ך"נתב תורגב תניחב

םייתד רפס יתבל תואיקבו עדי
ס"שת ץיק ,002104 ןולאש
תחא דומיל תדיחי

תורצק תולאש - ןושאר קלח


(תודוקנ 20) הרות - ןושאר קרפ
5 - הלאש לכל) (הבוח) 6 הלאש לעו 1-5 תולאשהמ שולש לע :תולאש עברא לע הנע
.(תודוקנ

.1-5 תולאשהמ שולש לע הנע

1 הלאש
?יניס רה דמעמב 'ה תולגתה תארקל םייקל לארשי ווטצנש םייוויצה תשולש םה המ
"...וארית לא םעה לא השמ רמאיו"
.בותכה לע ךתבושת תא ססב ?יניס רה דמעמב הארי ידיל םעה תא איבה המ
הבושת
2 הלאש
.('א ,ג"כ ,תומש) "אוש עמש אשת אל" :הרמאב הריהזמ הרותה המ לע
.('ז,'כ ,תומש) "אושל ךיקלא 'ה םש תא אשת אל" :הרמאב הריהזמ הרותה המ לעו
.י"שר שוריפב רזעיה
?('ג,'ל ,רבדמב) "ורבד לחי אל" :הרמאב הריהזמ הרותה המ לע
.י"שר שוריפב רזעיה
הבושת
3 הלאש
.םעל גיהנמ תונמל 'המ שקבמ השמ רבדמב רפסב
וילא 'ה לש םירבד וליא תובקעבו ,םעל גיהנמ תנמל 'המ ותשקב תא קמנמ השמ דציכ
?תאז שקבמ השמ
.תולועפ יתש ןייצ ?גיהנמל עשוהי תא תונמל ידכ תושעל השמ הווטצנ המ
הבושת
4 הלאש
.ו"ל ,רבדמבב ןייע
?ןהיבא תלחנ תא לבקל ולכויש ידכ דחפלצ תונב לע הלטוה הלבגה וזיא
.בותכה ןושל תא טטצ
?וז הלבגה הלטוה הנעט וזיא תובקעב
הבושת
5 הלאש
לכל תחא הרוש דע בותכ) ?ךינפלש םיטירפהמ דחא לכ םע תושעל הרותה הוצמ המ
.(טירפ
.רשעמה ןמ רשעמ
.המודא הרפ
.םירראמה םירמה ימ
.םדאב םחר רטפ
הבושת
.(הבוח) 6 הלאש לע הנע
6 הלאש
?ןכשמב הרונמה לש המוקמ היה ןכיה (1)
( .םישדוקה שדוקב וא ,דעומ להואב ,ןכשמה רצחב היה םוקמה םא ןייצל שי)
.הרונמה הדמע ובש םוקמ ותואב ןכשמב ודמעש םיפסונ םילכ ינש ןייצ (2)
?הזה ילכה אצמנ ןכשמב םוקמ הזיאבו ,םיבורכה ויה ןכשמה ילכמ ילכ הזיא לע
(. םישדוקה שדוקב וא ,דעומ להואב ,ןכשמה רצחב היה םוקמה םא ןייצל שי)
הבושת
(תודוקנ 40) םינושאר םיאיבנ - ינש קרפ
(תודוקנ 4 - הלאש לכל) 16-7 תולאשהמ הנומש לע :תולאש עשת לע הנע
(תודוקנ 8) 18-17 תולאשהמ תחא לעו

