ב"סשתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמה

! רקי דימלת


שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי .י"שר
.תולאשה

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה

תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.היכרדב

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ותועמשמו ארקמה - 'א קלח


1 הלאש
ו-ה םיקוספ ,ד קרפ

ץראה ברקב ןכ תושעל יהלא 'ה ינוצ רשאכ םיטפשמו םיקח םכתא יתדמל האר
םכתניבו םכתמכח אוה יכ םתישעו םתרמשו :התשרל המש םיאב םתא רשא
יוגה ןובנו םכח םע קר ורמאו הלאה םיקחה לכ תא ןועמשי רשא םימעה יניעל
:הזה לודגה

?"ןובנו םכח םע" הנוכמ ימ
?תאז רמוא ימ
?ךכ רמול םהל םורגי המ
?"םיקוח" תונוכמ תווצמ וליא
?"םיטפשמ" תונוכמ תווצמ וליא
הבושת
2 הלאש
ה-ב םיקוספ ,'ז קרפ
?םנחת אלו תירב םהל תרכת אל :רמאנ ימ לע
!עטקב תולולכה השע תווצמ יתש בותכ
!םנחת אלו :םילימה תא שרפ
הבושת
3 הלאש
םירבד שמוחב תווצמ
םיקוספ לש המישר הלבטה לש ילאמשה רוטב .תווצמ לש המישר תאצמנ הלבטה רחאל
קוספה דיל הווצמה םושיר ידי-לע םיקוספל הווצמה תא םאתה .וללה תווצמל רשקב ורמאנש
!(המגודב ומכ)

קוספה הווצמה
ןייבו ןאצבו רקבב ךשפנ הואת רשא לכב ףסכה התתנו
(וכ ,ד"י) ךשפנ ךלאשת רשא לכבו רכשבו
 
(גכ ,ב"י) רשבה םע שפנה לכאת אלו
 
(ד ,ח"י) ול ןתת ... ךרהציו ךשרית ךנגד תישאר
 
םרכה תאובתו ערזת רשא ערזה האלמה שדקת ןפ
(ט ,ב"כ)
 
תא אשנ אוה וילאו אוה ינע יכ שמשה וילע אובת אלו
(וט ,ד"כ) ושפנ
 
תא ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה
(וט ,ו"כ) ...ונל התתנ רשא המדאה תאו לארשי
 
(ב ,ט"י) ...ךל לידבת םירע שולש
טלקמה ירע

רוסיא / ןושאר רשעמ / המורת / ינש רשעמ / יחה ןמ רבא רוסיא / םד תליכא רוסיא :הווצמה
טלקמ ירע / םירוכיב ארקמ / תורשעמ יודיו / רכש תנלה רוסיא / םיאלכ
הבושת
4 הלאש
הקומינו הווצמ
!האבה הלבטה תא םלשה

ךנושלב קומינה רבסה הרותה ןושלב קומינה הווצמה
    ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ
(ח ב"כ)
א
    (זי ז"י) םישנ ול הברי אלו
ב
    יכ ןזרג וילע חדנל הצע תא תיחשת אל
(טי 'כ) תרכת אל ותאו לכאת ונממ
ג
    (בכ א"כ) ץעה לע ותלבנ ןילת אל
ד
    יפ ול תתל ריכי האונשה ןב רכבה תא יכ
(זי א"כ) ול אצמי רשא לכב םינש
ה
הבושת
5 הלאש
:םיאבה םיגשומה תא ראב
:הרומו ררוס ןב
:םירוכיב ארקמ
:תורשעמ רועיב
:תחדינה ריע
:הוואת רשב
הבושת
6 הלאש
!אי-ח םיקוספ ,ז"י קרפב ןייע
.הכלה רבדב הערכהל עיגה אלש לארשי ירעמ תחאב ןיד תיבב קסוע הז עטק
?תושעל םיבייח םה המ
?עטקב תאצמנ השע הווצמ וזיא
?עטקב רכזנ רוסיא הזיא
הבושת
7 הלאש
?םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאל רשקב
דימשהל 'ה רמא יכ יתלפנתה רשא הלילה םיעברא תאו םויה םיעברא תא 'ה ינפל לפנתאו
('ט קרפ) םכתא
(ב"י קרפ) םכיהל-א 'הל ןכ ןושעת אל
(ג"כ קרפ) ןתת אל ךילכ לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו
(ד"כ קרפ) ךידי השעמ לכב ךיהל-א 'ה ךכרבי ןעמל היהי הנמלאלו םותיל רגל ותחקל בושת אל
הבושת

