(2104) ח"נשת ד"ממ ך"נתב תורגב תניחב

ט"נשת רדא ג"י - ך"נת תארוהל ר"מפמ רזוח :ךותמ

 

תורצק תולאש - ןושאר קלח

(תודוקנ 20) הרות - ןושאר קרפ

.(תודוקנ 5- הלאש לכל) 6 הלאש לעו 5-1 תולאשהמ שולש לע :תולאש עברא לע הנע

.5-1 תולאשהמ שולש לע הנע

1 הלאש
.'כ-ז"ט ,'ג ,תומשב ןייע
?םינקזה תא ףוסאל השמ הווטצנ המ םשל
.לארשי ינקזמ םיעבש ףסא השמ יכ רפוסמ רבדמב רפסב םג
?םינקזה דיקפת היה המו ,לארשי ינקזמ םיעבש ףוסאל השמ הווטצנ הללגבש הביסה התייה המ
הבושת

2 הלאש
?םהירחא ףודרל טילחהל הערפל םרג לארשי ינב לש ךלהמ הזיא
.ךכ טילחהל הערפל הז ךלהמ םרג עודמ רבסה
.םיה תרישב רפוסמה יפל ,לארשי ינב ירחא םפדרב גישהל םירצמה וצרש םירבד ינש ןייצ
הבושת

3 הלאש
.ו"ל-ה"ל םיקוספו ט"כ-ח"כ םיקוספ ,א"כ ,תומשב ןייע
?"תמוי וילעב םג" הרקמ הזיאבו ,"יקנ רושה לעב" הרקמ הזיאב
?"ןוצחי תמה תא םגו ופסכ תא וצחו יחה רושה תא ורכמו" הרקמ הזיאב
הבושת

4 הלאש
.'ל-ז"ט ,ה"ל ,רבדמב ןייע
.םיאנת ינש לש ףוריצב התימ בייח חצור
?א"כ-'כ םיקוספבש יאנתה והמו ,ח"י-ז"ט םיקוספבש יאנתה והמ
?טלקמה ריעל ץוחמ אציש גגושב חצורב עגופה ,םדה לאוג לש וניד המ
.בותכה ןושל לע ךתבושת תא ססב
הבושת

5 הלאש
.ירומאה ךלמ ןוחיסל םגו םודא ךלמל םג םיכאלמ חלוש השמש רפוסמ רבדמב רפסב
?ירומאה ךלמ ןוחיסלו םודא ךלמל םיכאלמה תחילשב השמ לש ותרטמ התייה המ
?םירקמהמ דחא לכב האצותה התייה המ..."
הבושת

(הבוח) 6 לע הנע
6 הלאש
:ןכשמהמ םיטירפ לש תומש ךינפל
ןורא
הרונמ
תרפכ
תשוחנה חבזמ

.ןכשמב ומוקמ היה ןכיה םיטירפהמ דחא לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.(םישדקה שדוקב וא דעומ להואב ,ןכשמה רצחב היה םא ןייצל ךילע)

.בהז םהב היהש הנוהכ ידגב ינש ןייצ
הבושת

(תודוקנ 40) םינושאר םיאיבנ - ינש קרפ

(תודוקנ 4 - הלאש לכל) 16-7 תולאשהמ הנומש לע :תולאש עשת לע הנע
(תודוקנ 8) 18-17 תולאשהמ תחא לעו

7 הלאש
?ןועבג דגנ המחלמל תאצל ירומאה יכלמ תשמח תא עינה המ
.(ד"י ,'י ,עשוהי) "שיא לוקב 'ה עמשל ...אוהה םויכ היה אלו"
?התוא ושקיב המ םשלו ,הז קוספ רבדמ השקב וזיא לע
הבושת

8 הלאש
ד"י קרפ ,עשוהיב ןייע
.('ו קוספ) ."ענרב שדקב ךיתודוא לעו יתודוא לע םיקולאה שיא השמ לא 'ה רבד רשא..."
?בלכל תדחוימה החטבהה התייה המו ,ענרב שדקב בלכו עשוהי לע 'ה רביד המ
?רבדמב רפסב רפוסמה יפל ,םילגרמה ירבדל בלכ לש הנושארה ותבוגת התייה המ
הבושת

9 הלאש
.לארשי תא גיהנהל םהמ דחא לכל העצוהש העצהה תא הליחתב וחד לואש םגו ןועדג םג
?העצהה תא הליחתב וחד םה ותועצמאבש ףתושמה קומינה והמ
?ןועדג ךכ לע ביגה דציכו ,ןידמ דימ םעישוהש ירחא ןועדגל לומגל לארשי וצר ןפוא הזיאב
הבושת

10 הלאש
(ב"י ,'ב קרפ ,א לאומש) "לעילב ינב ילע ינבו"
."לעילב ינב" םיארקנ םה םללגבש ילע ינב לש םישעמ ינש בותכ
.ילעל תוא ןתונ םיקולאה שיא..."
?ןתינ אוה המ םשלו ,תואה היה המ
הבושת

11 הלאש
:הלאה םישיאה ויה ימ הרצקב בותכ
ענמלצו חבז
עדיוהי ןב והינב
תנע ןב רגמש
שיל ןב לאיטלפ
הבושת

12 הלאש
.םולשבא דרמ לע רפוסמ ב לאומש רפסב
?םילשוריל בושל יכראה ישוח תא ענכשמ דוד םתועצמאבש םיקומינה ינש םה המ
?דודב אלו וב ךמות אוהש הדבועל םולשבאל ישוח ןתונש רבסהה והמ
הבושת

13 הלאש
.ה"כ-א"י ,ד"כ קרפ ,ב לאומשב ןייע
?התוא קמנמ אוה דציכו ,ד"י קוספב איבנה דגל ןתונ דודש הבושתה יהמ
.ה"כ-ח"י ,ד"כ קרפב ןייע
?םניח ולבקל םיכסמ וניא אוה עודמו ,הנורא ןרוג תא תונקל שקבמ דוד המ םשל
הבושת

14 הלאש
.'ט-'א ,'ט קרפ ,א םיכלמב ןייע
.('ג קוספ) "ךתניחת תאו ךתליפת תא יתעמש וילא 'ה רמאיו"
?'ה ירבד םינווכמ הילאש ,(שדקמל רשקב) הליפתה לש יזכרמה אשונה והמ
.וז הליפת הרמאנ יתמ דחא טפשמב בותכ
.('ח קוספ) "...ןוילע היהי הזה תיבהו"
?הז בצמל םורגל לולע המ
הבושת

15 הלאש
(ףיעס לכל תחא הרוש דע בותכ) ?ורמאנ םה רשקה הזיאבו ,םיאבה םירבדה תא רמא ימ
"לארשיב תאזה הלודגה העושיה השע רשא תומי ןתנויה"
"ךיתחת ינא יתומ ןתי ימ"
"תיגח ןב והינודא ךלמ יכ תעמש אולה"
"...'ה תא דבענ יתיבו יכנאו ...ןודבעת ימ תא םויה םכל ורחב
הבושת

16 הלאש
.(ףיעס לכל תחא הרוש דע בותכ) הלאה תומוקמהמ דחא לכב עריאש דחא עוריא לע בותכ
ןש תיב
(ןימינבל רשא) העבג
לביע רה
הליעק
הבושת

.(תודוקנ 8) 18-17 תולאשהמ תחא לע הנע

17 הלאש
.םהיביוא דגנ תומחלמ לארשי יגיהנמ ולהינ םהבש תומוקמ לש םירפסמ םימושר ךינפלש הפמב
.שמכמ ,רובת ,דעלג-הפצמ :םה תומוקמה תומש

הפמב !בל םיש .הפמה ןמ ול םיאתמה רפסמה תא םש לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.רתוימ רפסמ שי
?תומחלמהמ תחא לכ התייה ימ דגנו ,תומוקמהמ דחא לכב המחלמה תא להינ ימ
הבושת

18 הלאש
.דודב תודירמב םירושקה תומוקמ לש םירפסמ םימושר ךינפלש הפמב
.לגלג ,םינחמ ,הכעמ תיב לבא :םה תומוקמה תומש

