בחינת בגרות בתנ"ך

לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, קיץ תשס"א, 2001 יחידת לימוד אחת - שאלון מספר 900411

חלק ראשון - שאלות מקיפות


פרק ראשון (36 נקודות)
בפרק זה ענה על שלוש שאלות: על שתיים מהשאלות 3-1 ועל אחת מהשאלות 5-4.
(לכל שאלה - 12 נקודות).


ענה על שתיים מהשאלות 3-1.

שאלה 1
בשמות, פרקים ה'-ז' מתעוררות בעיות שונות בקשר לשליחות של משה אל פרעה.
א. בפרק ה', פסוק כ"ב טוען משה כלפי ה': "ה'...למה זה שלחתני".
מה מביא את משה לטעון טענה זו, ומהי תשובת ה' על כך?
ב. עיין בפרק ו', פסוק כ"ט עד פרק ז', פסוק ב'.
בקטע זה משה מסביר את ההתנגדות שלו ללכת לדבר עם פרעה.
מהו ההסבר שמשה מביא להתנגדותו, ומהו הפתרון שה' נותן לו?
ג. עיין בפרק ז', פסוקים ג'-ה'.
בפסוקים אלה ה' מזכיר בעיה נוספת שתהיה למשה בשליחותו אל פרעה.
מהי הבעיה, ומדוע יגרום ה' לבעיה זו?
תשובה

שאלה 2
השמועה על נס קריעת ים סוף גרמה לתגובות אצל הגויים.
א. כיצד הגיבו הגויים, לפי הכתוב בשירת הים?
ב. בספר שופטים מסופר על היחס של הפלשתים לישראל.
במה מתבטא היחס השונה של הפלשתים לישראל בספר שופטים ממה שמתואר בשירת הים?
ג. לפי דברי רחב בספר יהושע, גם אנשי יריחו שמעו על נס קריעת ים סוף.
לפי דברי רחב, לאיזו מסקנה הגיעו אנשי יריחו בגלל שמועה זו?
תשובה

שאלה 3
בשמות, פרק ט"ז ובבמדבר, פרק י"א מסופר כי בני ישראל אכלו מן במדבר.
א. ציין שלושה ניסים שונים שקשורים למן.
ב. בספר שמות וגם בספר במדבר מסופר על בעיות בהתנהגות של העם בקשר למן.
מה הן הבעיות שבספר שמות, ומהי הבעיה שבספר במדבר? ענה בקצרה.
ג. ביהושע , פרק ה' מסופר על הפסקת המן.
ציין באיזה תאריך (יום וחודש) נפסק המן.
תשובהענה על אחת מהשאלות 5-4

שאלה 4
עיין ביהושע, פרקים ג'-ד'.
א. מה נצטוו הכוהנים לעשות כאשר עברו ישראל את הירדן? ציין שני דברים.
ב. מה נצטוו לעשות שנים עשר האנשים שבחר יהושע משבטי ישראל, ולשם מה נצטוו לעשות
זאת? ענה בקצרה.
ג. עיין ביהושע, פרק ד', פסוקים י"א-כ"ד.
הכתוב אומר כי לנס של מעבר הירדן צריכה להיות השפעה גם על הגויים וגם על ישראל.
מה צריכה להיות ההשפעה על הגויים, ומה צריכה להיות ההשפעה על ישראל?
תשובה

שאלה 5
א. שמואל מסביר לשאול מדוע הוא צריך להילחם בעמלק. מהו ההסבר?
ב. שמואל מאשים את שאול על שלא שמע בקול ה' במלחמתו בעמלק.
ציין שני דברים שבהם לא שמע שאול בקול ה'.
ג. בשמות, פרק י"ז מוזכרת המלחמה הראשונה של בני ישראל בעמלק.
מה עשה משה במלחמה זו, ומה עשה יהושע במלחמה זו?
תשובה

חלק שני - שאלות קצרות


פרק שני - תורה (32 נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות 11-6 (לכל שאלה - 8 נקודות)


שאלה 6
עיין בשמות, פרק ד', פסוקים כ"א-כ"ג.
א. בפסוקים אלה ה' מזהיר שייתן עונש למצרים, אם פרעה יסרב לשחרר את ישראל.
ציין את המקור (פרק ופסוק) שבו מסופר שה' נתן את העונש הזה למצרים.
ב. מה הייתה התגובה של פרעה ושל מצרים כלפי ישראל, כשניתן להם העונש הזה?
תשובה