י"שר - 'ב קלח


8 הלאש
(ח ,כ) "...ותיבל בשיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ ורמאו ...םירטושה ופסיו"

י"שר
ירשקב דומעל לוכי וניאש ועמשמשכ רמוא אביקע יבר - בבלה ךרו אריה
ןכלו ודיבש תוריבעמ אריה רמוא ילילגה יסוי יבר .הפולש ברח תוארלו המחלמה
תורבע ליבשב םירזוחה לע תוסכל השאו םרכו תיב לע רוזחל הרות ול התלת
עטנ וא תיב הנב אמש רמוא רזוח האורהו הרבע ילעב םהש וניבי אלש םדיבש
.השא שרא וא םרכ

?קוספב רבודמ דחפ הזיא לע
?אביקע יבר יפל
?ילילגה יסוי יבר יפל
!"הרות ול התלת ןכלו" םילימב םיליחתמה יסוי יבר לש וירבד תנווכ תא רבסה
?וירבדמ דומלל לכונש חקלה והמ
הבושת
9 הלאש
"...םירחא םיהלא הדבענו הכלנ רומאל רתסב ...ךתב וא ךנב וא ךמא-ןב ךיחא ךתיסי יכ"

י"שר
...רתסב אלא תיסמ ירבד ןיאש ,הווהב בותכה רביד - רתסב

!"הווהב בותכה רבד" םילימה תא ראב
?ושוריפב י"שר הנוע ישוק הזיא לע
!קמנ ?יולגב התסה םג תרסוא הרותה םאה
הבושת
10 הלאש
(ז ,בכ) "םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש"

י"שר
בטיי ןעמל הרות הרמא סיכ ןורסח הב ןיאש הלק הווצמ םא - 'וגו ךל בטיי ןעמל"
."תורומח תווצמ לש ןרכש ןתמל רמוחו לק םימי תכראהו ךל

?קוספב רבודמ הווצמ וזיא לע
?הלק הווצמ ,י"שר יפל ,איה עודמ
!המוד רכש התוא םייקמש ימל החיטבמ הרותהש םירבד רפסמ תפסונ הווצמ רכזה
?הדימה יהמ ?ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ תחאב הנקסמ קיסמ י"שר
?הנקסמה יהמ
הבושת
11 הלאש
ז קוספ ,א קרפ י"שר


!ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה
?לודגה רהנה ןאכ הנוכמ רהנ הזיא
?ךלמ דבעל לשמנה והימ

הבושת

הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

:ךינפלש םיעטקה 5 ךותמ 3 םלשה
:רמואו לארשי-ץרא לש היתולעמ תא ומואנב ראתמ השמ
______ ______ ______ ץרא ______ ______ ______ ךאיבמ ךיהל-א 'ה יכ"
.רהבו העקבב ______ ______
______ ______ ______ ______ ______ ץרא
". ______ ______ ______ ץרא
:םירמואו לחנב הפורעה הלגעה לע םהידי תא םיצחור ריעה ינקז
______ ______ ______ ______ ______ ונידי..."
".ואר אל ______
:רמוא שדקמה תיבל םירוכיב איבמה
______ ______ םש רגיו ______ ______ ______ ______ימרא"
". ______ ______ ______ ______ םש יהיו
:הלאה םילימב 'ה-מ השקבב וירבד תא םייסמ "רשעמ יודיו" תווצמ םייקמה
______ ______ ______ ______הפיקשה"
______ ______ רשא ______ תאו ______ ______ ______ תא ךרבו
". ______ ______ ______ ץרא וניתובאל תעבשנ רשאכ
:תוכרב לש עפשל הכזנ 'ה לוקב עמשנ םאש החיטבמ הרותה
.ךיהל-א 'ה לוקב עמשת יכ ךגישהו הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו"
. ______ ______ ךורבו ______ ______ ךורב
______ ______ ______ ______ ______ ______ ךורב
. ______ תורתשעו ______ רגש
. ______ ______ ךורב
". ______ ______ ______ ______ התא ךורב
הבושת


ב"סשתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמל ןובושת


1 הבושת
"ןובנו םכח םע" הנוכמ לארשי םע
ךכ ותוא םינכמ םייוגה
הרותה יקוח תעימש תובקעב ךכ םינוכמ םה
ונל עודי וניא ןמעטש תווצמ :םיקוח
ונל ןבומ ןמעטש תווצמ :םיטפשמ
ח קרפ הליעמ תוכלה - הקזחה דיה ם"במר
לזג רוסיא ןוגכ העודי הזה םלועב ןתיישע תבוטו יולג ןמעטש תווצמה ןה םיטפשמהו...
.עודי ןמעט ןיאש תווצמה ןה םיקוחהו םאו בא דוביכו םימד תוכיפשו
האבה הלאשה
2 הבושת
.ץראב ונידיב ןתי 'הש םיממעה תעבש לע רמאנ םנחת אלו תירב םהל תורכת אל
.תוחבזמה תאו םיליספה תא דימשהל .2 םתוא דימשהל .1 :עטקב השע תווצמ
םהל ןתית אל / הזה ינענכה האנ המכ רמול םדאל ול רוסא :ןח םהל ןתית אל :םנחת אלו
.ץראב היינח
האבה הלאשה
3 הבושת
קוספה הווצמה
ןייבו ןאצבו רקבב ךשפנ הואת רשא לכב ףסכה התתנו
(וכ ,ד"י) ךשפנ ךלאשת רשא לכבו רכשבו
ינש רשעמ
(גכ ,ב"י) רשבה םע שפנה לכאת אלו
יחה ןמ ןבא רוסיא
(ד ,ח"י) ול ןתת ... ךרהציו ךשרית ךנגד תישאר
המורת
םרכה תאובתו ערזת רשא ערזה האלמה שדקת ןפ
(ט ,ב"כ)
םייאלכ רוסיא
תא אשנ אוה וילאו אוה ינע יכ שמשה וילע אובת אלו
(וט ,ד"כ) ושפנ
רכש תנלה רוסיא
תא ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה
(וט ,ו"כ) ...ונל התתנ רשא המדאה תאו לארשי
תורשעמ יודיו
(ב ,ט"י) ...ךל לידבת םירע שולש
טלקמה ירע
האבה הלאשה
4 הבושת
ךנושלב קומינה רבסה הרותה ןושלב קומינה הווצמה
.תיבה ןמ הנכס ימרוג קיחרהל שי
לופי יכ ךתיבב םימד םישת אלו
ונממ לפונה
ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ
(ח ב"כ)
א
'ה לעמ ותוא וקיחרי םישנה
ובבל רוסי אלו
(זי ז"י) םישנ ול הברי אלו
ב
חורבלו םדא ומכ ןנוגתהל לוכי וניא ץעה
רצבמ ריעל
ךינפמ אובל הדשה ץע םדאה יכ
?רוצמב
יכ ןזרג וילע חדנל הצע תא תיחשת אל
(טי 'כ) תרכת אל ותאו לכאת ונממ
ג
םלצב ארבנש םדא לש ותואצמיה
יפלכ לוכיבכ לוזלז איה יולת םיהול-א
ה"בקה
אמטת אלו יולת םיהולא תלליק יכ
.ךתמדא תא
(בכ א"כ) ץעה לע ותלבנ ןילת אל
ד
ולו וחוכ תישאר ,ןושארה ונב אוה יכ
השוריב םיילפכ :הרוכבה טפשמ
טפשמ ול ונוא תישאר אוה יכ
:הרוכבה
ול תתל ריכי האונשה ןב רכבה תא יכ
(זי א"כ) ול אצמי רשא לכב םינש יפ
ה
האבה הלאשה
5 הבושת
.אבוסו ללוז ,ומא לוקבו ויבא לוקב עמוש ונניאש ןב :הרומו ררוס ןב
.'וגו יבא דבא ימרא :חבזמה דיל רמוא םירוכב איבמה :םירוכיב ארקמ
.םתווצמ עוציבו תיבב ולצא ההשה םדאש ינע רשעמו ינש רשעמ קוליס :תורשעמ רועיב
.הרז הדובעל היבשות לכ תא וחידה לעילב ינב םישנאש ריע :תחדינה ןיע
רשבמ אלו םילשוריב אל) ומוקמב לוכאל הוואתמ םדאש רשב ,ןילוח רשב :הוואת רשב
.(םישדקה
האבה הלאשה
6 הבושת
