המבחן הארצי בספר דברים - התשס"ג


חלק א' - המקרא ומשמעותו

1. הבטחות לדור באֵי הארץ
פעמים מספר התורה מבטיחה לעם ישראל שפע בבואו לארץ ומזהירה אותו שהשפע יכול גם לזמן סכנות.
א. כתבו את שמותיהם של הפֵּרות שנשתבחה בהם ארץ ישראל:

__________ __________ __________ __________ _________ _________

___________

ב. קראו את פרק י"א, פסוקים י-יב.
הסבירו בלשונכם במה ארץ-ישראל שונה מארץ מצרים על-פי הפסוקים האלה: _____

__________________________________________________________

מהו לדעתכם, הקשר בין הפסוקים האלה לפרשת "והיה אם שמוע" הנמצאת אחריהם?

__________________________________________________________

ג. כתבו ביטויים נוספים בלשון התורה המתארים את מעלותיה של ארץ-ישראל. כתבו ביטוי אחד מפרק י"א, פסוקים ח-יב, ועוד שני ביטויים נוספים ממקומות אחרים בספר דברים.

(1) ________________________________________________________

(2) ________________________________________________________

(3) ________________________________________________________
תשובה

2. מצוות בחומש דברים
מתחת לטבלה שלפניכם נמצאת רשימת מצוות, ובטור השמאלי של הטבלה רשימת פסוקים שנאמרו בקשר למצוות הללו. התאימו את המצוות לפסוקים על-ידי רישום המצווה ליד הפסוק המתאים (לפי הדוגמה):

המצווה הפסוק
פדיון מעשר שני וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁך בַּבָּקָר וּבַצּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וּבְכל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְך נַפְשֶׁך (י"ד, כו).
  לא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לא אָחִיךָ הוּא (י"ז, טו).
  שָׁלוש פְּעָמִים בַּשָׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי ה' א-להיךָ (ט"ז, טז).
  שָׁלוש עָרִים תַּבְדִּיל לָךְ בְּתוךְ אַרְצְךָ (י"ט, ב).
  כִּי פָתחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לו וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנוּ דֵּי מַחְסרו אֲשֶׁר יֶחְסַר לו (ט"ו, ח)
  שִׁבְעָה שָבֻעת תִּסְפָּר לָךְ מֵהָחֵל חֶרְמֵש בַּקָּמָה תָּחֵל לִסְפּר שִׁבְעָה שָׁבֻעות (ט"ז, ט)
  כִּי יָקוּם עֵד חָמָס בְּאִיש לַעֲנות בּו סָרָה (י"ט, טז).

המצווה:
ערי מקלט / מינוי מלך / מצוות הלוואה / איסור ריבית / עלייה לרגל / עדים זוממים / מעקה / ספירת העומר / כלאיים / שמיטה / פדיון מעשר שני
תשובה

3. חטאי ישראל במדבר
כאשר משה מוכיח את בני ישראל הוא מזכיר כמה מחטאיהם במדבר.
לפניכם רשימה של פסוקים. ציינו ליד כל אחד מהם לאיזה חטא הוא רומז:

א. "...נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ...": ________________________

ב. "...קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר צִוִּיתִם...":

___________________________________________________

ג. "...אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל הַיְקוּם אשר

ברגליהם בקרב כל ישראל": _______________________________________
תשובה

4. בקשר לאיזה עניין נאמרו האמירות הבאות ומי הם האומרים?

הפסוק העניין מיהו האומר?
לא אֵצֵא מֵעִמָּךְ (ט"ו, טז).    
יָדֵינוּ לא שָׁפְכֻה אֶת הַדָּם הַזֶּה (כ"א, ז).    
וּמִי הָאִיש אֲשֶר נָטַע כֶּרֶם וְלא חִלְּלו יֵלֵךְ וְיָשב לְבֵיתו (כ', ו).    
מָה הָעֵדת וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶר צִוָּה ה' אֱ-להֵינוּ אֶתְכֶם (ו', כ).    
תשובה

5. מושגים ומונחים
בארו את המושגים האלה:

א. מלחמת מצווה: _________________________________________________

ב. חוקים ומשפטים: ________________________________________________

____________________________________________________________

ג. בשר תאווה: ___________________________________________________

ד. מסית ומדיח: ___________________________________________________

בארו את המילים המודגשות בפסוקים שלפניכם:

א. בנים אתם לה' א-להיכם. לא תתְגּדְדו...

__________________________________________________________

ב. לא-תוּכַל לֶאֱכל בִּשְעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירשׁךָ וְיִצְהָרֶךָ... _____________________

ג. ...שָמוט כָּל-בַּעַל מַשֵּׁה יָדו אֲשֶר יַשֶּה בְּרֵעֵהוּ; לא-יִגּשׂ אֶת-רֵעֵהוּ וְאֶת-אָחִיו...

__________________________________________________________

ד. ...תָּכִין לְךָ הַדֶּרֶךְ, וְשִלַּשְתָּ אֶת-גְּבוּל אַרְצְךָ אֲשֶר יַנְחִילְךָ ה' אֱ-להֶיךָ, וְהָיָה לָנוּס שָמָּה כָּל-רצֵחַ.

____________________________________________________
תשובה

6. פרק י"ז, פסוקים ח-יג

א. עיינו בפסוק ח, ותארו בלשונכם את המקרה המתואר בו: _____________________

____________________________________________________________

ב. קראו את הקטע כולו. איזו מצוות-עשה נמצאת בקטע? _______________________

ג. איזה איסור מוזכר בקטע? __________________________________________
תשובה

7. ההליכה במדבר (פרק ח')

א. ציינו ארבעה נסים שנעשו לישראל במדבר (תוכלו לצטט את לשון הכתוב):

1) ______________________ 2) ______________________

3) ______________________ 4) ______________________

ב. לגבי כמה מהנסים התורה מציינת מטרות. כתבו בלשונכם שתי מטרות הנזכרות בפרק:

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________
תשובה

8. פרק ד', פסוקים לב-לה
בפסוקים האלה מופיעות "שאלות" אחדות. צטטו את ה"שאלות":

(1) _______________________________________________________

(2) _______________________________________________________

ב. מהי המסקנה הנובעת מן ה"שאלות" האלה?

____________________________

__________________________________________________________
תשובה

חלק ב' - מקרא ורש"י

9. "וידעת... שומר הברית והחסד... לאלף דור" (פרק ז', פסוק ט).
רש"י: "לאלף דור": ולהלן הוא אומר "לאלפים". כאן, שהוא סמוך אצל "לשומרי מצוותיו" העושין מיראה, הוא אומר "לאלף", ולהלן, שהוא סמוך אצל "לאוהביו" העושין מאהבה, ששכרם יותר גדול, הוא אומר "לאלפים". "לאוהביו": אלו שעושין מאהבה. "ולשומרי מצוותיו": אלו העושין מיראה.

א. על איזו סתירה לכאורה בין הפסוקים רש"י מצביע? היעזר בפסוקים שלפניך:
- וידעת כי ה' א-להיך הוא הא-להים, הא-ל הנאמן, שמר הברית והחסד לאהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור (ז', ט).
- ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותָי (ה', י).

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ב. הסבר את המושגים הבאים מתוך דברי רש"י:

העושין מיראה: _______________________________________________

העושין מאהבה: _______________________________________________

ג. על פי זה, כיצד רש"י מיישב את הסתירה?

______________________________

___________________________________________________________
תשובה


10. "ושמחת לפני ה' א-להיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך" (ט"ז, יא).
רש"י: והלוי והגר והיתום והאלמנה: ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך... אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך.

א. למי הכוונה במילה "שלי"? ______________________

ב. מי הם הארבעה "שלי"? ___________________ ___________________

___________________ ___________________

ג. מדוע הוא קורא להם "שלי"? ________________________________________
תשובה

11. "לא-יקום עד אחד באיש לכל-עון ולכל-חטאת בכל-חטא אשר יחטא, על-פי שני עדים או על-פי שלושה-עדים יקום דבר" (י"ט, טו). רש"י: "עד אחד": זה בנה אב כל עד שבתורה שניים, אלא אם כן פירט לך בו אחד.

א. "לא יקום עד אחד באיש". בכמה עדים מדובר בפסוק זה? _____________________

נמקו: _______________________________________________________

ב. "כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה" (י"ט, טז). בכמה עדים מדובר בפסוק זה? ____

נמקו: _______________________________________________________

ג. בארו את המונח "בנה אב" המופיע ברש"י: _______________________________
תשובה

חלק ג' - שינון בעל-פה
השלם 3 מתוך 6 הקטעים שלפניך:

משה מתאר את התורה, את חוקיה ואת מצוותיה:

א. ואתם ______________ בה' א-להיכם ______________ ______________ היום.

ראה למדתי אתכם...

ושמרתם _____________ כי הִוא _____________ _____________ לעיני

_____________ אשר ישמעון את כל _____________ האלה ואמרו רק _____________

_____________ _____________ הגוי הגדול הזה:

כי מי _____________ _____________ אשר לו א-להים _____________ אליו כה'

א-להינו בכל קראנו אליו:

ב. מצוות השבת בעשרת הדיברות

_____________ את יום _____________ _____________ כאשר

_____________ ה' א-להיך: ששת ימים _____________ ועשית כל _____________: ויום

_____________ _____________ לה' א-להיך לא תעשה _____________

_____________ אתה _____________ _____________ ועבדך ואמתך _____________

וחמורך וכל בהמתך _____________ אשר בשעריך למען _____________ עבדך ואמתך

כ_____________.

ג. הדיבר השישי

כבד את _____________ ואת _____________ כאשר _____________ ה' א-להיך

למען _____________ _____________ ולמען _____________ לך על _____________

אשר ה' א-להיך _____________ לך:"

ד. "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה..."

_____________ וברכך _____________ וברך _____________ _____________

ופרי _____________ דגנך _____________ _____________ שגר אלפיך ועשתרת

_____________ על _____________ אשר נשבע לאבותיך לתת לך: _____________ תהיה

מכל ____________ לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך: והסיר ה' ממך כל ____________ וכל

מדוי _____________ _____________ אשר ידעת...

ה. שלוש רגלים

שלוש _____________ בשנה יראה כל _____________ את _____________ ה' א-

להיך במקום אשר _____________ בחג _____________ ובחג _____________ ובחג

_____________ ולא _____________ את פני ה' _____________: איש _____________

ידו _____________ ה' א-להיך אשר _____________ לך.

ו. עגלה ערופה

וענו ואמרו _____________ לא _____________ את _____________ הזה

_____________ לא ראו: _____________ לעמך _____________ אשר פדית ה' ואל

_____________ _____________ נקי בקרב _____________ _____________ ונכפר

_____________ _____________.
תשובה


תשובון למבחן הארצי בספר דברים - התשס"ג

חלק א' - המקרא ומשמעותו

1. הבטחות לדור באֵי הארץ
א. שמותיהם של הפירות שנשתבחה בהם ארץ-ישראל: חיטה, שעורה, גפן (ענבים), תאנה, רימון, זית, תמר.
ב. (1) ארץ-ישראל תלויה בגשמים. ארץ מצרים תלויה בנילוס. - קשה להשקות את ארץ מצרים שאין בה גשם, בעוד שארץ-ישראל נהנית מגשמים ואין צורך לטרוח כל-כך. ארץ-ישראל היא ארץ הרים ובקעות, לעומת ארץ מצרים שהיא מישור.
(2) אם שומעים בקול ה', אז... ירד גשם.
ג. "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".
"ארץ נחלי מים (עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר" (ח', ז)
"ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת" (ח', ט)
"ארץ זבת חלב ודבש".
השאלה הבאה

2. מצוות בחומש דברים

המצווה הפסוק
פדיון מעשר שני וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁך בַּבָּקָר וּבַצּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וּבְכל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְך נַפְשֶׁך
מינוי מלך לא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לא אָחִיךָ הוּא
עלייה לרגל שָׁלושׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי ה' א-להיךָ
ערי המקלט שָׁלוש עָרִים תַּבְדִּיל לָךָ בְּתוךְ אַרְצְךָ
מצוות הלוואה כִּי פָתחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לו וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנוּ דֵּי מַחְסרו אֲשֶׁר יֶחְסַר לו
ספירת העומר שִׁבְעָה שבֻעת תִּסְפָּר לָךְ מֵהָחֵל חֶרְמֵש בַּקָּמָה תָּחֵל לִסְפּר שָׁבְעָה שבֻעות
עדים זוממים כִּי יָקוּם עֵד חָמָס בְּאִיש לְעֲנות בּו סָרָה
השאלה הבאה

3. חטאי ישראל במדבר
א. חטא המרגלים.
ב. חטא העגל.
ג. קרח ועדתו.
השאלה הבאה

4. בקשר לאיזה עניין נאמרות האמירות הבאות?

הפסוק העניין מיהו האומר?
לא אֵצֵא מֵעִמָּךְ רציעת עבד עברי העבד לאדונו
יָדֵינוּ לא שָׁפְכֻה אֶת הַדָּם הָזֶּה עגלה ערופה הזקנים
וּמִי הָאִיש אֲשֶר נָטַע כֶּרֶם וְלא חִלְּלו יֵלֵךְ וְיָשב לְבֵיתו השבים מעורכי המלחמה הכהן משוח המלחמה
מָה הָעֵדת וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶר צִוָּה ה' אֱ-להֵינוּ אֶתְכֶם פסח הבן שואל
השאלה הבאה

5. מושגים ומונחים
- מלחמת מצווה - זו מלחמת שבעה עממים או מלחמת עמלק או עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם.
- חוקים ומשפטים - המשפטים הן המצוות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם, והחוקים הן המצוות שאין טעמן ידוע.
- בשר תאווה - בשר שאדם מתאווה לאכול, בשר חולין, בשר שאינו מקרבן.
- מסית ומדיח - אדם המנסה לגרור אותך לעבודה זרה ולהסירך מן הדרך הישרה.
- לא תתגודדו - לא תשרטו את עצמכם בחרבות ורמחים כאשר מת לכם מת. (מתקבלת גם התשובה - לא תעשו אגודת, אגודות).
- תירושך ויצהרך - תירוש = יין, מיץ ענבים (מן הגפן); יצהר = שמן (מן הזית).
- אשר ישה ברעהו - תובע חוב מחברו.
- תכין לך הדרך - תסמן לך שלטים אל עיר המקלט או תכשיר דרכי בריחה מגואל הדם.
השאלה הבאה

6. פרק י"ז, פסוקים ח-יג
א. כאשר חכמי העיר חולקים בדבר, זה מטמא וזה מטהר זה מחייב וזה מזכה, עליהם לעלות למקדש בירושלים ולשאול את בית הדין הגדול שיושב שם.
ב. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה.
ג. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.
השאלה הבאה

7. ההליכה במדבר (פרק ח')
א. 1) "שמלתך לא בלתה מעליך", 2) "רגליך לא בצקה", 3) "ויאכילך את המן", 4) "המוצא לך מים מצור החלמיש", 5) "המוליכך במדבר... נחש שרף ועקרב" (כולם בפרק ח'), 6) "ונעלך לא בלתה מעל רגלך" (כ"ט, ד).
ב. 1) "למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם" (ח', ג), 2) "למען ענותך לנסותך ..." (ח', ב), 3) "למען תדעו כי אני ה' אלוקיכם" (כ"ט, ה).
השאלה הבאה

8. עיין בפרק ד', פסוקים לב-לה
א. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו:
השמע עם קול א-להים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי:
הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באותות ובמופתים ובמלחמה...
ב. המסקנה הנובעת משאלות אלה: אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוהים אין עוד מלבדו: ...וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד: ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנכי מצוך היום...
השאלה הבאה

חלק ב' - מקרא ורש"י

9. "וידעת..."

א. אצלנו כתוב רק "לאלף דור" ובעשרת הדברות כתוב "לאלפים" שהם הרבה יותר מאלף אחד.
ב. העושין מיראה - מקיימים את המצוות מתוך פחד, יראה, מפחד העונש.
העושין מאהבה - המכונים בכתוב 'לאוהבי' מקיימים את המצוות מתוך אהבת ה', המצווה על המצוות.
ג. הפסוק המדבר רק על אלף מתייחס לשומרי מצוותיו מיראה אך לשומרי מצוותיו מאהבה ששכרם גדול יותר הוא מבטיח בפסוק השני: לאלפים.
השאלה הבאה

10. "ושמחת בחגך..."
א. הם של הקב"ה.
ב. הארבעה שלי הם: הלוי, הגר, היתום והאלמנה.
ג. הם החלשים בחברה. אין מי שיגן עליהם.
השאלה הבאה

11. "לא-יקום עד אחד באיש..
א. כאן מדובר בעד אחד שהרי הכתוב מפרט בפירוש עד אחד.
ב. כאן מדובר בשני עדים לפחות שהרי על פי המידה "בניין אב". בכל מקום שנאמר סתם עד (בלא ציון שמדובר באחד דווקא), הכוונה לשנים.
ג. שימש יסוד ומקור לדברים אחרים הדומים לו.
השאלה הבאה

חלק ג' - שינון בעל-פה

א. "ואתם הדבקים בה' א-להיכם חיים כולכם היום:
ראה לימדתי אתכם...
ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה:
כי מי גוי גדול אשר לו א-להים קרבים אליו כה' א-להינו בכל קראנו אליו:"

ב. מצוות השבת בעשרת הדברות:
"שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציוך ה' א-להיך: ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך: ויום השביעי שבת לה' א-להיך לא תעשה כל מלאכה_ אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך:"

ג. הדיבר השישי:
"כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' א-להיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' א-להיך נותן לך:"

ד. "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה...
ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירושך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך: ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך: והסיר ה' ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת..."

ה. שלוש רגלים
"שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני ה' ריקם: איש כמתנת ידו כברכת ה' א-להיך אשר נתן לך:"

ו. על העגלה הערופה בנחל אומרים הזקנים:
"וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו: כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם:"