א"סשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת


!בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק
.אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ

!הבושתכ תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

:שומישב רתומה רזע-רמוח
.תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח .1
.םלש ך"נת .2תורצק תולאש - 'א קרפ


.(הלאש לכל תודוקנ 6) הז קרפב תולאשה 7 ךותמ 6 לע תונעל ךילע

1 הלאש
א"כ קרפ
.וט-א םיקוספב ןייע
.תמל האמוטה ןיינעלו ןיאושינ ןיינעל לודג ןהוכו טוידה ןהוכ יניד תאוושהל הלבט ךינפל
:(רוסא" וא "רתומ" ןייצ) י"שר לש ושוריפ יפ-לעו בותכה יפ-לע הלבטה תא אלמ

תמל תואמטיה
ןיאושינ
 
הוצמ-תמל ותשאל וירוהל הללחל השורגל הנמלאל
            טוידה ןהכ
            לודג ןהכ

.דכ-זט םיקוספב ןייע
:ליגר ןהוכ לש ונידמ הנוש םומ-לעב ןהוכ לש וניד הבש תחא הכלה ןייצ
_____________________________________________________________
:ליגר ןהוכ לש ונידל הווש םומ-לעב ןהוכ לש וניד הבש תחא הכלה ןייצ
_____________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
.ז-א םיקוספ ,ה"כ קרפב ןייע
.הטימשה תנשב תורוסאה תונוש תוכאלמ הריכזמ הרותה הז עטקב
:םרכב תורוסאה תוכאלמה תאו הדשב תורוסאה תוכאלמה תא ןייצ
________________________ .2 ________________________ .1 : הדשב
________________________ .2 ________________________ .1   : םרכב

?ד קוספב תורכזנה תוכאלמה יתשל ףתושמ המ
___________________________________________________________

."ונינש ןכו" דע ן"במרו י"שר לש םהישוריפבו ז קוספב ןייע
____________________________ ?ן"במר יפל תיעיבש תורפ רועיב תווצמ יהמ
_________________________________ ?י"שר יפל רועיבה תא םימייקמ יתמו
הבושת
3 הלאש
.ח קוספ ,אי קרפב ןייע
םייתדוקנב ,קיספב) וירבד תא קספ ."ולכאת אל םרשבמ" ה"דב י"שר ירבד ךינפל
.(הלאש ןמיסבו
הל ןיאש האמט המהב ראש ולא אלא יל ןיא .ולכאת אל םרשבמ
הרהט ינמיס תצק ןהב שיש ולא המו ו"ק תרמא ןינמ הרהט ןמיס םוש
:'וכו תורוסא

___________________________________ :ושוריפב איבמ י"שרש ו"קה תא םלשה
______________________________________________________________

.י"שר לש ושוריפבו דמ קוספב ןייע
_______________________________ ?י"שר יפ לע תורוסא תולכאמל קומינה והמ
_____________________________________________________________
הבושת
4 הלאש
.ז"ט קרפב ןייע
.(ד קוספ) "םשבלו ורשב תא םימב ץחרו..." -
.(דכ קוספ) "...וידגב תא שבלו ...םימב ורשב תא ץחרו" -
.דכ קוספל י"שרב רזעיה ?םיימעפ הז יוויצ לע תרזוח הרותה עודמ
__________________________________________________________
__________________________________________________________

.ד קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
?י"שר יפל ,םיליגרה וידגבב אלו ןבל ידגבב םישדוקה שדוקב םירופיכה םויב דבוע לודגה ןהוכה עודמ
______________________________________________ :ךנושלב בטיה רבסה
____________________________________________________________
הבושת
5 הלאש
."באה םדוק םאה ריכזהל םעטו"מ ע"באר לשו י"שר לש םהישוריפבו ג קוספ ,ט"י קרפב ןייע
____________________________ ?י"שר יפל באל םאה תא המידקמ הרותה עודמ
____________________________________________________________
_______________________________________________ ?ע"באר יפל עודמו
____________________________________________________________

?םירוהל סחיה לע יוויצה רחאל תבש לע יוויצה הרותב עיפומ עודמ :י"שר יפל
____________________________________________________________
_______________ ?םיבר ןושלב םירוהל סחיבו תבשב יוויצה רמאנ עודמ :ע"באר יפל
____________________________________________________________
הבושת
6 הלאש
.זל-הל םיקוספ ,ט"י קרפב ןייע
.(זל קוספ) "...יטפשמ לכ תאו יתקח לכ תא םתרמשו"
___________________ :קרפהמ המגוד אבה ________________ ?"תוקוח" ןה המ
___________________ :קרפהמ המגוד אבה _____________ ?"םיטפשמ" םה המו

".ןייד ארקנ דדומהש דמלמ" :בתוכ י"שר .קוספל י"שר לש ושוריפבו הל קוספב ןייע
_______________________________________ ?וז הנקסמל י"שר תא איבמ המ
_____________________________________________________________
_____________________ ?י"שר יפל ןייד ארקנ דדומהש הדבועה לש תועמשמה יהמ
_____________________________________________________________
הבושת
7 הלאש
.דמ-וכ םיקוספ ,ג"כ קרפב ןייע
".ןה ןיטועימ הרותבש ןיקרו ןיכא לכ :ךא" :בתוכ י"שר זכ קוספב
________________________________________ :ןייצמ י"שרש ללכה תא רבסה
_______________________________ ?י"שר יפל זכ קוספב הז ללכ אטבתמ דציכ
______________________________ ?י"שר יפל טל קוספב הז ללכ אטבתמ דציכ

.קוספל י"שר לש ושוריפבו טל קוספב ןייע
,"ץראה תאובת תא םכפסאב" ,ןמז רואית דוע הפיסומו שדוחהו םויה ןויצב תקפתסמ הניא הרותה עודמ
___________________________________________ ?י"שר יפל
_____________________________________________________________
הבושת


תופיקמ תולאש - 'ב קרפ

הז קרפב תולאשה 3 ךותמ 2 לע תונעל ךילע
.(ףיעס לכל תודוקנ 6 ;הלאש לכל תודוקנ 18)

8 הלאש
תאטח ןברק - 'ד קרפב ןייע
.םיטרפו ללכ לש ךרדב יונב הז קרפ
_________________ :(י"שרב רזעיה) ב קוספ יפל תאטח ןברק בויחל ללכה והמ בותכ
:(ךנושלב הבושתה חסנו י"שרב רזעיה) תואבה תואקספהמ תחא לכ תקסוע ימ לש תאטח ןברקב ןייצ
______________________ :בי-ג םיקוספ
_____________________ :אכ-גי םיקוספ
_____________________ :וכ-בכ םיקוספ
_____________________ :הל-זכ םיקוספ

.(בכ קוספ) "אטחי אישנ רשא"
?קרפבש םיעטקה ראש לש החיתפהמ הז קוספ לש החיתפה הנוש המב
_____________________________________________________________
______________________ ?י"שר יפל ,ןאכ דחוימה חוסינב הרותה ונתוא תדמלמ המ
_____________________________________________________________

."וטושפו" הלימהמ ,"ןהכה םא" ה"ד ,ג קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
__________________________ ?בשייל אב י"שר בותכה ןושלב (תינונגס) היעב וזיא
_____________________________ ?י"שר יפל ,וז החיתפב ונדמלל הצור הרותה המ
_____________________________________________________________
הבושת
9 הלאש
.כ-זט םיקוספו ג-א םיקוספ ,'י קרפב ןייע
.(ג קוספ) "שדקא יברקב :רמאל 'ה רבד רשא אוה"
:ךינפלש ם"בשרבו ,"רביד רשא אוה" ה"ד ,י"שר לש ושוריפב ןייע

םינהוכב - 'שדקא יבורקב' ,'ה רביד רשא אוה ךל רמוא ינא רשא הזה רבדה יכ..."
ןהכהו' ה"בקה יילא רמא ןכש ...שדקתהל הצור ינא ינתרשל יילא םיבורקה םילודג
ללחי אלו אצי אל שדקמה ןמו םורפי אל וידגבו ערפי אל ושאר תא ...ויחאמ לודגה
".הרותב רחואמו םדקומ ןיאו ,(בי-י ,א"כ) '...ויקולא שדקמ תא

_________________________________ ?בשייל םיאב ם"בשרו י"שרש ישוקה והמ
_____________________________________________________________
_______________________________________ ?ישוקה תא בשיימ ם"בשר דציכ
_____________________________________________________________

.(ג קוספ) "ןרהא םדיו"
:ךינפלש ם"בשר ירבדבו ונרופסב ןייע

".תוכבלו לבאתהל הצור היהש הממ ,ותולבאמ 'ןרהא םדיו'"

________________________________ ?ונרופס יפל ןרהא לש ותקיתש האטיב המ
_________________________________________ ?ם"בשר יפל האטיב איה המו