.(תודוקנ 4 הלאש לכל) 16-7 תולאשהמ הנומש לע הנע

7 הלאש
.םהיביואב תוכהל םהישנא תא םידדועמ ןועדג םגו עשוהי םג
.(ט"י ,'י ,עשוהי) "םכדיב םכיקלא 'ה םנתנ יכ...םכיביא ירחא ופדר.."
לארשי תא איבה המו ,הלאה דודיעה ירבד תא םהל רמא עשוהיש ןמזב לארשי ומחלנ ימ דגנ
?וז המחלמל תאצל
תא םכדיב 'ה ןתנ יכ ומוק..." :וישנאל רמול ותוא ואיבה ןועדג עמשש םירבד וליא
?(ו"ט ,'ז ,םיטפוש) "ןידמ הנחמ
הבושת
8 הלאש
."וייחב תימה רשאמ םיבר ותומב תימה רשא םיתמה ויהיו..." :רפוסמ ןושמש לע
לע רובגל חילצה תאז לכבש ךכל איבה המו ,וילעמ רס ןושמש לש וחוכש ךכל םרג המ
?ותומב םיתשילפה
םיתשלפה דבלמ) תויתרגש אל םיכרדב םיתשלפב ןושמש עגפ םהבש םירקמ ינש ןייצ
.(ותומב תימה רשא
הבושת
9 הלאש
,ג"י קרפ ,א לאומש) "...ךיקלא 'ה תוצמ תא תרמש אל תלכסנ לואש לא לאומש רמאיו"
.(ג"י
?הז קוספב לואש תא לאומש חיכומ רמש אל לואשש הווצמ וזיא לע
העשב ,וז הווצמ לע רומשל אלש לואש תא ואיבהש תודבועה יתש ןה המ
?המחלמל ופסאנ םיתשלפש
הבושת
10 הלאש
?השיאל דודל ותב לכימ תא ןתנשכ לואש לש הרטמה התייה המ
?חוכיווה היה המ לעו ,לכימל דוד ןיב חוכיו ץרפ עוריא הזיאב
הבושת
11 הלאש
.'ד קרפ ,ב לאומשב ןייע
?תשביפמ לש ותוכנ המרגנ ויתובקעבש ירוטסיה עוריאה והמ
.(קרפו רפס) ירוטסיהה עוריאה ראותמ ובש רוקמה תא ןייצ
?תשב-שיא תגירה תא דוד ינפל םיקמנמ הנעבו בכר דציכ
הבושת
12 הלאש
.ה"כ-'א ,ד"י קרפ ,ב לאומשב ןייע
:הרמאב תיעוקתה השיאה תזמור דוד לש ותחפשמב עוריא הזיאל
?('ו קוספ) "..דחאה תא דחאה וכיו ..."
וזיאו ,תיעוקתה השיאה לש רופיסה תרטמ תא ןיבהש רחאל תושעל דוד הרוה המ
?ותארוה המיוקש רחאל ליטה הלבגה
הבושת
13 הלאש
"..'ה תעובש תא תרמש אל עודמו.." :יעמשל רמוא המלש
?'ה תעובש תא רמש אלש יעמש תא המלש חיכומ השעמ הזיא לע
."...יבא דודל תישע רשא ..הערה לכ תא תעדי התא .." :יעמשל רמוא המלש
?עוריא הזיאבו ,דודל יעמש השעש הערה יהמ
הבושת
14 הלאש
.(ד"כ ,ב"י ,א םיכלמ) "..םכיחא םע ןומחלת אלו ולעת אל..."
םיקולאה שיא היעמש דציכו ,לארשיב םחליהל תוצרל םעבחרל םרגש עוריאה תא ןייצ
?םהב םחליהל אלש םעבחרמ ותשירד תא קמנמ
?בהזה ילגע ינש תא תושעל םעברי תא איבהש ששחה והמ
.ששח ותוא ללגב םעברי השעש תפסונ הלועפ ןייצ
הבושת
15 הלאש
לכל תחא הרוש דע בותכ) ?ורמאנ םה רשקה הזיאבו ,ךינפלש םירבדה תא רמא ימ
.(ףיעס
."םלוע דע וערזלו דודל וחישמל דסח השעו וכלמ תועושי לודגמ"
"..הזה םויה לארשי תוכרעמ תא יתפרח ינא.."
"..ךלמה ךילא יל רתס רבד רמאיו"
"..ערל בוט ןיב ןיבהל ךמע תא טפשל עמש בל ךדבעל תתנו"
הבושת
16 הלאש
:ךינפלש םיעוריאהמ דחא לכ עריא םוקמ הזיאב בותכ
.לואש לש הכולמה שודיח
.וילע רשא הרשאה תתירכו לעבה חבזמ ץותינ
.ודיב הפולש וברחו ךאלמה תא האור עשוהי
.לאומש םע ושגפנ לואשו דוד
הבושת

