ך"נתב תורגב תניחב

1995 ה"נשת ץיק ,002213 ןולאש
יגולונכטה ביתנה ,םייתד רפס יתבל
ז"כ-ג"י ,ח"י תומש :"תולודג תוארקמ :חפסנ
ןחבנל - תוארוה
. יצחו םייתעש :הניחבה ךשמ
. םיקרפ השולש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ
דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ
' א הדיחי - ינש קרפ
' ב הדיחי - ישילש קרפ
40 תודוקנ = (10x4) - תודוקנ 10 הלאש לכל - ןושארה קרפל
60 תודוקנ = (30x2) - תודוקנ 30 קרפ לכל - ישילשהו ינשה םיקרפל
תודוקנ 100 כ"הס
. םישוריפ ילב םלש ך"נת :שומישב רתומ רזע רמוח
. :תודחוימ תוארוה
,תולאש לש תורדס יתש ןנשי ןושארה קרפב
.םינוש םיחפסנ ינשל תורושקה
1-5תולאשהמ עברא לע ונעי םיינוכיתה רפסה יתב ידימלת
,6-10 תולאשהמ עברא לע ונעי תוינוכיתה תובישיה ידימלת
.' ב חפסנל תורושקה

תולאשה

(תודוקנ 40) דמלנ אלש קרפ - ןושאר קרפ


1-5 תולאשהמ עברא לע הנעו ,ז"כ-ג"י ,ח"י ,תומשב ןייע
(תודוקנ 10 - הלאש לכל)


1 'סמ הלאש
. "השמ בשיו" :ה"ד ,ג"י קוספל י"שר שוריפב ןייע
וילעש ,קוספב יוטיבה תא ןייצ ?י"שר יפל ,ורתי האור השמ לש ותוגהנתהב היעב וזיא
( תודוקנ 6) .ושוריפ תא י"שר ססבמ
.ד"י קוספל ע"באר שוריפב ןייע
וילעש ,קוספב יוטיבה תא ןייצ ?ע"באר יפל ,ורתי האור השמ לש ותוגהנתהב היעב וזיא
( תודוקנ 4) .ושוריפ תא ע"באר ססבמ
הבושת


2 'סמ הלאש
. ו"ט קוספל ן"במר שוריפבו ז"ט-ד"י םיקוספב ןייע
(תודוקנ 6) .ן"במר יפ-לע ,השמ לא םעה הנופ םהבש םיאשונה תשולש תא ןייצ
.' כ-ט"י םיקוספל ן"במר ירבדבו 'כ-ז"י םיקוספב השמ לא ורתי ירבדב ןייע
קוסעל ךישמהל בייח השמש ורתי םיכסמ ,השמ לא םעה הנופ םהבש ,םיאשונה ןמ וליאב
(תודוקנ 4) ?ישיא ןפואב םהב
הבושת


3 'סמ הלאש
.( ח"י קוספ) "התא םג לובת לובנ"
יפל ,השמ תא ורתי ריהזמ רצוויהל הלולעה היעב וזיא ינפמ .הז קוספל י"שר שוריפב ןייע
( תודוקנ 6) ?י"שר יפל ,היעבה םרגיהל הלולע ימל ?י"שר
: ם"בשר שוריפב ןייע
םילבלבתמ םה םגו ,דחי םדא-ינב המכל בישהל תלבלבתמ ךלש ןושל ...לבת לבנ" :ם"בשר
." הז רחא הז רדסכ םלוכל בישהל חוכ ךב ןיאו ,קעוצ הזו קעוצ הז :םנושל
? הז קוספל ם"בשר שוריפ יפל ,השמ תא ורתי ריהזמ רצוויהל הלולעה היעב וזיא ינפמ
( תודוקנ 4) ?ם"בשר יפל ,היעבה םרגיהל הלולע ימל
הבושת