שאלה 7
עיין בשמות, פרק י"ג, פסוקים א'-י'.
א. בפסוק ב' נרמזות שלוש מצוות הקשורות לקדושת הבכורות.
כיצד מקיימים כל אחת מהמצוות הלאה? היעזר בפסוקים י"א-י"ג שבפרק זה.
ב. עיין בפסוקים ח'-י'.
מה הן שתי המצוות הנזכרות בפסוקים אלה, ומה הסיבה המשותפת שמציינת התורה
לקיום מצוות אלה?
תשובה

שאלה 8
עיין בשמות, פרק כ', פסוקים א'-י"ד.
א. לשם מה התורה מזכירה בקטע זה את יציאת מצרים, ולשם מה היא מזכירה את בריאת
העולם?
ב. עיין בפסוקים ג'-ה'.
ציין שני סוגים של איסורים הקשורים בעבודה זרה, המוזכרים בפסוקים אלה.
תשובה

שאלה 9
עיין בבדבר, פרק ט', פסוקים א'-י"ד.
א. ציין שני מצבים שבהם אדם מחויב להקריב את קרבן הפסח בחודש השני.
מהו העונש של מי שלא הקריב בכלל את קרבן הפסח?
תשובה

שאלה 10
א. בפסוקים ה'-ט"ו משה מזכיר לבני גד ולבני ראובן את חטא המרגלים.
לשם מה הוא מזכיר זאת?
ב. "...והיצא מפיכם תעשו" (פסוק כ"ד).
לאילו דברים שבני גד ובני ראובן הבטיחו לעשות התכוון משה כשאמר זאת?
תשובה

שאלה 11
לפניך ארבעה חלקי פסוקים מהתורה.
בחר בשלושה מהם - כתוב מי אמר את הדברים, ובקשר לאיזה עניין הם נאמרו.
א. "לא איש דברים אנכי".
ב. "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר"
ג. "אדני משה כלאם"
ד. "הארץ אשר הכה ה'... ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה"
תשובה
פרק שלישי - נביאים ראשונים (32 נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות 19-12 (לכל שאלה - 8 נקודות)

שאלה 12
עיין ביהושע, פרק ו' ופרק ח'.
בין כיבוש יריחו לבין כיבוש העי היו כמה הבדלים.
א. מה היה ההבדל בין כיבוש יריחו לבין כיבוש העי ביחס לתושבים, וביחס לשלל
שנמצא בעיר?
ב. מה היה ההבדל העיקרי בין דרך הכיבוש של יריחו ובין דרך הכיבוש של העי?
תשובה

שאלה 13
עיין בשופטים , פרק ז', פסוקים א'-ז'.
בקטע זה מסופר פעמיים שגדעון מקטין את מספר הלוחמים (=החיילים) שלו.

א. מה עשה גדעון כדי להקטין את מספר הלוחמים שלו בכל אחת מהפעמים?
ב. כיצד ה' מסביר לגדעון את הציווי להקטין את מספר הלוחמים שלו?
תשובה

שאלה 14
א. עיין בשופטים, פרק ט"ו, פסוקים ט'-יד.
מדוע רצו בני יהודה להסגיר (=למסור) את שמשון לפלשתים?
כיצד בכל זאת ניצל שמשון מידי הפלשתים?
ב. ציין שני מקרים שבהם שמשון פונה אל ה' בתפילה.
תשובה

שאלה 15
עיין בשמואל א, פרק י"ז, פסוקים ל"א-מ'.
א. באיזו טענה מנסה שאול לשכנע את דוד שלא להילחם בגלית?
ב. מה הם שני הטיעונים של דוד ששכנעו את שאול להרשות לו להילחם בגלית?
תשובה

שאלה 16
עיין בשמואל ב, פרקים ב'-ג'.
"וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתו לאמר למי ארץ" (פרק ג', פסוק י"ב).
א. מה גרם לאבנר לשלוח את המלאכים לדוד, ומה היו המלאכים צריכים לומר לדוד?
ב. באיזה מקום היה דוד בזמן שאבנר שלח אליו את המלאכים, ועל מי דוד מלך בזמן שהיה
במקום זה?
תשובה

שאלה 17
עיין בשמואל ב, פרק ז'.
א. בפרק זה גם נתן הנביא וגם דוד מזכירים את יציאת מצרים.
לשם מה נתן הנביא מזכיר את יציאת מצרים, ולשם מה דוד מזכיר אותה?
ב. עיין בפסוקים י"ח-י"ט.
מה הן שתי הטובות שעשה ה' עם דוד, שמזכיר דוד בפסוקים אלה?
תשובה

