ה"נשת ץיק ,תואיקבו עדי - ך"נתב תורגב תניחב

םייתד רפס-יתבל ,תחא דומיל תדיחי
תולאשה

תורצק תולאש - ןושאר קלח


הרות - ןושאר קרפ

1-5 תולאשהמ שולש לע הנע

1 'סמ הלאש
.ובוריסל םיקומינה לעו 'ה תוחילשל השמ לש ובוריס לע רפוסמ "תומש" תשרפב
. לארשיל רושקה ףסונ קומינו ישיא קומינ :ובוריסל םיקומינ ינש ןייצ
(תודוקנ 3)
( תודוקנ 2) ?תנייצש השמ לש םיקומינהמ דחא לכל 'ה תבוגת יהמ


2 'סמ הלאש
."אל םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל" :'ד ,ז"ט ,תומשב ןייע
( תודוקנ 2) ?הז קוספב הנווכה "הרות" וזיאל
( תודוקנ 3) .ךירבדל החכוה אבה ?הז ןויסינב ודמע לארשי ינב לכ םאה


3 'סמ הלאש
עייסל ףאו ,רגהו ינעה ומכ ,םישלחב עוגפל אלש הרותה הריהזמ םיבר תומוקמב
. םהל
האוולה תווצמב םילולכה םייוויצ השולש ןייצו ,ו"כ-ד"כ ,ב"כ תומשב ןייע
( תודוקנ 3) .(י"שרב רזעיה)
. רגל סחיה םג רכזנ "םיטפשמ" תשרפב
(תודוקנ 2) .(י"שרב רזעיה) הז סחיב תורושקה השעת אל תווצמ יתש ןייצ


4 'סמ הלאש
. המהב רוכבבו םדא רוכבב הרותה תקסוע תומוקמ המכב
םהמ דחא לכב םישוע המ רוציקב בותכו, המהב רוכב לש םיגוסה ינש תא ןייצ
.(תודוקנ 3)
(תודוקנ 2) .ךירבד תחכוהל רבדמב רפסמ רוקמ ןייצ ?םדא רוכבב םישוע המ


5 'סמ הלאש
. ב"י ,רבדמבב ןייע
( תודוקנ 3) ?תאז שקיב עודמו ,םירמל רשקב השממ ןרהא לש ותשקב יהמ
( תודוקנ 2) ?השמ תליפתל ה"בקה הנענ דציכ


(! הבוח) 6 הלאש לע הנע

6 'סמ הלאש
. םינהוכל דרש ידגב הנומש תושעל השמ הווטצנ ןכשמה ייוויצ ןיב
. הנומשה ןיבמ הנוהכ ידגב העברא לש םהיתומש תא ןייצ
ידגבמ םג ןייצל לכות) לודגה ןהוכל קר םידחוימה םידגבהמ םיינש ןייצ
( תודוקנ 3) .(תרכזהש הנוהכה
. םידבו תועבט תושעל השמ הווטצנ ןכשמה ילכמ קלחל
? םידבהו תועבטה ושענ המ םשל
( תודוקנ 2) .םידבו תועבט םהל ושעש םילכ ינש ןייצםינושאר םיאיבנ - ינש קרפ
7-16 תולאשה יתש לע הנע

7 'סמ הלאש
.םיאבה תורודה ןעמל ושענש תולועפ לע רפוסמ ב"כ קרפו 'ד קרפ ,עשוהיב
.הלועפ לכ לע דחא טפשמ בותכ ?םיקרפה ןמ דחא לכב רפוסמ הלועפ וזיא לע
( תודוקנ 2)
( תודוקנ 2) ?תקולחמ ב"כ קרפב השעמה ררוע עודמ


8 'סמ הלאש
." לעבורי ןב םתוי תללק םהילא אבתו ...ךלמיבא תער תא םיקלא בשיו"
. ץרמנ רוציקב הנע ?ןכ תושעל ותוא איבה המו ,"ךלמיבא תער" התיה המ
( תודוקנ 2)
. ץרמנ רוציקב הנע ?ךלמיבאבו םכש ישנאב םתוי תללק המייקתנ דציכ
( תודוקנ 2)


9 'סמ הלאש
. חונמ תשאלו ןועדגל :םיינשל הלגתמ 'ה ךאלמ
(תודוקנ 2) ?םירקמה ינשב ךאלמה תולגתהל תפתושמה תילכתה יהמ
( תודוקנ 2) ?'ה ךאלמ וילא הלגתה ןכאש חונמ ענכתשמ דציכ


10 'סמ הלאש
. םידחא םייוניש רבוע דודל לואש לש וסחי
לע ךירבד תא ססב ?םהיניב םירשקה תליחתב דודל לואש לש וסחי היה המ
( תודוקנ 2) .םיבותכה
( תודוקנ 2) ?דודל וסחי תא תונשל לואש תא איבה המ


11 'סמ הלאש
. ז"י-ב"י ,'ז ,ב לאומשב ןייע
( תודוקנ 2) ?'ה תווצמכ גהני אל וערז םא דודל 'ה חיטבה המ
(ו"ט קוספ) "ךינפלמ יתרסה רשא לואש םעמ יתרסה רשאכ ונממ רוסי אל ידסחו"
? ותוכלממ לואש תא 'ה ריסה םללגבש ,לואש לש ויאטח ינש ויה המ
( תודוקנ 2)


12 'סמ הלאש
?( דרמה ץורפ ינפל) ןונמא תגירה רחאל םולשבאל דוד לש וסחי היה המ
( תודוקנ 2)
?( דרמה ץורפ ינפל) רושגמ ותרזח רחאל םולשבאל באוי לש וסחי היה המ
( תודוקנ 2)