הפמב !בל םיש .הפמה ןמ ול םיאתמה רפסמה תא םש לכ דיל בותכו ,ךתרבחמל הלא תומש קתעה
.רתוימ רפסמ שי
?דודב תודירמה לש רשקהב לגלגב עריא המו ,הכעמ תיב לבאב עריא המ
.ץרמנ רוציקב הנע
הבושת

 

תופיקמ תולאש - ינש קלח

(תודוקנ 20) הרות - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20-19 תולאשה יתש לע הנע

19 הלאש
.רבדמב לארשי ולכאש ןמה לע רפוסמ א"י קרפ ,רבדמבו ז"ט קרפ ,תומשב
.ןמה לש יסנה יפואה לע דומלל רשפא םהמש םיטרפ השולש ןייצ
.ןמל עגונב םעב וררועתהש תויעב לע רפוסמ רבדמבב םגו תומשב םג
.ץרמנ רוציקב הנע ?רבדמב רפסבש היעבה יהמו ,תומש רפסבש תויעבה ןה המ
היה ךיראת הזיאבו .(קוספו קרפ ,רפס :קיודמ רוקמ ןייצ) ןמה תקספה לע רפוסמ םוקמ הזיאב
?רבדה
הבושת

20 הלאש
.('ד ,ד"כ ,רבדמב) "דבא ידע ותירחאו" :קלמע לש ופוס לע רמוא םעלב
.י"שר יפ לע הנע ?קלמע לש ושנוע תא ריבסהל רשפא דציכ
השמ לש וקלח היה המ .עשוהי ידי לעו השמ ידי לע הלהונ קלמעב לארשי לש הנושארה המחלמה
?וז המחלמב עשוהי לש וקלח היה המו
.ו"ט קרפ ,א לאומשב ןייע
?קלמעב המחלמה לע יוויצה תא לואשל קמנמ לאומש דציכ
.קלמעב ותמחלמב 'ה לוקב עמש אלש לע לואש תא םישאמ לאומש
.'ה לוקב לואש עמש אל םהבש םיניינע ינש ןייצ
הבושת

(תודוקנ 20) םינושאר םיאיבנ - יעיבר קרפ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 21-22 תולאשה יתש לע הנע

21 הלאש
?ורדנ תא רודנל חתפי תא עינה המ
?רדנה היה המו ,הרדנ תא רודנל הנח תא עינה המ
.לארשי לש רדנ לע רפוסמ 'ג-'א ,א"כ ,רבדמבב
.י"שר יפ לע הנע ?"םהירע תא יתמרחהו" רדנה לש תועמשמה יהמ
?"'הל ...םרח ריעה התיהו" :רמאנ (ץראל םתסינכ תעב) לארשי ושבכש ריע וזיא לע
?הז יוויצ םויקב הררועתהש היעבה התייה המ
הבושת

22 הלאש
?ינומעה שחנב לואש לש ותמחלמל הביסה התייה המ
?קומינ הזיאבו ,דוד יחולש תא תוזבל שחנ ןב ןונחל םרג ימ ,'י קרפ ,ב לאומשב רפוסמה יפ לע
?שחנ ןב ןונחל דוד ןיבש המחלמה ךלהממ ינומעה שחנל לואש ןיב המחלמה ךלהמ הנוש היה המב
?קומינ הזיאבו ,ונממ דוד תא קיחרהל שיכאל םרג ימ ,ט"כ קרפ ,א לאומשב רפוסמה יפ לע
הבושת

תובושת םגד
ט"נשת - תואיקבהו עדיה תדיחיב ןחבמל

 

תורצק תולאש - ןושאר קלח

1 הבושת
.םירצממ לארשי תא איצוהל ,הערפ לא ותא וכליש ידכ םינקזה תא ףוסאל הווטצנ השמ
ןמ קלח לבקי - הלואגה לע םהל רשבל ידכ םינקזה תא ףוסאל הווטצנ השמש הנועש דימלת
.( 60%) תודוקנה

לש דיקפתב תאשל דוע לוכי וניאש ןנולתהש ירחא לארשי ינקזמ םיעבש ףוסאל הווטצנ השמ
.(רשבל םתשקב תובקעבו ,תוברה םהיתונולת תובקעב) ,ודבל םעה תגהנה
.םעה תגהנהב השמל עייסל היה םינקזה לש םדיקפת
תלבקתמ אל ."םעה אשמב השמל רוזעל" :ןוגכ בותכה תא תטטצמה הבושת םג תלבקתמ ןאכ
רבדמ ךכ לע אלש רחאמ ,םעה תא טופשל השמל עייסל אוה םינקזה דיקפתש תרמואה הבושת
.ןאכ בותכה
האבה הלאשה

2 הבושת
ךכ םושמו ,ךרדב םיעות םהש בושחל הערפ תא ועטה הז ךלהמבו ,םהירוחאל ונפ לארשי ינב
.םהירחא ףודרל טילחהו ץמוא רזא
לארשי לש רוחאל הרזחה :ךלהמה לש םיביכרמה ינש תא תנייצמש וז קר איה האלמ הבושת
.ךכמ האצותכ הערפ לש ותועטו

תא זוזבל :ויה םיה תרישב רפוסמה יפל לארשי ירחא םפדרב גישהל םירצמה וצרש םירבדה
ונווכתהש רמול םג ןתינ ."יברח קירא" - םתוא גורהלו ,"ללש קלחא" - לארשי ינב לש םשוכר
.(י"שר יפ לע) .םתאצ םרט לארשי ינבל וליאשה רשא בהזהו ףסכה ילכ תא םמצעל בישהל
.םירבד ינש בותכל דימלתה לע
האבה הלאשה

3 הבושת
םדא תימהו חגנ םת רוש רשאכ - "יקנ רושה לעב"
.םדא תימהו חגנ (םימעפ שולש חגנ רבכש) דעומ רוש אוה רושה םא - "תמוי וילעב םגו"

.תמה רושל םג םישוע ןכו ופסכ תא םיצוחו יחה רושה תא םירכומ זא ,רחא רוש חגנש םת רוש
תא וראת "דעומ רוש" וא "םת רוש" ומכ םיגשומב שמתשהל םוקמב רשא תובושת םג ולבקתה
."דעומ רוש" םוקמב םימעפ שולש רבעב חגנש רוש ומכ םירוושה בצמ
האבה הלאשה

4 הבושת
םיקוספבו .תימהל ידכ וב שיש ילכב חצרנה תא הכה חצורהש אוה ח"י-ז"ט םיקוספב יאנתה
.חוצרל הנווכ ךותמ ןודזב השענ השעמהש אוה יאנתה א"כ-'כ
ללכה תא בותכלו םיקוספב םיבותכה םיטרפל סחייתהל םידימלתה םיכירצ הלאשה יקלח ינשב
.םהמ רזגנה
.חצרל עינמ שי :ומכ - ןודזה בצמ לש רואת םג רשוא א"כ-'כ םיקוספ יבגל

.התיממ רוטפ ,טלקמה ריעל ץוחמ אציש ,גגושב חצור גרה רשא םדה לאוג
."םד ול ןיא חצרה תא םדה לאג חצרו ...חצורה אצי אצי םאו"
האבה הלאשה

5 הבושת
.לארשי ץראל םכרדב םהיתוצראב רובעל םתושר תא לבקל התייה השמ לש הרטמה

:ןמקלדכ התייה תוחילשה תאצות
.וצרא תא ופקע לארשיו וצראב רובעל לארשי ינבל רשפאל ברס :םודא ךלמ
.וצרא תא ושריו ותוא וסיבה לארשי ,המחלמל לארשי דגנכ אצי :ירומאה ךלמ ןוחיס
האבה הלאשה

6 הבושת
. א
םישדוקה שדוקב היה - ןורא
דעומ להואב התייה - הרונמ
םישדוקה שדוקב התייה - תרופכ
.ןכשמה רצחב היה - תשוחנה חבזמ
יפכ תומוקמה תא ןייצל ונייהד ,הלאשב עובקה חוסינה ןמ תונשל אלו ,וז הלאשב דיפקהל יאדכ
.לשמל ,שדוקל "דעומ להא" תא תונשל אלו ,הלאשב ורכזנש

