םירבד רפסב םייצרא םינחבמ
ד"ממ רפס יתבל


ח"משת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ מ"דשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ
ט"משת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ ו"משת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ
ב"נשת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ ז"משת - םירבד רפסב יצרא ןחבמ

ו"נשת-ג"נשת םינשה ןמ םינחבמ


תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ מ"דשתה
1 'סמ הלאש תורבידה תרשע םש תא בותכל שי) תורבידה תרשעמ רביד לכ לש החיתפה תולמ יתש תא בותכ .א .('ה תואב ה"יוה ריכזהל אב תבשה םויש רמאנ םעפ לכבו ,םיימעפ הרותב םירכזומ תורבידה תרשע .םיוסמ ירוטסיה ערואמ ?ריכזהל אב תבשה םויש תוערואמה םה המ .ב ?הכרבה יהמ .דחי תוערואמה ינש םירכזומ הבש הכרב תרמאנ תבשב .ג 2 'סמ הלאש עמש תאירק תווצמ .תוישרפ שולש תללוכ עמש תאירק תווצמ ?הלא תוישרפמ תחא לכ לש המש המ .א ה"יוה םש תא בותכל שי) הנושארה השרפה לש םינושארה םיקוספה ינש תא בותכ .ב .('א תואב - תוהול-א םש תא ;'ה תואב .וז השרפמ תודמלנה תווצמ שמח ןייצ .ג 3 'סמ הלאש "...ךל רפסת תעבש העבש" ?הווצמה יהמ .א ?וז הווצמ םייקל םיליחתמ יתמ .ב ?הווצמה םויס ירחא אב גח הזיא .ג 4 'סמ הלאש .לארשי-ץרא ןהב החבתשנש תוריפ .םהיתומש תא בותכ .א ?הלא תוריפב אלא תמייקתמ הניא םירבד רפסב הבותכה הווצמ וזיא .ב 5 'סמ הלאש "...רחבי רשא םוקמה" (טרפ) ?הזה םוקמה והמ .א ?הזה םוקמב קר םייקל רשפא תווצמ וליא .ב 6 'סמ הלאש ץראה יאב רודל תוחטבה עפשהש םתוא הריהזמו ץראל םאובב עפש לארשי םעל הרותה החיטבמ רפסמ םימעפ .הנכס תווהל םג לוכי .םירבד רפסב תורכזומה עפש לש תואמגוד שולש ןייצ .א .םירבד רפסב תורכזומה עפשה ןמ האצותכ הנכס לש תואמגוד יתש ןייצ .ב 7 'סמ הלאש רקש איבנ ?ןה המ .רקש איבנ (ריכהל) תוהזל תונוש םיכרד יתש תורכזנ םירבד רפסב 8 'סמ הלאש לביע רהו םיזירג רה ?הלא םירה םיאצמנ ץרא התואב רוזא הזיאבו ץרא וזיאב .א (טרפ) ?םירבד רפסב הלא םירה םירכזנ ןיינע הזיאל רשקב .ב 9 'סמ הלאש ןמ ויתושירד ויה המ) לארשיל םיטפוש הנימ רשאכ ונבר השמ דיפקה המ לע .א (םירבד תשרפב בותכה יפל) ?(םידמעומה .השעת אל תווצמו השע תווצמ - טפושה לע תולחה תווצמה תא ןייצ .ב 10 'סמ הלאש "ןתת אל ךילכ לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ" ."ךער תמק לע ףינת אל שמרחו ךדיב תולילמ תפטקו ךער תמקב אבת יכ" ?הלא םיקוספב הרותה הנופ ימ לא .א ?גוהנל הווצמ אוה דציכ .ב
י"שרב תולאש
11 'סמ הלאש םיהלא הדבענו הכלנ רומאל רתסב ...ךתב וא ךנב וא ךמא-ןב ךיחא ךתיסי יכ" "...םירחא "...רתסב אלא תיסמ ירבד ןיאש ,הווהב בותכה רביד - רתסב" :י"שר ."הוהב בותכה רבד" םילמה תא ראב .א ?ושוריפב י"שר הנוע ישוק הזיא לע .ב .קמנ ?יולגב התסה םג תרסוא הרותה םאה .ג 12 'סמ הלאש "...שדח תיב הנבת יכ" ,הקעמ תווצמ םייקתו שדח תיב תונבל ךפוס ,ןקה חולש תווצמ תמייק םא" :י"שר ."וללה תוישרפ וכמסנ ךכל ,םיאנ םידגבו הדשו םרכל עיגתו ,הוצמ תררוג הוצמהש .ןתוא ראבו י"שרב תורכזנה תווצמה תא ןייצ .א
?התוא םימייקמ דציכהוצמה
____________________ ____________________
____________________ ____________________
.תוישרפ תוכימס איה המ ראב .ב (ךלש םילמב ראב) ?תוישרפה תוכימסמ י"שר דמול המ .ג 13 'סמ הלאש "...םינש שש ךדבעו הירבעה וא ירבעה ךיחא ךל רכמי יכ" רמאנ רבכ ירהו .רבדמ בותכה ותבנגב ןיד-תיב והורכמב - םירחא ידי-לע" :י"שר ינש ינפמ אלא .(םש) רבדמ בותכה ןיד-תיב והורכמבו "...ירבע דבע הנקת יכ" הורכמש אלו ששב אצת איה ףא ,"הירבעה וא" בותכש :דחא .ןאכ ושדחתנש רבד הנטקב אלא ,התבנגב אלו "ותבנגב" רמאנש התבנגב תרכמנ השאה ןיאש ,ןיד-תיב דועו .אצת ,םינמיס איבתש םדוק םינש שש ואצי םאש ןאכ דמלו .היבא הרכמש ."קינעת קנעה" ןאכ שדיח (ךלש םילמב ראב) ?םדוק ונעדי אלש תאז השרפב הרותה ונתוא תדמלמ המ 14 'סמ הלאש "...וילע םקו ול בראו והערל אנש שיא היהי יכו" הוצמ לע םדא רבע :ורמא ןאכמ ,"ול בראו" ידיל אב אוה ותאנש ידי-לע" :י"שר ידיל אובל ופוס ,"אנשת אל" לע רבעש יפל .הרומח הוצמ לע רובעל ופוס ,הלק :בותכל ול היהש ,"...והערל אנוש שיא היהי יכו" רמאנ ךכל .םימד תוכיפש "...שפנ והכהו והערל בראו שיא םוקי יכו" ?י"שר יפל ,תורתוימ תוארנ םילמ וליא .א ?ולא "תורתוימ" םילממ י"שר דמול המ .ב ?הז קוספב הרומח הווצמ יהמו הלק הווצמ יהמ .ג
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ו"משת ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש תירבה תוחול ינש :תואבה תולאשה לע הנעו י קרפבו ט קרפב ןייע :לע רבודמ קוספ הזיאבו קרפ הזיאב .א (םיקוספ ינש) םינושארה תוחולה תניתנ * םתריבש * םיינשה תוחולה תניתנ * םיינשה תוחולל וא דבלב םינושארה תוחולל םירושק האבה הלבטבש םיטרפה םאה .ב ?םיינשל םגו םינושארל םג וא דבלב :הלבטב טרפ לכ דיל ןייצ .םיינשה םגו םינושארה םג וא דבלב םיינשה תוחולה וא דבלב םינושארה תוחולה
םינורחאה םגו םינושארה םג ןכשמב היהש ןוראב וחנוה אמגוד
________________ םלבקל םוי 40 ההש השמ
________________ ןורא םרובע ןיכה השמ
________________ םמצע תוחולה תא השע 'ה
________________ תורבידה תרשע תא םהילע בתכ 'ה
________________ םתוא רביש השמ
2 'סמ הלאש םיקוספ ירואיב םילמב רבסה .םייתש וא תחא הלמ תשגדומ קוספ לכבו םיקוספ לש המישר ךינפל .ולוכ קוספב רמאנה יפ-לע תושגדומה םילמה תא ךלש (ח ,וט) "ול רסחי רשא ורסחמ יד ונטיבעת טבעהו ול ךדי תא חתפת חתפ יכ" .א ...'ה רשא ץראב לחנת רשא ךתלחנב ,םינשאר ולבג רשא ךער לובג גיסת אל" .ב (די ,טי) "התשרל ךל ןתונ (זט ,גכ) "וינדא םעמ ךילא לצני רשא וינודא לא דבע ריגסת אל" .ג (כ ,גכ) "ךשי רשא רבד-לכ ךשנ לכא ךשנ ףסכ ךשנ ךיחאל ךישת אל" .ד (י ,דכ) "וטבע טבעל ותיב לא אבת אל המואמ תאשמ ךערב השת יכ" .ה 3 'סמ הלאש רשוע יוביר .די ,גי ,בי םיקוספ ,ח קרפב ןייע ?די קוספבש "ךבבל םרו" םילמה תונווכתמ םדאה תודיממ הדימ וזיאל .א ?"ךבבל םרו" ןיבל גי-ו בי םיקוספב בותכה ןיב רשקה המ .ב ?"...ךיהל-א 'ה תא תחכשו" ךכ-רחא בותכה ןיבל "ךבבל םרו" ןיב רשקה המ .ג 4 'סמ הלאש םירבד רפסב תווצמ םג ורכזוהש ןהמ ,םירבד רפסב תולולכה תונוש תווצמ לש המישר הטמל .א .םירבד רפסב הנושארל תועיפומש ןהמו םימדוקה םישמוחב !הנוכנה תרתוכה תחת הווצמ לכ גווס
דבלב םירבד רפסב תורכזומ םימדוקה םישמוחב םג ורכזוה
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
:תווצמה תמישר עמש תאירק ןוזמה תכרב הרז הדובע דובעל אלש רקש איבנ טפשמ האמט המהב לוכאל אלש ךלמ יונימ תופנכ עברא וב שיש דגב לע תיציצ תלטה הדבא תבשה ?"הרות הנשמ" םשב םירבד רפס ארקנ המל .ב 5 'סמ הלאש בותכ .הב לארשי ינב לש םתסינכ ינפל לארשי-ץראל בורק ובשי םינוש םימע .א וב ומחלנ אל םא .לארשי ינב ומע וגהנ דציכ הטמלש הלבטב עיפומה םע לכ דיל בותכ ,וצרא תא ושבכ אל ךא ומחלנ םא .קמנו "ומחלנ אל" בותכ ,לארשי ינב .קמנו "ושבכ" בותכ ,וצראב ולחנתהו ושבכ םגו ומחלנ םא .קמנו "ומחלנ"
?ךכ וגהנ עודמושבכ / ומחלנ / ומחלנ אל" םעה םש
םצראל וברקתה אל לארשי ינב יכומחלנ אל םיתשלפאמגוד
____________________ ____________________ ןוחיס
____________________ ____________________ ןומע
____________________ ____________________ ןידמ
____________________ ____________________ גוע
____________________ ____________________ באומ
____________________ ____________________ קלמע
____________________ ____________________ םודא
?ץראל םתסינכ ינפל ושבכנש תוצראב ובשייתה לארשי יטבשמ וליא .ב ?הלא םיטבש ובשייתה ובש חטשה קוספה ןושלב ארקנ דציכ .ג ?הז םשב ארקנ עודמ .ד
י"שר - 'ב קלח
6 'סמ הלאש (זט ,דכ) "ותמוי ואטחב שיא ...םינב לע תובא ותמוי אל" ...ותמוי ואטחב שיא רמאנ רבכ םינב ןועב רמאת םאו םינב תודעב :י"שר ?"...םינב לע תובא ותמוי אל" םילמה לש טושפה ןבומה והמ .א .םתוא רבסהו ולא םילמל י"שר לש ושוריפ תא טטצ .ב ?טושפה ונבוממ הנוש ןפואב קוספה תא שרפמ י"שרש הביסה יהמ .ג 7 'סמ הלאש (בי ,ה) "...ושדקל תבשה םוי תא רומש" ...ורמאנ תחא הביתבו דחא רובידב םהינש רוכז רמוא אוה תונושארבו :י"שר ?"תונושארבו" הלמב י"שר תנווכ יהמ .א ?י"שר סחייתמ וילאש ישוקה והמ .ב ?ישוקה תא בשיימ י"שר דציכ .ג 8 'סמ הלאש (ט ,זי). "םהה םימיב היהי רשא טפושה - לאו םיולה םינהכה לא תאבו" אלא ךל ןיא ול עומשל ךירצ התא וינפל ויהש םיטפוש ראשכ וניא וליפאו :י"שר .ךימיבש טפוש ?תויוטנה םילמה תא שרפל ךרוצ י"שר האור עודמ .א .ךלש םילמב י"שר לש ושוריפ רבסה .ב 9 'סמ הלאש (ח ,כ) "...ותיבל בשיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ ורמאו ...םירטושה ופסיו" ישקב דומעל לוכי וניאש ועמשמכ רמוא אביקע יבר - בבלה ךרו אריה :י"שר ןכלו ודיבש תוריבעמ אריה רמוא ילילגה יסוי יבר הפולש ברח תוארלו המחלמה םדיבש תורבע ליבשב םירזוחה לע תוסכל השאו םרכו תיב לע רוזחל הרות ול התלת שרא וא םרכ עטנ וא תיב הנב אמש רמוא רזוח האורהו הרבע ילעב םהש וניבי אלש .השא ?קוספב רבודמ דחפ הזיא לע .א ?אביקע יבר יפל ?ילילגה יסוי יפל .וירבד ףוס דע "הרות ול התלת ןכלו"-מ לחה יסוי יבר לש ותנווכ תא רבסה .ב ?ןאכמ דומלל לכונש חקלה והמ .ג
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ז"משת
1 הלאש (חכ-גכ ,ג) השמ תשקב ?ץראל סנכיהל אל (רבדמב רפסב) השמ לע רזגנ עודמ .א םוקמ היה םנמאש שרפמ י"שר .ץראל סנכיהל שקיבו השמ ריצפה הרזגה ףא לע .ב ?תאז ריבסמ אוה דציכ .וז השקבל ?הנענ אל קלח הזיאלו 'ה הנענ השמ תשקבמ קלח הזיאל .ג 2 הלאש (גמ - אמ ,ד) טלקמ ירע לוגיע לכ דיל ןייצ .םילוגיעב תונושה טלקמה ירע ונמוס הבו הפמ ךינפל .א :טלקמה ריע םש תא
:ןה הפמב םילשהל שיש טלקמה ירע
שדק רצב
םכש תומאר
ןלוג ןורבח
.ז ,כ עשוהי רפסבו גמ ,ד םירבד רפסב רזעיה
הפמה תא תוארל ידכ ץחל
ךל ןיכת" :םילמב הרותה ונל הווצמ המ .ג-ו ב םיקוספ ,טי קרפב ןייע .ב ?הז יוויצל הביסה המ ?"תשלשו" הלמבו "ךרדה 3 הלאש (בכ-ו ,ה) תורבידה תרשע .תומש רפסב תורבידה ןיבל םירבד רפסב תורבידה ןיב םילדבה 3 בותכ .א רבוסה ןשרפ שי ."...'ה ךוצ רשאכ" :בותכ םאו בא דוביכו תבש לע תורבידב .ב ?י"שר תעד המ .םינושארה תורבידב םכתא הוויצ 'הש ומכ איה הנווכהש 4 הלאש (בי-י ,אי) ץראה לש החבש ?םירצמ ץראמ לארשי ץרא הנוש המב .א .תרחא ץרא לכמ הנוש םג לארשי ץראש ליעלד םיקוספה ירבדמ חכוה .ב 5 הלאש (זי ,בי) "...ךירעשב לוכאל לכות אל" .יאשר ךניא לבא התא לוכי רמוא החרק ןב עשוהי יבר- לכות אל :י"שר ?הטושפכ "לכות" הלמה תא שרפמ י"שר ןיא עודמ .א :םיאבה םיקוספב "לכות אל" םילמה תא שרפל ונילע דציכ .ב (וט ,זי) "...ירכנ שיא ךילע תתל "לכות אל" (דכ ,די) "...ותאש לכות אל..." 6 הלאש (ב-א ,וט) הטימש ?הרותה ןאכ תרבדמ הטימש וזיא לע .א .הלא םיקוספב םירכזומה "השעת אל"ה תאו "השע"ה תא בותכ .ב ?םייקל ונא םיווצמ תפסונ הטימש וזיא .ג 7 הלאש (אי ,זט) "...'ה ינפל תחמשו" ךדבעו ךתבו ךנב ךלש עברא דגנכ ילש עברא - "הנמלאו םותי רג יול" :י"שר "ךלש תא חמשמ ינא ילש תא חמשמ התא םא ךתמאו ?םה ימ לש ."ילש עברא" :רמוא י"שר .א ?"ילש" הנמלאו םותי ,רג ,יול םיארקנ המל .ב ?י"שר ירבדב ןויערה והמ .ג (וכ קוספ ,די קרפב רזעיה) ?םיגחב "החמש" תווצמ םימייקמ דציכ .ד 8 הלאש (כ-די ,זי) ךלמה תשרפ תא םושר .םעה לע תולטומה תווצמ םגו ךלמה לע תולטומה תווצמ ןנשי וז השרפב .(השעת אלו השע) םעה לע תווצמה תאו (השעת אלו השע) ךלמה לע תולטומה תווצמה 9 הלאש (ד ,בכ) "ומע םיקת םקה ...ךיחא רומח תא הארת אל" ?"םיקת םקה" תווצמ תא םימייקמ דציכ .א םא הוצמ ךילעו ליאוה ול רמאו ול בשיו ךלה םא לבא וילעב םע - ומע :י"שר .רוטפ ןועט ןועטל תיצר ?וז הווצממ םדא רוטפ הרקמ הזיאב .ב ?קוספב הז רוטפ זמרנ דציכ .ג 10 הלאש (די ,דכ) "...ןויבאו ינע ריכש קשעת אל" (זי ,דכ) "...םותי רג טפשמ הטת אל" ?"קשעת אל" שוריפ המ .א ?"טפשמ הטת אל" שוריפ המ .ב םדא לכ לש טפשמ תוטהלו תושעל ונילע תורסוא הלא "השעת אל" תווצמ .ג ?עודמ .(םותיו רג ,ינע) הלא תא הרותה תנייצמ תאז לכבו ,לארשימ 11 הלאש (ד ,הכ) "ושידב רוש םסחת אל" .םוקמ לכמ רוש םוסחת אל רמול דומלת ץוחבמ ונמסחי לוכי - ושידב :י"שר ."רמול דומלת"ו "לוכי" םילמה תא ראב .א ?ונבלמ איצוהל י"שר אב ןוכנ אל שוריפ הזיא .ב 12 הלאש (אי-א ,וכ) םירוכיב תווצמ שולש תאו וירבד תא םירוכיבה איבמ חתופ ןהבש החיתפה תולמ שולש תא בותכ .א .םויסה תולמ ?םירוכיבב םייקל שיש תווצמה יתש ןה המ .ב (אי קוספ ,י"שרב ןייע) ?עודמו הלא תווצמ יתשמ תחא קר םייקמ ימ .ג
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ח"משת
ארקמב תואיקב - 'א קלח
1 הלאש םיקוספ רואיב ?ערואמ הזיאמ הנש םיעברא - "...שדוח הרשע-יתשעב הנש םיעבראב יהיו" .א ?הסמב הרק המ - "הסמב םתיסנ רשאכ ...'ה תא וסנת אל" .ב ?םירמל הרק המ - "...םירמל ךיקולא 'ה השע רשא תא רוכז" .ג ?הרק הז יתמ - "...םכתא ומדק אל רשא רבד לע ...יבאומו ינומע אבי אל" .ד ?םהל השע המ - "...םריבאו ןתדל השע רשאו ..." .ה ?"ימרא" והימ ?"יבא" והימ :י"שר יפל - "יבא דבא ימרא" .ו 2 הלאש םיגשומ רואיב :םהילא םירושקה םיבושח םיטרפ םושרו הלא םיגשומ רבסה הווצמ תמחלמ .א םיינע תונתמ .ב םוביי .ג םיממוז םידע .ד הפורע הלגע .ה תורשעמ יודיו .ו 3 הלאש .וילא הרושקה החטבה וא (העשל הווצמ=) הארוה וא הווצמ טירפ לכ דיל םושר קלמע .א םילשורי .ב םכש די-לע םירה .ג ןלוג ,תמאר ,רצב .ד ןדריה .ה הנופי ןב בלכ .ו תומוא עבש .ז 4 הלאש תווצמ ןוימ .םירבד רפסב תווצמ יגוס ינש לע רבדמ םירבד רפסל ותמדקהב ן"במרה .(םימדוק םישמוחב ורמאנ אלש תווצמ) תושדוחמ תווצמ (א) םשל ןהילע תרזוח הרותהו םימדוק םישמוחב ורמאנש תווצמ) תוראובמ תווצמ (ב) .(תפסותו שוריפ .םירבד רפסב תוראובמ תווצמ יתשו תושדוחמ תווצמ יתש אצמ
י"שר - 'ב קלח
5 הלאש .אי-ח ,בכ קרפב ןייע "...שדח תיב הנבת יכ" - ליחתמה רוביד ,ח קוספ לע י"שרב ןייע ךכ-רחא .ןתוא םימייקמ דציכ םושרו י"שרב תורכזנה תווצמה תא ןייצ .א ."תוישרפה תוכימס" חנומה תא ראב .ב (ךלש םילמב ראב) ?תוישרפה תוכימסמ י"שר דמול המ .ג 6 הלאש .ז-ה ,זט קרפב ןייע :הנעו "...תלשבו" ליחתמה רוביד ,ז קוספ לע י"שרב ןייע ךכ-רחא ?הככ שרפל י"שר תא בייחמ המ 7 הלאש .ג-א ,הכ קרפב ןייע :הנעו "...ךיחא הלקנו" ליחתמה רוביד - ג קוספ לע י"שרב ןייע ךכ-רחא ?הככ שרפל י"שר תא עינמ המ .א ?הלא י"שר ירבדמ קיסהל ןתינ חקל הזיא .ב 8 הלאש .ט-ח ,ד ,גכ קרפב ןייע ?הלא םילמב רוסיאה והמ "...'ה להקב אבי אל" .א :הנעו ,"ישילש רוד םהל ודלוי רשא םינב" ליחתמה רוביד ,ט קוספ לע י"שרב ןייע יהמו באומו ןומע תמועל םודאו םירצמ יבגל "אבי אל" רוסיאה לדבנ המב .ב ?הז לדבהל הביסה
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ט"משת
ארקמ - 'א קלח
1 הלאש המחלמ תווצמ םירבד רפסב השמ הווצמ ,רבדמב לארשי ינב לש םתכילהל םיעבראה תנשב .המחלמל תורושקה תובר .המחלמ יניינעב םינוש םימוחתב תווצמ 3 ןייצ .א םירפסב אלו םירבד רפסב המחלמ יניינעל תורושקה תווצמ הרותה התוויצ עודמ .ב ?םימדוקה 2 הלאש תלוזל סחי .שלחל סחיה לע הרותה הווצמ םירבד רפסב תוסחייתמה תונוש תווצמ 2 תוחפל ןייצ ןויבאל .א דבעל .ב 3 הלאש הבושת "הבושתה קרפ" םינשרפה יפב ארקנ ל קרפ אשונה הזש םידמול ונא םהמש םילעפה לכ תא ןייצו ו-א םיקוספב ןייע .א .קרפב ירקיעה לע רבודמ םהבש םיקוספה תא ןייצ .הבושתה ןיבל לארשי תלואג ןיב רשק םייק .ב .הז רשק 4 הלאש "...אנ לאש יכ" .הל-בל ,ד קרפב ןייע .הלא םיקוספב תועיפומה תולאשה תא טטצ .א .ולא תולאשמ תעבונה הנקסמה תא בותכה ךותמ טטצ .ב 5 הלאש םייתכלה םיגשומ .םירבד רפסמ םיקוספ םתמועלו םייתכלה םיגשומ תמישר ךינפל .םיאתמה יתכלהה גשומה לש ורפסמ תא קוספ לכ דיל םושר
םירבד רפסמ םיקוספגשומה 'סמ םייתכלה םיגשומ
הדיב ןתנו תותירכ 'ס הל בתכו :א ,דכ___ םיפסכ תטימש .1
ףסכ ךשנ ךיחאל ךישת אל :כ ,גכ___ הקדצ תווצמ .2
ביבאה שדוח תא רמש :א ,זט___ הנש רוביע .3
םעה לא רבידו ןהכה שגנו :ב ,כ___ לובג תגשה .4
הלגעה תא איהה ריעה ינקז ודרוהו :ד ,אכ___ םיממוז םידע .5
הילע םחלהל ...ריע לא רוצית יכ :טי ,כ___ המחלמ חושמ ןהכ .6
םינושאר ולבג רשא ךער לובג גיסת אל :די ,טי___ הפורע הלגע .7
ויחאל תושעל םמז רשאכ ול םתישעו :טי ,טי___ תיחשת לב רוסיא .8
ול ךתתב ךבבל ערי אלו ול ןתת ןתנ :י ,וט___ תחיקל רוסיא .9
תיביר תניתנו
ודי השמ לעב לכ טומש הטימשה רבד הזו :ב ,וט_.1_ ןיטיג יניד .10
לארשי עמש :ד ,ו___ םימש תוכלמ לוע .11
י"שר - 'ב קלח
6 הלאש ירבע דבע .חי-בי ,וט קרפב ןייע :י"שר ,זי קוספ בותכה התוא הושה העיצרל ףא לוכי הל קנעה "ןכ השעת ךתמאל ףאו" .תעצרנ המא ןיאו עצרנ דבע דבעה רמאי רמא םא רמול דומלת !הז י"שר עטק קספ ?העיצרל הנווכה "ןכ השעת" םילמהש בושחל היה רשפא עודמ .א ?י"שר ירבדב הנקסמה יהמ .ב ?תעצרנ הירבע המא ןיא עודמ .ג :י"שרב םילמה תא ראב .ד לוכי רמול דומלת 7 הלאש "...םיקת םקה" .ד ,בכ קרפב ןייע .וילעמ לפנש יואשמ ןיעטהל הניעט וז "...םיקת םקה"... :י"שר ךילעו ליאוה ול רמאו ול בשיו ךלה םא לבא וילעב םע - "ומע" ... .רוטפ ןועט ןועטל תיצר םא הוצמ ?הז קוספב הרותה הווצמ המ .א ?ל"זח ןושלב וז הווצמ תארקנ דציכ .ב ?וז הווצממ םירוטפ םוקמ הזיאב .ג .קוספה ירבדמ תבתכש רוטפה תא חכוה .ד 8 הלאש לארשי ץרא .אי-י ,אי קרפב ןייע התא ךירצו התוקשהלו ךילגרב סולינמ םימ איבהל הכירצ התיה םירצמ ץרא :י"שר ךומנה ןמ םימה הלעמ התאו הובגה אלו התוש ךומנהו לומעלו ךתנשמ דודנל ךומנ הקשמ ה"בקהו ךתטמ לע ןשי התא םימ התשת םימשה רטמל וז לבא ,הובגל .תחאכ יולג וניאשו יולג הובגו .םירצמב היקשהה תטיש תמועל לארשיב היקשהה תטיש לש תונורתיה ינש הנמ .א ?לארשי-ץרא ןיבל םירצמ ןיב לדבהה תא הרותה תבתוכ ךתעדל עודמ .ב
ך"נת ןכות םירבדב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ו תותיכל םירבד רפסב יצרא ןחבמ ב"נשת
ארקמ - 'א קלח
1 הלאש (חי-גי ,א) םיטפושה יונימ .השמ הנימש םיטפושה לש םהיתונוכת ויה המ .א קרפ ,תומש) ורתי תשרפ יפל - ימו וז השרפ יפל םיטפושה יונימ תא םזי ימ .ב ?(חי :(זי קוספ) הלא םייוטיב רבסה .ג "טפשמב םינפ וריכת אל" (1 "ןועמשת לודגכ ןטקכ" (2 "שיא ינפמ ורוגת אל" (3 2 הלאש תווצמ םויק שיש תווצמ ,רמולכ) ןמרג ןמזהש השע תווצמ םייקל םישרדנ ונא םיאבה םיקוספב .ךינפלש המישרה תא םלשה .(םימיוסמ םינמזב קר ןמייקל
הווצמה תא םימייקמ יתמהוצמה םש קוספה
_______________ _______________ ךמוקבו ךבכשבו ...םב תרבדו..." .1
_______________ _______________ "...ךל רפסת תועובש העבש" .2
_______________ _______________ "הטימש השעת םינש עבש ץקמ" .3
_______________ _______________ "...ךידי לע תואל םתרשקו" .4
3 הלאש (ג-א ,בכ) םלעתהל לכות אל .ב קוספב הרותה ירבד תא ךלש םילמב רבסה .א ךל תיל" :םילמב עטקה ףוסבש "םלעתהל לכות אל" יוטיבה תא םגרת סולקנוא .ב .(םלעתהל - תירבעב האסכתיאל=) "האסכתיאל ושר ?"לכות אל" םילמה תא סולקנוא שרפמ דציכ ?םייח ילעב ןדבוא לע רקיעב הז עטקב הרותה תרבדמ ,ךתעדל ,עודמ :תושר תלאש 4 הלאש (גי-י ,דכ) טובע :םייוטיבה תא רבסה .א וב השונ התא רשא שיאה (1 שמשה אובכ (2 .הז קוספ יפל השונה לע לחה רוסיאה תא רבסה - וטובע טובעל ותיב לא אובת אל .ב ?גי-ו בי םיקוספ יפ-לע ,ינע שיא לש וטובעב גוהנל שי דציכ .ג
י"שר - 'ב קלח
6 הלאש (ח-ז ,ז) "...םימעה לכמ םכבורמ אל" ינאשכ םכמצע םילידגמ םתא ןיאש יפל ושרדמו .וטושפכ - "םכבורמ אל" :י"שר .םכב קשח ךכיפל הבוט םכל עיפשמ .וטושפכ קוספה תא רבסה .א ?י"שר איבהש שרדמה יפ-לע ,לארשיב 'ה קשח המל .ב ."הבוט םכל עיפשמ ינאשכ" :יוטיבה לש ןוכנה שוריפה די-לע X ןמס .ג הבוטה ךרדה תא םכל ריבסמ ינאשכ ( ) הבר הבוט םכל ןתונ ינאשכ ( ) הבוט םכל ןתונ ינניא ינאשכ ( ) בוט םש םכל ארוק ינאשכ ( ) 6 הלאש (חי-זי ,י) "...ארונהו רובגה לודגה ...'ה יכ" .ותונתוונע אצומ התא ותרובג לצאו הרובג ירה - "הנמלאו םותי טפשמ השוע" :י"שר ."ותונתוונע" יוטיבב הנווכה המל רבסהו י"שר ירבדב בטיה ןייע .א .ה"בקה לש ותונתוונע לע דיעמה קוספב יוטיבה תא ןייצ .ב .דחי םג חי-ו זי םיקוספה לא םיסחייתמ י"שר ירבד .ג .ןושארה קוספבש הרובג לש יוטיב ןייצ 7 הלאש (ד ,הכ) "ושידב רוש םוסחת אל" .הז קוספב הרותה ירבד תא הרצקב רבסה .א ...הווהב בותכה רביד :ןאכ בתוכ י"שר .ב .י"שר ירבד תא רבסה