.כ-ו טי ,זט םיקוספל י"שר לש ושוריפב ןייעו ,כ-זט םיקוספ בטיה ארק
?(כ-ו זט םיקוספב) השמ לש ותוגהנתהב אוצמל רשפא תובוט תודימ וליא
____________________ (1)
____________________ (2)
.(טי קוספב) רמתיאו רזעלא לש םתוגהנתהב אוצמל רשפא תובוט תודימ וליאו
___________________ (1)
___________________ (2)
הבושת
10 הלאש
.גכ-ח םיקוספ ,ה"כ קרפב ןייע
:י קוספב תורכזנה לבויה תנש לש תוכלה שולש ןייצ
_________________ .1
_________________ .2
_________________ .3
:רשקה והמ רבסה ?זט-די םיקוספב רכזנה האנוהה רוסיא רושק וללה תוכלההמ וזיאל
___________________________________________________________
___________________________________________________________

."ץראהו" ה"ד ,קוספל י"שר לש ושוריפבו גכ קוספב ןייע
________________________________ ?י"שר יפל הז קוספב יוויצה הנפומ ימ לא
______________________ ?י קוספב ןיינעב רמאנה לע הז קוספב יוויצה ףיסומ המו

."םעטו" דע "ייניעב ןוכנו"מ גכ קוספל ן"במרב ןייע
____________________________ ?ן"במר יפל גכ קוספב הירבדב הרותה תנווכ יהמ
_____________________________________________________________
____________________________ ?י"שר לש ושוריפמ ן"במר לש ושוריפ הנוש המב
_____________________________________________________________
הבושת

םירואיב - 'ג קרפ

!הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפבש תולאשה יתש לע תונעל ךילע

11 הלאש
י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ
:(ףיעס לכל תודוקנ 3) םיאבה םיפיעסה 7 ךותמ 6 לע הנע
_______________________________ :(ב ,'א) " 'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא"
____________________________ (ד ,'ה) "םיתפשב אטבל עבשת יכ שפנ וא..."
__________________ :(גי ,א"י) "םה ץקש ,ולכאי אל ;ףועה ןמ וצקשת הלא תאו"
___________________________________________________________
_____________ :(ל ,ח"י) "...תבעותה תוקחמ תושע יתלבל יתרמשמ תא םתרמשו"
___________________________________________________________
______________________________ :(ול ,ג"כ) "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ..."
___________________________________________________________
_____________________________________ :(אכ ,ד"כ) "תמוי םדא הכמו..."
___________________________________________________________
_____________________________________ :(גמ ,ה"כ) "ךרפב וב הדרת אל"
___________________________________________________________
הבושת
12 הלאש
םיגשומו םייוטיב
:(גשומ לכל תודוקנ 2) םיאבה םיגשומה ךותמ 5 ראב
_____________________________________________________ הקילמ
______________________________________________ דרויו הלוע ןברק
___________________________________________________ שפנ-לכוא
______________________________________________________ חיפס
________________________________________________ םילוליה שדוק
___________________________________________________ די-תמושת
_________________________________________________ םירצחה ירע
הבושת

 

א"סשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמל תובושת םגד


תורצק תולאש -ןושאר קרפ

(תולאש 6 לש םומיסקמ דע הלאש לכל תודוקנ 6 ,1-7 תולאש)

1 הבושת

תמל תואמטיה
ןיאושינ
 
הוצמ-תמל ותשאל וירוהל הללחל השורגל הנמלאל
רתומ רתומ רתומ רוסא רוסא רתומ טוידה ןהכ
רתומ רוסא רוסא רוסא רוסא רוסא לודג ןהכ

.תונברקה תדובע תא שדקמב דובעל רוסא םומ לעב ןהכל :הנוש
רוסיא יבגל ול הווש וא) ליגר ןהכ ומכ תונברקה רשבמ לוכאל רתומ םומ לעב ןהכל :הווש
.(תמל האמוטו ןותיח
האבה הלאשה
2 הבושת
.ערזת אלו רוצקת אל :הדשב
.רומזת אלו רוצבת אל :םרכב
.חימצהל ודעונ ןהיתש - הרימזו העירזל ףתושמה -

.םדא לכל םתרקפהו םדאה לש ותושרמ תוריפה תאצוה - "רועיב" תווצמ
.תיבה ןמ ואיצוהל ךירצ ,הדשב ןימה הלכ רשאכ - הנתשמ רועיבה ןמז
האבה הלאשה
3 הבושת
תרמא [?]ןינמ הרהט ןמיס םוש הל ןיאש האמט המהב ראש [,]ולא אלא יל ןיא"
.'וכו תורוסא הרהט ינמיס תצק ןהב שיש ולא המו [:]רמוחו לק

ןמיס םוש ןהב ןיאש ולא - תורוסא הרהט ינמיס תצק ןהב שיש ולא המו - ו"קה תמלשה
.תורוסאש המכו המכ תחא לע הרהט

.םתשודק לע רומשל םיכירצ ומע לארשי ךכ שודק 'הש םשכ - םעטה
האבה הלאשה
4 הבושת
קוספ וליאו .ןבל ידגבל בהז ידגב ףילחמשכ לובטל ךרוצב קסוע 'ד קוספ ,י"שר תעדל
.בהז ידגבל ןבל ידגב ףילחמשכ לובטל ךרוצב קסוע ד"כ

לגעה אטח תא ריכזמ הזו ,בהז םיליכמ לודגה ןהכה לש םיליגרה םידגבהש ןויכ
.לארשי לע רפכל לודגה ןהכל "םיעירפמ" וללה םידגבה ןכל ,(בהזמ השענש)
.רוגינס השענ רוגיטק ןיא :הבושתב קפתסהל ןיא :הרעה
האבה הלאשה
5 הבושת
ארומ תא קזחל ךירצ ןכל ,ויבאמ רתוי ארי םדאש איה םלועה ךרדש ןויכ :י"שר יפל
.יוויצב ןאכ ומידקהלו םאה
יפל הרותה ותוא הווצמ ,ויבא תא ךכ-רחאו ומא תא םדוק ריכמ ןטקהש ןויכ :ע"באר יפל
.םתוא ולש הרכהה רדס

םאו בא דובכש הכלה ונדמלל ידכ םאו בא ארומ ירחא עיפומ הז יוויצ :י"שר תעדל
.תורחא תווצמ אל ףאו תבש החוד וניא
תווצמה תא םייקל ןטקה תא חירכהל הבוחש ןויכ ,םיבר ןושלב רמאנ יוויצה :ע"באר יפל
.(תבש תרימשו םאו בא ארומ) וללה
האבה הלאשה
6 הבושת
.[בותכב] םעט ןהל ןיאש תווצמ - תוקוח
.זנטעש וא המהבב ,הדשב םייאלכ - המגוד
.הרבחו ןוממ יניינעב תוילכש תווצמ - םיטפשמ
.טפשמב לווע ושעת אל - המגוד

וליאו ןידב קסוע (וט קוספ) ןושארהש - "טפשמב לוע ושעת אל" לש תוליפכה ךותמ
.הזל הז םתוא הוושמ - הוושה ןושלה .רחסמב קסוע ונקוספ
.ןידב המירש ימכ ותוארל ונילע רחסמב המרמ םדא םאש איה תועמשמה
האבה הלאשה
7 הבושת
םצמצלו טעמל התנווכב "קר" וא "ךא" תבתוכ הרותהש םוקמ לכב - ללכה רבסה
.ןכ ינפל רומאה תא
םירזוחל רפכמ אוהש םירופיכה םוי לש הרפכה ףקיה תא םצמצל אב בותכה - ז"כ קוספב
.הבושתב
לח םא אל לבא - שדוחל ו"טב תוכוס תא גוחל הבוחה תא םצמצל אב בותכה - ט"ל קוספב
.תבשב

אציי יעיבשה שדוחהש ידכ הנשה רוביע תבוח תא ונדמלל הרותה הצור וז תפסותב
.ףיסאה ןמזב דימת
האבה הלאשה

תופיקמ תולאש - ינש קרפ


(תולאש 2 לש םומיסקמ דע הלאש לכל תודוקנ 18 ,8-10 תולאש)

8 הבושת
םיבייח גגושב והואשע םא ,תרכ םיבייח דיזמב ותוא םישוע םאש ואל לע :ללכה
.תאטח ןברק
הל-זכ ;אישנ תגגש - וכ-בכ ;ןירדהנס לש רבד םלעה - אכ-גי ;לודג ןהכ תאטח - בי-ג
.דיחי לש תאטח -

."רשא" איה החיתפה ןאכ וליאו "םא" איה החיתפה םיעטקה לכב
ןוכנל אצומ ולש אישנהש רודה אוה רשואמש ונדמלל וז החיתפ תלימב תשמתשמ הרותה
.ןברק בירקהלו ויאטח לע תודוהל

!תורתוימ - "םעה תמשא"ל םילימה :היעבה
לש הרפכה יכ ,ולש וישעמ תא קודבל ךירצ רוביצה ,תאטח בייחתמ לודג ןהכשכ - דומילה
.םירופיכה םויב לודגה ןהכה תדובעב היולת רוביצה
האבה הלאשה
9 הבושת
?הרותב רחא םוקמ םושב רכזנ אל "שדקא יבורקב" רובידה ירה :ישוקה
םש ורכזנ אלש יפ לע ףא ,"ידובכב שדקנו" הוצת תשרפב רמאנ רבדה :י"שר לש בושייה
.םילימה ןתוא
ףאו ,םיתמל אמטיהלו לבאתהל רוסא לודג ןהכלש רבכ רמאנ השמל :ם"בשר לש בושייה
.הרותב רחואמו םדקומ ןיא - רומא תשרפב קר רכזנ הזש יפ לע

.השמ לש וירבדמ ןורהא לש ותומחנתה תא האטיב ונרופס יפל הקיתשה
תורמל השמ לש ויווצ תא רומשל ןורהא לש הדפקהה תא האטיב הקיתשה ם"בשר יפל
.לבאתהלו תוכבל הצרש

- השמ לצא תובוטה תודימה
.לודגה ויחא ,ןורהא לש ודובכב ריהזה סחיה (1
.ןורהא יפמ ריבס רבסה עמששכ תמאה לע תודוהל ותונוכנ (2
- רמתיאו רזעלא לצא תובוטה תודימה
םהיבא דובכב םתדפקה (1
.תקדוצ הניא םדגנ השמ תנעט יכ ועדיש תורמל ונבר השמ דובכב םתדפקה (2
האבה הלאשה
10 הבושת
.ןיד תיבב םישימחה תנש שודיק (1
.םידבעה רורחש (2
.ןהילעבל תודשה תרזחה (3
תונוהל םדאל רוסאש אוה רבסהה .ןהילעבל תודשה תרזחה תווצמל רושק האנוהה רוסיא
.בורקה לבויה דעומ יפ לע עבקנ הדשה יוושש ןויכ ,הדש ול רכמש ןמזב ורבח תא

.הנוקה לא הנפומ יוויצה
.דבלב "השע" תווצמ העיפומ 'י קוספב ןכש ,"השעת אל" תווצמ ףיסומ ג"כ קוספ

הדשה תא ריזחהל וילע השקי אלש םדאה תא ענכשלו קמנל הצור הרותה ,ן"במר יפל
.םדאל אלו 'הל תכייש ץראהש ןויכ ,הילעבל
תודשה תרזחה תווצמל הקמנהו םעט אלא (י"שר יפל ומכ) הוצמ וניא קוספה ן"במר תעדל
.ןהילעבל
האבה הלאשה

םירואיב - ישילש קרפ

11 הבושת
י"שר יפ לע תיתכלה תועמשמ
.םיטירפ 6 לש םומיסקמ דע ןוכנ טירפ לכל תודוקנ 3
.וידיב לוזג אלו ול ךייש היהי ונברקש בייח םדא
.הפקת הניא בלבש העובש .הפב איהשכ קר הלח העובש
.אמט ףוע לוכאל ןטקל תתל רוסא
.אוטחל םישנאמ עונמל םיבייוחמ ןידה תיבש
.רבדב דספה היהי םא וליפא בוט םויב הכאלמ תושעל רוסא
.(םייחמ) הרובח השעש יאנתב םתוא גרה אלש יפ-לע-ףא התימ בייח ומאו ויבא הכמ
.התוא ךירצ וניא ןודאהש הדובע םתס תושעל ירבע דבעל תתל רוסא
האבה הלאשה
12 הבושת
םיגשומו םייוטיב
.םיטירפ 5 לש םומיסקמ דע טירפ לכל תודוקנ 2
.(המהבב הטיחשל ליבקמ) ףועה לש ושאר תפירע - הקילמ
.בירקמה לש ילכלכה ובצמ יפל הנתשמ ויוושו וגוס רשא ןברק - דרויו הלוע ןברק
.בוט םויב וניכהל (רתומ) םדאל ץוחנה לכוא - שפנ-לכוא
.ותוא וערזש ילב הטימשב לדגש חמצ - חיפס
.(יעבר עטנ) ןליאל תיעיברה הנשה לש תוריפ - םילוליה-שדק
.האוולהכ וא קסע ךרוצל ןתינש ףסכ - די-תמושת
.המוח םהל ןיאש םירע - םירצחה ירע