,דופא ,ץיצ :בהז היה טוידהה ןהכה ינפ לע לודגה ןהכל ויהש םיפסונה םידגבה תעברא לכב
.ליעמו ןשוח
.העבראה ךותמ םיינש קר ריכזהל שרדנ דימלתה
האבה הלאשה

7 הבושת
.לארשי םע םע םולש תירב התרכ ןועבגש הדבועה

."ןוליא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש" עשוהי לש השקבה לע רבדמ הז קוספ
.םוי רואב םתוא סיבהלו ,ירומאה יכלמ תשמח ירחא ףודרל ולכוי לארשיש :התיה ותרטמ
האבה הלאשה

8 הבושת
החטבהה .ץראל סנכיהל וכזיש ,(םילגרמה אטח ירחא ענרב שדקב) בלכו עשוהיל חיטבה 'ה
:ןורבח תא ונייהד ,ולגר ףכ הכרד הב רשא ץראה תא לבקי אוהש ,התייה בלכל תדחוימה
רשא רכשה אלא ,םילגרמה אטח רופיס אל אוה "בלכו עשוהי לע 'ה רבדש" המש בל םישל ךירצ
.בלכו עשוהי ולבק

תא קיתשה אוה .('ל ,ג"י ,רבדמב) "םעה תא בלכ סהיו" :התייה בלכ לש הנושארה הבוגתה
.םילגרמה ירבד יפכ אלש ,התוא שובכל ולכוי יכ ץראל תולעל םתוא דדועו םעה
תובוגתל סחייתהל אלו ,בלכ לש הנושארה ותבוגת תא בותכל איה השירדהש בל םישל בושח
.ולש תורחאה
האבה הלאשה

9 הבושת
.הבושח אל החפשממ אוה םאצומש םושמ לארשי תא גיהנהל םייואר םניאש ונעט םהינש

םהל רמואו ,םתעצה תא החוד ןועדג .וירחא וערזו אוה ,םהילע ךולמיש ןועדגל ועיצה לארשי
.םהב לושמי 'ה אלא ,םהב לושמי וערז אלו םהב לושמי אוה אלש
האבה הלאשה

10 הבושת
:םה "לעילב ינב" ילע ינב וארקנ םללגב רשא םישעמה
תונברקה תא וזיב
.םהל ועיגה אלש םיקלח תונברקה ןמ וחקל
.חבזמה לע םיבלחה ורטקוה םרטב םקלח תא וחקל
.(ןוצרב םהל ןתניי רשא דע וניתמה אלו) חוכב םקלח תא וחקל
.תונברוק בירקהל ואבש םישנה םע ףואינכ ושרפתנש םישעמ ושע
.ליעל םירכזנה םישעמה ןמ םיינש תנייצמה הבושת איה האלמ הבושת

.דחא םויב ותומי ,סחנפו ינפח ,וינב ינשש אוה ילעל םיקולאה שיא ןתונש תואה
,ילע לש וערזמ הנוהכה תרכיתש) םיקולאה שיא לש םירחאה וירבדש חיכוהל איה תואה תרטמ
.ומייקתי םה םג (םירחא םיבר םישנוע וילע ואובישו
האבה הלאשה

11 הבושת
.ודי לע וגרהנ רשאו ןועדגב ומחל רשא ןידמ יכלמ ינש ויה - ענמלצו חבז
הכהו ארג ןב יעמש תאו באוי תא גרה ,המלש אבצ רש היהו דוד ירוביגמ היה - עדיוהי ןב והינב
.גלש םויב רובה ךותב יראה תא
,רקבה דמלמב םהמ שיא 600 הכה ,םיתשלפב םחלנ רשא םיטפושה דחא היה - תנע ןב רגמש
.האיבנה הרובד ינפל רשא הפוקתה - ותפוקת
התוא חקל רנבא .דוד תחירב רחאל ,ותב לכימ תא לואש ןתנ ול רשא שיאה - שיל ןב לאיטלפ
.םירוחב דע הכבו ךולה הירחא ךלה אוהו ,דודל התוא בישהו ונממ
.בותכל שקבתנ הילע תומדה לע דבלב דחא טרפ דימלתה ריכזמ םא יד ,תובושתה ןמ תחא לכב
האבה הלאשה

12 הבושת
:םה דוד לש םיקומינה ינש
.יתחירבב ילע דיבכת תיטיאה ךתעונתו ,ןקז התא .1
.לפותיחא תצע תא רפתו םולשבא הנחמב היהת םא רתוי יל עייסת .2

:םירבד ינש םולשבאל רמוא ישוח
.םעה ידי לעו 'ה ידי לע רחבנש ימל ףרטצמ אוה .1
דבעש םשכ תונמאנב ותוא דובעל בייחתמ אוהו ,דוד לש ונב ותויה תוכזב םולשבאל ןמאנ אוה .2
.ויבא תא
.םולשבאל ישוח רמואש םירבדה ןמ דחא קר איבהל שרדנ דימלתה
האבה הלאשה

13 הבושת
.(המחלמה וא בערה) םירחאה םישנועה ינפ לע 'ה דימ אוהש רבדה שנוע תא ףידעמ דוד
.שנועב לקי אוהש ןכתי ןכלו ,םיבורמ 'ה ימחרש םושמ איה ולש הקמנהה

אוה .הפגמה תא רוצעל תנמ לע חבזמ וילע תונבל ידכ יסוביה הנורא ןרוג תא תונקל הצור דוד
.םניח ןברק 'הל בירקהל דובכ הז ןיא יכ םניח חבזמה תא לבקל הצור וניא
,ותמקה תילכת תא םגו ,חבזמה תמקה תא םג ריכזהל דיפקהל שי הבושתה לש ןושארה הקלחב
אוה ןיאש םיריכזמ םא יד ינשה קלחב .ןיינעה תילכת רקיע הז ןכש ,הפיגמה תא רוצעל ונייהד
.םניח ןברק 'הל בירקהל הצור
האבה הלאשה

14 הבושת
תא לבקי 'ה וכרדש םוקמ היהי שדקמה תיבש אוה המלש תליפת לש יזכרמה אשונה
.לארשי לש םהיתוליפת
.שדקמה תכונח תעב הרמאנ הליפתה
תא ריכזהל הבוח ןיא ."שדקמה תכונח" - עוריאה תוהמ תא תנייצמה וז איה הנוכנ הבושת
.תלבקתמ ותבושת ,עוריאה תא ריכזהל אלב ךיראתה תא ריכזהש דימלת ,םלוא .ךיראתה

.תיבה ןברוחל םורגל םילולע ,הרז הדובע יאטח וא תווצמה םויק יא
האבה הלאשה

15 הבושת
לע רבעו שבדהמ םעט ןתנוהיש ררבתהש רחאל (ה"מ ,ד"י ,א"מש) םעה ידי לע ורמאנ םירבדה
.ויבא תעובש

.ונב םולשבא לש ותומ לע ןנוק רשאכ (א ,ט"י ,ב"מש) םירבדה תא רמא דוד

.הינודא דרמ ליחתהש עדונ רשאכ (א"י ,'א ,א"למ) ,עבש תבל תאז רמוא איבנה ןתנ

.ותומ ינפל ,םעה ןמ ולש הדירפה םואנב (ו"ט ,ד"כ ,עשוהי) תאז רמוא עשוהי
.הבקנל ורמאנ םירבדהש ךכ לע דיעמה "תעמש" הלעמה לש דוקינל 'ג ףיעסב תעדה תא תתל יאדכ
האבה הלאשה

16 הבושת
לש דסח םמע ושע דעלג שבי ישנאו ,ןש תיב תומוח לע ועקוה וינב תשולשו לואש לש םהיתופוג
.(ב"י-'י ,א"ל ,א"מש) םשמ םתוא ודירוהו תמא

.(ט"י ,םיטפוש) התומל ואיבהו יולה שיאה לש ושגליפב םוקמה ישנא וללעתה העבגב

.תוללקה ורמאנ ולומ ןכ ומכ .הרותה ירבד לכ תא וילע בתכו ,חבזמ עשוהי הנב לביע רה לע

ידיל וריגסהל וממז םהו םהיתונרג תא וסש רשא םיתשלפה דימ הליעק ישנא תא עישוה דוד
.(ג"י-'א ,ג"כ ,א"מש) לואש
.ףיעס לכב ורכזנש םיטרפה ןמ דחא טרפ ריכזהל יד
האבה הלאשה

17 הבושת
1 - שמכמ ;4 - רובת ;3 - דעלג הפצמ

(ט"כ ,א"י ,םיטפוש) ןומע ינב דגנכ חתפי םחלנ דעלג הפצמב
.('ו ,'ד ,םיטפוש) ואבצ רש ארסיסו ןענכ ךלמ ןיבי דגנכ קרבו הרובד ומחלנ רובתב
(ד"י ,'א לאומש) םיתשילפב ונב ןתנוהיו לואש ומחלנ שמכמב
האבה הלאשה

18 הבושת
.1 - לגלג ;3 - םיינחמ ;4 - הכעמ תיב לבא

המכח השאו ריעה לע רצ באוי .דודב דרמש רחאל ירכב ןב עבש רתתסה הכעמ תיב לבאב
.(ב"כ-ד"י ,כ ,'ב לאומש) ריעה תא ליצהל ידכ באויל ירכב ןב עבש לש ושאר תא הכילשה
ןב יעמש וילא אב םשלו ,םולשבא דרמ רחאל םילשוריל ובישהל ידכ דוד תא הדוהי ינב ושגפ לגלגב
.דרמה תליחתב םילשורימ ותאצב ותוא ללק רשא לע וינפב לצנתהל ידכ ארג
אל ןכלו דודב תודירמב םירושקה םיעוריא איבהל תשרוד הלאשהש בל םישל בישמה בייח ןאכ
תפוקתב וא ץראל הסינכב ןוגכ) .לשמל ,לגלגב םירחא םיעוריאל תוסחייתמה תובושת הנלבקתת
.(לואש
.לכה בותכל ךרוצ ןיאו םירקמה ןמ דחא לכב דחא טרפ איבהל יד וז הבושתב םג

האבה הלאשה

19 הבושת
:ןמה לש יסינה ויפוא לע ודיעהש םירבדה
.םימשה ןמ דרי
.םוי לכב דרי
.רמוע קוידב ול שיש הליג טיעממה וא הברמה ונממ טקלש ימ לכ
.ונממ ריתוהש ימל שיאבה ןמה
.ןמ לש הלופכ תומכ הדרי ישש םויב
.תבשב שיאבה אל ןמה
.אספוקב חנומכ הלעמלמ לט תבכשו הטמלמ לט תבכש םע דרי
.שמשה םוחב סמנ ןמה
.יוצר םעט לכ ןמב שוחל היה ןתינ
.םירבאב עלבנ היה ןמה
.ליעל ורכזוהש םירבדה ןמ השולש האיבמה וז איה האלמ הבושת

:ןה תומש רפסב וררועתהש תויעבה
.('כ ,ז"ט תומש) רקבה דע ןמה ןמ וריתוה רשא םישנא ויה .1
(ז"כ ,םש) .תבשב ןמ טקלל ואצי רשא םישנא ויה .2
.ןמזה לכ ןמ קר לוכאל םהל סאמנש וננולתה רשא םישנא ויה :רבדמב רפסב וררועתהש תויעבה
.('ו ,א"י ,רבדמב)

רובעמ םלכואב תרחממ ןמה תבשיו") ב"י 'ה עשוהיב :תומוקמ ינשב רפוסמ ןמה תקספה לע
.("ןענכ ץרא הצק לא םאב דע ...ןמה תא ולכא לארשי ינבו") ה"ל ז"ט תומשבו ,("ץראה
.ןסינב ז"טב ונייהד ,חספ לש ןושאר בוט םוי תרחממ היה רבדה
לש ינשה הקלחב .הנוכנ הבושתכ תומוקמה ינשמ דחא לבקל ןתינ הלאשה לש הנושארה הקלחב
שרדמה ירבד לע ךמתסהב רדאב 'ז ךיראתה תא וא ןסינב ו"ט ךיראתה תא םג לבקל ןתינ הלאשה
תרחממ דע ןמ םעל היהו ונבר השמ לש ותומ םע תדרל קספ ןמהש (י"שר לש ושורפב םירכזנה)
.חספה
האבה הלאשה

20 הבושת
לארשיב םחלהל תאצל זעה רשא ןושארה היה אוהש םושמ וילע רזגנ קלמע לש רומחה ושנוע
.םירצממ םתאצב
רומחה ושנועש ונייהד .םעלב ירבדב קוספה תא הריבסמה הבושת םג הלבקתנ הלאשה חוסינ לשב
.לארשי ידיב דבאנ תויהל אוה קלמע לש

.םינפ לא םינפ קלמעב םחלהל ,ונייהד ,תיזיפ המחלמה תא להנל היה עשוהי לש ודיקפת
.'הל וללפתי לארשיש ךכל איבהל וא 'הל ללפתהלו וידי תא םירהל היה השמ לש ודיקפת

םתאצב לארשיב םחלנ רשא לע ול םלשל ידכ קלמעב המחלמל תאצל ךרוצה תא קמנמ לאומש
.('ב ו"ט א"מש) םירצממ

.רקבהו ןאצה תא םירחה אלשו םייחב קלמע ךלמ גגא תא ריאשהש ויה לואש לש םיאטחה ינש.
ןיינעל םירושקה לואש יאטח תא קר ןייצל םישרדנ םהש בל םישל םידימלתה לע הז ףיעסב
.םירחא םיאטח אלו קלמעב המחלמה
האבה הלאשה
21 הבושת
.ןומע ינב דגנכ המחלמב חצנל ול רוזעי 'הש ידכ ורדנ תא רדנ חתפי

.ןב תדלל התצרש םושמ הרדנ תא הרדנ הנח
.וייח ימי לכ 'ה תיבב דובעי הל דלווייש ןבהש היה הלש רדנה

.ה"בקל שדקוי ריעב אצמיש ללשה לכש איה רדנה תועמשמ
.ריעה יבשות לכ תא וגרהיש אוה רדנה תועמשמש תרמואה הבושת לבקל םג ןתינ

."'הל ...םרח ריעה התייהו" :רמאנ וחירי לע
םתמחלמב לארשי ינב ודיספה היתובקעב רשא ,םרחב ןכע תליעמ התייה הררועתהש היעבה
.יעב הנושארה
האבה הלאשה

22 הבושת
םניע תא רקניו ,םומ םהב ליטיש ךכב) לארשי םע לע הפרח איבהל ינומעה שחנ לש ןוצרה
.דעלג שבי ישנא לש עויסה תשקב :וא ,(תינמיה
.(הרזעה תשקב וא הפרחה) ,הבושתב םירבדה דחא תא קר ריכזהל יד

.דוד יחילש תא תוזבל ןונחל ומרגש ולא ויה ןונח לש וידבע
.ויבא תומ לע ומחנל אלו ץראה תא לגרל ואבש םהב םידשוח םהש היה םהלש קומינה

ותמחלמו םתוא חצנל השקתה באויש דועב ,קזב תמחלמבו תולקב םינומעה תא חצינ לואש
.תכשוממ המחלמ התייה
הרזע טישוהל ואב רשא םימראה דגנכ םג םחלהל ץלאנ באויו םינומעה דגנכ קר םחלנ לואש
.םינומעל
.םיבלש רפסמב התוא חצינ באויש דועב ,דחא ךלהמב המחלמה תא חצינ לואש
.ליעל םירכזנה םילדבהה דחא תא הריכזמה וז איה הנוכנ הבושת

.םיתשלפ ינרס ויה םיענכשמה
.ודגנ םחלהל אלו לואשל רוזעל לולע אוהש היה םהלש קומינה
אלב "המחלמב ןטשל ונל היהי אלו" :םיתשלפ ינרס ירבד תא הקיתעמה הבושת תלבקתמ אל
.רבסהה