ז"נשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת


!בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק
.אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ

!הבושתכ תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

:שומישב רתומה רזע-רמוח
.תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח .1
.םלש ך"נת .2


ןושאר קרפ

10) .3-2 תולאשהמ תחא לעו (הבוח) 1 הלאש לע ;הז קרפב תולאש יתש לע תונעל ךילע
.(תודוקנ

הבוח תלאש
1 הלאש
!לבויב םגו הטימשב םג םיגהונה הרותה לש םייוויצ השולש ןייצ
!(דיחיה לע אלו) ןידה תיב לע םילטומהו לבויל םידחוימה םייוויצ השולש ןייצ

: םירופיכה םויב ה"דב 'ט קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
!י"שר לש ותלאש תא רבסה
!יעיבשה שדוחל רושעב לח םירופיכה םויש םיעדוי ונא ונממ ארקיו רפסב ףסונ םוקמ ןייצ
הבושת


.3-2 תולאשהמ תחא לע תונעל ךילע

2 הלאש
.תומש רפסב תורבדה תרשעב תבשה לע הרותה יוויצבו ונקרפב הטימשה לע הרותה ייוויצב ןייע
(!םיטרפ 2 ןייצ) !תבש תווצמל הטימש תווצמ ןיב םירבדה ןונגסב ןוימד אצמ
?הטימשל האוושהב תבשב הכאלמה ירוסיא ףקיה הנוש המב

?הטימשה ןיבו תבשה ןיב ןויערב ןוימדה והמ
!ונקרפב דכ-טי םיקוספ לע ךירבד ססב ?ןויער ותוא תאטבמ לבויה תווצממ הווצמ וזיא
הבושת


3 הלאש
.קוספל י"שרו ,('ה קוספ)"רצבת אל ךריזנ יבנע תא"
?תיעיבשב רוצבל םדאל רתומ םיבנע ולא
?בותכה ןושלמ רבדה דמלנ דציכ

.('ו קוספ) "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו"
.('ז קוספ) "לוכאל התאובת לכ היהת ...היחלו ךתמהבלו"
!ולא םיקוספל י"שר לש ושוריפב ןייע

?תיעיבשה תוריפמ םדאה תליכאל הרותה לש רתיהה םייק ןפוא הזיאב
?היחל םגו המהבל םג הליכאל הדעונ האובתהש הרותה הריכזמ עודמ
הבושת

ינש קרפ

.(ףיעס לכל תודוקנ 5 ,הלאש לכל תודוקנ 15) .הז קרפב תולאש שולש לע תונעל ךילע

4 הלאש
.חי-גי םיקוספ טי קרפב ןייע
?הלא םיקוספל ףתושמה המ
?וז הקספ לש ללכה ןמ אצויכ וט קוספ תא תוארל ןתינ המב

.(די קוספ) "שרח ללקת אל"
:(תואכרמ ,הלאש ןמיס ,קיספ ,הדוקנ) שרח ללקת אל ה"דב י"שר ירבד תא קספ

- שרח ללקת אל
(זכ בכ תומש) רמול דומלת םדא לכ תוברל ןינמ שרח אלא יל ןיא
אוהש דחוימ שרח המ "שרח" רמאנ המל ןכ םא ראת אל ךמעב
:םייחב וניאש תמה אצי םייחב אוהש לכ ףא םייחב

.:םיאבה םיגשומה תא ראבו
רמול דומלת
תמה "אצי"

.(די קוספ) "ךיקולאמ תאריו"
.("טשפה ךרד לעו"מ) ן"במר לשו ע"באר לש ,י"שר לש םישוריפב ןייע
?םינשרפהמ דחא לכ יפל "ךיקולאמ תאריו" הרימאה תבסומ קוספב רוסיא הזיא לע
הבושת


5 הלאש
.זל-בל םיקוספ ט"י קרפב ןייע
רבסהו (בל קוספ) ונרופס לש ושוריפבו (גל קוספ) ע"באר לש ושוריפב ןייע
.םינשרפהמ דחא לכ יפל וינפלש ןיינעל רגה לע יוויצה ךמסנ עודמ

.וללה םינשרפהמ דחא לכ יפל גלו בל םיקוספ ןיבש סחיה והמ

.(בל קוספ) "ךיקולאמ תאריו ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ"
:ןלהלד ארמגה ירבדבו קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע

:(ב ,גל ןישודיק) ארמג
ךרדב תכלל לוכי םא ,רוביצה תא) חירטי אלש ןקזל ןינמ רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר"
.("ןקז"ל "תאריו" ךמס ןכלו) "ךיקולאמ תאריו" :רמול דומלת ,(תרחא

?ארמגה יפל בסומ אוה ימ לעו י"שר יפל "ךיקולאמ תאריו" יוויצה בסומ ימ לע

.( הל קוספ) "טפשמב לוע ושעת אל"
.(דל קוספ) ע"באר לש ושוריפבו (הל קוספ) י"שר לש ושוריפב ןייע
?בשייל םיאב םהש ישוקה המ
?י"שר ותוא בשיימ דציכ
?ע"באר ותוא בשיימ דציכ
הבושת

6 הלאש
.כ-זט םיקוספו ג-א םיקוספ 'י קרפב ןייע
.(ג קוספ) "שדקא יבורקב רמאל 'ה רבד רשא אוה"
."טשפה ךרדב יתעדלו"מ ן"במרבו ,רביד רשא אוה ה"דב י"שר לש ושוריפב ןייע
?בשייל םה םיאב ותוא ישוקה והמ
?ישוקה תא י"שר בשיימ דציכ
?ישוקה תא ן"במר בשיימ דציכ

(ג קוספ) "ןורהא םודיו"
:ךינפלש לאנברבא ירבדבו הז קוספל ונרופסב ןייע

לביק אל םג ,םינב לע באכ דפסמבו יכבב ולוק אשנ אלו םמוד ןבאכ וביל ךפהנ"
."וב ןיא רבידה ...השממ םימוחנת

?ונרופס יפל ןורהא לש ותקיתש האטיב המ
?לאנברבא יפל האטיב המו

.כ ,טי ,זט םיקוספל י"שר לש ושוריפב ןייעו כ-זט םיקוספ בטיה ארק
.(כ-ו זט םיקוספב) ?השמ לש ותוגהנתהב אוצמל ןתינ תובוט תודימ ולא
.(טי קוספב) רמתיאו רזעלא לש םתוגהנתהב אוצמל ןתינ תובוט תודימ ולאו
הבושת


7 הלאש
.בכ-ט ,גכ קרפב ןייע
.('י קוספ) "ןהכה לא םכריצק תישאר רמוע תא םתאבהו"
.תויועמשמ יתש "רמוע" הלימל
:םיאבה תומוקמהמ דחא לכב התועמשמ המ ,ןייצ
חי ,זט תומש
גל ,זט תומש
טי ,דכ םירבד
?י"שר יפל ונקוספב יוויצה תועמשמ המ

."תחא השרפב לכה" םילימה דע 'י קוספל ן"במרב ןייע
?ן"במר עיבצמ ,השרפב תועובשה גח רוכזיאל סחיב ,יוניש הזיא לע
?הזה יונישה תא ן"במר ריבסמ דציכ

.(די קוספ) "םכיתובשומ לכב ...הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו"
גהונ שדחהש" םירבדה לש תישעמה תועמשמה יהמ ראבו ,י"שר לש ושוריפב ןייע
."ץראל הצוחב
."ץראל הצוחמ אלו ,םכיתובשוממ" :י"שר עבוק זי קוספב
?ולא וירבד לש תישעמה תועמשמה יהמ
הבושת


ישילש קרפ


.הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפב תולאשה לכ לע תונעל ךילע

8 הלאש
.י"שר יפ-לע םינוש םיניינע
.(ףיעס לכל תודוקנ 5) םיאבה םיפיעסהמ השולש לע הנע
?תאטח ןברק איבהל םדאה בייחתמ םיאטח לש גוס הזיא לע
.(זי ,ה) "...םשאו עדי אלו ...אטחת יכ שפנ םאו"
?י"שר יפל אטוחה "עדי אל" המ
."ורמשת יתוקוח תאו ושעת יטפשמ תא"
?"םיקוח" םה המ
?"םיטפשמ" םה המ
.(אכ ,דכ) "הנמלשי המהב הכמו" (חי ,דכ) "הנמלשי המהב שפנ הכמו"
?י"שר יפל יוויצ ותוא לע םיימעפ הרותה תרזוח עודמ
הבושת
9 הלאש
י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ
.(ףיעס לכל תודוקנ 4) םיאבה םייוויצהמ השולש לש תיתכלהה תועמשמה תא בותכ
.(ו ,זט) "ול רשא תאטחה רפ תא ןורהא בירקהו"
.(גי ,אי) "םה ץקש ולכאי אל ףועה ןמ וצקשת הלא תאו"
.(זט ,טי) "ךער םד לע דומעת אל"
.(ה ,א) "...םדה תא םינהכה ןורהא ינב ובירקהו ...רקבה ןב תא טחשו"
הבושת


10 הלאש
םיגשומו םייוטיב
(ףיעס לכל תודוקנ 2) םיאבה םיגשומהמ העברא שרפ
(תונברקב) הקירז
דרויו הלוע ןברק
תוללוע
די תמושת
םירוכיב תחנמ
הבושת

 

ז"נשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמל תובושת םגד

ןושאר קרפ

10) .3-2 תולאשהמ תחא לעו (הבוח) 1 הלאש לע ;הז קרפב תולאש יתש לע תונעל ךילע
.(תודוקנ

הבוח תלאש
1 הבושת
!לבויב םגו הטימשב םג םיגהונה הרותה לש םייוויצ השולש ןייצ
הריצב (* הריצק (* העירז (*
.רועיב תווצמו עקרק תדובע רוסיאו תוריפה תשודק ןכו ,הרימז רוסיא ןייצש ימ םג לבקל שי :הרעה

!(דיחיה לע אלו) ןידה תיב לע םילטומהו לבויל םידחוימה םייוויצ השולש ןייצ
םירופיכה םויב רפוש תעיקת (* לבויה תנש שודיק (* לבויה תונש תריפס (*

: םירופיכה םויב ה"דב 'ט קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
!י"שר לש ותלאש תא רבסה
?ךיראתה תא ןייצל ךרוצ שי עודמ ,םירופיכה םויב םיעקותש ןיוצ רבכ םא

!יעיבשה שדוחל רושעב לח םירופיכה םויש םיעדוי ונא ונממ ארקיו רפסב ףסונ םוקמ ןייצ
ז"כ:ג"כ וא ט"כ:ז"ט ארקיו
האבה הלאשה


.3-2 תולאשהמ תחא לע תונעל ךילע

2 הבושת
.תומש רפסב תורבדה תרשעב תבשה לע הרותה יוויצבו ונקרפב הטימשה לע הרותה ייוויצב ןייע
(!םיטרפ 2 ןייצ) !תבש תווצמל הטימש תווצמ ןיב םירבדה ןונגסב ןוימד אצמ
" 'הל תבש" *
...ךדבע :המוד םיתבושה טוריפ *

?הטימשל האוושהב תבשב הכאלמה ירוסיא ףקיה הנוש המב
הכאלמ לכ השעת אל - יללכ רוסיא תבשב
תודובע העברא לע - ינטרפ רוסיא הטימשב

?הטימשה ןיבו תבשה ןיב ןויערב ןוימדה והמ
.הארובו ץראה לכ ךלמ אוה 'הש הדבועה תטלבה

!ונקרפב דכ-טי םיקוספ לע ךירבד ססב ?ןויער ותוא תאטבמ לבויה תווצממ הווצמ וזיא
"ץראה יל יכ" - ןהילעבל תודשה תרזחה
האבה הלאשה
3 הבושת
.קוספל י"שרו ,('ה קוספ)"רצבת אל ךריזנ יבנע תא"
?תיעיבשב רוצבל םדאל רתומ םיבנע ולא
ורקפוהש םיבנע

?בותכה ןושלמ רבדה דמלנ דציכ
םירתומ - ורקפוהש םיבנע ךא רוצבל םירוסא - םירמשנו ושרפוהש - "ךריזנ יבנע" ןושלמ

.('ו קוספ) "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו"
.('ז קוספ) "לוכאל התאובת לכ היהת ...היחלו ךתמהבלו"
!ולא םיקוספל י"שר לש ושוריפב ןייע

?תיעיבשה תוריפמ םדאה תליכאל הרותה לש רתיהה םייק ןפוא הזיאב
ורקפוהש תוריפמ לכוא םא

?היחל םגו המהבל םג הליכאל הדעונ האובתהש הרותה הריכזמ עודמ
.תיבבש המהבה רובע ןוזמ דוע רומשל רוסא הדשה תייחל האובתה הלכתש עגרבש ,היחל המהב תוושהל
האבה הלאשה

ינש קרפ

.(ףיעס לכל תודוקנ 5 ,הלאש לכל תודוקנ 15) .הז קרפב תולאש שולש לע תונעל ךילע

4 הבושת
.חי-גי םיקוספ טי קרפב ןייע
?הלא םיקוספל ףתושמה המ
.ורבחל םדא ןיבש תווצמ ןלוכ

?וז הקספ לש ללכה ןמ אצויכ וט קוספ תא תוארל ןתינ המב
.םעה לכל םינפומ םייוויצה ראשש דועב ןיידה לא הנפומ ו"ט קוספ

.(די קוספ) "שרח ללקת אל"
:(תואכרמ ,הלאש ןמיס ,קיספ ,הדוקנ) שרח ללקת אל ה"דב י"שר ירבד תא קספ

דומלת [?] םדא לכ תוברל ןינמ [,]שרח אלא יל ןיא - שרח ללקת אל
[?]"שרח" רמאנ המל ןכ םא [.] ["]ראת אל ךמעב ["] (זכ בכ תומש) רמול
תמה אצי [,]םייחב אוהש לכ ףא [,] םייחב אוהש דחוימ שרח המ
:םייחב וניאש

.:םיאבה םיגשומה תא ראבו
(קוספה =) בותכה ןמ דמל - רמול דומלת
(ןידה ןמ =) ללכה ןמ אצי - תמה "אצי"

.(די קוספ) "ךיקולאמ תאריו"
.("טשפה ךרד לעו"מ) ן"במר לשו ע"באר לש ,י"שר לש םישוריפב ןייע
?םינשרפהמ דחא לכ יפל "ךיקולאמ תאריו" הרימאה תבסומ קוספב רוסיא הזיא לע
"...לושכמ ןתת אל רוע ינפל" לע קר :י"שר יפל
"...רוע ינפל" לע םגו "שרח ללקת אל" לע םג :ע"באר יפל
ל"נכ :ן"במר יפל
האבה הלאשה
5 הבושת
.זל-בל םיקוספ ט"י קרפב ןייע
רבסהו (בל קוספ) ונרופס לש ושוריפבו (גל קוספ) ע"באר לש ושוריפב ןייע
.םינשרפהמ דחא לכ יפל וינפלש ןיינעל רגה לע יוויצה ךמסנ עודמ
.םהב עוגפל אל הריהזמ הרותהו םישלח רגה םגו ןקזה םג :ע"בארל
.לפשו שלח שיגרמ אוהש רגב םג עוגפל אלש הווצמ אוה ,שודקו םמורמ אוהש ןקזה דובכ לע הוויצש ירחא :ונרופסל

.וללה םינשרפהמ דחא לכ יפל גלו בל םיקוספ ןיבש סחיה והמ
.המלשהו תפסות וא רשק :ע"בארל
.דוגינ לש רשק :ונרופסל

.(בל קוספ) "ךיקולאמ תאריו ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ"
:ןלהלד ארמגה ירבדבו קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע

:(ב ,גל ןישודיק) ארמג
ךרדב תכלל לוכי םא ,רוביצה תא) חירטי אלש ןקזל ןינמ רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר"
.("ןקז"ל "תאריו" ךמס ןכלו) "ךיקולאמ תאריו" :רמול דומלת ,(תרחא

?ארמגה יפל בסומ אוה ימ לעו י"שר יפל "ךיקולאמ תאריו" יוויצה בסומ ימ לע
.לארשימ םדא לכ לע :י"שר
.ןקזה לע :ארמג

.( הל קוספ) "טפשמב לוע ושעת אל"
.(דל קוספ) ע"באר לש ושוריפבו (הל קוספ) י"שר לש ושוריפב ןייע
?בשייל םיאב םהש ישוקה המ
."טפשמב לוע ושעת אל" וט קוספב רמאנ רבכ ירה

?י"שר ותוא בשיימ דציכ
.רחסמ יכרדבו םדא לכב רבודמ ןאכו םיניידב רבודמ ליעל

?ע"באר ותוא בשיימ דציכ
.םירגה תא םינדה םיניידב ןאכו - םילארשי םינדה םיניידב ,הלעמל
האבה הלאשה
6 הבושת
.כ-זט םיקוספו ג-א םיקוספ 'י קרפב ןייע
.(ג קוספ) "שדקא יבורקב רמאל 'ה רבד רשא אוה"
."טשפה ךרדב יתעדלו"מ ן"במרבו ,רביד רשא אוה ה"דב י"שר לש ושוריפב ןייע
?בשייל םה םיאב ותוא ישוקה והמ
.הרותב רחא םוקמ םושב רכזנ אל "שדקא יבורקב" רובידה

?ישוקה תא י"שר בשיימ דציכ
.ןאכ תורכזנה םילימ ןתוא םש ורכזנ אלש פ"עא "ידובכב שדקנו" הוצת תשרפב רמאנ רבדהש

?ישוקה תא ן"במר בשיימ דציכ
.השמל םדוק תאז רמא אלו (ובל לא =) ומצעל תאז רמא 'הש

(ג קוספ) "ןורהא םודיו"
:ךינפלש לאנברבא ירבדבו הז קוספל ונרופסב ןייע

לביק אל םג ,םינב לע באכ דפסמבו יכבב ולוק אשנ אלו םמוד ןבאכ וביל ךפהנ"
."וב ןיא רבידה ...השממ םימוחנת

?ונרופס יפל ןורהא לש ותקיתש האטיב המ
.השמ לש וירבדמ ותומחנתה

?לאנברבא יפל האטיב המו
.השמ ירבד תורמל וב ראשנש קומע רעצו םלה

.כ ,טי ,זט םיקוספל י"שר לש ושוריפב ןייעו כ-זט םיקוספ בטיה ארק
.(כ-ו זט םיקוספב) ?השמ לש ותוגהנתהב אוצמל ןתינ תובוט תודימ ולא
.לודגה ויחא ןרהא לש ודובכל ריהזה סחיה *
.ןרהאמ רבסה העמששכ תמאה לע תודוהל ותונוכנ *

.(טי קוספב) רמתיאו רזעלא לש םתוגהנתהב אוצמל ןתינ תובוט תודימ ולאו
.םהיבא דובכב םתדפקה *
.ןידב אלש םדגנ השמ תנעטש תורמל םבר דובכב םתדפקה *
האבה הלאשה
7 הבושת
.בכ-ט ,גכ קרפב ןייע
.('י קוספ) "ןהכה לא םכריצק תישאר רמוע תא םתאבהו"
.תויועמשמ יתש "רמוע" הלימל
:םיאבה תומוקמהמ דחא לכב התועמשמ המ ,ןייצ
(הפיאה 1/10) הדימ - חי ,זט תומש
ל"נכ - גל ,זט תומש
םילבש תמולא - טי ,דכ םירבד

?י"שר יפל ונקוספב יוויצה תועמשמ המ
."רמוע" לש תומכב ריצקה תישארמ םילבש ןהכל איבהל םיכירצש

."תחא השרפב לכה" םילימה דע 'י קוספל ן"במרב ןייע
?ן"במר עיבצמ ,השרפב תועובשה גח רוכזיאל סחיב ,יוניש הזיא לע
עיפומ תועובש וליאו "...'ה רבדיו" יוויצב הליחתמה השרפ הדחוי םידעומהמ דחא לכלש
.רמועה תווצמ םע תחא השרפב

?הזה יונישה תא ן"במר ריבסמ דציכ
.תיאמצע השרפ הרותה ול הדחיי אל ןכלו רמועה תריפסב יולת תועובש לש דעומה

.(די קוספ) "םכיתובשומ לכב ...הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו"
גהונ שדחהש" םירבדה לש תישעמה תועמשמה יהמ ראבו ,י"שר לש ושוריפב ןייע
."ץראל הצוחב
.שדקמב רמועה תברקה רחאל דע ץראל הצוחמ םג השדחה האובתהמ לוכאל רוסאש

."ץראל הצוחמ אלו ,םכיתובשוממ" : י"שר עבוק זי קוספב
?ולא וירבד לש תישעמה תועמשמה יהמ
.ץראל ץוחב הלדגש האובתמ םחלה יתש תא םיאיבמ ןיאש
האבה הלאשה

ישילש קרפ


.הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפב תולאשה לכ לע תונעל ךילע

8 הבושת
.י"שר יפ-לע םינוש םיניינע
.(ףיעס לכל תודוקנ 5) םיאבה םיפיעסהמ השולש לע הנע
?תאטח ןברק איבהל םדאה בייחתמ םיאטח לש גוס הזיא לע
.תרכ בייח היה ,דיזמב ותוא השוע היה םא רשא אטח לע

.(זי ,ה) "...םשאו עדי אלו ...אטחת יכ שפנ םאו"
?י"שר יפל אטוחה "עדי אל" המ
.אל וא אטח םא עדי אל

."ורמשת יתוקוח תאו ושעת יטפשמ תא"
?"םיקוח" םה המ
.עודי אל ןמעטש ךלמ תרזגכ ןהש תווצמ
?"םיטפשמ" םה המ
.ןתוא םימייקמ ונייה ,וניווטצנ אל וליא םגש תוינויגה תווצמ

.(אכ ,דכ) "הנמלשי המהב הכמו" (חי ,דכ) "הנמלשי המהב שפנ הכמו"
?י"שר יפל יוויצ ותוא לע םיימעפ הרותה תרזוח עודמ
.הרובח הב השועב ינשה קוספבו המהב גרוהב רבודמ ןושאר קוספב
האבה הלאשה
9 הבושת
י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ
.(ףיעס לכל תודוקנ 4) םיאבה םייוויצהמ השולש לש תיתכלהה תועמשמה תא בותכ
.(ו ,זט) "ול רשא תאטחה רפ תא ןורהא בירקהו"
.רוביצה יפסכמ אלו יטרפה ושוכרמ תויהל בייח רפה

.(גי ,אי) "םה ץקש ולכאי אל ףועה ןמ וצקשת הלא תאו"
.םיאמט תופוע לוכאל םינטקל תתל רוסאש

.(זט ,טי) "ךער םד לע דומעת אל"
.ירשפא רבדהש העשב םדא ליצהל הבוח

.(ה ,א) "...םדה תא םינהכה ןורהא ינב ובירקהו ...רקבה ןב תא טחשו"
.ןהכ וניאש ימ ידי-לע םג תושעיהל הרשכ הטיחשש

האבה הלאשה
10 הבושת
םיגשומו םייוטיב
(ףיעס לכל תודוקנ 2) םיאבה םיגשומהמ העברא שרפ
(תונברקב) הקירז
.יוארה םוקמב חבזמה לע ןברקה םד תקירז

דרויו הלוע ןברק
.בירקמה לש ילכלכה ובצמ יפל הנתשמ ויוושו וגוס רשא ןברק

תוללוע
.(ףטנ אלו ףתכ אל) לוכשא לש הנבמ םהל ןיא רשא םיבנע תולוכשא

די תמושת
.האוולהכ וא קסע ךרוצל ןתינש ןוממ

םירוכיב תחנמ
.השדחה האובתהמ רמועה תחנמ