ך"נתב תורגב תניחב

םייתד רפס יתבל ,םישדח םילועל
2000 , ס"שת ץיק

900411 רפסמ ןולאש - תחא דומיל תדיחי

תופיקמ תולאש - ןושאר קלח


(תודוקנ 36) ןושאר קרפ

הלאשלכל) .5-4 תולאשהמ תחא לעו 3-1 תולאשהמ םייתש לע :תולאש שולש לע הנע הז קרפב
(תודוקנ 12 -

.3-1 תולאשהמ םייתש לע הנע

1 הלאש
.ותוא חולשל הצור 'הש תוחילשל ברסל הסנמ השמש רפוסמ הז עטקב
רושקה ףסונ קומינו ישיא קומינ - ובוריסל השמ לש (םירבסה) םיקומינ ינש ןייצ
.לארשיל
בוריסל ויקומינב גיצמ השמש תויעבהמ תחא לכל 'ה ןתונ (הבושת) ןורתפ הזיא
('א ףיעסב תנייצש)
.תוא תתל ידכ הטמב שומיש לע רפוסמ ,ג"י-'ח םיקוספ ,'ז קרפ ,תומשב
?תאז תושעל 'ה רמא עודמו ,הז עטקב תוא תתל ידכ הטמב שמתשהל ךירצ היה ימ

2 הלאש
.א"י-'ג םיקוספ ,ב"י קרפ ,תומשב ןייע
.חספ ןברק לע רבודמ הז עטקב
תושעל םיכירצ ויה המו ,ןושארה שדוחל רושעב תושעל םיכירצ לארשי ינב ויה המ
?םייברעה-ןיב ןושארה שדוחל רשע-העבראב
רשקב לארשי ינב לע 'ה הוויצש השעת אל תווצמ יתשו השע תווצמ יתש בותכ
.א ףיעסב תנייצש ולא דבלמ ,חספה ןברקל
.לארשי-ץראב ןושארה חספה ןברק תברקה לע רפוסמ עשוהי רפסב
?חספה תא בירקהל ולכיש ינפל רותפל םיכירצ ויה תיתכלה היעב וזיא
.'נ-ג"מ םיקוספ ,ב"י קרפ ,תומשב רזעיה

3 הלאש
.תונוש תונעט םהל ויה ,רבדמב ויה לארשיש ןמזב
.'ו-'ד םיקוספ ,א"י קרפ ,רבדמבב ןייע
?קרפה ךשמהב רפוסמה יפל םיאטוחה ושנענ דציכו ,הז עטקב לארשי לש הנולתה התיה המ
.(א"י ,ב"י ,רבדמב) ."ונאטח רשאו ונלאונ רשא תאטח ונילע תשת אנ לא ...ןרהא רמאיו"
?הז קוספב רבדמ ןרהא וילעש אטחה והמ
?ןרהא לאו םירמ לא 'ה לש סחיה אטבתה המב ,אטחה תובקעב
?םהלש היעבה הרתפנ דציכו ,הרמב השמ ינפל לארשי תנולת התיה המ

.5-4 תולאשהמ תחא לע הנע

4 הלאש
.'ט קרפ עשוהיב ןייע
."הקוחר ץרא"מ ואב םהש תוארהל ידכ םינועבגה ושעש םירבד ינש ןייצ
תונעטה ויה המו םינועבגל עגונב םיאישנה ןיבל לארשי ינב ןיב חוכיו ץרפ המ תובקעב
?הז חוכיווב םיאישנה לשו לארשי ינב לש
ןיבל לארשי ינב ןיבש חוכיווה רחאל) םינועבגל עגונב עשוהי לש הטלחהה התיה המ
?(םיאישנה

5 הלאש
.ךלמל לואש תכלמה לע רפוסמ הז קרפב .'י קרפ ,א לאומשב ןייע
.וב רחב 'הש לואשל חיכוהל ידכ ,לואשל לאומש ןתנש (םינמיס) תותוא השולש ןייצ
.וינע םדא היה לואש
.לואש לש הוונעה תא תוארמש ,הז קרפמ תואמגוד יתש ןייצ
.ךלמוהש רחאל לואשל הפי סחייתה אל םעהמ קלח
?לואש לא םישנא םתוא לש ילילשה סחיה אטבתה המב

תורצק תולאש - ינש קלח

(תודוקנ 32) הרות - ינש קרפ
(תודוקנ 8 - הלאש לכל) 11-6 תולאשהמ עברא לע הנע

6 הלאש
.א"י-'א םיקוספ ,'י קרפ ,תומשב ןייע
?('ז קוספ) " 'ה תא ודבעיו םישנאה תא חלש" :ול רמול הערפ ידבעל םרג המ
לארשי תאיציל רשקב םהיניב היהש חוכיווב ןרהאו השמ לשו הערפ לש תונעטה ויה המ
?חוכיווה םייתסה דציכו ,םירצממ

7 הלאש
.ז"ט-ו"ט םיקוספ ,ב"י קרפ ,תומשב ןייע
.(ו"ט קוספ) "םכיתבמ רואש ותיבשת ןושארה םויב ךא"
?התוא םייקל ךירצ יתמו ,וז הווצמ םייקל ךירצ דציכ
ימי ראשל םייוויצהמ םינוש) םידחוימ םייוויצ שי חספ לש יעיבשה םוילו ןושארה םויל
.(חספה
.חספ לש יעיבשה םוילו ןושארה םויל ףתושמה דחא יוויצ בותכ

8 הלאש
.ז"י-'י םיקוספ ,ד"ל קרפ ,תומשב ןייע
רשקב לארשי םע תא הווצמ 'הש ,תחא השעת אל תווצמו תחא השע תווצמ בותכ
.ץראה יבשוי םימעל
?ץראה יבשוי םימעל תורושקה תווצמל הז עטקב תנתונ הרותהש רבסהה והמ

9 הלאש
.א"מ-ז"ל םיקוספ ,ו"ט קרפ ,רבדמבב ןייע
?הלא םיקוספב תראותמה הווצמה תא םימייקמ דציכ
?הרותב בותכש המ יפל ,הווצמה לש (הרטמ) תילכתה יהמ

10 הלאש
.ז"ט קרפ רבדמבב ןייע
.(ב"י קוספ) "הלענ אל ורמאיו ...םריבאלו ןתדל ארקל השמ חלשיו"
?השמ לא אובל םבוריס תא םיריבסמ םריבאו ןתד דציכ
"?הז עוריא לע םעה ביגה דציכו ,השמ תא חלש 'ה יכ םעל חיכוה עוריא הזיא

11 הלאש
.הרותהמ םיקוספ העברא ךינפל
.ורמאנ םה ןיינע הזיאל רשקבו ,םירבדה תא רמא ימ בותכ - םהמ השולש רחב
"םיעשרה ימעו ינאו קידצה 'ה םעפה יתאטח" (1)
"ךמע רשא הזה םעה םג התא םג לבת לבנ" (2)
"ודעמב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל" (3)
"ןדריה תא ונרבעת לא" (4)

(תודוקנ 32) םינושאר םיאיבנ - ישילש קרפ
(תודוקנ 8 - הלאש לכל) 19-12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
.'א קרפ ,עשוהיב ןייע
?ולוקב עומשל עשוהיל וחיטבהש םישנאה םה ימ
?ותשירד תא ססבמ אוה המ לעו ,תושעל הלא םישנאמ שרוד עשוהי המ

13 הלאש
.'ב קרפ ,עשוהיב ןייע
םילגרמה ינש תא ואצמי אל וחירי ךלמ לש םיחילשהש ידכ בחר התשעש םירבד ינש ןייצ
.התיבב
וחירי ישנא םללגבש ,רבעב ועריאש םיעוריאה ינש םה המ ,םילגרמל בחר ירבד יפל
?לארשי ינבמ םידחופ

14 הלאש
.םהיביואב תוכהל םהישנא תא (םיקזחמ) םידדועמ דוהא םגו ןועדג םג
(ו"ט ,'ז ,םיטפוש) "ןידמ הנחמ תא םכדיב 'ה ןתנ יכ ..."
?וישנאל תאז רמול ןועדג תא איבה המ
(ח"כ ,'ג ,םיטפוש) "םכדיב ...םכיביא תא 'ה ןתנ יכ..."
?הלא םירבד וישנאל רמוא אוה דוהא לש השעמ הזיא תובקעב

15 הלאש
.'ט קרפ ,א לאומשב ןייע
.תונותאה לע לאומש תא לואשלו תכלל ורענ תעצהל לואש בריס הלחתהב
?העצהל תאז לכב םיכסהל לואשל םרג המו ,לואש בריס הלחתהב עודמ רבסה
?ךלמל חושמל ךירצש שיאה אוה לואשש לאומש עדי דציכ

16 הלאש
.ז"ט-'א םיקוספ ,ח"י קרפ ,א לאומשב ןייע
?וילא ותבהא תא דודל חיכוהל ידכ ןתנוהי השע המ
('ט קוספ) "דוד תא (אנוש) ןיוע לואש יהיו"
?דוד ינפמ דחפל לואשל םרג המו ,דוד תא אונשל לואשל םרג המ

17 הלאש
.'ג-'ב םיקרפ ,ב לאומשב ןייע
הנחמל םיכייש םה םא םג םיתמה תא דבכמ אוהש הארמש ,דוד לש דחא השעמ ןייצ
.לואש
.ג"כ-ט"י םיקוספ ,'ב קרפב ןייע
.םירבד ינש ןייצ ?וירחא ףודרל קיספהל לאהשעל םורגל הסנמ רנבא דציכ

18 הלאש
.םיקוספ יקלח העברא ךינפל
.ורמאנ םה ןיינע הזיאל רשקבו ,םירבדה תא רמא ימ בותכ - םהמ השולשב רחב
"...ךלמה ךילא יל רתס רבד רמאיו" (1)
"םיבזכ ילא רבדתו יב תלתה הנה דע ..." (2)
"ךלמל ןתח היהא יכ לארשיב יבא תחפשמ ייח ימו יכנא ימ ...רמאיו" (3)
"...לואש תב לכימ תא ךאיבה ינפל םא יכ ינפ תא הארת אל ..." (4)

19 הלאש
.תומוקמ העברא לש תומש ךינפל
.(םוקמ לכל תחא הרוש) םהמ דחא לכב הרק המ בותכו ,תומוקמהמ השולשב רחב
הזע (1
הלאה קמע (2)
הרפע (3)
לביע רה (4)            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך