א"סשתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמה

! רקי דימלת


שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי .י"שר
.תולאשה

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה

תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.היכרדב

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ותועמשמו ארקמה - 'א קלח


1 הלאש
ארקמב תואיקב
ךבבלמ ורוסי ןפו ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ דאמ ךשפנ רמשו ךל רמשה קר
.(ט ,'ד) "ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו ךייח ימי לכ
______________________________ ?םהילע רבדמ קוספהש "םירבד"ה םה המ

.(בכ ,'ט) " 'ה תא םתייה םיפצקמ הואתה תרבקבו הסמבו הרעבתבו"
______________________________________________ ?הרעבתב הרק המ
_________________________________________ ?הוואתה תורבקב הרק המ

.(חי ,ה"כ) "םיהל-א ארי אלו עגיו ףיע התאו ךירחא םילשחנה לכ ךב בנזיו ךרדב ךרק רשא"
_______________________________________ ?"ךרדב ךרק רשא" הז אוה ימ
_____________________________________________ ?תאז השע אוה יתמ

.(ו ,'י) ":ויתחת ונב רזעלא ןהכיו ,םש רבקיו ןרהא תמ םש ..."
_________________________________________________ ?ןרהא תמ ןכיה
_________________________________________ ?םירצמ תאיציל הנש וזיאב
הבושת


2 הלאש
םאתה .וללה תווצמל רשקב ורמאנש םיקוספ לש המישר התמועלו תווצמ לש המישר ךינפל
רוטבש תצבשמה ךותב קוספה דיל עיפומה רפסמה םושיר ידי-לע תווצמל םיקוספה תא
.(המגודב ומכ) ינמיה
קוספה   הווצמה    
רחבי רשא םוקמב ךיהל-א 'ה ינפל תלכאו"
(גכ ,ד"י) "...םש ומש ןכשל
1 טלקמה ירע א 4
ךיהל-א 'הל םויה יתדגה וילא תרמאו..."
(ג ,ו"כ) "...ץראה לא יתאב יכ
2 הדבא תבשה ב  
הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל"
(גי ,ה"כ) "...הנטקו
3 ינש רשעמ ג  
(ב ,ט"י) "...ךל לידבת םירע שלש" 4 הקעמ ד  
,שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב"
"...ושפנ תא אשנ אוה וילאו אוה ינע יכ
(וט ,ד"כ)
5 רחסמב (תואמר) האנוה רוסיא ה  
ךתיבב םימד םישת אלו"
(ח ,ב"כ) "...ונממ לפנה לפי יכ
6 םירוכיב ארקמ ו  
ויש תא וא ךיחא רוש תא הארת אל"
(א ,ב"כ) "םהמ תמלעתהו םיחדנ
7 רכש תנלה רוסיא ז  

הבושת
3 הלאש
?הלא םיקוספב תורכזנ תווצמ וליא .אי-ז םיקוספ ,ו"ט קרפב ןייע
___________________________________________________________

?הווצמה יהמ .הטימשה תנש תארקל תיתייעב תויהל הלוכי תחא הווצמ
_____________________________________________________________
___________________________________________________ ?היעבה המ
___________________________________________________________
הבושת
4 הלאש
םיגחל תורושקה תווצמ
.(א ,ז"ט) "...ביבאה שדח תא רומש"
_______________________________________ ?ולא םילימב הזומר הווצמ וזיא

."ךבקימו ךנרגמ ךפסאב"
_____________________________ ?הב קסוע קוספהש הפוקתב גוחל שי גח הזיא

."...תוכסה גחבו תועבשה גחבו תוצמה גחב..."
_________________________________ ?ללוכ םשב הלאה םיגחה םינוכמ דציכ -
______________________________ ?הלאה םיגחה לכל שי תפתושמ הווצמ וזיא -
הבושת
5 הלאש
הקומינו הווצמ
:הלבטב תואבומה תווצמל ןתונ קוספהש םעטה תא ךנושלב בותכ
הקומינ הווצמה
  וילע אובת אלו ,ורכש ןתת ומויב
(וט ,ד"כ) ...שמשה
(א)
  ףטהו םישנהו םישנאה ,םעה תא להקה
(בי ,א"ל) ... ךירעשב רשא ךרגו
(ב)
  בשיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ...
(ח ,'כ) ...ותיבל
(ג)

הבושת
6 הלאש
:הלאה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאל רשקב בותכ
"ונממ ברו םוצע יוגל ךתוא השעאו םימשה תחתמ םמש תא החמאו םדימשאו ינממ ףרה"
___________________________________________________ :(בקע תשרפ)

"...ליח ינב לכ לארשי ינב םכיחא ינפל ורבעת םיצולח..."
_____________________________________________________ :(םירבד תשרפ)

לגלגה לומ הברעב בשיה ינענכה ץראב ,שמשה אובמ ךרד ירחא ןדריה רבעב המה אלה"
________________________________________:(האר תשרפ) "הרמ ינולא לצא
הבושת
7 הלאש
:הלאה םיגשומה תא רבסה
____________________________________________ :(ט-א ,'כ) תושר תמחלמ
__________________________________________ :(אכ-זט ,ט"י) םיממוז םידע
_____________________________________________________________
____________________________________________ :(ט-א ,א"כ) הפורע הלגע
____________________________________________ :(טי-גי ,ג"י) תחדינה ריע

:הלאה םילימה תא ראב
_____________________________________________ :(ו ,ד"כ) לובחי אל
_______________________________________________ :(בי ,ד"כ) טובע
___________________________________________ :(אכ ,ד"כ) ללועת אל

הבושת

י"שר - 'ב קלח

8 הלאש
.(ד ,ב"י) "...ןכ ןושעת אל"
:י"שר
תא םתצתנו א"ד רחבי רשא םוקמב םא יכ ...םוקמ לכב םימשל ריטקהל
םשה תא קחומל הרהזא ...ןכ ןושעת אל םמש תא םתדבאו םתוחבזמ
ךתעד לע הלעת יכו לאעמשי יבר רמא הרזעה ןמ וא חבזמה ןמ ןבא ץתונלו
םכיתונוע ומרגיו םהישעמכ ושעת אלש אלא תוחבזמה תא ןיצתונ לארשיש
.ברחיש םכיתובא שדקמל

."...'הל ןכ ןושעת אל" רוסיאל םישוריפ השולש איבמ י"שר

:הלבטה תא אלמ

תושעל רוסא המ ךנושלב בותכ
:הז שוריפ יפל
:י"שר לש ונושלב שוריפה תא טטצ
 
    ןושאר שוריפ
    ינש שוריפ
    ישילש שוריפ
הבושת
9 הלאש
.(ד ,ו"ט) "...ןויבא ךב היהי אל יכ ספא"
:י"שר
םוקמ לש ונוצר םישוע םתאש ןמזב אלא ןויבא לדחי אל יכ רמוא אוה ןלהלו
.םכב םינויבא םוקמ לש ונוצר םישוע םתא ןיאשכו םכב אלו םירחאב םינויבא

.םיאתמה םוקמב הלאש ןמיס ןמס ןכו ,קוספ יקלח טטצמ י"שר רשאכ תואכרמ הז י"שר עטקב ןמס

_____________________________________ ?ושוריפב הלעמ י"שרש היעבה יהמ
_____________________________________________________________

___________________________________________ ?וז היעב בשיימ אוה דציכ
_____________________________________________________________
הבושת
10 הלאש
.(ז ,ב"כ) "... ךל בטיי ןעמל..."
.ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה
סיכ ןורסח הב ןיאש הלק הווצמ םא :'וגו ךל בטיי ןעמל
ןתמל ו"ק םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל הרות הרמא
.תורומח תווצמ לש ןרכש

___________________________________
___________________________________
___________________________________

______________________________________ :הלקה הווצמה יהמ ךנושלב בותכ

___________________________________ :הלק הווצמל תבשחנ איה עודמ רבסה

_________________________________________ :ו"ק תוביתה ישאר תא חנעפ


הבושת


הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח


:ךינפלש םיעטקה ךותמ םיינש םלשה

:רמואו לארשי-ץרא לש היתולעמ תא ומואנב ראתמ השמ
__________ ץרא __________ __________ __________ ךאיבמ ךיהל-א 'ה יכ"
.רהבו העקבב __________ __________ __________ _________
__________ __________ __________ __________ __________ ץרא
".__________ __________ __________ ץרא

:םירמואו לחנב הפורעה הלגעה לע םהידי תא םיצחור ריעה ינקז
__________ __________ __________ __________ ונידי..."
".ואר אל __________ __________

:רמוא שדקמה תיבל םירוכיב איבמה
םש רגיו __________ __________ __________ __________ ימרא"
__________ __________ םש יהיו __________ __________
"._______ _____________

:הלאה םילימב 'ה-מ השקבב וירבד תא םייסמ "רשעמ יודיו" תווצמ םייקמה
תא ךרבו __________ __________ __________ __________ הפיקשה"
__________ רשא __________ תאו __________ __________ __________
__________ __________ ץרא וניתובאל תעבשנ רשאכ __________
".__________

:תוכרב לש עפשל הכזנ 'ה לוקב עמשנ םאש החיטבמ הרותה
.ךיהל-א 'ה לוקב עמשת יכ ךגישהו הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו"
.__________ __________ ךורבו __________ __________ ךורב
__________ __________ __________ __________ __________ ךורב
.__________ תורתשעו __________ רגש __________
.__________ __________ ךורב
".__________ __________ __________ __________ התא ךורב
הבושת

 

א"סשתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמל ןובושתתודוקנ 70 - ותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הבושת
תודוקנ 14 - ארקמב תואיקב
.הרות ןתמ וא יניס רה דמעמ
.שאב םהב הכה 'הו ןנולתה םעה :הרעבת
.םהב הכה 'הו רשבל הוואתה םעה :הוואתה תורבק     
.םירצממ לארשי ינב תאצל הנושארה הנשב / קלמע
. 40-ה תנשב / רהה רה
.וינכתבו ונושלב ,ארקמב איקב היהי :םידומילה תינכת תרטמ תא גישה דימלתה םאה תקדוב הלאשה)
וינפלש קוספה ןיב רשקל עדוי דימלתה םאה .םיוסמ אשונ רכזנ ובש ןיינעה וא השרפה תא אוצמל עדי
.(תומדוק םינשב דמלש המ דוסי לע ןיינע וא קוספ שרפל עדי דמולה .רבעב דמלש םירבד ןיבל

האבה הלאשה
2 הבושת
תודוקנ 6 - המאתה
7 (ב)
1 (ג)
6 (ד)
3 (ה)
2 (ו)
5 (ז)
חונימה תא םיעדויו ,תווצמל רוקמ םישמשמה תוארקמה תא םירכוז םידימלתה םאה תקדוב הלאשה)
יפב רוגשה םשב הווצמל אורקל תלוכי תוארהל םיכירצ םידימלתה .תווצמה יבגל ל"זחב לבוקמה
.(דבלב תיביספ איה השירדה .בותכב ןיוצמ וניא םא םג ל"זח
האבה הלאשה
3 הבושת
תדוקנ 6 - הווצמ וזיא
.האוולה / הקדצ
.האוולה
.לטביי בוחהש רחאמ תוולהלמ םדא ענמיי הטימשה תנש הברק רשאכש ששח שי       
יללכ יפ לעו רשקהה יפ לע תובית לש ןתועמשמ שרפי .ומצע ךותמ ארקמה תנבה תקדוב הלאשה)
.(ונממ תולשלתשמה תווצמה השעמ ןיבל בותכה ןיבש ףצרה לע םידמוע םידימלתה םאה .קודקדה
האבה הלאשה
4 הבושת
תודוקנ 8 - םיגחל תורושקה תווצמ
הנש רוביע תווצמ
תוכוסה גח
םילגר שולש
לגרל היילע
םויכ ןעמשמ תמועל ארקמב תובית לש ןעמשמב םיניחבמ םידימלתה םאה תקדוב הלאשה
תורוקממ םהל תורכומה תווצמ בותכב ןגעל םילגוסמ םה םאה ."ביבא" הלימה הז הרקמב)
.םימיוסמ םיטרפ לש הללכהה ןושל תא םיריכמ םה םאה .(הנשה רוביע) םירחא
האבה הלאשה
5 הבושת
תודוקנ 9 - הקומינו הווצמ
;ורובע ןכתסהל ןכומו רכשל הפצמ ריכשה
;האריהו דומילה תא ריבגמ "להקה" דמעמ
.הלפמ םרגתו םירחא וחרבי ויתובקעבו המחלמב חרביש ששח שי
םימרוג ,תוביס רחא הקחתיו לאשי דמולה :הרטמה תא דימלתה גישה םאה תקדוב הלאשה)
.(זמרב וא שרופמב ורמאנש םיעינמ וא
האבה הלאשה
6 הבושת
תודוקנ 9 - ןיינע הזיאל רשקהב
;לגעה אטח
;דגו ןבואר םיטבשה תשקבל השמ תבוגת
.לביע רהו םיזירג רהב סקטה
קיודמב עדוי וניאש תורמל ןיינע וא השרפ אוצמל עדי דמולה :הרטמה תגשה תקדוב הלאשה)
.(תואיקב תלאש איה הלאשה .המוקמ תא
האבה הלאשה
7 הבושת
תודוקנ 18 - םיגשומ
וא תולובגה תבחרהל אלא קלמע תירכהל וא הנגה םשל הניאש המחלמ :תושר תמחלמ
.םיילכלכ םיכרצל
ררבתמ רבדה .םתודע תועצמאב תלוזל קזנ םורגל םיממוזה םידע - (אכ-זט ט"י) םיממוז םידע
ךכיפלו םידיעמ םתא הילעש העשבו םויב םתייה ונמע :םירמואו םירחא םידע ינש םיאב רשאכ
.םידיעמ םתא וילעש השעמה תא תוארל םתלוכי אל
םיעדוי ןיאש המדאב ללח אצמנ רשאכ ןתיא לחנב תפרענה הלגע - (ט-א ,א"כ) הפורע הלגע
.והכה ימ
ריעה .הרז הדובעל היבשוי לכ תא וחידה הכותמ םישנאש ריע - (טי-ג"י ,ד"י) תחדינה ריע
.םרחל תכפוה
.ןוכשמ חקי אל :לובחי אל
.ןוכשמ :טובע
.ףטנו ףתכ ול ןיאש ןטק ךכ לכ לוכשא רוצבת אל :ללועת אל
םוקמב הרשקה יפ לע ,הרשקה יפ לע ארקמב הבית לש העמשמ תא שרפי דמולה :תקדבנה הרטמה)
.(קודקדה יללכ יפ לע וא רחא
האבה הלאשה

תודוקנ 30 - י"שר - ב קלח

8 הבושת
תודוקנ 12 - ןכ ןושעת אל
."...'הל ןכ ןושעת אל" רוסיאל םישוריפ השולש איבמ י"שר

:הלבטה תא אלמ

תושעל רוסא המ ךנושלב בותכ
:הז שוריפ יפל
:י"שר לש ונושלב שוריפה תא טטצ
 
תונברוק בירקהל רוסא
םוקמ לכב םייוגה ומכ
םוקמ לכב םימשל ריטקהל
ןושאר שוריפ
,רובשל וא 'ה םש תא קוחמל רוסא
הרזעה ןמ וא חבזמהמ ןבא ץפנל ,סורהל
םמש תא םתדבאו םתוחבזמ תא םתצתנו
ינש שוריפ
.םייוגה ומכ םיער םישעמ תושעל רוסא
.ברחהל שדקמל ומרגיש םישעמ
םהישעמכ ושעת אלש
ישילש שוריפ
לע קוספה תועמשמ תא ןיבי ,יוארכ ןשרפ אורקל עדי דמולה :הרטמה תגשה תקדוב הלאשה)
.(ןשרפה יפ
האבה הלאשה
9 הבושת
תודוקנ 9 - ןויבא
םינויבא םוקמ לש ונוצר םישוע םתאש ןמזב אלא [?]"ןויבא לדחי אל יכ["] רמוא אוה ןלהלו
.םכב םינויבא םוקמ לש ונוצר םישוע םתא ןיאשכו םכב אלו םירחאב
.םיקוספה ןיב הריתס שי
ונוצר םישוע םתאש ןמזב - "ןויבא ךב היהי אל יכ ספא" .םינוש םירקמ ינשב םירבדמ םיקוספה
.םוקמ לש ונוצר םישוע םתא ןיאשכ - "ןויבא לדחי אל יכ" ,םוקמ לש
.ןשרפה יפ לע קוספה תא שרפל עדי דמולה .וישרפמ יפ לע ארקמה תא ןיבי דמולה :תקדבנה הרטמה)
תוארקמב תולגל ודמל םידימלתה םאה תקדוב הלאשה .םיבותכה ןיב הריתס בושיי םשל שוריפב ןויע
אוהש םיקוספה ןיבל ןשרפה לש ונושל ןיב הנחבה תלוכי תקדוב הלאשה .רואיב ךירצהש ישוקה תא
.(תואכרמב ןיוצ אל םא ףא טטוצמה קוספב ןיחבי דמולה :הרטמה .טטצמ
האבה הלאשה
10 הבושת
תודוקנ 9 - י"שר בתכ
:ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה
ךל בטיי ןעמל הרות הרמא סיכ ןורסח הב ןיאש הלק הווצמ םא - 'וגו ךל בטיי ןעמל
.תורומח תוצמ לש ןרכש ןתמל ו"ק םימי תכראהו
.ןקה חוליש תווצמ
.ןוממ עיקשהל וא הברה הב חורטל ךירצ הווצמה-םייקמ ןיא
.רמוחו לק
םילגוסמ םידימלתה םאה .ןשרפ לש תינכט האירק תונמוימב הטילשה תא הליחת תקדוב הלאשה)
.(ןשרפ ירבד תנבה תקדוב איה ןכ ומכ .י"שר בתכ אורקל
האבה הלאשה


תודוקנ 10 - ןוניש - ג קלח

11 הבושת
/ ןפגו / הרעשו / הטח - / םיאצוי / תומהתו / תוניע / םימ / ילחנ - / הבוט / ץרא / לא
/ שבדו / ןמש / תיז - / ןומרו / הנאתו

/ וניניעו / הזה / םדה / תא / וכפש / אל / ונדי

/ ברו / םוצע / לודג / יוגל - / טעמ / יתמב - / המירצמ / דריו / יבא / דבא

/ תבז - / ונל / תתנ - / המדאה - / לארשי / תא / ךמע - / םימשה / ןמ / ךשדק / ןועממ
/ שבדו / בלח

/ ךיפלא - / ךתמהב / ירפו / ךתמדא / ירפו / ךנטב / ירפ / הדשב / התא - / ריעב / התא
/ךתאצב / התא / ךורבו / ךאובב - / ךתראשמו / ךאנט - / ךנאצ -
.תודוקנ 2 = ןוכנ אלומש ףיעס לכ
.תחא הדוקנל דוקינה תא הדירומ הנוכנ-יתלב / הרסח תחא הלימ
.ףיעס ותואל דוקינה תא תולטבמ תונוכנ-יתלב / תורסח םילימ 2