13 'סמ הלאש
. דוד לש ותוכלמל סחיב תודגונמ תולועפ ולעפ ירכב ןב עבשו רנ ןב רנבא
( תודוקנ 2) ?םהמ דחא לכ לש ותלועפ תילכת התיה המ
( תודוקנ 2) ?ירכב ןב עבש לש ותלועפ המייתסנ דציכ


14 'סמ הלאש
תבושת התיה המו ,ןועבגב ומולחב וילא הלגנ רשאכ ה"בקהמ המלש שקיב המ
( תודוקנ 3) ?'ה
? םיבצינה דיקפת היה המ". לארשי לכ לע םיבצינ רשע םינש המלשלו"
( הדוקנ 1)


15 'סמ הלאש
. הידידי ;דובכ יא ;לעבורי :םישנא לש תומש השולש ךינפל
( תודוקנ 4) ?ךכ דחא לכ ארקנ עודמו ,ומשב םהמ דחא לכל ארק ימ


16 'סמ הלאש
. ורמאנ רשקה הזיאבו ,םיאבה םירבדה תא רמא ימ ןייצ
: ףיעס לכל תחא הרוש בותכ
." יתחקל ימ רומחו יתחקל ימ רוש תא"
." תואבצ 'ה םשב ךילא אב יכנאו"
."יתדיח םתאצמ אל יתלגעב םתשרח אלול"
." ןוליא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש"
( תחא הדוקנ - ףיעס לכל)


תופיקמ תולאש - ינש קלח

הרות - ישילש קרפ

19-20 תולאשה יתש לע הנע


19 'סמ הלאש
. הרז הדובע לש םירוסיא לע הרותה תרבדמ ('כ ,תומש) תורבידה תרשעב
( תודוקנ 3) ?'ה-'ד םיקוספב םילולכה םירוסיאה יגוס ינש םה המ
. ץראה בשויל תירב תתירכ רוסיא לע הרותה הריהזמ ד"ל ,תומשב
?וזכ תירב תתירכמ תועבונה תונכסה ןה המ
(תודוקנ 3) .וללה תונכסה וב ושממתה רשא ,רבדמב רפסב רכזנה הרקמ ןייצ
'ז קוספבש עשוהי ירבדב םיפסונה םירוסיאה תא ראב .'ז ,ג"כ ,עשוהיב ןייע
( תודוקנ 2) .םימדוקה םיפיעסה ינשב תרכזהש הרז הדובע ירוסיא לע
תא חיכוהו םיכובה לא לגלגה ןמ הלע 'ה ךאלמ יכ רכזנ םיטפוש רפס תליחתב
? ךאלמה םתוא חיכוה ,הרז הדובעב םירושקה ,םייוויצ וליא לע .לארשי
( תודוקנ 2)


20 'סמ הלאש
. א"י-'א ,ז"כ ,רבדמב רפסב ןייע
( תודוקנ 2) ?וז השקב שקבל ןתוא איבה המו ,דחפלצ תונב לש ןתשקב יהמ
קלחו קלח לכ בסומ ימל ןייצ .םיקלח ינש םיאצומ ונא השמל 'ה תבושתב
( תודוקנ 2) .'ה תבושתמ
והמו ,(ו"ל ,רבדמב) ףסוי ינב תוחפשמל תובאה ישאר םיררועמ היעב וזיא
( תודוקנ 3) ?וז היעבל ןתינה ןורתפה
. תורחא תויעב םג וררועתה ףסוי ינב תלחנל רשקב
? עשוהי ינפל ףסוי ינב םיררועמ םתלחנל הרושקה היעב וזיא
? עשוהי םהל עיצמש ןורתפה תא ףסוי ינב םיחוד םיקומינ וליאב
( תודוקנ 3)םינושאר םיאיבנ - יעיבר קרפ

21-22 תולאשה יתש לע הנע


21 'סמ הלאש
םעה תא םיריהזמ (ב"י קרפ ,א לאומש) לאומש םגו (ד"כ קרפ ,עשוהי) עשוהי םג
. ודבעלו 'ה תא אוריל
םעה תבוגת תאו עשוהי לש הרהזאה ירבדל עקרה תא ץרמנ רוציקב בותכ
( תודוקנ 3) .וירבדל
םעה תבוגת תאו לאומש לש הרהזאה ירבדל עקרה תא ץרמנ רוציקב בותכ
( תודוקנ 3).וירבדל
רפס) הרותב רוקמ ןייצ ?'ח קוספב וירבדב עשוהי זמור תוערואמ וליאל
( תודוקנ 2) .(קרפו
.( א"י קוספ) ןדב תאו ('ט קוספ) באומ תא וירבדב ריכזמ לאומש
(תודוקנ 2) ?ןדב םחלנ ובש ביואה ימו ,באומב םחלנש טפושה ימ


22 'סמ הלאש
.( א"י ,םיטפוש) חוכיו םדק ןומע ינבל חתפי ןיבש המחלמל
( תודוקנ 3) ?ןומע ינב תעיבת התיה המ
ןוחיס םע המחלמה לע רופיסה המבו ,ןומע ינב תעיבתל חתפי תבושת התיה המ
( תודוקנ 3) ?ותבושתל עויס הווהמ
.( ז"י קוספ) םודאל םירושקה םיעוריא חתפי ריכזמ ותבושתב
( תודוקנ 2) .הז עוריא וב רכזנש הרותב רוקמה תא ןייצ
. ןומע ינבב םחלנ דוד םג
( תודוקנ 2) ?המחלמל איבהש ןומע ךלמ ןונח לש והשעמ היה המ