ז"נשתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמה

! רקי דימלת


שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי .י"שר
.תולאשה

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה

תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.היכרדב

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ותועמשמו ארקמה - 'א קלח

1 הלאש
.רבדמב וניתובאל ועריאש תוערואמ המכ םירכזנ ג-ב םיקרפב
('ב קרפב ןייע) ?םחלהל לארשי ינב לע רסאנ םימע ולא דגנ
גוע דגנ ותמחלמב ותוגהנתהמ ירומאה ךלמ ןוחיס דגנ ותמחלמב השמ לש ותוגהנתה הנוש המב
.(ו-א 'ג קרפ ;וכ-דכ םיקוספ 'ב קרפ האר) ?ןשבה ךלמ
הבושת
2 הלאש
."ךיקלא 'ה ךוצ רשאכ" השמ ףיסומ (תורבדה תרשעב) םאו בא דוביכ תווצמב
?וז הוצמ לארשי תא ה"בקה הוויצ יתמ
?הז יוטיב בוש רכזומ (תורבדה תרשעב) תפסונ הווצמ וזיאב
?והמ ,ונמע תודלותב לודג ערואמ ריכזהל האב תבשה תווצמ

:תושר תלאש
(ורתי תשרפ יפל) ?ריכזהל האב תבשהש ףסונ ערואמ ךל רוכז םאה *
הבושת
3 הלאש
:תולאשה לע הנעו א"כ-ג"י םיקוספ ,א"י קרפב ןכו ט-ד םיקוספ ,'ו קרפב ןייע
_______ לש תונושארה תוישרפה יתשכ הליפתב תושמשמ הלא תוישרפ
!תוישרפה ןיב םיווש םיטרפ ינש בותכ
?הנושארה השרפב וניאש היינשה השרפב ףסונ המ
הבושת
4 הלאש
!י-א םיקוספ 'ל קרפ םירבד רפסב עטקה תא ארק
:(תושגדומה םילימל בל םיש) םיאבה םיקוספב םייוטיבה תועמשמ תא ראב
"ךיקלא 'ה דע תבשו" .1
"ךתובש
תא ךיקלא 'ה בשו" .2

!די-אי םיקוספ ארק
"...איה םימשב אל ..תאזה הוצמה יכ"
?עטקה רבדמ הילעש הוצמה יהמ
?ולא םיקוספבש םירואיתה תובקעב עיגהל םדאה ךירצ ("תאז הוצמ"ל רשקב) הנקסמ וזיאל
הבושת
5 הלאש
.(הכ קוספ ,ג"כ קרפ) "ןתת אל ךילכ לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ"
.(וכ קוספ ,ג"כ קרפ) ךער תמק לע ףינת אל שמרחו ךדיב תולילמ תפטקו ךער תמקב אבת יכ"

.הדשב וא םרכב דבועה לעופל תווצמ הלא םיקוספב
:והער םרכב לעופל
________________________ רתומ
________________________ רוסא
:והער תמקב לעופל
________________________רתומ
________________________ רוסא
:תואבה םילימה תא ראב
________________________ :המק
_______________________ :שמרח
_______________________ :תולילמ
הבושת
6 הלאש
תווצמו תורימא
:תואבה תורימאה תא םירמוא הווצמ וזיאל רשקב

רמואה והימ הווצמה קוספה
    "...יבא דבא ימרא..."
    "...הזה םדה תא הכפש אל ונידי..."
    "...וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה ימו"

:םיאבה םיקוספה ןמ תודמלנ תווצמ ולא
"...תעבשו תלכאו" .1
"...תואל םתרשקו" .2
"...םב תרבדו..." .3
הבושת
7 הלאש
רפסמה םושיר ידי-לע םיקוספה תא םאתה .םיקוספ לש המישר תמועל תווצמ לש המישר ךינפל
!הווצמה ינפלש תצבשמה ךותב קוספה דיל עיפומה