.(תודוקנ 8) 18-17 תולאשהמ תחא לע הנע

17 הלאש
.א"י קרפ ,עשוהיב ןייע
ךלמ ןיביב עשוהי תמחלמב םירושקה תומוקמ םינייצמה םירפסמ םימושר ךינפלש הפמב
.ותיא וכלהש םיכלמבו רוצח
.ןודיצ ;רוצח ;ןומרח :םה תומוקמה תומש
.הפמהמ ול םיאתמה רפסמה תא םש לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.רתוימ רפסמ שי הפמב !בל םיש


.'כ-ז"ט םיקוספב ןייע
?לארשי ינב םע ומילשה אל ןענכ ץראבש םימעהש הדבועה תא ריבסמ בותכה דציכ
הבושת
18 הלאש
.ח"י-ז"י םיקרפ ,םיטפושב ןייע
.ןד טבשלו הכימל םירושקה תומוקמ םינייצמה םירפסמ םימושר ךינפלש הפמב
.הערצ ;הדוהי םחל תיב ;םירפא רה :םה תומוקמה תומש
.הפמהמ ול םיאתמה רפסמ תא םש לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.רתוימ רפסמ שי הפמב !בל םיש


?ולצא ראשיהל (הדוהי םחל תיבמ) יולה רענה תא הכימ ענכש דציכ
.םירבד השולש ןייצ
הבושת

תופיקמ תולאש - ינש קלח


(תודוקנ 20) הרות - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20-19 תולאשה יתש לע הנע
19 הלאש
.ה"ל-ט"כ םיקוספ ,ד"ל קרפו א"י-'א םיקוספ ,ג"ל קרפ ,תומשב ןייע
?הנחמ ןמ להואה תא קיחרהל השמל םרג המ
,הנחמל ץוחמש להואה לא אצוי היה השמשכ םעה תבוגת התייה המ
?יניס רהמ דריש העשב השמ תא וארשכ םעה תבוגת התיה המו
?וינפ לעמ הווסמה תא ריסמ השמ היה יתמ
םינפ השמ לא רבדו" :הרמאב השמ לא 'ה לש דחוימה וסחי תא הרותה תנייצמ תומשב
."םינפ לא
.השמ לע םימוד םירבד ןרהאלו םירמל םירמאנ 'ח-'א ,ב"י ,רבדמב רפסב םג
?ןרהאלו םירמל ולא םירבד רבדמב םירמאנ עודמ
הבושת
20 הלאש
.םייוגה לצא תובוגת הררוע ףוס םי תעירק סנ לע העומש
?םיה תרישב בותכ יפל ,הז סנל םייוגה וביגה דציכ
?בחר ירבד יפל ,וחירי ישנא לצא וז העומש המרג המל
.לארשי יפלכ קלב לש תוגהנתהה לע ועיפשה רשא ,השמ להינש תומחלמ יתש ןייצ
?לארשיב םחליהל קלב הסינ ךרד וזיאב
לארשיל םהלש סחיהמ ,תקוח תשרפב ראותמה ,לארשיל םודא לש סחיה הנוש המב
?םיה תרישב ראותמה
הבושת

(תודוקנ 20) םינושאר םיאיבנ - יעיבר קרפ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22-21 תולאשה יתש לע הנע

21 הלאש
.םעה תא עיבשה לואשש רפוסמ ד"י קרפ ,א לאומשב
?םעה תא לואש עיבשה המ םשלו ,העובשה התייה המ
יפל ,ןתנוי דגנ ןידה רזג תא עונמל ידכ ,לואש יפלכ םעה הלעהש הנעטה התייה המ
?ד"י קרפ ,א לאומשב רפוסמה
?תומש רפסב רפוסמה יפל ,לארשי ינב תא ףסוי עיבשהש העובשה התייה המ
?"העבגב שגליפ" לש עוריאה תובקעב הפצמב לארשי ועבשנש העובשה התייה המ
הבושת
22 הלאש
.ב"כ קרפ ,א לאומשב ןייע
.ןהכה ךלמיחא תא םישאמ לואש םהבש םירבד השולש ןייצ
?ב"כ קרפ ,א לאומשב רפוסמה יפל ,ותוגהנתה תא לואשל ריבסמ ךלמיחא דציכ
.('ד ,ז"ט ,ב לאומש) "תשביפמל רשא לכ ךל הנה אבצל ךלמה רמאיו" (1)
?תשביפמל רשא לכ תא אביצל חיטבהל דוד תא איבה המ
?ותוגהנתה תא דודל ריבסמ תשביפמ דציכ (2)
הבושת

תובושת םגד
ס"שת - תואיקבהו עדיה תדיחיב ןחבמל

 

תורצק תולאש - ןושאר קלח


1 הבושת
,ט"י ,תומש) השיא לא תשגל אל ,רהה לא ברקתהל אל ,םהידגב תא סבכל - םייוויצה
.(ו"ט-'י
.םעה תא הדיחפה ןשעבו םידיפלב ,תולוקב יניס רהב 'ה תולגתה
(ו"ט ,'כ ,תומש) "קחרמ ודמעיו ...םעה אריו ..תולוקה תא םיאור םעה לכו" :סוסיב
.ותומי 'ה ירבד תא עומשל וכישמי םאש םעה לש ששחה - ןכו
.(ז"ט 'כ ,תומש) "תומנ ןפ םיקלא ונמע רבדי לאו" :סוסיב
האבה הלאשה
2 הבושת
.םלבקלו ערה ןושל ירבדל ןימאהל אלש הריהזמ הרותה - "אוש אמש אשת אל"
.ןידה ילעב ינש ועיגי אלש דע ןודל אלש ןיידה תא הריהזמ הרותה וא
.(רקש) אווש תעובש עבשיהל אלש הריהזמ הרותה - "אושל ךיקלא 'ה םש תא אשת אל"
.רדנ וא עבשנ םדאש רדנ וא העובש רפהל אלש איה הרהזאה
האבה הלאשה
3 הבושת
.ותומ רחאל גיהנמ ילב ראשיי אל לארשי םעש ידכ :קומינה
,ז"כ ,רבדמב) ץראל סנכיי אלו תומי אוהש השמ לא 'ה ירבד תובקעב רמאנ הרקבה
.(ג"כ-ב"י
.וילע ודוהמ תתל ,לארשי יניעל ותוא תווצל ,ןהכה רזעלא ינפל ודימעהל ,וילע וידי תא ךומסל
האבה הלאשה
4 הבושת
.ןהלש טבשה ינב םע קר אשניהל דחפלצ תונב לע - הלבגהה
.('ו ,ו"ל ,רבדמב) "םישנל הנייהת םהיבא הטמ תחפשמל ךא" :טוטיצ
לש הלחנהמ קלח ,רחא טבש ןבל אשנית תונבהמ תחא םאש םיששוחש ףסוי ינב תנעט
.םה םקלחמ ערגייו ,רחא טבש תלחנל רובעי דחפלצ
האבה הלאשה
5 הבושת
.(ו"כ ,ח"י ,רבדמב) ןהכל תנתינה (רשעמ תמורת) - רשעמה ןמ רשעמ
.('ב ,ט"י ,רבדמב) תמ אמט לע האזהל תאטח ימ הנממ תושעל - המודא הרפ
.(ח"י ,'ה רבדמב) הטוסה השיאה תא תוקשהל - םירראמה םירמה ימ
.(ו"ט ,ח"י ,רבדמב) (םיעלס השימחב) ותוא תודפל - םדאב םחר רטפ
האבה הלאשה
6 הבושת
.דעומ להוא :םוקמה (1)
.(תרוטקה חבזמ) בהזה חבזמו ןחלוש :םיפסונ םילכ (2)
.םישדוקה שדוק :םוקמה .תודעה ןורא וא .תרופכ
האבה הלאשה
7 הבושת
.םורדה יכלמ וא ירומאה יכלמ דגנ - המחלמה
.םינועבגה לע ןגהל ובייחתה יכ המחלמל ואצי לארשי
ויפל ,ינידמ לש ןורתפהו ןידמ הנחמב עמשש םולחה ירבד תובקעב וירבד תא רמוא ןועדג
.ןועדג ידיב ןידמ תא ןתנ 'ה
האבה הלאשה
8 הבושת
האיבה - תאזה םעפב קר ונקזחיש 'הל הליפתה .וחוכ תרסהל איבה ושאר רעש חוליג
.ותומב םיתשלפה לע רובגל ותחלצהל
.('ה-'ד ,ו"ט ,םיטפוש) םילעושה ידי לע תודשה תפרש .1
.(ו"ט ,ו"ט ,םיטפוש) רומחה יחלב םיתשלפה תאכה .2
האבה הלאשה
9 הבושת
.ול הכיח אל אוהו ,לאומש לש ואוב דע ןברקה תברקה םע תוכחל ךירצ היה לואש
.חיטבהש דעומל עיגה אל לאומש ;לואש םעמ רזפתה םעה
האבה הלאשה
10 הבושת
.םיתשלפ ידי-לע דוד תגירהל םורגל התייה לואש לש הרטמה
.דוד ריעל 'ה ןורא תאלעה - עוריאה
.'ה ןורא ינפל ךלמה דוד לש ותוגהנתה לע היה חוכיווה
האבה הלאשה
11 הבושת
.א"ל ,א לאומש :רוקמ .עובלגב המחלמב ןתנויו לואש תומ - עוריאה
.דודב ותיבו לואש לש תוללעתהה תא ומקנ םה תשב שיא תגירהב - קומינה
האבה הלאשה
12 הבושת
.ןונמא תא םולשבא תאכה
התייה וילע ליטהש הלבגהה .םילשוריל םולשבא תא ריזחהל [באויל] הרומ דוד
.ךלמה תא תוארל אובי אל םולשבאש
האבה הלאשה
13 הבושת
.[תגמ וידבע תא ריזחהל ךלהשכ] םילשורימ אצי