4 'סמ הלאש
. םיטפושה לש תונוכתה תא השמ ןייצמ ג"י ,'א ,םירבדב
. ע"באר שוריפבו (ח"י ,תומש) ונקרפב א"כ קוספב ןייע
? םירבדב בותכה ןיבל תומשב בותכה ןיב םייונישה תא ע"באר ראבמ ןורקיע הזיא יפל
( תודוקנ 6) .הז ןורקיע יפל תוראבתמה ,וירבדב תואמגוד יתש ןייצ
היהיש םיניידה םיכירצ :אנינח יבר םשב היכרב יבר רמא" :'י ,'א השרפ ,הבר םירבד
, ח"י ,תומש] ןלהל בותכש ומכ עבראו ,םיעודיו ,םינובנ ,םימכח :םה ולאו תודימ עבש םהב
." ' 'וכו םעה לכמ הזחת התאו' [א"כ
?םירבדב בותכה ןיבל תומשב בותכה ןיב םייונישה תא (הבר שרדמב) היכרב 'ר ראבמ דציכ
(תודוקנ 4)
הבושת


5 'סמ הלאש
.( א"כ קוספ) "עצב יאנוש"
. א"כ קוספל ושוריפ ףוסב ן"במרב ןייע
( תודוקנ 6) ?סולקנוא תא ן"במר לש ושוריפ יפל "עצב אנוש" תנוכת יהמ
( תודוקנ 4) ?"טשפה ךרד לע" ן"במר לש ושוריפ יפל "עצב אנוש" תנוכת יהמ
הבושת

(תודוקנ 30) 'א הדיחי - ינש קרפ

(תודוקנ - 8הלאש לכל) 6-8 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 9-11 תולאשהמ םייתש לעו

.( תודוקנ 8 - הלאש לכל) 6-8 תולאשהמ םייתש לע הנע


6 'סמ הלאש
. ב"כ ,תישארבב הדקעה תשרפב ןייע
.( ב"י קוספ) "התא םיקלא ארי יכ יתעדי התע יכ"
( תודוקנ 4) .וניבא םהרבא הסנתנ םהבש םימדוק תונויסינ ינש ןייצ
. הדקעה תשרפב םהרבא לא ךאלמה הנופ םיימעפ
(' קנ 4) ?היינשה היינפה תרטמ התיה המו ,הנושארה היינפה תרטמ התיה המ
הבושת


7 'סמ הלאש
. ד"ל ,תישארבב ןייע
. םריע ינבל רומחו םכש ירבד תאו רומחלו םכשל בקעי ינב ירבד תא ארק
םהל ורמאש םירבדל האוושהב םריע ינבל רומחו םכש ירבדב תופסותו םייוניש השולש ןייצ
( תודוקנ 4) .בקעי ינב
? םהל קר םירבדה ורמאנ עודמ ?םכש השעמ לע יוללו ןועמשל "בקעי תכרב"ב רמאנ המ
( תודוקנ 4) .םיבותכה לע ךירבד תא ססב
הבושת


8 'סמ הלאש
.(' א ,ט"ל ,תישארב) "המירצמ דרוה ףסויו"
." ןושארה ןיינעל רזוח" :י"שר
.(' י ,ח"כ ,תישארב) "בקעי אציו": ןכו
." ןושארה ןיינעל רזח ,רמגשמ" :י"שר
רזוח וילאש "ןושארה ןיינעה" והמו ,ח"כ קרפב בותכה רזוח וילאש "ןושארה ןיינעה" המ
(תודוקנ 3) ?ט"ל קרפב בותכה
.(' ג ,ט"ל ,תישארב) "ותא 'ה יכ"
." ויפ לע רוגש םימש םש" :י"שר
." תע לכב וישעמ וחילצי יכ - 'ותא 'ה יכ וינודא אריו'" :ן"במר
( תודוקנ 5) .ףסוי ירופיס ךותמ ן"במרל תחא היארו י"שרל תויאר יתש אבה
הבושת


.( תודוקנ 7 - הלאש לכל) 9-11 תולאשהמ םייתש לע הנע


9 'סמ הלאש
. ז"ט-ו"ט םיקרפ ,א םיכלמב ןייע
(תודוקנ 4) ?ו"ט קרפב ראותמה יפל לארשי תוכלמל הדוהי תוכלמ ןיב לדבהה המ
.( ג"ל ,ז"ט קרפ) "לארשי יקלא 'ה תא סיעכהל תושעל באחא ףסויו"
(תודוקנ 3) .ז"ט קרפב םירכזנה הלא דבלמ ,באחא לש םיפסונ םיאטח ינש ןייצ
הבושת


10 'סמ הלאש
. ג"כ-ז"ט ,'י ,היעשיב ןייע
( תודוקנ 3) ?ונלש עטקה יפל לארשי לש אטחה והמ
( תודוקנ 4) ?תונערופה ךותב תחטבומה המחנה יהמו ,לארשיל והיעשי אבנמ תונערופ וזיא
הבושת


11 'סמ הלאש
. א"נ ,םילהתב ןייע
. ה"בקה תחילסב הכזש ינפל ויתושגרה לע דומלל ןתינ דוד לש וירבדמ
רומזמב ןויע רחאל הנע) .םיבותכה לע ךירבד תא ססבו ,הלא תושגרהל םייוטיב ינש ןייצ
( תודוקנ 4) .(ולוכ
. החילסל ויתושקבב ךומתל ידכ דוד איבמש דחא ןועיט ןייצ
( תודוקנ 3) .םיבותכה לע תנייצש ןועיטה תא ססב
הבושת

(תודוקנ 30) 'ב הדיחי - ישילש קרפ

(תודוקנ - 8הלאש לכל) 12-14 תולאשהמ םייתש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב
.(תודוקנ 7 - הלאש לכל) 15-17 תולאשהמ םייתש לעו

.( תודוקנ 8 - הלאש לכל) 12-14 תולאשהמ םייתש לע הנע


12 'סמ הלאש
. ז"כ-'כ ,ב"י ,םירבדב ןייע
.( ג"כ קוספ) "םדה לוכא יתלבל קזח קר"
." הדוהי 'ר ירבד ...ולכאל םדב םיפוטש ויהש דמל התא 'קזח' רמאנש הממ" :י"שר
( תודוקנ 4) ?ה"כ-ג"כ םיקוספב תטלובה תינונגסה העפותה יהמ
( תודוקנ 4) ?י"שרב םיאבומה הדוהי 'ר ירבד ידי-לע הריבסהל ןתינ דציכ
הבושת


13 'סמ הלאש
. ט"י-ג"י ,ג"י ,םירבדב ןייע
םידבועה םידיחי לש םשנועמ תחדינה ריע לש השנוע הנוש םהבש םיניינע השולש ןייצ
( תודוקנ 4) .םיבותכה לע ךירבד תא ססב .הרז הדובע
.( ח"י קוספ) "םרחה ןמ המואמ ךדיב קבדי אלו"
בהזו ףסכ דמחת אל' :םהב רמאנש ,הרז הדובע ייונב ןיינעה ומכ ,שקומל היהי ןפ" :ונרופס
".( ה"כ ,'ז ,םירבד) ...'ךל תחקלו םהילע
( תודוקנ 4) ?ונרופס יפל יוויצה תרטמ יהמ
הבושת


14 'סמ הלאש
. א"י-'א ,ו"כ ,םירבדב ןייע
( תודוקנ 4) ?וז הווצמ םייקל לארשי םיכירצ יתממ
.(' ב קוספ) "תישארמ"
רמאנו 'ץרא' ןאכ רמאנ .דבלב ןינימה תעבש אלא ...תישאר לכ אלו" :י"שר
."' וגו ('ח ,'ח ,םירבד) 'הרועשו הטח ץרא' :ןלהל
םינימה תעבשמ אוה בויחהש ,ל"זח ודמל ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"ימ הדימ וזיאב
( תודוקנ 4) .דציכ רבסה ?דבלב
הבושת


.( תודוקנ 7 - הלאש לכל) 15-17 תולאשהמ םייתש לע הנע


15 'סמ הלאש
. ט"י-'ו ,ב"כ ,א לאומשב ןייע
המל האוושהב םירבדה תא לואש הנשמ "...ילע םתרשק המל" :ךלמיחא תא ותמשאהב
. ימודאה גאוד ול רפיסש
(תודוקנ 4) .לואשל ךלמיחא תבושת לע ךירבד ססב ?ותילכת יהמו יונישה והמ
- " םיקלאב ול לואשל יתולחה םויה" :ךלמיחא ירבד תא םיארוק םיבר םישרפמ
. ההימתב
( תודוקנ 3) ?וז ךרדב םתוא ארקנ םא ךלמיחא ירבד תועמשמ המ
הבושת


16 'סמ הלאש
.' ז קרפ ,ב לאומשב ןייע
דחא לכל םרוגה היה המ ?ו"ט קוספב איבנה זמור לואשל ועריאש םיעוריא וליאל
(תודוקנ 4) ?הלא םיעוריאמ
(תודוקנ 3) ?ז"ט-ד"י םיקוספב טרופמה יפל ,ותוכלמ לע דודל 'ה תוחטבהב דחוימה המ
הבושת


17 'סמ הלאש
.ו"כ-ח"י ,'מ ,היעשיב ןייע
3) ?איבנה תעדל ,עיגהל םהילע הנקסמ וזיאלו ,הלא םיקוספב איבנה הנופ ימ לא
( תודוקנ
. א"כ קוספב ןייע
דגוה אולה' .םירפסב םיארוקש הממ - 'ועמשת אולה' .םכתעדמ - 'ועדת אולה"' :ק"דר
תעד םכל שי םא - 'םתוניבה אולה' .םינומדק םימימ שארמ איהש הלבק ךרד - 'םכל שארמ
". ץראה תודסוממ ןיבהל ולכות ,ןיבהל
(תודוקנ 4) ?איבנה ירבדב םילעפה יוביר תילכת המ
הבושתהמגודל תובושת רחבמ


1 'סמ הבושת
: היעבה
. דמוע םעהו בשוי אוהש ךכב לארשי דובכב לזלזמכ הארנ השמ :י"שר
." ךילע בצנ םעה לכו בשוי התא..." :סוסיבה
. בר ןמז בכעתמ םעה ןכלו ,םירזוע ילב ,ודבל ןד השמ : ע"באר
." ךדבל בשוי התא" :סוסיבה

האבה הלאשה


2 'סמ הבושת
: םימוחתה תשולש
.(" םיקולא שורדל") 'ה רבד םהל רוסמלו םילוחה לע ללפתהל (1)
.(" יתטפשו") טופשל (2)
.(" ויתורות תאו םיקולאה יקוח תא םהל יתעדוהו") הרות םדמלל (3)
: ישיא ןפואב םהב קוסעל ךישמהל בייח השמש ורתי םיכסמ םהילעש םיאשונה
.' ה רבד תא םהל רוסמלו םילוחה לע ללפתהל (1)
. הרות םדמלל (2)

האבה הלאשה


3 'סמ הבושת
: י"שר יפל היעבה
. ףייעתת התא - תישיא
. םינקזלו השמל םרגיהל הלולע (י"שר יפל) היעבה
: ם"בשר יפל היעבה
. לבלבתהל ךל םורגי רדסה רסוחש ינפמ םלוכ תא קדצב טופשל לכות אל
. השמל םרגיהל הלולע (ם"בשר יפל) היעבה

האבה הלאשה


4 'סמ הבושת
: ןורקיעה
( ע"באר) םינכת םתוא םיאטבמ םה רשאכ חוסינו ןונגס ייוניש לע דיפקהל ןיא
: תואמגוד יתש תועצמאב ןורקיעה תמגדה
." םישנא םכל ובה" = "ליח ישנא" (1)
." םינובנו םימכח" = "םיקולא יארי" (2)
." םיעודיו" = "עצב יאנוש" (3)
םימילשמ םיקוספה ינש :םיבותכה ינש ןיב םייונישה תא ראבמ הבר שרדמב היכרב 'ר
. םיניידה לש תונוכת עבש תורכזנ השעמלו הז תא הז

האבה הלאשה


5 'סמ הבושת
אלש ,םלועבש ןוממ לכ אנושש ימ אוה "עצב אנוש" - סולקנוא תא ן"במר לש ושוריפ יפל
. ולמע לע רכשכ וילא אב
.(תואוולהו תונתמ אנוש :וא)
. קשוע תאנש :טפושה תנוכת. טשפה ךרד לע ן"במר יפל

האבה הלאשה


6 'סמ הבושת
; "ךצראמ ךל ךל" :םימדוק תונויסינ
; םירצמל הדיריהו ץראב בערה
. דועו ךלמיבא םע רופיסה
. קחצי לש הטיחשה השעמ תא עונמל התיה הנושארה היינפה תרטמ
.וערזל רשקב 'ה תעובש לע םהרבאל עידוהל התיה היינשה היינפה תרטמ

האבה הלאשה


7 'סמ הבושת
: (דבלב השולש ןייצל שי) תופסותהו םייונישה
. םכש ישנאב היולת היהת תונתחתהל המזויה (1)
. בקעי ינב םע רחסמה תא םיפיסומ (2)
. םכש ישנאל ךייש היהי בקעי ינב שוכרש םיפיסומ (3)
. םהירבד ףוסב קר הלימה תבוח תא םיריכזמ (4)
. בקעי ינב ידי-לע םהל רמאנש םויאה תא םיריכזמ םניא (5)
, םהילא קר הנופ אוה ."זע יכ םפא רורא" :םכש השעמ לע םתוא ללקמ אוה - ותכרבב
. השעמה תא ושע םה קרש םושמ
. ד"ל קרפמ םינוש םיקוספ - סוסיבה

האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
ףוסב רבכ רכזוהש) םרא ןדפל בקעי לש ותכילה רופיס אוה ,ח"כ קרפב "ןושארה ןיינעה"
.(' ה ,ח"כ ,תודלות תשרפ
רבכ רכזוהש) םירצמל ףסוי תדרוה לע רופיסה אוה ,ט"ל קרפב זמרנה "ןושארה ןיינעה"
.( ז"ל קרפ ףוסב
.דועו ח"כ ,א"מ ;ז"ט ,א"מ ;'ט ,ט"ל :(םייתש ןייצל שי) י"שרל תויארה
. דועו ג"כ ,ט"ל ;'ה ,ט"ל :ן"במרל היאר

האבה הלאשה


9 'סמ הבושת
הניא וז העפות וליאו ,לארשי יכלמ לש הרידת תופלחתה הנשי :ו"ט קרפ יפל לדבהה
.הדוהי תוכלמב תמייק
: באחא לש םיפסונ םיאטח ינש
;(' ד ,ח"י ,א םיכלמ) 'ה יאיבנ תתרכה (1)
.(' ז ,א"כ ,א םיכלמ) תובנ םרכב טפשמה (2)

האבה הלאשה


10 'סמ הבושת
.' הב ןוחטיב רסוחו םייוגה חוכב ןוחטיב: אוה אטחה
.(( ג"כ) "הצרחנו הלכ" :וא (ב"כ) "ץורח ןוילכ") .ןויליכ : תונערופה
. הבושתב ובושי םהו ראשית םעה תיראש : המחנה
.( ג"כ-א"כ) "וב בושי ראש : "סוסיבה

האבה הלאשה


11 'סמ הבושת
:( םיינש ןייצל שי) תושגרהה ייוטיב
:האמוט תשגרה
;(' ד) " ינרהט יתאטחמ" -
;(' ז) "...יתללוח ןוועב ןה" -
.(' ט) "רהטאו בוזאב ינאטחת" -
: ה"בקהמ קוחיר
.( ג"י) "ךינפלמ ינכילשת לא" -
: הליפתב חותפל תלוכי רסוח
.( ז"י) "חתפת יתפש 'ה" -
: תובצעו ןואכיד
.( ד"י) "ךעשי ןושש יל הבישה" -
:אטחהמ ומצע ץלחל תלוכי רסוח
;( ב"י) "'ה יל ארב רוהט בל" -
;( ז"ט) "םימדמ ינליצה" -
.(' ט) "רהטאו בוזאב ינאטחת" -
:( דחא ןייצל שי) םינועיטה
.(' ז) "יתללוח ןוועב ןה" - "םדאה בלב עובט ערה רצי"
.(' ג) "ךדסחכ םיקולא יננח" - םימחרו דסח תשקב
.( ו"ט) "ךיכרד םיעשופ הדמלא" - םיאטוחל הבושתה ךרד תא דמלי דוד
.(' ו) "ךטפשב הכזת ,ךרבדב קדצת ןעמל"

האבה הלאשה


12 'סמ הבושת
. םד תליכא רוסיא לע (םימעפ 4) תשגדומ הרזח :העפותה
, הז רוסיאב םילגרומ ויה םהש ןוויכ : י"שרב םיאבומה הדוהי 'ר ירבד ידי-לע רבסהה
. רוסיאה לע םימעפ המכ רוזחל הרותה תכרצנ ךכיפל ,םהמ ורקעל השק היה

האבה הלאשה


13 'סמ הבושת
: םייונישה
; שוכרה לכ תפירש ,ףיסב איה הגירהה ;םישנאה לכ תגירה לע יוויצ שי - תחדינה ריעב
.שדחמ ריעה תיינב רוסיא
.(' ה ,ז"י ,םירבד) הליקס אוה שנועה - דיחי לצא
. הרז הדובע לש ףסונ אטחל תותפתה עונמל איה ונרופס יפל יוויצה תרטמ

האבה הלאשה


14 'סמ הבושת
. התקולחו ץראה שוביכ רחאל וז הווצמב םיביוחמ לארשי
." הווש הריזג" : הדימה
' ח ,'ח ,םירבדבו ,('ב קוספ) "ךצראמ איבת רשא" טוריפ אלל "ץרא" רמאנ ונקרפב :רבסה
. םינימה תעבש לש טוריפ הל ךומסבו "ץרא" רמאנ

האבה הלאשה


15 'סמ הבושת
:יונישה תילכת .וירבד ףוסב םימותבו םירואב הלאשה תא ריכזמש ךכב אוה יונישה
. רתויב הרומחה המשאה וזש שיגדהל
. םימותבו םירואב הלאשה לע המשאהל קר תסחייתמה ךלמיחא תבושתמ הארנ רבדה
םיקולאב לואשל ליגר היה ירהש .המשא ךכב האור וניאש איה ךלמיחא ירבד תועמשמ
. רבעב רבד ךכ לע ול רמאנ אלו ,דוד רובע

האבה הלאשה


16 'סמ הבושת
: םיעוריאה
: לואש יאטח - םרוגה .לואש לש ותוכלמ תרסה
.( ד"י-'ט ,ג"י א"ש) שמכמב המחלמה ינפל לאומשל הכיח אל (א
.(' ט ,ו"ט ,א לאומש) קלמע תמרחהב 'ה תווצמ תא םייק אל (ב
(1)
.םיתשילפה םע תומחלמב ויתונולשיכ: וא
. דוד םע ויסחיב ויתונולשיכ: וא
. לואש לש םימדוקה ויאטח וא ךלמל דוד תחישמ - םרוגה
(2)
אל ךא ,םינוש םישנועב 'ה ותוא שינעי ,אטחי וערז םא .תיתוכלמ תלשוש דודל חיטבמ 'ה
. ותוכלמ תא ריסי

האבה הלאשה


17 'סמ הבושת
דוגינב םילילאב תושממ ןיאש איה הנקסמה .לארשיבש הרז הדובע ידבועל איה היינפה
. לוכי-לכו לוכ ארוב - 'הל
. תונושו תובר םיכרדב וזה הנקסמל עיגהל ןתינש תוארהל דעונ םילעפה יוביר            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך