ס"שתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמה


!רקי דימלת

!בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק
.אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ
!הבושתכ תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש
.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

:שומישב רתומה רזע-רמוח
.תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח .1
.םלש ך"נת .2


תורצק תולאש - ןושאר קרפ

1 הלאש

.ט"י קרפב ןייע

.ונקרפב םילולכ ורתי תשרפבש תורבידה תרשעש םירמוא ל"זח
יוויצה תאו תורבידה תרשעב יוויצה תא ךינפלש הלבטב בותכ ;ורבחל םדא ןיבש תווצמ שולש ןייצ
.ונקרפבש ליבקמה

ונקרפב יוויצה
תורבדה תרשעב יוויצה
   
   
   

1 הבושת

2 הלאש

.ה-ד םיקוספ ,'א קרפב ןייע

אלש הלבטב תועיפומ תודובעה .הלוע ןברקל תורושקה תונוש תודובע תוניוצמ ךינפלש הלבטב
.ןתיישע רדס יפל
,םילעבה ידי-לע) הדובע לכ תישענ ימ ידי-לע בותכו (ה-א תויתואב) תודובעה רדס תא ןייצ .א
.י"שר לש ושוריפב רזעה .(לארשי ידי-לע םג וא ןהכה ידי-לע

ידי-לע תישענ
רדסה
הדובעה
    הטיחש
    הלבק
    הקירז
    הכימס
    הכלוה

________________________________ ? הכלוהה תדובע הזומר םיקוספב הלימ וזיאב .ב

2 הבושת

3 הלאש

.האנוא לש םיגוס ינש תרסוא הרותה

.האנואה לע הרותה הריהזמ םהב ארקיו רפסב תומוקמ השולש ךינפל

?י"שר יפל ,תומוקמהמ דחא לכב האנואה גוס והמ .א
____________________________ :גל ,ט"י
____________________________ :די ,ה"כ
____________________________ :זי ,ה"כ

?ה"כ קרפבש םיוויצהמ גל ,ט"י קרפבש יוויצה הנוש המב .ב
_____________________________________________________________

?הז קוספב האנואה רוסיאב ותעדל שי ףסונ ןיינע הזיא ןייצו זי ,ה"כ ונרופסב ןייע
_____________________________________________________________
3 הבושת

4 הלאש

.אי-א ,ז"ט קרפב ןייע

?שובלה תניחבמ הנשה לכב ותדובעמ םירופיכה םויב לודגה ןהכה תדובע הנוש המב .א
_____________________________________________________________
םירופיכה םוי תדובעב לודגה ןהכה לש ושובל תא תונשל ךרוצ היה עודמ י"שר יפ-לע רבסה
_______________________________________________ ?םישדוקה שדוקבש
_____________________________________________________________

."ותיב דעבו ודעב רפכו" הז עטקב רמאנ םיימעפ .ב
?קוספ לכ בסומ ימ לע
_________________________________________________________ .1
_________________________________________________________ .2
________________________________________ ?ז"י קוספ הז ןיינעב ףיסומ המ
4 הבושת

5 הלאש

.ה-ד ,ח"י קרפב ןייע

דע "יתוקוח תא" ה"דב טי קוספ ט"י קרפל ן"במרבו "יתוקוח תאו" ה"דב 'ד קוספל י"שרב ןייע .א
."המלש תלעותו ןוכנ םעטב"
?"םיקוח" םה המ
_____________________________________________________ :י"שר יפל
____________________________________________________ :ן"במר יפל

."יתוקוח תא םתרמשו" ה"דב 'ה קוספל י"שרב ןייע .ב
?וירבדב בשייל י"שר אב קוספב ישוק הזיא
____________________________________________________________
5 הבושת

6 הלאש

.טמ-טל םיקוספ ,ה"כ קרפב ןייע

.םידבע ינידב הרותה תקסוע חמ-זמ םיקוספב םגו טל קוספב םג .א
________________________________ ?טל קוספב הרותה תקסוע דבע גוס הזיאב
_______________________________ ?זמ קוספב הרותה תקסוע דבע גוס הזיאבו