םילשוריב לודגה ןידה תיב לא תכלל םיבייח הערכהל ועיגה אלשכ
'ה רחבי רשא אוהה םוקמה ןמ ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו :עטקב השע תווצמ
.השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע .ךורוי רשא לככ תושעל תרמשו
.לאמשו ןימי ךל ...רשא רבדה ןמ רוסת אל :עטקב רוסיאה
האבה הלאשה
7 הבושת
.לגעה אטח רחאל השמ תליפת לע
עוגפל אל וא 'ה רחבי רשא םוקמב קר אלא םייוגה ומכ םוקמ לכב 'הל בירקהל אל
.(חבזמ ,שדקמ=) 'ה תדובע םוקמב
.והער םרכב ריצבב דבועה לעופב רבודמ
.םיינעל הדשב הריאשהל וילע ,ריצקב המולא םדא חכש םא .החכש תווצמב רבודמ
האבה הלאשה
8 הבושת
.םחליהל דחפה לע :אביקע יבר יפל
.ויאטח ינפמ דחפה לע :ילילגה יסוי יבר יפל
םירזוח וכנח אלו תיב הנבש ימ וא וללח אלו םרכ עטנש ימ וא החקל אלו השא שראש ימ
.ודיבש תוריבע ינפמ אריה לע תופחל ידכ המחלמה יכרעמ
ידכ לכה תושעל שי) םדא לש ונולק תא ףושחלמ רשפאה לככ ענמיהל שיש :אוה חקלה
.(םדאב העיגפ עונמל
האבה הלאשה
9 הבושת
.םיחיכש םיעוריאב ,תחוורה תואיצמב ,שחרתהל ליגרה רבד :הווהב בותכה רבד
יולגב תיסמה םאה .רתסב תיסמה לע קר תרבדמ הרותה עודמ :י"שר הנוע וילע ישוקה
?שנעייש יואר ןיא
.רתסב תיסהל םיתיסמה םיגהונ ללכ ךרדב .תחוור המגודב תשמתשמ הרותה
האבה הלאשה
10 הבושת
.ןקה חוליש תווצמ לע
.(תואצוה=) סיכ ןורסח הב ןיא יכ הלק איה הווצמה
.םירוה דוביכ תווצמ םייקמל חטבומ המוד רכש
.דואמ לודג הרומח הווצמל רכש ןתמש איה הנקסמה / רמוחו לק איה הדימה
האבה הלאשה
11 הבושת
ךלמ ךלמ דבע רמוא טוידה לשמ לודג וארוק י"א םע רכזנש ינפמ - "...לודגה רהנה דע..."
.ןהדיאו אניהד יבגל ברק ךל ווחתשיו רווחשל קבדה
.תרפ רהנ אוה לודגה רהנה
.לארשי-ץרא םע רכזנה תרפ רהנ אוה ךלמ דבעל לשמנה
האבה הלאשה


הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

."רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו תוניע םימ ילחנ ץרא הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהל-א 'ה יכ"
".שבדו ןמש תיז ץרא ןומירו הנאתו ןפגו הרועשו הטיח ץרא"
".ואר אל וניניעו הזה םדה תא [(וכפש)] הכפש אל ונידי..."
".ברו םוצע לודג יוגל םש יהיו טעמ יתמב םש רגיו המירצמ דריו יבא דבוא ימרא"
ונל התתנ רשא המדאה תאו לארשי תא ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה"
".שבדו בלח תבז ץרא וניתובאל תעבשנ רשאכ
.ךיהל-א 'ה לוקב עמשת יכ ךגישהו הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו"
".הדשב התא ךורבו ריעב התא ךורב"
".ךנאצ תורתשעו ךיפלא רגש ךתמהב ירפו ךתמדא ירפו ךנטב ירפ ךורב"
".ךתראשמו ךאנט ךורב"
".ךתאצב התא ךורבו ךאובב התא ךורב"