שאלה 18
לפניך ארבעה חלקי פסוקים.
בחר בשלושה מהם - כתוב מי אמר את הדברים, ובקשר לאיזה עניין הם נאמרו.
א. "חלום חלמתי והנה צליל לחם שערים מתהפך".
ב. "מורה לא עלה על ראשי".
ג. "כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך".
ד. "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו".
תשובה

שאלה 19
לפניך שמות של ארבעה מקומות.
בחר בשלושה מהם - ציין שם אדם שקשור לכל אחד מהמקומות שבחרת, וכתוב מה הקשר
שלו למקום זה. ענה בקצרה.
א. עמק עכור.
ב. נחל קישון.
ג. עין חרוד.
ד. בית לחם יהודה.
תשובה


תשובות לשאלון בתנ"ך לעולים חדשים, לבתי-הספר דתיים
מס' 900411, קיץ תשס"אתשובה 1
א. משה טוען טענה זו מפני שראה ששליחותו אל פרעה לא רק שלא הועילה, אלא גם הזיקה, ופרעה החמיר את השעבוד.
    תשובת ה' - שהגאולה ממצרים תהיה בנס ובכוח גדול של ה'.
ב. ההסבר של משה הוא שאינו יכול לדבר ברור - ערל שפתיים וכבד פה. ה' עונה לו שאהרון יצטרף אליו וידבר במקומו.
ג. הבעיה היא שה' יחזק את לב פרעה, שלא ישמע אל משה ואהרון.
    ה' יגרום לכך כדי שיוכל להעניש יותר את המצרים, וכך הם ידעו את כוחו של ה'.
השאלה הבאה

תשובה 2
א. תגובת הגויים לפי שירת הים - פחד מבני ישראל.
ב. בספר שופטים מסופר שהפלשתים נלחמו בישראל ובשמשון, ואילו בשירת הים מתואר שהפלשתים פחדו מישראל ["חיל אחז ישבי פלשת"].
ג. אנשי יריחו הסיקו שלא יוכלו ללחום בישראל (יהושע, ב', י"א).
השאלה הבאה

תשובה 3
א. המן ירד מן השמים, נמס בחום השמש, מה שנותר התקלקל, בידי כל אחד נשאר עומר לגולגולת, המן לא ירד בשבת, המן לא התקלקל בשבת, טעמו במן את כל הטעמים.
ב. בספר שמות - הותירו מן לבוקר, יצאו ללקט מן בשבת.
    בספר במדבר - התלוננו שנמאס להם לאכול כל הזמן מן.
ג. ט"ז בניסן או ט"ו בניסן.
השאלה הבאה

תשובה 4
א. לשאת את ארון ה' לעבור לפני העם לעמוד בירדן עד שיסיימו ישראל לחצות אותו.
ב. נצטוו לקחת מהירדן 12 אבנים ולהקימן בגלגל.
    המטרה - לציין את נס חציית הירדן.
ג. הגויים ידעו את כוחו הגדול של ה'. ישראל ייראו מפני ה' תמיד.
השאלה הבאה

תשובה 5
א. ההסבר של שמואל: ה' מעניש את עמלק בגלל מעשיו נגד ישראל בעת יציאתו ממצרים.
ב. 1. השאיר את אגג חי.
    2. לא החרים את הצאן והבקר.
ג. יהושע נלחם בעמלק, ומשה התפלל להצלחת ישראל.
השאלה הבאה

תשובה 6
א. שמות, י"ב, פסוק כ"ט.
ב. תגובת פרעה ומצרים - דרישה מישראל לעזוב מיד את ארץ מצרים.
השאלה הבאה

תשובה 7
א. בכור אדם - פודים אצל הכוהן;
    בכור בהמה טהורה - זובחים לה';
    בכור חמור - פודים בשה או עורפים.
ב. המצוות - סיפור יציאת מצרים לבנים, ומצוות תפילין.
    הסיבה המשותפת למצוות - זכירת יציאת מצרים.
השאלה הבאה

תשובה 8
א. יציאת מצרים - לנמק מדוע צריך להאמין בה' ולשמוע בקולו.
    בריאת העולם - לנמק מדוע צריך לשמור את יום השבת.
ב. שני האיסורים - איסור לעשות פסלים ולעבדם.
השאלה הבאה

תשובה 9
א. 1. מי שהיה טמא לנפש אדם בזמן הפסח שבחודש הראשון.
    2. מי שהיה בדרך רחוקה בזמן הפסח שבחודש הראשון.
ב. לא להשאיר מבשר הקרבן עד בוקר, לא לשבור עצם בזמן אכילתו.
    העונש של מי שלא הקריב קרבן הפסח הוא כרת.
השאלה הבאה

תשובה 10
א. להזהיר אותם שבבקשתם להתנחל בעבר הירדן המזרחי הם עלולים לגרום שבני ישראל לא ירצו להיכנס לארץ, כמו שגרמו המרגלים.
ב. שיעברו חלוצים לפני בני ישראל, ויישארו עם יהושע עד לאחר כיבוש הארץ.
השאלה הבאה

תשובה 11
א. משה [לה'] כשהתגלה אליו בסנה (שמות, ד', י').
ב. משה [לבני ישראל] לפני מכת בכורות (שמות, י"ב, כ"ב).
ג. יהושע [למשה] כשאלדד ומידד המשיכו להתנבא במחנה (במדבר, י"א, כ"ח).
ד. בני גד ובני ראובן [למשה ולמנהיגי העדה] כאשר ביקשו להישאר בעבר הירדן ולא לעבור את הארץ (במדבר, ל"ב, ד').
השאלה הבאה

תשובה 12
א. ביחס לתושבים - ביריחו הומתו כולם מלבד רחב ומשפחתה; בעי כולם הומתו.
    ביחס לשלל - ביריחו הכול היה חרם ואסור היה לעם להשתמש בו; אילו בעי מותר היה להשתמש בחרם.
ב. את יריחו כבשו בדרך של נס גמור, ואת העי בדרך הטבע.
השאלה הבאה

תשובה 13
א. בפעם הראשונה - גדעון משחרר את כל מי שמפחד להילחם.
    בפעם השנייה - גדעון משחרר את כל מי שכרע על ברכיו לשתות מים.
ב. כדי שישראל לא יחשבו שהניצחון שלהם על מדין בא בכוחם.
השאלה הבאה

תשובה 14
א. בני יהודה רצו להסגיר את שמשון בגלל לחץ ואיומים שהפעילו עליהם הפלשתים.
    שמשון הצליח לקרוע את הכבלים והכה את הפלשתים.
ב. 1. כששמשון היה צמא למים לאחר שהכה 1,000 פלשתים (שופטים, ט"ו, י"ח-י"ט)
    2. בעזה לפני מותו, כשהביאו אותו הפלשתים ללעוג לו (שופטים, ט"ז, כ"ח).
השאלה הבאה

תשובה 15
א. בטענה שגלית הוא איש מלחמה מנוסה, ואילו דוד הוא צעיר חסר ניסיון.
ב. שני הטיעונים ששכנעו:
    1. דוד טוען שכרועה יש לו ניסיון בהריגת חיות מסוכנות.
    2. דוד טוען שהוא בטוח שה' יהיה בעזרו [משום שגלית קילל את ה'].
השאלה הבאה

תשובה 16
א. המריבה עם איש-בושת גרמה לכך. המלאכים ביקשו שדוד יכרות ברית עם אבנר [כדי להביא את ישראל להכיר במלכותו של דוד].
ב. דוד היה בחברון. דוד מלך על שבט יהודה.
השאלה הבאה

תשובה 17
א. נתן - כדי לשבח את דוד הרוצה לבנות את בית המקדש, כי מאז יציאת מצרים לא היה בית קבוע לשכינה.
    דוד - כדי לחזק את בקשתו לשמור את ההבטחה לכונן את מלכותו.
ב. שתי הטובות שעשה ה' עם דוד:
    1. בחר בו כמלך אף על פי שאינו ראוי לכך.
    2. הבטיח לו שגם זרעו ימלוך אחריו.
השאלה הבאה

תשובה 18
א. חייל במחנה מדין, לפני שגדעון עם אנשיו מתקיפים את מחנה מדין (שופטים, ו', י"ג).
ב. שמשון (לדלילה), כאשר דלילה תובעת ממנו לגלות לה את סוד כוחו (שופטים, ט"ז, י"ז).
ג. שמואל (לאגג) לאחר המלחמה בעמלק (שמואל א, ט"ו, ל"ג).
ד. אבנר הציע ליואב בברכה בגבעון (שמואל ב, ב',י"ד).