.י"שר לש ושוריפבו אמ-טל םיקוספב ןייע .ב
לש ודובכ לע תרמוש הרותה יכ תוארל ןתינ םהב הרותה לש םייוויצ השולש ךנושלב בותכ
.דבעה
_________________________________________________________ .1
_________________________________________________________ .2
_________________________________________________________ .3
6 הבושת

7 הלאש

.ה-ג םיקוספ ,ו"כ קרפב ןייע

:ןלהלד םיגשומה תא ראבו (הלאש ןמיס ,תואכרמ ,קיספ ,הדוקנ) ךינפלש י"שר ירבד תא קספ .א

- וכלת יתקחב םא (ג)


_________________________________________________________ :לוכי

__________________________________________________ :םייקמ ינא המ

?י"שר לש ותנקסמ יפל "וכלת יתוקוחב םא" הרותה ירבדמ תעמתשמה השירדה יהמ .ב
_____________________________________________________________
?י"שר יפל 'ה קוספב ךכ לע תוחטבומה תוכרבה שולש ןה המו
_________________________________________________________ .1
_________________________________________________________ .2
_________________________________________________________ .3
7 הבושת

תופיקמ תולאש - ינש קרפ

8 הלאש

.די ,ט"י קרפב ןייע

."טשפה ךרד לעו"מ ן"במרבו ,"רוע ינפלו" ה"דב י"שר לש ושוריפב ןייע

______________________ ?"לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" יוויצה תא י"שר שרפמ דציכ .א
_____________________________________________________________

_________________ ?הז יוויצב "ךיקולאמ תאריו" ףיסוהל ,ותעדל ,הרותה הכירצ עודמ
_____________________________________________________________

_____________________ ?"לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" יוויצה תא ן"במר שרפמ דציכ .ב
_____________________________________________________________

________________ ?הז יוויצב "ךיקולאמ תאריו" ףיסוהל ,ותעדל ,הרותה הכירצ עודמ
_____________________________________________________________

:בתוכ (ב"י קרפ ,שפנה תרימשו חצור תוכלה) ם"במר
רבד לכ אלו [...] ןיכס אל ןהל ןירכומ ןיאו [...] המחלמה ילכ לכ םיוגל רוכמל רוסא" :בי הכלה
"...םיברל קזנ וב שיש
ידי קזחמ אצמנש ינפמ ,םיטסיל אוהש לארשיל רוכמל רוסא יוגל רוכמל רוסאש לכ" :די הכלה
".לושכמ ןתת אל רוע ינפלו רמאנש השעת אלב רבוע הז ירה[...] ולישכמו הריבע רבוע
_____________ ?ם"במרה יפל "לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" לש תפסונה תועמשמה יהמ
_____________________________________________________________
8 הבושת

9 הלאש

.בל-גכ םיקוספ ,ג"כ קרפב ןייע

ינב לא רבד" ה"דב) 'י קוספב ן"במר ירבד יפל הז עטקב םירכזנה םידעומה ינשל ףתושמה המ .א
___________________________________________________ ?("לארשי

___________ ?עטקבש םידעומה ינש ןיב רשקה לע ,הרותה תזמור ,ן"במר תעדל ,דציכ
_____________________________________________________________

__________ ?קרפב םירכזנה םידעומה ראשמ עטקב םירכזנה םידעומה ינש םינוש המב
_____________________________________________________________

.זכ קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע .ב

_______________________ :"ןיטועימ הרותבש ןיקרו ןיכא לכ" :י"שר ירבד תא שרפ
_____________________________________________________________

______________________________ ?י"שר תעדל "ךא" הלימהמ תדמלנ הכלה וזיא
_____________________________________________________________

.חכ קוספל ונרופסבו ,ל-חכ םיקוספב ןייע .ג
לש שנועה ןיבל םירופיכה םויב הכאלמ השוע לש שנועה ןיב הרותה ןושל ןונגסב לדבהה תא ןייצ

