ט"נשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת


!בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק
.אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ

!הבושתכ תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

:שומישב רתומה רזע-רמוח
.תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח .1
.םלש ך"נת .2


תורצק תולאש - ןושאר קרפ

1 הלאש

!ט"י קרפב ןייע

.ונקרפב םילולכ ורתי תשרפבש תורבדה תרשעש םירמוא ל"זח
יווצה תאו תורבדה תרשעב יווצה תא ךינפלש הלבטב בותכ :םוקמל םדא ןיבש תווצמ שולש ןייצ
!ונקרפבש ליבקמה

ונקרפב יוויצה
תורבדה תרשעב יוויצה
   
   
   
1 הבושת

2 הלאש

!א"כ-ג"י ,'ד קרפב ןייע

."להקה תאטח"ב הרותה תקסוע הז עטקב

!טרפ - "להקה תאטח" איבהל ךירצ הרקמ הזיאב .א
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________?להקה תאטח תא איבהל ךירצ ימ

.חישמה ןהכו ןברקה ילעב םיפתתשמ "להקה תאטח" תברקהב .ב
_______________________________ ?ןברקה ילעב תושעל םיכירצ המ
__________________________________________ ?חישמה ןהכה ימ
2 הבושת

3 הלאש

!תרדהו ה"דב י"שרבו ב"ל קוספ ט"י קרפב ןייע

_________ ?י"שר יפל ,וז הוצמב "ךיקולאמ תאריו" ריהזהל הרותה תקקזנ עודמ .א
__________________________________________________________

________________ ?"ךיקול-אמ תאריו" רמאנ םהבש םייוויצל י"שר עבוקש ללכה והמ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

וא" דע "תאריו" ה"דב י"שר לש ושוריפב ןייע ."ךיקולאמ תאריו" רמאנ ו"ל קוספ ה"כ קרפב םג .ב
."ויתועמ הלותה
______________ ?'א ףיעסב תנייצש םעט ותואמ "ךיקולאמ תאריו" רמאנ ןאכ םג םאה
________________________________________________ !ךתבושת תא קמנ
3 הבושת

4 הלאש

!ט"י קרפב ןייע

ארומל ךומס םעפו םאו בא ארומל ךומס םעפ ;ונקרפב םיימעפ עיפומ תבשה תרימש לע יווצה
.שדקמ

_______________ ?תבשל םיניינעה ינש תוכימסמ תדמלנה תפתושמה הכלהה איה המ .א
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ ?שדקמ ארומ תווצמ תא םימייקמ דציכ .ב
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________ ?םאו בא ארומ תווצמ תא םימייקמ דציכו
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4 הבושת

5 הלאש

!וט-א ,א"כ קרפב ןייע

תא ישעמ יוטיב ידיל איבהל ךירצ דציכו הז קוספב הרותה הוצמ ימ תא !'ח קוספל י"שרב ןייע .א
?ןהכה לש ותשודק
___________________________________________________________ (1
___________________________________________________________ (2

!אי קוספל י"שרב ןייע .ב
_________________________________________________ ?"הוצמ-תמ" והמ
______________________ ?ול אמטיהל לודג ןהכל רתומש בותכהמ י"שר דמול דציכ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 הבושת

6 הלאש

!די קוספל י"שר לש ושוריפבו די-ט ,ג"כ קרפב ןייע

_______________________________________________ ?"שדח" רוסיא והמ .א
.(די קוספ) !"הזה םויה םצע דע" :הרמאב הרותה תנווכתמ וילא (שדוחו םוי) ךיראתה תא בותכ
_________________________________________________________

.(ד"י קוספ) ?"םכיתובשומ לכב" םילימב הרותה הפיסומ המ .ב
________________________________________ :(י"שרב) ןושארה שוריפה יפל
__________________________________________ :(י"שרב) ינשה שוריפה יפל
6 הבושת

7 הלאש

!א"ל-ו ט"כ םיקוספל י"שרבו א"ל-ה"כ ,ה"כ קרפב ןייע

תלואג לשו "המוח ירע יתב" תלואג לש ,"הזוחא הדש" תלואג לש תוכלהה תורכזנ הז עטקב
."םירצחה יתב"

______________________ ?"הזוחא הדש" תלואגל "םירצחה יתב" תלואג המוד המב .א
_____________________________________________________________
_____________________________________________ ?הנממ הנוש איה המבו
_____________________________________________________________

?"המוח ירע יתב" תלואגמ "םירצחה יתב" תלואג הנוש המב .ב
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7 הבושת

תופיקמ תולאש - ינש קרפ

8 הלאש

תורוסא תולכאמ

!י"שר לש ושוריפבו ג"י קוספ א"י קרפב ןייע .א

________________________________________ ?הז קוספמ תדמלנ הכלה וזיא
__________________________________ ?הרותה ןושלמ תדמלנ איה דציכ רבסה
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

.םידחא םימעט ורמאנ תורוסא תולכאמ לש הוצמה םעטב .ב
םהב שי ,רחב רשא ומעמ קיחרהש תלכאמה לכ יכ םיקלא עדוי יכ :הווצמה ישרשמ :ךוניחה
יכ םהילע המתת לא ,ןקזנ האופרה ימכחל אלו ונל עדונ אלש ןהמ שי םאו ...ףוגל םייוצמ םיקזנ
".ןהמו ךממ רתוי םכח - ןהמ ונריהזהש ןמאנה אפורה

תואפרלו שפנה תואירב שקבל אלא ...תיקולאה הרותה האב אל..." :לאנברבא
..."הרוהטה שפנה תא םיצקשמו םיבעתמ םהש יפל [הלאה] םילכאמה הרסא ןכלו היאולחת

_____________________ ?ךוניחה יפל םעטהמ לאנברבא יפל הוצמה םעט הנוש המב
_____________________________________________________________

!י"שר לש ושוריפבו ו"ל קוספב ןייע .ג
_____________________________ ?י"שר לש ןושארה ושוריפ יפל "רוהט היהי" ימ
______________________________ ?י"שר לש ינשה ושוריפ יפל "רוהט היהי" ימו
____________________ ?ונקוספב י"שר יפל רהטנ וניא הווקמב לבוטה ,הרקמ הזיאב
_____________________________________________________________
8 הבושת

9 הלאש

!ע"בארו י"שר לש םהישוריפבו זי-זט ,ט"י קרפב ןייע

?"ךער םד לע דומעת אל" לש רוסאה לע םדא רבוע דציכ .א
______________________________________________________ :י"שר יפל
_____________________________________________________________
____________________________________________________ :ע"באר יפלו
_____________________________________________________________

!"ריהזי ןכ ירחאו" דע ז"י קוספל ן"במרב ןייע .ב
.קוספל םישוריפ ינש וירבדב איבמ ן"במר
?ן"במר לש ןושארה ושוריפ יפל "חיכות חכוה" ןיבל "ךיחא תא אנשת אל" ןיב רשק שי םאה (1)
_______________________________________________ !רבסה
_________________________________________________________
____________________________________ ?ינשה ושוריפ יפל רשקה והמו
_________________________________________________________
_______ ?ן"במר לש ןושארה שוריפה יפל "אטח וילע אשת אל" לש תועמשמה המ (2)
_________________________________________________________
_________________________________ ?ינשה שוריפה יפל תועמשמה המו
_________________________________________________________
9 הבושת

10 הלאש

!דל-טכ ,ז"ט קרפב ןייע

.םירופיכה םויב יוניעה תווצמו הכאלמ רוסיא רכזנ (בל-וכ) ג"כ קרפב םגו ונקרפב םג .א
___________________ ?ז"ט קרפב רמאנה לע ג"כ קרפב הז ןיינעב הרותה הפיסומ המ
________________________________________ !םש בותכה לע ךתבושת ססב

:רמאנ (ט ,ח) אמוי תכסמב .ב
ןיבש תוריבע "ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ" ,"הירזע ןב רזעלא 'ר שרד וז תא"
."רפכמ םירופיכה םוי ןיא ורבחל םדא ןיבש תוריבע רפכמ םירופיכה םוי םוקמלםדא
_____________________ ?קוספה ןמ וירבד תא הירזע ןב רזעלא 'ר קיסמ דציכ רבסה
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ !קמנ ?ושוריפ תא םאות םימעטה קוסיפ םאה
_____________________________________________________________

.עטקב םימעפ המכ רכזנ "םלוע תקח" יוטיבה .ג
דחא לכב הז יוטיב דמלמ המ רבסהו ,הלא םיקוספל ונרופס לש ושוריפבו א"לו ט"כ םיקוספב ןייע
?םיקוספהמ
_____________________________________________________ :טכ קוספב
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ :אל קוספב
_____________________________________________________________
10 הבושת

םירואיב - ישילש קרפ


!הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפב תולאשה יתש לע תונעל ךילע

11 הלאש

י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ

______________________________ (ג ,א) "ותוא בירקי דעומ להוא חתפ לא" .א
__________________________________________________________

__________ (אי ,י) "םהילא 'ה רביד רשא םיקוחה לכ תא לארשי ינב תא תורוהלו" .ב
__________________________________________________________

(ג ,חי) "וכלת אל םהיתוקוחבו" .ג
____________________________________________________________

(זכ ,טי) "םכשאר תאפ ופיקת אל" .ד
____________________________________________________________

(אכ ,דכ) "הנמלשי המהב הכמו" .ה
____________________________________________________________

(י ,הכ) "...םישימחה תנש תא םתשדקו" .ו
____________________________________________________________

(גכ ,אכ) "ישדקמ תא ללחי אלו" .ז
____________________________________________________________
11 הבושת

12 הלאש

םיגשומו םייוטיב

_______________________________________________________ הללח .א

______________________________________ !תחא המגוד ןת - םילק םישדק .ב

__________________________________________________ םירבד תאנוא .ג

___________________________________________________ 'ה םש בקונ .ד

___________________________________________________ ץראה תבש .ה

_____________________________________________ "רזב הרשכ הטיחשה" .ו

_______________________________________________________ תוללוע .ז
12 הבושת

םינחבמ ןכותל הרזחארקיו רפסב יצראה ןחבמל ןובושתתורצק תולאש - ןושאר קרפ

1 הבושת

םוקמל םדא ןיבש תווצמ

ונקרפב יוויצה
תורבדה תרשעב יוויצה
ורומשת יתותבש תאו
תבשה םוי תא רומש

םילילאה לא ונפת לא
םירחא םיהלא ךל היהי אל *

םכל ושעת אל הכסמ יהולאו
לספ ךל השעת אל *

רקשל ימשב ועבשת אלו
אושל ךיקולא 'ה םש תא אשת אל

םכיקלא 'ה ינא
ךיקולא 'ה יכנא


:תורעה
.םינשכ אלו דחא רבידכ ולבקתי * תיבכוכב םינמוסמה .ב .תורביד 3 ןייצל יד .א
האבה הלאשל

2 הבושת

וגהנ רוביצהו ,תרכ רוסיאב ותושעל רוסא רשא רבד תושעל תועטב וריתה ןירדהנס רשאכ .א
.םהלש הכלהה קספ יפל השעמל
!ןברקה תא איבהל םיבייח ןירדהנסה ירבח

.רפה שאר לע םהידי תא םיכמוס הדעה-ינקז ויה .ב
.לודגה ןהכה אוה "חישמה ןהכה"
האבה הלאשל

3 הבושת

םדא-ינב דימת אלו ,השועה לש הנווכל הרוסמ איה ,"ןקז ינפ תרדהו" תווצמש םושמ .א
.תאזה הווצמה לע רבוע םדאש ןיחבהל םילוכי
.םדאה לש ובילל תורוסמש תווצמב "...תאריו" תבתוכ הרותהש אוה ללכה

תוולהלמ ענמיהל השק םדאלש םושמ אוה ןאכ םעטה י"שר תעדל ירהש ,הנוש םעטה ןאכ ,אל .ב
.תיבירב

י"שר ןכלו ,דבלב ובלל רוסמ וניאו לכל הארנ רבדה ,תיבירבש ךכב קמנמש ימ םג לבקל :הרעה
.ט"י קרפבש הזמ רחא םעט ןתונ
האבה הלאשל

4 הבושת

.תבשה תא תוחוד ןניא ולא תווצמש .א

.קנראה ,לקמה םע וא םילענ םע שדקמל וא תיבה רהל םיסנכנ אלש :שדקמ ארומ .ב
םמוקמב םירבדמ ןיא ,םמוקמב םיבשוי ןיא - םירוהה דובכב עוגפלמ םיענמנ :םאו בא ארומ
.םהירבד לע םיקלוח ןיאו
האבה הלאשל

5 הבושת

.לארשי תא הווצמ הרותה .א
:תאטבתמ ןהכה לש השודקה
;ןהכל הלוספ איה םא ותשא תא שרגל ותוא םיחירכמש ךכב .1
;הדועסב ןושאר ךרבמ אוה .2
.רבד לכב ןושאר חתופ אוה .3
.םירבד ינש ןייצל יד :הרעה

.ותרובקב לפטמש ימ ןיאש תמ אוה - "הוצמ-תמ" .ב
ומאלו ויבאל אמטי אלש תנייצמ הרותהש םושמ אוה הווצמ-תמל אמטיהל רתומש דומילה
.אבי אל תמ תושפנ לכ לעש הרותה העבק ןכ-ינפלש תורמל
האבה הלאשל

6 הבושת

ןברק תברקה ינפל ,החמצש השדחה האובתהמ (רוצקלו) לוכאל רוסיא אוה "שדח" רוסיא .א
.רמועה
.ןסינב ז"ט אוה ךיראתה

.ל"וחב םג גהונ שדח רוסיאש :איה ןושארה שוריפה יפל תפסותה .ב
םינש ד"י רחאל אלא ץראל וסנכנשכ דימ לח וניא שדח רוסיאש :איה ינשה שוריפה יפל תפסותה
.הקולחו ץראה שוביכ לש
האבה הלאשל

7 הבושת

דע לאגיהל םינתינ םהינשש ,אוה הזוחא הדש תלואגו םירצחה יתב תלואג ןיב ןוימדה .א
.לבויב םהילעבל םירזוח םהינשו לבויה
.(דחא טירפ ןייצל יד :הרעה)
וליאו ;התוא הנוקה ידיב התיהש םייתנש רחאל קר לאגיהל תנתינ הזוחא הדש :םהיניב ינושה
.םייתנש ןיתמהל ךירצ ןיאו ,דימ םג לואגל ןתינ םירצחה יתבב

םירזוח םניאו הנוקל םיכייש םה ,ולאגנ אל םאו הנש ךותב קר לאגיהל םינתינ המוח ירע יתב .ב
.םילעבל םירזוח לבויבו לבויה דע לואגל ןתינ םירצחה יתב וליאו ;לבויב םהילעבל
האבה הלאשל

תופיקמ תולאש - ינש קרפ

8 הבושת

דמלנ רבדה .תווצמב םיבייח םניאש םינטקל םג אמט רבד ליכאהל רוסאש איה הכלהה .א
.היהי אלש ימ ידי-לע - "ולכאיי אל" הרותה ןושלמ
.קוידה תא ןיבה
דימלתהש וב רכינ רשא חוסינ לכ לבקל שי .ותבושת תא חסנל תושקתהל לולע דימלתה :הרעה

םירבד תליכא ונממ עונמלו לארשי םעל ביטהל 'ה ןוצר אוה הוצמה םעט ךוניחה יפל .ב
.ףוגל םיקיזמש
רשב תליכא תובקעב ינחור קזנ לארשימ עונמל 'ה ןוצר אוה הווצמה םעט לאנברבא יפל וליאו
.םיאמט םייח-ילעב

.םימה - אוה "רוהט היהי" 'א שוריפ יפל .ג
.םימב לבוטה אמטה םדאה - אוה "רוהט היהי" 'ב שוריפ יפל
.ודיב ץרשו לבוט אוה רשאכ ,רהטנ וניא לבוטה וב הרמה
האבה הלאשל

9 הבושת

ןותנה ורבח תא ליצהל לוכי םא "ךער םד לע דומעת אל" רוסיא לע רובעי םדא י"שר יפל .א
.וליצמ וניאו םייח תנכסב
גורהל םילגוסמה םימילא םישנא וא םיחצור םע םירבחתמ םא רוסיאה לע םירבוע ע"באר יפל
.םירחא


.תודרפנ תווצמ יתש ולא ן"במר לש ןושארה שוריפה יפל (1) .ב
הווצמ תללוכ - "חיכות חכוה" תווצמו לארשימ םדא אונשל רוסיא תללוכ - "אנשת אל" תווצמ
.שנוע ונממ עונמל ידכ ,אטוחש ימל רסומ ירבד רמול ,תרחא
בלב האנשהו סעכה תא שובכל אלש הווצמ הרותהש ,אוה ן"במר לש ינשה שוריפה יפל רשקה
.אטחש ימ תא חיכוהל אלא
שנעית אלש ,אוה ן"במר לש ןושארה שוריפה יפל "אטח וילע אשת אלו" לש תועמשמה (2)
.וללגב
.ךרבח לע האנישהו סעכה תא ךבילב שובכת אלש ,אוה ן"במר לש ינשה שוריפה יפל וליאו
האבה הלאשל

10 הבושת

.הנעתמ וניאש ימ לש שנועה תא הפיסומ הרותה ,ג"כ קרפב .א
.(טכ קוספ) הימעמ התרכנו ...הנועת אל רשא שפנה לכ יכ"

- 'ה ינפל םהש םכיתאטחמ קרש ,"ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ" קוספהמ תאז קיסמ אוה .ב
.םירוהט ויהת ןהמ קר - םוקמל םדא ןיבש תוריבע ונייהד
אתחנתא שי םכיתאטח הלימבש םושמ .ע"באר לש ושוריפ תא םאות וניא םימעטה קוסיפ
." 'ה ינפל" ןיבל וז הלימ ןיב הדירפמה

.תונעתהל ךירצ שדקמה תיב ןמזב םגש ,דמלמ "םלוע תקוח" ,ט"כ קוספב .ג
.תונעתהל ךירצ שדקמה תיב ןיאש ןמזב םגש דמלמ "םלוע תקוח" ,א"ל קוספב
האבה הלאשל

םירואיב - ישילש קרפ

11 הבושת

תיתכלה תועמשמ

.ותוא איבהל םיכסמש רמאי אוהש דע רדנש ןברקה תא איבהל ותוא םיחירכמ
.הכלה קוספל רוכיש אוהש םדאל רוסא
.(תחא הבושת תקפסמ) .ירומאה יכרדב וא םהיתוקוחבו םייוגה יכרדכ גהנתהל לארשיל רוסא
.לוגיעב ,םיינזאה לעמ שארה רעש תא רפסל רוסא
.קזנה תא םלשל בייח - (התוא גרה אל םא וליפא) המהבל קיזמו לבוחש ימ
.תשדוקמ הנשהש הנשה תליחתב רמול הווצמ ןידה תיבש
.הלוספ ותדובע - שדקמב דבעש םומ לעב ןהכ
האבה הלאשל

12 הבושת

םיגשומו םייוטיב

.ול האשינש ןהכל הרוסאה השא / ול הרוסאה השא םע ןהכ לש ןיאושינמ הדלונש תב - הללח
(הקיפסמ תחא הבושת)

.הנוכנ המגוד לכ וא םימלש :המגוד - םילק םישדק

.הנוכנ המגוד לכ וא ותוא עומשל שייבתמש םירבדב םדא טינקמ - םירבד תאנוא

.'ה תא ("ךרבמ"=) ללקמ - 'ה םש בקונ

הטימש - ץראה תבש

.ןהכ וניאש לארשי - רז

"ףטונ" וניאו ףתכ ול ןיא) לוכשא לש הרוצ ול ןיאש םיבנע לוכשא - תוללוע