ט"נשתה - םירבד רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת

וב בותכה תא ןיבהלו אורקל ,שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל אב הז ןחבמ
ידכ ,(י"שר שוריפו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופיא ךילע היהי .י"שר שוריפבו
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל

תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה בושייבו


ותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הלאש

?(ט ,ז"ט) "ךל רופסת תועובש העבש" :קוספב רבודמ הילעש הווצמה יהמ .א
_______________________________________________________

____________________________ ?וז הווצמ םייקל םיליחתמ ךיראת הזיאב .ב

_______________________________ ?וז הווצמ לש המויס םע אב גח הזיא .ג
1 הבושת

2 הלאש

.כ קוספ 'ח קרפ דע בי קוספ 'ז קרפ :םיאבה םיקוספב ןייע

___________________(1) !לארשי-ץראב עפשל החטבה לש תואמגוד יתש ןייצ .א
__________________________________(2) ___________________

_____________ ?לארשי-ץראב היהיש עפשה ליבוהל לולע תילילש האצות וזיאל .ב
_______________________________________________________

_____________________ ?רכזנה אטחה ןמ האצותכ אובל לולעה שנועה והמ .ג
_____________________________________________________
2 הבושת

3 הלאש

.אל קלח םעו לארשי ינב ומחלנ םהמ קלח םע .לארשי-ץראל ךומסב ובשי םינוש םימע

:לארשי ינב ומחלנ אל םדגנש םיינש ןייצ .םימע לש המישר ךינפל .א
.קלמע ,םודא ,באומ ,גוע ,ןומע ,ןוחיס
?הרותב ךכל ןתינש קומינה והמ
_________________ קומינה _____________ םעה
_________________ קומינה _____________ םעה

_________ ?השמ ידי-לע ושבכנש תוצראב ובשייתה לארשי יטבשמ ולא .ב
____________________________________________________

?(ל-וכ םיקוספ 'ב קרפ האר) ןוחיסמ השמ שקבמש תושקבה יתש ןה המ .ג
___________________________________________ תחא השקב
___________________________________________ היינש השקב
________________________________ ?ןוחיס לש ותבוגת התייה המ
___________________________________________________
3 הבושת

4 הלאש

.המחלמ יניינעל תורושקה תודחא תווצמ ןנשי 'כ קרפב

!םה ימ בותכ .המחלמל תאצלמ םירוטפ העברא .א
_________________________ (ב) _________________________ (א)
_________________________ (ד) _________________________ (ג)

_____________________ ?ריע לע רוצמ תלטה ךרוצל תורכל רתומ םיצע וליא .ב
________________________________________________________

___ .םירבד רפסב אקווד המחלמה יניינעב תווצל הרותה הברמ עודמ ריבסהל הסנ .ג
________________________________________________________
_______________________________________________________
4 הבושת

5 הלאש

ותלוזל םדא ןיב םיסחיל תורושקה תווצמ
.הרבחב שלחה לא סחיל תועגונה תודחא תווצמ ןנשי "אצת יכ" תשרפב
וט-די םיקוספ ד"כ קרפב ןייע

________________________ !הזה עטקבש "השע"ה תווצמ תא ךנושלב בותכ .א
__________________________ !הזה עטקבש "השעת-אל"ה תווצמ תא בותכ

_____________________________ ?וז הווצמל תנתונ הרותהש קומינה והמ .ב

!שלחל תוסחייתמה "אצת יכ" תשרפ לכמ תווצמ שולש דוע ןייצ .ג
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5 הבושת

6 הלאש

:םיאבה םיגשומה תא רבסה

________________________________________ (ט-א ,'כ) תושר תמחלמ .א
________________________________________________________

_____________________________________ (אכ-זט ,ט"י) םיממוז םידע .ב
________________________________________________________

_____________________________________ (וט-בי ,ו"כ) תורשעמ יודיו .ג
________________________________________________________

________________________________________ (זכ-בכ ,ד"י) ינש רשעמ .ד
________________________________________________________
6 הבושת

7 הלאש

דיל םושר .הלא תווצמל םירושקה םיקוספ לש המישר םתמועלו תווצמ לש המישר ךינפל
.הל םיאתמה קוספה רפסמ תא הווצמ לכ

קוספה
  הווצמה
 
(וט ,ז"י) "ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל"
1
טלקמה ירע
4 :המגוד
(ח ,ב"כ) "...ךתיבב םימד םישת אלו"
2
םיפסכ תטימש
 
(כ ,ג"כ) "ךיחאל ךישת אל"
3
ךלמ יונימ תווצמ
 
(ב ,ט"י) "ךל לידבת םירע שלש"
4
תיביר רוסיא
 
(י ,ו"כ) "...המדאה ירפ תישאר תא יתאבה הנה התעו"
5
הקעמ תווצמ
 
(ב ,'ל) "םויה ךוצמ יכנא רשא לככ ולוקב תעמשו"
6
םירוכיב ארקמ
 
(ב ,ו"ט) "ויחא תאו והער תא שגי אל"
7
הבושת תווצמ
 
7 הבושת


י"שר - ב קלח

8 הלאש

.(ז ,ג"י) "...םירחא םיהלא הדבענו הכלנ רמאל ...ךתב וא ךנב וא ךמא ןב ךיחא ךתיסי יכ"
.רתסב אלא תיסמ ירבד ןיאש הווהב בותכה רביד :י"שר בתוכ הז קוספ לע

_________________________ !"הווהב בותכה רביד" :ללכה תא ראב .א
___________________________________________________

!הז קוספב ןייע .ב
______________ ?"הווהב בותכה רבד" :ללכה תא י"שר סחיימ קוספב הלימ וזיאל
_______________________________________________________

?ונקוספב רכזנה רוסיאב הלולכ ךער וניאו ךתחפשממ וניאש ימ ידי-לע התסה םג םאה .ג
!קמנ
________________________________________________________
________________________________________________________
8 הבושת

9 הלאש

(זי ,ב"י) "...ךירעשב לכאל לכות אל"

...יאשר ךניא לבא התא לוכי רמוא החרק ןב עשוהי יבר... - לכות אל" :י"שר

____________________________ ?י"שר יפל "לכות אל" לש תועמשמה המ .א

___________________ ?וטושפכ "לכות אל" יוטיבה תא שרפמ י"שר ןיא עודמ .ב
________________________________________________________

:םיאבה םיקוספב "לכות אל" יוטיבה תא שרפל ונילע דציכ .ג
___________________________ (וט ,ז"י) "...ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל"
_________________________________ (דכ ,ד"י) "...ותאש לכות אל ..."
______________________________ (ה ,ז"ט) "חספה תא חובזל לכות אל"
____________________________________ (ג ,ב"כ) "םלעתהל לכות אל"
____________________________________ (זכ ,ח"כ) "אפרהל לכות אל"
9 הבושת

10 הלאש

.(אי ,ט"י) "...והערל אנוש שיא היהי יכו"

הוצמ לע םדא רבע ורמא ןאכמ .'ול בראו' ידיל אב אוה ותאנש ידי-לע :י"שר
ידיל אבל ופוס ,אנשת אל לע רבעש יפל .הרומח הוצמ לע רובעל ופוס הלק
בותכל ול היהש ,'וגו והערל אנוש שיא היהי יכ רמאנ ךכל .םימד תוכיפש
:שפנ והכהו והערל בראו שיא םוקי יכו

?י"שר יפל ,הז קוספב "הרומח"ה הווצמה יהמו "הלק"ה הווצמה יהמ .א
__________________ "הרומח"ה הווצמה ______________ "הלק"ה הווצמה

__________________________ ?םימד תוכיפש תונייצמ קוספב םילימ וליא .ב

הלק הווצמ לע םדא רבע יכ י"שר דמול קוספב םילימ וליאמ !י"שרב שגדומה עטקב ןייע .ג
_______________________________________ ?הרומח הווצמ לע רובעל ופוס
10 הבושת

11 הלאש

!ךינפלש י"שר שוריפ תא ליגר בתכל קתעה

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

11 הבושת

הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

1 הלאש

!םלשה ."אל" הלימב תוליחתמ תורבדה תרשע לש תונורחאה תורבדה שמח

______________ אלו ______________ אלו ______________ אל (א)
______________ אלו _____________ אלו (ב)
1 הבושת

2 הלאש

!םלשה ."ךיקלא 'ה ךוצ רשאכ" רמאנ תווצמ יתשב

...ךוצ רשאכ ____________ תאו _______________ תא ____________ (א)

...ךוצ רשאכ _________ ___________ _____________ תא ____________ (ב)
2 הבושת

3 הלאש

!םלשה

_________ _________ _________ _________ התא הכאלמ לכ השעת אל (א)

רשא __________ __________ לכו __________ __________ (ב)

.ךומכ __________ __________ חוני ןעמל __________ (ג)
3 הבושת

םינחבמ ןכותל הרזחםירבד רפסב יצראה ןחבמל ןובושתותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הבושת

רמועה תריפס
.רמועה תריפס איה הווצמה .א

:וא "תבשה תרחממ" :ובישי םידימלתה םא) .ןסינ ז"ט םויב וז הווצמ םייקל םיליחתמ .ב
.(הבושתה תא לבקל שי ,"המקב שמרח לחהמ"

.תועובשה גח אוה הריפסה לש המויס םע אבה גחה .ג

ימצע ןוחטב לבקל םייושע םידימלת .םוגרת לש המרב הנבהו עדי תלאש ,הלק הלאשב ונחתפ)
בותכב ןגעל לגוסמ דימלתה םאה תקדוב הלאשה .הנושארה הלאשל רבכ בישהל םיעדוי םהשכ
תלוכיה .בותכב רמאנה תא ןיבמ אוה םאה ןיפולחל וא םוי םויה ייחמ ריכמ אוהש הווצמ
.ארקמ דמולל הבושח תלוכי איה רכומ ךיראתל בותכב ךיראת םינייצמה םילימה תא "םגרת"ל
.הנבה לע חיכומ רבדה ,ךיראת תעיבקל "המקב שמרח לחהמ" :בותכה ןמ טטיצ דימלתה םא
םירפסב דמלש המ םע רושיק לש ההובג תלוכי לע עיבצמ רבדה "תבשה תרחממ" טטיצ םא
.(םירחא
האבה הלאשל

2 הבושת

התעפשהו עפש
,ךרהציו ךשורית ךנגד ,ךתמדא ירפו" ,"ךנטב ירפ ךרבו" ,"ךברהו ךכרבו ךבהאו" .א
הרועשו הטח ץרא" ,"ךתמהבבו הרקעו רקע ךב היהי אל" ,"ךנאצ תורתשעו ךיפלא-רגש
."הב לכ רסחת אל..." ,"שבדו ןמש תיז ץרא ןומירו הנאתו ןפגו

ךיקלא 'ה תא חכשת חכש םא" ,"הזה ליחה תא יל השע ידי םצעו יחכ ךבבלב תרמאו" .ב
ךיקלא 'ה תא חכשת ןפ ךל רמשה" "...םהל תיוחתשהו םתדבעו םירחא םיהלא ירחא תכלהו
אוה אטחה ."...ךיקלא 'ה תא תחכשו ךבבל םרו" ,"ויתקחו ויטפשמו ויתוצמ רמש יתלבל
.הבושתה ןמ קלח םג לבקל שי .הרז הדובעו היתווצמו הרותה תביזע ,'ה תחכש ,הוואגה

.םהינפמ דיבאמ 'הש םייוגה ומכ ודבאי םה ."וןודבאת דבא יכ..." :היהי שנועה .ג
ומצע ארקמה ךותמ ארקמה תא ןיבי :הרטמה) .ומצע ארקמה ןמ הנבה תלוכי תקדוב הלאשה)
.בותכה ןמ תוישחומ תואמגודל "עפש" תללוכה הביתה לש הטרפה תלוכי .(19 'מע ,ל"כת
תדובעו הרותהו 'ה תביזע ,הוואגה אטחש ןיבהלו שנועה ןיבל אטחה ןיב רושקל דימלתה לע
.(הזה עפשה לש האצות םה םילילא
האבה הלאשל

3 הבושת

רבעלש תומחלמ
."ריעש רה תא יתתנ ושעל השורי יכ" :קומינה ,םודא :םעה .א
"השורי רע תא יתתנ טול ינבל יכ" :קומינה ,ןומע/באומ :םעה
דימלתה לע .הנחבה תלוכי ןיגפמ ,ומחלנ אל םתיאש םימעה תא ןייצל לוכיה דימלת)
.(םימעה ןמ םיינש קר ןייצל

.השנמ טבש יצחו דג ,ןבואר םה ובשייתהש םיטבשה .ב
רבעב ןה השמ ידי לע ושבכנש תוצראה יכ ןיבהל דימלתה ךירצ הלאשה לע בישהל ידכ)
.(םש ובשיש םיטבשה תומש תא ןייצל ידכ ,דמלש תוישרפ ןיב רשקלו יחרזמה ןדריה

...ילגרב הרבעא קר... ...ךצראב הרבעא :הנושאר השקב .ג
."יתיתשו יל ןתת ףסכב םימו יתלכאו ינרבשת ףסכב לכא" :היינש השקב
קר אלש בל-תמושת ךות בותכה ןושלב קויד ,תושקבה ןיב הנחבה תלוכי חיכוי דימלתה)
.(ונינפל תחא השקב
...המחלמל ...ןוחיס אציו :הבוגתה
האבה הלאשל

4 הבושת

המחלמ יניד
.וכנח אלו שדח תיב הנב רשא שיאה (א .א
.וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה (ב
.בבלה ךרו אריה שיאה (ד החקל אלו השא שרא רשא שיאה (ג
ךירצ דימלתה .המחלמה ןמ רוטפל איה הנווכה ."ותיבל בשיו ךלי"ש ןיבהל דימלתה לע)
.(ךכ רחא קר יונמה "בבלה ךרו אריה" תא הליחת םייונמה השולשל ףרצל

."תרכו תיחשת ותוא אוה לכאמ ץע אל יכ עדת רשא ץע קר" קרס תונליא תורכל רתומ .ב
.(םינושה םיצעה יגוס ןיב הנחבה תלוכיו הנבה תלוכי תולגל דימלתה לע)

דמועה רודה ינבל הנופ רפסה ןכש המחלמ יניינע לע םירבד רפסב רבדל הברמ הרותה .ג
,התיכב רבדב ונד אל םא) .תוישעמ הלאה תווצמה ויה אל רבדמה ינבל .לארשי-ץראל סנכיהל
הנתינ ךכיפל .תימצע הבישחו תונקסמ תקסה לש תלוכיו הללכה לש תלוכי הלאשה תשרוד
תא ןיבה דימלתהש תדמלמ הנוכנ הבושתש ירה ,התיכב ךכב ונד םא .תושר תלאשכ הלאשה
.(הבושת ןתמל ןורכזב שמתשהל לוכי אוהשכ יביטקא ןורכז ותוא רכוז םגו התיכב רמאנה
האבה הלאשל

5 הבושת

ותלוזל םדא ןיב
.("ורכש ןתת ומויב") ןמזב ריכש רכש םלשל איה השעה תווצמ .א
."שמשה וילע אבת אלו" וא (ורכש תא ריכשמ עונמל אל=) קושעל אל איה השעת אל תווצמ

.ןכתסהל וליפא ןכומ היה רכשה תא לבקל ידכ .הזה רכשה לא ושפנ תא אשונ ריכשה יכ .ב
היהו 'ה לא ךילע ארקי אלו" :וא "ושפנ תא אשונ אוה וילאו אוה ינע יכ" קיתעי דימלת םא)
.(לבקל שי - "אטח ךב
.וזב וז תורושק ןהש תורמל השעת-אל תווצמל השעה תווצמ ןיב ןיחבהל ךירצ דימלתה)
ןייצי דימלת םא תאז םע דחי .הווצמל םעטה תא ןייצל ידכ הנחבהו הנבה תלוכי תולגל וילע
.(קוספה תא ךכ ןיבהל רשפא יכ הבושתה תא לבקל שי 'ה לא ךילע ארקי אלש ידכ אוה םעטהש

אל / םותי רג טפשמ הטת אל / וטבעב בכשת אל... / ...ךיחאל ךישת אל / ...דבע ריגסת אל .ג
...ללועת אל / ...ראפת אל / (הדשב רמוע) ותחקל בושת אל / הנמלא דגב לבחת
האבה הלאשל

6 הבושת


תא ביחרהל ידכ לארשי ץרא תולובגל ץוחמ המחלמ .הווצמ תמחלמ לש דוגינ :תושר תמחלמ
.תורחא תורטמ גישהל וא ךלמה םש תא רידאהל ,לובגה

םימיזמה םידעה ."םתייה ונמע" םהל ורמאו םירחא םידע ואבו ,ודיעהש םידע :םיממוז םידע
יכ ודיעה וילעש השעמה תא תוארל םילוכי ויה אל םהש םינעוט אלא םתודע תא םישיחכמ םניא
.רחא םוקמב ויה

."'וגו תיבה ןמ שדקה יתרעב" :תורשעמה רועיב תעב םדא רמואש יודיוה :תורשעמ יודיו

םמצעב םילכוא םילעבהש רשעמ .יולל ןתינה ןושארה רשעמה לע ףסונ רשעמ :ינש רשעמ
דמלש השרפה ןיב רושקל וילע .םיגשומה תנבה לש תלוכי תולגל דימלתה לע) .םילשוריב הרהטב
ריכי דמולה :הרטמה תא גישהל םידימלתה לע .הכלהבו םישרפמה לצא הייוניכ וא המש ןיבל
.(הרותב דמול אוה ןהילעש תווצמה יבגל ל"זחב לבוקמה חונימה תא
האבה הלאשל

7 הבושת

תווצמ םויק
7 - םיפסכ תטימש
1 - ךלמ יונימ תווצמ
3 - תיביר תחיקל רוסיא
2 - הקעמ תווצמ
5 - םירוכיב ארקמ
6 - הבושת תווצמ

.הווצמה לא םירושקה םיקוספ אלא הווצמה לע דמלמה וא ןייצמה קוספה תא ונאבה אל)
תא רוכזי ...וינכתבו ונושלב ארקמב יקב היהי" לש הרטמה תא גישה הנוכנ בישהש דימלת
.("תווצמל רוקמ םישמשמה תוארקמה
האבה הלאשלי"שר - ב קלח

8 הבושת

תיסמ
המגוד וז ךא .תוחוורה ,רתויב תוחיכשה תואמגודב תטקונ הרותה ."הווהב בותכה רביד" .א
.ללכה לע דמלמ בותכהו דבלב

."רתסב" הלימה לא ללכה תא סחיימ י"שר .ב

.תוחיכשה תואמגודב הטקנ הרותה ןאכ םגו .הרוסא התסה לכ .ג
תועבטמ תא ןיבי - וישרפמ יפ-לע ארקמה תא ןיבי :הרטמה תא גישה הנוכנ בישמה דימלתה)
אל קוספה םא םג ןשרפה עבקש ןורקיעל םאתהב קוספ שרפל עדי :'ג הלאשל .ןשרפה לש ןושלה
ידכ עודי קוספ שרפתמ םהיפ לעש ,ללכב וא גשומ ,חנומב שמתשי ,ןשרפ ותוא ידי-לע שרופמ
אלו םושיי לש המרב איהש ןויכ תושר איה הלאשה לש 'ג קלח .דמלנ םרטש קוספל רבסה עיצהל
.(דומילב תאזה המרל עיגהל םילגוסמ 'ו התיכ ידימלת לכ
האבה הלאשל

9 הבושת

...לכות אל
.ךל רוסא ,תושר ךל ןיא :איה לכות אל לש תועמשמה .א

.רבדה תא עצבל םדאה לוכי תיזיפ ירהש וטושפכ יוטיבה תא שרפל לוכי וניא י"שר .ב

ותוא תאשל תלוכי ךל ןיא וטושפכ - ותאש לכות אל / ךל רוסא - ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל .ג
אל - אפרהל לכות אל / ךל רוסא - םלעתהל לכות אל / ךל רוסא - חספה תא חובזל לכות אל /
םג וז הנבה םשייל לוכיו ןשרפה ירבד תא ןיבה דימלתה םאה תקדוב הלאשה) .תלוכי ךל היהת
יפ-לע ארקמב הבית לש העמשמ תא שרפי :גישהל הרטמה .רשקהה יפ-לע ,דמל םרטש םיקוספב
.(הרשקה
האבה הלאשל

10 הבושת

...שיא היהי יכו
.םימד תוכיפש - הרומחה הווצמה ;אנשת אל - איה הלקה הווצמה .א

."שפנ והכהו" םה םימד תוכיפש תונייצמה םילימה .ב

."והערל אנוש שיא היהי יכו" םילימהמ .ג

לא תונשרפה רושיקו שוריפה יכרד לש הנבה .ותנבהו ןשרפ תאירק לש תלוכי תקדוב הלאשה)
.(ומצע בותכה
האבה הלאשל

11 הבושת

י"שר בתכ
.(תינכט האירק ןשרפ אורקל עדי" תונמוימה תא ןוחבל האב וז הלאש)
האבה הלאשלהפ-לעב ןוניש - ג קלח

1 הבושת

תונורחאה תורבדה
/ בנגת / ףאנת / חצרת (א)
/ דמחת / הנעת (ב)
האבה הלאשל

2 הבושת

...ךוצ רשאכ
/ ךמא / ךיבא / דבכ (א)
/ ושדקל / תבשה / םוי / רומש (ב)
האבה הלאשל

3 הבושת

םלשה
/ ךתמאו / ךדבעו / ךתבו / ךנבו (א)
/ ךרגו / ךתמהב / ךרומחו / ךרושו (ב)
ךתמאו / ךדבע / ךירעשב (ג)