_______________________________ .םירופיכה םויב הנעתמ וניאש ימ
_____________________________________________________________

_____________________________________ ?ונרופס תעדל ,לדבהל הביסה יהמ
_____________________________________________________________
9 הבושת

10 הלאש

.גי-ח ,ה"כ קרפב ןייע

:(בי-אי םיקוספל י"שרב רזעה) לבוי תנשלו הטימש תנשל תופתושמה תוכלה יתש ןייצ .א
_________________________________________________________ .1
_________________________________________________________ .2

."ארקמ לש וטושפו" דע "ךל ויהו" ה"דב 'ח קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע .ב

_______________________________________ ?קוספהמ י"שר קיסמ הכלה וזיא
_____________________________________________________________

_______________________________ ?ותנקסמל י"שר תא איבמ בותכה ןושלב המ
_____________________________________________________________

.אי-י םיקוספב ןייע .ג

_________________________ :'י קוספב י"שר יפל ,"לבויה תנש" הנשה תארקנ עודמ

______________ :("רוגל וילגר והוליבוי" דע "יתעד יפלו"מ) 'י קוספב ן"במר יפל עודמו
_____________________________________________________________

המ לע ,א"י קוספב "םכל היהת ...איה לבוי" הרמאב הרותה הפיסומ המ ,(אי קוספ) ונרופס יפל
___________________________________________ .'י קוספב רבכ רמאנש
_____________________________________________________________
10 הבושתםירואיב - ישילש קרפ


.הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפבש תולאשה יתש לע תונעל ךילע

11 הלאש

י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ

_____________________________:(ב ,'א) "םכנברק תא ובירקת ...המהבה ןמ" .א
__________________________________________________________

_____________________________________ :(דכ ,'ה) "ושארב ותוא םלשו" .ב
__________________________________________________________

________________________ :(בי ,א"י) "םימב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכ" .ג
__________________________________________________________

___________________________________ :(אכ ,ד"כ) "הנמלשי המהב הכמו" .ד
__________________________________________________________

________________________________________ :(ח ,א"כ) "ךל היהי שודק" .ה
__________________________________________________________

____________________________________ :(הכ ,ה"כ) "רכמו ךיחא ךומי יכ" .ו
__________________________________________________________

______________________________________ :(ו ,'י) "וערפת לא םכישאר" .ז
__________________________________________________________
11 הבושת

12 הלאש

םיגשומו םייוטיב

___________________________________________________ םירומיא .א

__________________________________________________ הווצמ-תמ .ב

_____________________________________________________ קשוע .ג

______________________________________________________ טרפ .ד

_________________________________________________ הנשה רוביע .ה

_______________________________________________ המוח-ירע יתב .ו

_______________________________________________ (תונברקב) ןשד .ז
12 הבושת

םינחבמ ןכותל הרזחס"שתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמל ןובושתתורצק תולאש - ןושאר קרפ

1 הבושת

םוקמל םדא ןיבש תווצמ

ונקרפב יוויצה
תורבידה תרשעב יוויצה
וארית ויבאו ומא שיא
ךמא תאו ךיבא תא דבכ .א
ובנגת אל
בנגת אל .ב
ךער םד לע דומעת אל
חצרת אל .ג

האבה הלאשל

2 הבושת


ידי-לע תישענ
רדסה
הדובעה
לארשי
ב
הטיחש
ןהכ
ג
הלבק
ןהכ
ה
הקירז
םילעב
א
הכימס
ןהכ
ד
הכלוה

.('ה קוספ) "ובירקהו" הלימב הזומר הכלוהה תדובע .ב
האבה הלאשל

3 הבושת

םירבד תאנוא - גל ,ט"י .א
ןוממ תאנוא - די ,ה"כ
םירבד תאנוא - זי ,ה"כ

ונרופס .ידוהי לש האנוהב םייוויצה םיקסוע ה"כ קרפב וליאו רג תונוהל אלש אוה יוויצה ט"י קרפב .ב
.האנוה רוסיאב ללכנ אוה םגש תעד תבינג ןיינע תא ףיסומ
האבה הלאשל

4 הבושת

םויב ותדובע תעב וליאו .ול םידחוימה הנוהכ ידגב הנומשב שובל היה לודג ןהכ הנשה לכב .א
.םידגב העבראב קר שובל היה םישדוקה שדוקב םירופיכה
לגעה אטח תא ריכזמ הזו ,בהז היה הנשה לכ דבעש םידגבבש ןוויכ איה י"שר יפל יונישל הביסה
.רוגינס השענ רוגיטק ןיאו

.הבורקה ותחפשמ לעו ומצע לע רפכמ אוה - ו קוספ .ב
.םינהכה לכ לעו ומצע לע רפכמ אוה - אי קוספ
.לארשי לכ לע םג רפכמ אוהש ףיסומ - זי קוספ
האבה הלאשל

5 הבושת

.ךלמ תורזגכ םעט אלל תווצמ םה םיקוחה - י"שרל .א
.םדאה ינבל עודי וניא אוה ךא םעט םהל שיש תווצמ םה םיקוחה - ן"במרל

.'ד קוספב רמאנש המ לע רזוח אוהש ןויכ ,רתוימ 'ה קוספ הרואכלש אוה ישוקה .ב
האבה הלאשל

6 הבושת

.לארשיל רכמנש ירבע דבעב .א
.יוגל רכמנש ירבע דבעב    

.תודבעל יוטיבו יאנג הב שיש הדובע וב דובעל רוסא .1 .ב
.הנוגמ ןפואב - הזרכהב ותוא רוכמל רוסא .2    
.הל קוקז וניא תיבה לעבש הכאלמב ודיבעהל רוסא .3    
האבה הלאשל

7 הבושת

.ג קוספ ו"כ קרפב ארקיו י"שר .א

םויק ירה [,]["]ורמשת יתוצמ תאו["] רמוא אוהשכ ][?]תוצמה םויק הז לוכי - וכלת יתקחב םא (ג)
:הרותב םילמע ויהתש [?]["]וכלת יתקחב םא["] םייקמ ינא המ אה [.]רומא תוצמה
.[,]["]וכלת :םג לבקל ;"[,]רומא" :םג לבקל :הרעה
(שרפנ/רמאנ) ילוא - לוכי
שרפא דציכ/דימעמ ינא המב - םייקמ ינא המ

תבשל ולכויש ;םדאה ףוגב ךרבתי לכואהש ;הבורמ לובי היהיש :ןה תוכרבה שולש .ב
.ץראב רומג ןוחטבב
האבה הלאשל

תופיקמ תולאש - ינש קרפ

8 הבושת

יתלב הצע ול תתל רוסאש - והשלכ רבדב רווע לכל המגוד קר אוה רוסיאה - י"שר תעדל .א
.היואר
םירחא םדא ינבו ,םדאה לש ובלל םירוסמה םירבד ולאש םושמ ,"תאריו" רמול הכירצ הרותה
.השועה לש תונווכהו םיעינמה תא תעדל םילוכי םניא

.וכרדב שממ רווע לישכהל - וטושפכ רוסיאה - ן"במר תעדל .ב
.האור וניאש רוועהמ דחופ וניא לישכמהש םושמ ,"תאריו" רמול הכירצ הרותה

.הרבע ירבוע ידי קזחל אלש הבוחה תא ,רוסיאה תועמשמב ףיסומ ם"במרה .ג
האבה הלאשל

9 הבושת

.תונווע תרפכ ימיו ןיד ימי םהינשש ךכב אוה ן"במר תעדל ףתושמה .א
."לארשי ינב לא רבד" רמאנ אל םירופיכה םויל החיתפבש ךכב םהיניב רשקה לע תזמור הרותה
.שדקמה תיבל םהב תולעל הבוח ןיאו םילגר םניא םהש ךכב םירחאה לכמ םינוש וללה םידעומה

.עמתשמה ןמ והשלכ רבד טעמל האב הרותה "קר" וא "ךא" הרותב רמאנש םוקמ לכ .ב
.הבושתב רזוחש ימל קר רפכמ םירופיכה םויש איה תדמלנה הכלהה

(ל) "המע ברקמ איהה שפנה תא יתדבאהו" - הכאלמ השועה .ג
(טכ) "הימעמ התרכנו" - הנעתמ וניאש ימ
.רתוי רומח ושנוע ןכלו סיעכהל תאז השוע הכאלמ השועה - ונרופס תעדל
האבה הלאשל

10 הבושת

.םילעבה ידי-לע םירמשנה םילודיגהמ רוצבלו רוצקל רוסא (1 .א
.רקפה לש םילודיגמ רוצבלו רוצקל רתומ :םג לבקל        

.הדשב הלאכ תוריפ רתוי ןיאש ןמזב ,תיבה ןמ הטימשה וא לבויה תוריפ תא רעבל ךירצ (2     
.הדשב הלאכ תוריפ וראשנש ןמז לכ תוריפ התיבה סינכהל רתומ :םג לבקל        

.תיעיבש תשודקב שודק היהנ ףסכה ,הטימשה וא לבויה תוריפ ורכמנ םא (3     
.תוכלה יתש ןייצל יד :הרעה        

.םדוקה לבויה זאמ ורבעש תוטימשה ומייוק אל םא םג לבויה תנש תא םייקל הבוחש ,איה הכלהה .ב

עבש" קוספה תליחתב תרמואש המב תקפתסמ הניאש הרותה ןושל ךותמ ותנקסמל עיגמ י"שר
."הנש םיעבראו עשת" םוכיסה תא םג הפיסומ אלא "םימעפ עבש םינש

.לבוי ארקנש רפושה תעיקת םש לע ךכ תארקנ לבויה תנש - י"שר תעדל .ג
הלבוה איה ותועמשמש - םידבעה חוליש - שפוחה םש לע ךכ תארקנ לבויה תנש - ן"במר תעדל
.ותיבל ררחתשמה לש
םניא םהלש הדשה םהילא הבשש םילעבה םגש הרותה הפיסומ אי קוספב - ונרופס תעדל
.לבויה תנש םות דע התוא דובל םיאשר
האבה הלאשל

(12 ,11 תולאש) םירואיב - ישילש קרפ

11 הבושת

תיתכלה תועמשמ
.תופתושב םג הלוע ןברק בירקהל רשפא .א
.חקלש ןרקה תא םלשל ךירצ - חקלש ןוממ לע רקשל עבשנה .ב
.ונממ ומלענ םה ךכ רחא םא םג ,רשכ - םימב ותויהב תשקשקו ריפנס ול היהש גד לכ .ג
.קזנה תא םלשל בייח המהבב לבוחה .ד
.רבד לכב ןושאר תויהל ול תתלו ןהכב השודק גוהנל ךירצ .ה
.דואמ ינע אוה םא קר ,ותמדא תא רוכמל יאשר םדאה ןיא .ו
.רפתסהל לבאל רוסא .ז
האבה הלאשל

12 הבושת

םיגשומו םייוטיב

.חבזמה יבג-לע םיפרשנש תונברק ירבא - םירומיא .א

.ותרובקב לפטמ וניא דחא ףאש תמ - הוצמ תמ .ב

.ןמזב ריכשה רכש םולשת יאו ריכש רכש תשיבכ - קשוע .ג

.ריצבה תעב ןפגה ןמ םירשונה םידדוב םיבנע - טרפ .ד

.(ביבאה שדוחב היהי חספש ידכ) הנשל שדוח תפסוה - הנשה רוביע .ה

.המוח תופקומ םירעב םיתב - המוח ירע יתב .ו

.תונברקה לש רפאה - ןשד .ז