קוספה הווצמה
(גי ,ו"ט) "םקיר ונחלשת אל..."
1 טלקמה ירע
 
(גי ,ו"כ) ...תיבה ןמ שד.קה יתרעב..."
2 םיממוז םידע
 
(כ ,ג"כ) "...ךיחאל ךישת אל"
3 תיציצ
 
(ב ,ט"י) "...ךל לידבת םירע שלש"
4 תיביר תחיקל רוסיא
 
(טי ,ט"י) "...םמז רשאכ ול םתישעו"
5 תורשעמ
 
(א ,א"כ) "...המדאב ללח אצמי יכ"
6 הפורע הלגע
 
(בי ,ב"כ) "...ךל השעת םילידג"
7 הקנעה
 
הבושת

י"שר - 'ב קלח

8 הלאש
"ומע םיקת םקה םהמ תמלעתהו ךרדב םילפונ ורוש וא ךיחא רומח תא הארת אל"
.(ד ,ב"כ קרפ)
..... הניעט וז - "םיקת םקה" - י"שר
תיצר םא הוצמה ךילעו ליאוה ול רמאו ול בשיו ךלה םא לבא ,וילעב םע - "ומע"
.רוטפ ,ןועט ןועטל

"םיקת םקה" תווצמ םויקל המגוד בותכ
.?"םיקת םקה" תווצממ רוטפ םדא היהי הרקמ הזיאב
?הז רוטפ םידמול ונא קוספב הלימ וזיאמ
הבושת


9 הלאש
('ח קוספ ,ב"כ קרפ) "...שדח תיב הנבת יכ"
,הקעמ תווצמ םייקתו שדח תיב תונבל ךפוס ,ןקה חולש תווצמ תמייק םא" :י"שר
."וללה תוישרפ וכמסנ ךכל ,םיאנ םידגבו הדשו םרכל עיגתו ,הווצמ תררוג הווצמש

!ןתוא ראבו י"שרב תורכזנה תווצמה תא ןייצ

?התוא םימייקמ דציכ הווצמה
   
   

!"תוישרפ תוכימס" גשומה תא ראב
(!ךלש םילמב ראב) ?תוישרפה תוכימסמ י"שר דמול המ
הבושת


10 הלאש
םותיהו רגהו ךירעשב רשא יולהו ךתמאו ךדבעו ךתבו ךנבו התא ךיקלא 'ה ינפל תחמשו"
.(א"י ,ז"ט) "םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמב ךברקב רשא הנמלאהו
."ךלש תא חמשמ ינא ילש תא חמשמ התא םא ...ךלש העברא דגנכ ילש העברא :י"שר

?"ילש" העבראה םה ימ
?םה ימ לש ,"ילש"
?"ילש" םהל ארוק אוה עודמ
הבושת


11 הלאש
!ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה

הבושת

 

ז"נשתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמל ןובושת


1 הבושת
ןומעו באומ ,םודא :דגנ םחלהל לארשי ינבל רוסא
.דימ שבוכ אוה גוע תא ;םולש יחילש חלוש אוה ןוחיס לא
האבה הלאשה
2 הבושת
הרמב ןתינ יווצה
"תבש" תווצמב םג רכזומ :"ךוצ רשאכ" יוטיבה
םירצמ תאיצי תא ריכזהל האב תבש תווצמ

:תושר תלאש
םלועה תאירב תא םג ריכזהל האב תבשה *
האבה הלאשה
3 הבושת
.עמש תאירק
...םתוא םתרשקו / ...תואל םתרשקו ;הבהאל / ...תבהאו :לשמל
.הרז הדובע דובעל אל הרהזא םג הפסונ ;לומגה ןיינע ףסונ היינש השרפב
האבה הלאשה
4 הבושת
הבושתב רוזחת :"תבשו" .1
.היינש םעפ ךתוא ץבקיו רוזחי :"בש" .2     
.הרזח ןושלמ וא (ךתולג) יבש ןושלמ וא : "ךתובש"         
.הבושת תווצמ וא הרותה תווצמ לכ וא
."תאזה הווצמה" תא םייקל םיישקה תורמל רשפאו ךירצש
האבה הלאשה
5 הבושת
:והער םרכב לעופל
.הריצבה תעשב הצריש המכ םיבנע לוכאל - רתומ
.(התיבה תחקל) וילכב תתל / הסג הליכא לוכאל - רוסא
:והער תמקב לעופל
.ןלכאלו תולילמ ףוטקל - רתומ
.ומצע רובע שמרחב רוצקל - רוסא
הלישבהש האובת .המוק רועישל ,עקרקה ינפ לעמ הבוגל עיגהש האובתל םש :המק
.ריצקה ינפל תדמועו
לודג ןיכס שמרחל .ריצקל ןטק ילכ אוהש לגמה ןמ לידבהל .האובת תריצקל לודג ילכ :שמרח
.הכורא תקל רבוחמה לוגיע יצח תרוצב
.ןתוא םיכעומו םיללומשכ תולקב םיאצוי ןהיריגרגו ולישכהש םילובש :תולילמ
האבה הלאשה
6 הבושת
:תואבה תורימאה תא םירמוא הווצמ וזיאל רשקב
רמואה והימ הווצמה קוספה
םירוכיב איבמ
חספ לש הדגהו םירוכיב
"...יבא דבא ימרא..."
ריעה ינקז
הפורע הלגע
"...הזה םדה תא הכפש אל ונידי..."
םירטושה
המחלמה ןמ םיבשה
"...וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה ימו"

:םיאבה םיקוספה ןמ תודמלנ תווצמ ולא
ןוזמה-תכרב "...תעבשו תלכאו" .1
ןיליפת "...תואל םתרשקו" .2
עמש-תאירק וא הרות דומיל "...םב תרבדו..." .3
האבה הלאשה
7 הבושת
.7

קוספה הווצמה
(גי ,ו"ט) "םקיר ונחלשת אל..."
1 טלקמה ירע
4
(גי ,ו"כ) ...תיבה ןמ שד.קה יתרעב..."
2 םיממוז םידע
5
(כ ,ג"כ) "...ךיחאל ךישת אל"
3 תיציצ
7
(ב ,ט"י) "...ךל לידבת םירע שלש"
4 תיביר תחיקל רוסיא
3
(טי ,ט"י) "...םמז רשאכ ול םתישעו"
5 תורשעמ
2
(א ,א"כ) "...המדאב ללח אצמי יכ"
6 הפורע הלגע
6
(בי ,ב"כ) "...ךל השעת םילידג"
7 הקנעה
1
האבה הלאשה
8 הבושת
.הלועפ-ףתשמ וניא המהבה-לעב םא
"ומע"
האבה הלאשה
9 הבושת

?התוא םימייקמ דציכ הווצמה
תא תחקל רתומ יזאו תצבורה רופיצה תא םישרגמ
.םיחורפאה תא וא םיציבה
ןקה חוליש
לכבו תוגרדמל םג ןכו ;גגל הקעמ םינוב ,תיב םינוב רשאכ
.ונממ לופיל רשפאש םוקמ
הקעמ תווצמ

ונילע ,וז רחא וז תואצמנ תורושק אל הרואכל תוארנה תוישרפ 2 רשאכ :תוישרפ תוכימס
.ךכ ובתכנ עודמ ונמצע תא לואשל
רבדה ,תחא הווצמ םייקמ םדא םאש .הווצמ תררוג הווצמ :דמלנ תוישרפה תוכימסמ
.תפסונ הווצמ םייקל ותוא ליבוי
האבה הלאשה
10 הבושת
.הנמלאהו םותיה ,רגה ,יולה :םה ילש העבראה
.ה"בקה לש - "ילש"
ןיא .הלחנ יולל ןיא) םהילע ןגיש ימ ןיא .הרבחב םישלחה םה יכ "ילש" םהל ארוק אוה
.(םהילע ונגיש םיבורק רגו הנמלא ,םותיל
האבה הלאשה
11 הבושת
.דבלב ןינימה תעבש אלא ,םירוכיבב ןיבייח תוריפה לכ ןיאש ,תישאר לכ אלו .תישארמ (ב)
ןינימה תעבשמ ןלהל המ ,'וגו הרועשו הטח ץרא (ח ,ח ליעל) ןלהל רמאנו ,ץרא ןאכ רמאנ
:ןינימה תעבש ןהש לארשי ץרא חבש ןאכ ףא ,לארשי ץרא ןהב החבתשנש