיח בדרך של שאלות ותשובות.
(1) ציין את הפסוקים שבהם מופיעות השאלות, ואת הפסוקים שבהם מופיעות התשובות.
(2) הסבר את המשמעות של התשובות הניתנות במזמור.

שאלה 11 ( קיץ תשס"ה / 20)
עיין בתהילים, מזמור קי"ד.
א. עיין בפסוקים א'-ד'.
(1) מה עשה ה' למען ישראל?
(2) כיצד השפיע המעשה של ה' על ישראל, וכיצד השפיע המעשה של ה' על הטבע?
ב. עיין בפסוקים ה'-ח'.
כיצד המשורר מסביר בפסוקים ז'-ח' את השינויים שחלו בהתנהגות הטבע.

שאלה 12 ( קיץ תשנ"ה/ 21)
עיין בתהילים, מזמור קי"ד.
א. פסוקים ה'-ח' כתובים כאילו "דוברים" שונים משוחחים ביניהם.
מי הם ה"דוברים"? ציין את הפסוקים בהם מצוטט כל "דובר".
ב. ציין שני אירועים (=מקרים) היסטוריים הנזכרים במזמור.

שאלה 13 ( קיץ תשנ"ט / 19)
עיין בתהילים, מזמור קי"ד.
א. במזמור זה נרמזים כמה נסים שהיו לישראל.
ציין שני נסים שנרמזים במזמור, וצטט את הביטוי המתאים לכל אחד מהם.
ב. הסבר מהי התשובה שהמשורר נותן במזמור לשאלות שהציג בפסוקים ה'-ו'.

שאלה 14 ( קיץ תשס"ב / 20)
עיין בתהילים, מזמור קכ"ו.
א. במזמור זה שני חלקים: פסוקים א'-ג' ופסוקים ד'-ו'.
מה הנושא של כל חלק?
הסבר איך הנושא השני מתקשר לנושא הראשון.
ב. " שׁוּבָה ה' אֶת-שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב" (פסוק ד').
הסבר את המשל ואת הנמשל שבפסוק זה.

שאלה 15 ( קיץ תשס"ג / 20)
עיין בתהילים, מזמור קמ"ה.
א. מה אפשר ללמוד מפסוקים א'-ט' על יחסו של ה' על החוטאים?
בסס את דבריך על הכתוב.
ב. " גָּדול ה' וּמְהֻלָּל מְאד" (פסוק ג').
עיין בפסוקים ד'-ט"ז וציין שלושה דברים שבגללם ה' "מהולל מאוד".

שאלה 16 ( קיץ תשס"א / 20)
עיין בתהילים, מזמור קמ"ה.
א. עיין בפסוקים ב', י', כ"א.
(1) מי הוא המברך בכל אחד מהפסוקים האלה?
(2) סדר ה"מברכים" בפסוקים אלה הוא מהיחיד אל הכלל.
איזה רעיון אפשר ללמוד מסדר זה?
ב. עיין בפסוקים י"ח-כ', ובתהילים, מזמור א'.
מהו הרעיון המשותף לנאמר בפסוקים אלה ובמזמור א'? בסס את דבריך על הפסוקים המתאימים משני המזמורים.

שאלה 17 ( קיץ תשנ"ט / 20)
א. עיין בתהילים, מזמור קמ"ה, פסוקים י"ד-י"ח.
מהו ההבדל בין חסדי ה' המתוארים בפסוקים י"ד-ט"ו ובין חסד ה' המתואר בפסוק י"ח?
ב. עיין בפסוק ח' ובפסוק כ'.
מה אפשר ללמוד מפסוקים אלה על יחס ה' לחוטאים? בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה 18 ( קיץ תשנ"ה / 22)
עיין בתהילים, מזמור קמ"ה.
א. מהו המיוחד במבנה של המזמור?
ב. מה המשותף לשבחים של ה' המתוארים בפסוקים י"ד-ט"ז?
ומה המשותף לשבחים של ה' המתוארים בפסוקים י"ח-י"ט?