.םולשבא דרמב עריא .דוד תא לליק יעמש
האבה הלאשה
14 הבושת
.םהב םחליהל תוצרל םעבחר תא האיבה םיטבשה תרשע י"ע םעברי לש הכלמהה
.'ה ןוצרב התיה לארשי לע םעברי לש ותכלמה יכ התייה םיקולאה שיא היעמש לש הקמנהה
רשא שדוחב גח עבק - תפסונ הלועפ .םעבחרל בושיו םילשוריל הלעי םעהש - ששחה
.ובילמ הדב
האבה הלאשה
15 הבושת
.(א"נ ,ב"כ ,ב לאומש) .ויביואמ 'ה ותוא ליצהש ירחא הרישב - רשקהה .דוד - רמואה
אצישכ : וא .לארשיב םחליהל אציש ינפל הלאה קמעב - רשקהה .תילג - רמואה
.('י ,ז"י ,א לאומש) .םיתשילפל םתעינכל םורגלו לארשי תא דיחפהל
,'ג ,םיטפוש) .וגרהו באומ ךלמ ןולגע לש ונומראב היהשכ - רשקהה .דוהא - רמואה
.(ט"י
המ 'המ שקביש ול רמאו ןועבגב םולחב 'ה וילא הארנשכ - רשקהה .המלש - רמואה
.('ט ,'ג םיכלמ) הצור אוהש
האבה הלאשה
16 הבושת
.(ו"ט-ד"י ,א"י ,א לאומש) לגלגב
.(ח"כ ,'ו ,םיטפוש) הרפעב
.(ג"י ,'ה ,עשוהי) וחיריב
.(ג"כ ,ט"י ,א לאומש) המרב תוינב
האבה הלאשה
17 הבושת
.3 - ןודיצ ,4 - רוצח ,2 - ןומרח
.םודימשי לארשי ינבש ידכ םבל תא קזיח 'הש ךכב תאז ריבסמ בותכה
האבה הלאשה
18 הבושת
.3 -הערצ ,1 - הדוהי םחל תיב ,4 -םירפא רה
.ןהכל ול היהי ,באל ול היהי ,היחמ ,םידגב ,ףסכ ול ןתייש יולה רענל חיטבה הכימ
האבה הלאשה
19 הבושת
.לגעה אטח תובקעב םעהמ 'ה לש תוקחרתהה וא םעה לע 'ה לש סעכה
.םטבמב ותוא ווילו להואל סנכנש דע ודובכל ודמע - דעומ להוא לא אצוי היה השמשכ
.וילא תשגל ודחפ יניס רהמ דרישכ
.לארשי םע רביד רשאכ : וא 'ה םע רבדל דעומ להואל אב רשאכ
םירמל ריהבהל ידכ וא .השמ לע ערה ןושל ורביד ןורהאו םירמש םושמ
.םיאיבנמ רתוי ההובג הגרדב תאצמנ השמ תאובנש
האבה הלאשה
20 הבושת
ועיגה - וחירי ישנא תבוגת .לארשי ינפמ דואמ ודחפ - םיה תרישב םייוגה תבוגת
.לארשיב םוחלל ולכוי אלש הנקסמל
.ןשבה ךלמ גוע דגנו ןובשח ךלמ ןוחיס דגנ ןה תומחלמה
באומ תונב ידי לע :ןכו .לארשי תא םעלב לש ויתוללק ידי-לע לארשיב םחליהל הסינ קלב
.לארשי תא ואיטחהש
רמאנ םיה תרישבש דועב ,המחלמב לארשי לע םייאמ םודא ךלמש רמאנ תקוח תשרפב
."םודא יפולא ולהבנ זא" - םהמ ודחפש
האבה הלאשה
21 הבושת
ירחא הפידרב קר קוסעי םעהש ידכ - התרטמ .םויה ותואב םחל לוכאל אלש - העובשה
.םיתשלפה
.םיתשלפה לע לודגה ןוחצינל ירקיעה םרוגה היהש ןתנוי תא תימהל ןכתיי אלש - הנעטה
.וררחתשישכ םירצממ ויתומצע תא תולעהל התייה העובשה
הלעי אלש ימש התייה העובשה : וא ןימינב טבש םע ונתחתי אלש - הפצמב העובשה
.תמוי - ןימינבב םחליהל
האבה הלאשה
22 הבושת
;דודל ברח תניתנ ;דודל םחל תניתנ :ךלמיחא תא םישאמ לואש םהבש םירבדה
.ורובעב (םימותו םירואב) םיקולאב הליאש
.ויתושקבל תונעיהל היעב האר אל ןכלו ,ול ןמאנו לואש לש ןתח אוה דודש ןעט ךלמיחא
אל רתויו ,תימעפ-דח התייה םימותו םירואב הלאשהש רמואו לצנתמ ךלמיחא : וא
.ךכ השעי
.הרזח ותוכלמ תא לבקל הווקתב םילשוריב ראשנ תשביפמש אביצ ירבד (1)
המיר אביצ ודבעו ,חסיפ אוהש ןוויכ דוד לא תיזיפ עיגהל היה לוכי אלש ריבסמ תשביפמ (2)
.ותוא            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך