בחינת בגרות בתנ"ך לעולים חדשים

יחידת לימוד אחת
שאלון מספר 900411 - קיץ תשס"ג 2003


חלק ראשון: שאלות מקיפות

פרק ראשון

בפרק זה ענה על שלוש שאלות: על שתיים מהשאלות 3-1 ועל אחת מהשאלות 5-4.

ענה על שתיים מהשאלות 3-1.


שאלה 1
עיין בשמות, פרק א.

א.
"הבה נתחכמה לו" (פסוק י)
כיצד פרעה מנמק את הרצון שלו "להתחכם" לישראל?

ב.
ציין שלוש פעולות מפרק זה, שאפשר לראות בהן את ה"התחכמות" של פרעה.

ג.
ביהושע, פרק ט' מסופר שגם הגבעונים "התחכמו" לבני ישראל.
איך "התחכמו" הגבעונים?
מה גרם לגבעונים לנהוג כך, לפי הדברים שהם אמרו ליהושע בפסוקים כב-כה?

שאלה 2
א. במכת ערוב (שמות, פרק ח', פסוקים טז-כח), התורה מספרת שה' הפלה (=הבדיל) בין ישראל לבין מצרים.
(1) ציין שתי מכות נוספות המתוארות בפרק ט', שהתורה מספרת עליהן שה' הפלה בין ישראל למצרים.
(2) מה הייתה המטרה של ההפליה הזו? (צטט את לשון התורה.)

ב. עיין בשמות פרק יד, פסוקים ט-יד.
במה יתבטא היחס הטוב של ה' לישראל, לפי פסוקים אלה?
בסס את דבריך על ציטוט מלשון התורה.

ג. "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".
מתי נאמרו דברים אלה לישראל ומהו התנאי שישראל צריכים למלא כדי לזכות בברכה זו?

שאלה 3
בספר במדבר, פרק יא, מסופר שה' הבטיח לתת לישראל בשר.
א. בעקבות מה הבטיח ה' לישראל לתת להם בשר?

ב. מה הייתה הרעה שבאה על ישראל אחרי שקיבלו את השלו, ומה הסיבה שנותנת לכך התורה?

ג. עיין בשמות, פרק טז, פסוקים א-י.
(1) מה הייתה התלונה של בני ישראל לפי פסוקים אלה?
(2) למה התורה מתכוונת כשהיא אומרת שבבוקר בני ישראל יראו את כבוד ה'?

ענה על אחת מהשאלות 5-4.

שאלה 4
עיין בשופטים, פרק ו.
א. עיין בפסוקים יא-טז.
לשם מה גדעון מזכיר בדבריו את יציאת מצרים?

ב. עיין בפסוקים כב-כה.
מדוע קרא גדעון למזבח הראשון שבנה בשם "ה' שלום"?

ג. עין בפסוקים כז-לב.
איך הגיבו אנשי העיר על הריסת המזבח של הבעל, ואיך הסביר יואש את ההתנגדות שלו לדברים שאמרו אנשי העיר?

שאלה 5
עיין בשמואל ב, פרק ג, פסוקים כ-לח.
א. כיצד יואב מסביר את ההתנגדות שלו לפגישה שהייתה בין דוד לאבנר?

ב. באיזו דרך הטעה יואב את אבנר, כדי שיוכל לפגוע בו?

ג. "וכל העם הכירו וייטב בעיניהם" (פסוק לו).
אילו דברים שעשה דוד אחרי מות אבנר היו טובים בעיני העם?
לאיזו מסקנה הגיע העם בעקבות הדברים שעשה דוד?


חלק שני: שאלות קצרות

פרק שני - תורה

ענה על ארבע מהשאלות 11-6.

שאלה 6
עיין בשמות, פרק ג.
א. עיין בפסוקים ו-יב.
כיצד ה' מסביר את החלטתו להוציא את בני ישראל ממצרים?

ב. עיין בפסוקים טז-כב.
מה אמר ה' למשה ולזקנים לבקש מפרעה?
לדברי ה', איך יגיב פרעה על הבקשה?

שאלה 7
עיין בשמות, פרק יב, פסוקים ה-יג.
א. ציין שתי מצוות לא תעשה הקשורות לאכילת קרבן הפסח.

ב. "ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים" (פסוק יג).
מה היו בני ישראל צריכים לעשות, כדי שמכת בכורות לא תפגע בהם?

שאלה 8
עיין בבמדבר, פרק ט, פסוקים ט-יד.
א. מהו העונש המובטח למי שלא יקריב את קרבן הפסח?

ב. מי שלא הקריב את קרבן הפסח בזמן, יהיה פטור מעונש רק בשני מקרים.
(1) מה הם שני המקרים?
(2) לפי התורה, מה צריך לעשות מי שלא הקריב את קרבן הפסח בזמן?

שאלה 9
עיין בבמדבר, פרק לב, פסוקים א-ל.
א. בני גד ובני ראובן ביקשו רשות שלא לעבור את הירדן. איך הם הסבירו את הבקשה הזאת?

ב. עיין בפסוקים כח-ל.
פרט את הציוויים של משה ליהושע בקשר לבני גד ובני ראובן לאחר שיעברו את הירדן.

שאלה 10
לפניך ארבעה ציוויים של התורה.
כתוב במילים שלך מה התורה מצווה בשלושה מהציוויים האלה:
א. "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך" (שמות יג, ט)
ב. "לקטו ממנו איש לפי אכלו" (שמות טז, טז)
ג. "לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (שמות כ, ז)
ד. "לא תענה ברעך עד שקר" (שמות כ, יג)

שאלה 11
לפניך ארבעה חלקי פסוקים מהתורה.
בחר בשלושה מהם - כתוב מי אמר את הדברים, ובקשר לאיזה עניין הם נאמרו.
א. "עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים"
ב. "פקד יפקד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי"
ג. "דבר אתה עמנו ונשמעה"
ד. "ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג"


פרק שלישי - נביאים ראשונים

ענה על ארבע מהשאלות 17-12.

שאלה 12
עיין ביהושע, פרקים ג-ד.
א. "בזאת תדעון כי א-ל חי בקרבכם" (פרק ג, פסוק י)
מה יגרום לישראל לדעת כי א-ל חי בקרבם? לאיזו מסקנה ישראל צריכים להגיע מן הידיעה הזאת?

ב. עיין בפרק ד, פסוקים טו-כד.
הכתוב מזכיר שתי מטרות להקמת האבנים בגלגל.
ציין מטרה אחת הקשורה לעם ישראל, ומטרה אחת הקשורה לגויים.

שאלה 13
עיין ביהושע, פרק ח.
א. באיזה תכסיס (=תחבולה/ מזימה) השתמש יהושע כדי לכבוש את העי?
ענה בקיצור נמרץ.

ב. (1) באיזה מקום בנה יהושע מזבח לה' אחרי שכבש את העי?
(2) ציין מצווה אחת שיהושע קיים בבניית המזבח.

שאלה 14
עיין בשופטים, פרק טז.
א. מדוע כוחו של שמשון סר מעליו, ומה הביא לכך שבמותו הוא הצליח להתגבר על הפלשתים?

ב. כיצד התעללו הפלשתים בשמשון אחרי שכוחו סר מעליו? בתשובתך כתוב שני דברים שהם עשו לשמשון.

שאלה 15
עיין בשמואל א, פרק ח, פסוקים א-יח.
א. עיין בפסוקים א-ח.
מדוע כעס שמואל על הבקשה של העם להמליך עליהם מלך? בסס את תשובתך על לשון הכתוב.

ב. "וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם" (פסוק יח).
ציין שני מעשים של המלך, שבגללם ישראל יכולים להתלונן על המלך.

שאלה 16
עיין בשמואל א, פרק טו, פסוקים כד-לא.
א. עיין בפסוקים כז-כח.
איך התקיימו הדברים שאמר שמואל לשאול?

ב. בפסוקים כד-לא מסופר ששאול מבקש משמואל פעמיים שיבוא אתו להשתחוות לה'.
מדוע שמואל סירב (=לא הסכים) לבקשה של שאול בפעם הראשונה?

שאלה 17
גם שמואל וגם דוד מזכירים בדבריהם את יציאת מצרים.
א. עיין בשמואל א, פרק יב, פסוק ח.
לשם מה שמואל מזכיר את יציאת מצרים בפרק זה?

ב. עיין בשמואל ב, פרק ז פסוק כג.
לשם מה דוד מזכיר את יציאת מצרים בתפילתו?