לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
יתדה ךוניחה להנימ

ח"נשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמה

ח"נשתה ןויסב 'י

:שומישב רתומה רזע-רמוח
.תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח .1
.םלש ך"נת .2


תורצק תולאש - ןושאר קרפ

.(הלאש לכל תודוקנ 6) הז קרפב תולאש שמח לע תונעל ךילע

1 הלאש
!ט"י קרפב ןייע
.ונקרפב םילולכ תורבדה תרשעש םירמוא ל"זח
!ונקרפבש יוויצב (הנווכה) דחוימה המ בותכו ךינפלש תורבדל םיליבקמה ונתשרפב םייוויצה תא ןייצ

ונקרפבש יוויצב (הנווכה) דחוימה
ונקרפבש ליבקמה יוויצה
תורבדה
    ...ךיבא תא דבכ
    חצרת אל
    בנגת אל
הבושת


2 הלאש
.טי קרפב םיימעפ רכזנ "טפשמב לוע ושעת אל" יוויצה
!םוקמ לכב יוויצה תועמשמ המו הנפומ אוה ימ לא בותכ
___________________________ יוויצה תועמשמ _____________ :לא הנפומ יוויצה
___________________________ יוויצה תועמשמ _____________ :לא הנפומ יוויצה

________________________ ?םייוויצה ינשב ההזה ןושלהמ דומלל ןתינ המ ,י"שר יפל
______________________________________________________________
הבושת


3 הלאש
!י"שר לש ושוריפבו הכ-גכ םיקוספ טי קרפב ןייע
____________________________ ?תיעיברה הנשה לש ץעה ירפב גוהנל שיש ןידה המ
______________________________________________________________
________________________________________ ?" 'הל םילוליה" ארקנ ירפה עודמ

!ונקרפב תורכזנה ,ץראב תויולתה תופסונ תווצמ יתש ןייצ
_____________________________ (2 ____________________________ (1
הבושת


4 הלאש
תונברק
_______________ "יולת םשאב" הרותה תקסוע קרפב םיקוספ וליאב :ןייצו 'ה קרפב ןייע
____________________________________ !"יולת םשא" ןברקה ארקנ עודמ רבסה

__________ ?ףוע ןברקב הליבקמה הלועפה יהמ .המהב ןברקב תגהונ הטיחשה תלועפ
_____________________________________________________________
הבושת


5 הלאש
!ח-א םיקוספ אי קרפב ןייע
.'א קוספל ן"במר לש ושוריפב ןייע
?"םינהכבו לארשיב תוגהונ ולא תוישרפב תווצמהו" ןייצל ן"במר תא איבמ בותכה ןושלב המ
_____________________________________________________________
?םינהכל תוכייש עטקבש תווצמה המב
___________________________________________________________ (1
___________________________________________________________ (2

!ח קוספל י"שרב ןייע
_________________________________ "?ולא אלא יל ןיא" ורמאב י"שר ןווכתמ המל
_______________________________________ ?רמוחו לקמ דמול אוה הכלה וזיא
הבושת


6 הלאש
."םתערזו רמאו" דע "ורמאת יכו" ה"ד ('כ קוספ) ן"במרבו ב"כ-כ םיקוספ ה"כ קרפב ןייע
?סרוסמ ארקמ הזש עובקל ן"במר תא האיבמ םיקוספב היעב וזיא
____________________________________________________________
____________________________________________________________

?קוספה תא אורקל ן"במר עיצמש ךרדב היעבה תבשוימ דציכ
____________________________________________________________
הבושת

 

תופיקמ תולאש - ינש קרפ

.(ףיעס לכל תודוקנ 5 ,הלאש לכל תודוקנ 15) הז קרפב תולאש שולש לע תונעל ךילע


7 הלאש
.זי-א םיקוספ ,ז"ט קרפב ןייע
!'א קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
__________________ ?"רמול דומלת המ" י"שר לש ותלאש תבסומ קוספב םילימ ולא לע
__________ !ותלאשל י"שר לש ותבושת תא רוציקב בותכ _____________________
_____________________________________________________________

!הז יוטיבל י"שר לש ושוריפב ןייע ."תרופכה לע הארא ןנעב יכ"
___________________________________ ?וטושפ יפל בותכה רבדמ "ןנע" הזיא לע
___________________________________________ ?ושרדמ יפל "ןנע" הזיא לעו
________________________ ?וטושפ יפל "ןנעב יכ" יוטיבב "יכ" הלימה לש השוריפ המ
____________________________________________ ?ושרדמ יפל השוריפ המו

,הנשה לכב ותדובעמ םירופיכה םויב לודגה ןהכה תדובע הנוש המב
__________________________________________________ ?םוקמה תניחבמ
__________________________________________________ ?שובלה תניחבמו
םירופיכה םוי תדובעב לודגה ןהכה לש ושובל תא תונשל ךרוצ היה עודמ י"שר יפ-לע רבסה
_________________________________________________ !םישדקה שדוקבש
______________________________________________________________
הבושת


8 הלאש
.אכ-א םיקוספ ,ג"כ קרפ
וילע בותכה ןושל תא ןייצ ?םיאבה םייוויצה תא םייקל ךירצ (שדוחו םוי) ךיראת הזיאב
!תנייצש ךיראת לכ ססבתמ

םיקוספב סוסיבה
ךיראתה
יוויצה
    ...חספ ןברק תברקה
    רמועה תחנמ תברקה
    םחלה יתש תברקה


!הדובע תכאלמ ה"דב 'ח קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
."הרותב ראבתמ הזו" דע "הדובע תכאלמ שוריפ לבא"מ 'ח קוספל ן"במרבו
"ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" הרמאב הרותה תזמור רתיה תכאלמ הזיאל
_____________________________________________________ :י"שר יפל
____________________________________________________ :ן"במר יפלו

__________________________________ ?קרפה לכמ ג-א םיקוספ םיגרוח המב
____________________________________________________________
__________________ ?קרפה תרגסמב הלא םיקוספ לש םמוקמ תא י"שר ראבמ דציכו
____________________________________________________________
הבושת


9 הלאש
.ומ-טל םיקוספ ,ה"כ קרפ
_______________________________ ?י"שר יפל (במ קוספ) "דבע תרכממ" יהמ
_______________________________________ ?ונרופס יפל "דבע תרכממ" יהמו

!י"שר לש ושוריפבו המ-דמ םיקוספב ןייע
עטקב הרותה יוויצ תובקעב ררועתהל הלולעה היעב רותפל ולא םיקוספ םיאב י"שר תעדל
.(גמ-טל םיקוספ) םדוקה
___________________________________________________ ?היעבה יהמ
_______________________________________ ?בותכב הל ןתינה ןורתפה והמ
____________________________________________________________

!סולקנואבו י"שרב ןייע (דמ קוספ) "ךרפב וב הדרת אל"
____________________________________________ ?י"שר יפל "ךרפב" והמ
__________________________________________ ?סולקנוא יפל "ךרפב" והמ
!י"שר לש ושוריפב רזעה ?ומ קוספב "ךרפב וב הדרת אל" יוויצה לע תרזוח הרותה עודמ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
הבושת


10 הלאש
.וט-א םיקוספ ,א"כ קרפ
!טוידה ןהכמ לודג-ןהכ יניד םינוש םהב םיניינע השולש ןייצ
_________________________________________________________ *
_________________________________________________________ *
_________________________________________________________ *

.(ה קוספ) "םשארב החרק החרקי אל"
."החרקי אל" ה"דב (ארקיוב) ונקוספל י"שר לש ושוריפבו 'א קוספ ,די קרפ םירבד רפסב ןייע
_____________________________ ?תמ לע אקווד אוה הז יוויצש םידמל ונא דציכ
__________________________________________________________
?תרכזהש דומיל-ךרד התואב ,י"שר יפל ונא םידמול ,החרקה ןיינעב ףסונ יתכלה טרפ הזיא
__________________________________________________________

:'א קוספל ושוריפב בתוכ ן"במר

וינב לאו ןרהא לא רמאי תונברקה ינינעב םה רשא תווצמב יכ ,םינהכה םעטו"
אלש ריהזי ןאכב לבא ...תונברקב םהה םינינעה יכ ,םינהכה םשב םריכזי אלו
םמצעב םהל הלעמ איהו) שדקמב ואובי אלש תעב וליפא ,םלועל תמב ואמטיי
,וניקולא יתרשמו 'ה ינהכ םהש רובעב יכ (רמאל םינהכה בותכה ריכזה ךכלו
."םמצעב הלודגו דובכ וגהניש םהל רמאי

ינב"ב תקפתסמ הניאו ונקוספב "םינהכה" יוניכה תא הרותה הריכזמ ,ן"במר תעדל עודמ
_______________________________________________________ ?"ןרהא
____________________________________________________________
הבושת

 

םירואיב - ישילש קרפ

!הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפב תולאשה לכ לע תונעל ךילע


11 הלאש
י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ
.(ףיעס לכל תודוקנ 3) :םיאבה םייוויצהמ השימח לש תיתכלהה תועמשמה תא בותכ
(ה ,א) "...םדה תא םינהכה ןרהא ינב ובירקהו ...רקבה ןב תא טחשו"
____________________________________________________________

(ו ,זט) "ול רשא תאטחה רפ תא ןרהא בירקהו"
____________________________________________________________

(חי ,חי) "חקת אל התוחא לא השאו"
____________________________________________________________

(גי ,טי) "ךער תא קושעת אל"
____________________________________________________________

(ל ,טי) "וארית ישדקממו"
____________________________________________________________

(י ,אכ) "ערפי אל ושאר תא ...ויחאמ לודגה ןהכהו"
____________________________________________________________

(כ ,דכ) "וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ"
____________________________________________________________
הבושת


12 הלאש
םיגשומו םייוטיב
(ףיעס לכל תודוקנ 2) :םיאבה םיגשומהמ השימח שרפ
_______________________________________________ (תונברקב) הצימק
___________________________________________________ חבזמה דוסי
________________________________________________________ חיפס
___________________________________________________ תודש תלואג
___________________________________________________ ריכש תלועפ
________________________________________________ (תונברקב) לוגיפ
_______________________________________________________ הריטנ
הבושת

 

ןחבמל תובושת


1 הבושת

ונקרפבש יוויצב (הנווכה) דחוימה
ונקרפבש ליבקמה יוויצה
תורבדה
םאו בא ארומ תווצמ וארית ויבאו ומא שיא ...ךיבא תא דבכ
הנכסמ ורבח תא ליצהל הבוח ךער םד לע דומעת אל חצרת אל
ןוממ תבינג רוסיא ובונגת אל בנגת אל
האבה הלאשה


2 הבושת
טפשמב תומרלו תוועל אל / טפושה לא הנפומ :הנושארה םעפב
.רחסמב תומרל אל / רחוסה לא הנפומ :היינשה םעפב

.רחסמב תואמרל תעבוק הרותהש רומחה סחיה תא תוארל ןתינ האוושההמ
האבה הלאשה


3 הבושת
לכב םלכואל רשפא זאו םתוא תודפל וא תומוחה ןיבש םילשוריב תוריפה תא לוכאל ךירצ
.םוקמ
ללה םושמ שי םילשוריל ותאבהבש םושמ "'הל םילוליה" ארקנ תיעיברה הנשה לש ירפה
.'הל חבשו

(םיערז יאלכ ןכו) טרפו תוללוע ;טקל ;האפ תווצמ :השרפהמ ץראב תויולתה תווצמ
האבה הלאשה


4 הבושת
טי-זי םה םיקוספה
.אטח םדאה םא ,קפס לע אבש םושמ ,יולת םשא ארקנ אוה

.הקילמ איה ףועב הליבקמה הלועפה
האבה הלאשה


5 הבושת
תא האיבמ ,םיבר ןושלב "ורבד" םתוא הווצמו "ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו" :בותכה ןושל
.םינהוכל םגו לארשיל םג םייוויצ ןאכ שיש שיגדהל ן"במר
:םינהוכל תוכייש תווצמה
.שדקמל סנכיהלו םישדוק לוכאל םתבוח לשב אמטיהלמ רתוי רהזיהל םיכירצ םה יכ .1
.שדקמל גגושב וסנכיו ואמטיי םא לארשי לע תונברוק בירקהל ולכויש ידכ .2
.רוהטל אמטה ןיב לידבהל לארשי תא דמלל אוה םינהוכה דיקפת יכ .3

ןמיס םוש םהב ןיאש תומהב לוכאל ואל םג שיש / דבלב דחא ןמיס ןהל ,תואמט תומהב
.הרהט
האבה הלאשה


6 הבושת
,תיעיבשה הנשה לע תישישה הנשב תררועתמ הגאדהש עמשמ קוספהמש איה היעבה
.הירחאלש הנשל תראשנ האובתה דימתש ןוויכ ,דחוימב גואדל המ זא ןיא ירהו

המ [תיעיבשה הנשב] ורמאת יכו" :ךכ קוספה תא ארוקל ךירצ - "בותכה רועיש" ן"במר יפל
ןיאש םושמ ,תינימשה הנשה לש לכואל םיגאוד תיעיבשה הנשבש איה הנווכהו ,"לכאנ
.תיעיבשה הנשב םיערוז
האבה הלאשה


7 הבושת
."...ןרהא ינב ינש תומ ירחא" םילימה לע
םויב דובעל ותסינכב רהזיהל וזרזל ידכ ןרהא ינב תומ תא ריכזמ בותכה :איה הבושתה
.םירופיכה

.שדקמבו ןכשמב הלגתמ 'ה ובש ןנעה :"וטושפ" יפל - ןנעה
.תרוטקה תרטקה תעב הלועה ןנעה :"ושרדמ" יפל
.הביס - םושמ ,ללגב ,ירהש :"וטושפ" יפל - "יכ" הלימה שוריפ
אלא :"ושרדמ" יפל

.םישדוקה שדוקב דובעל סנכנ םירופיכה םויב קר :םוקמה תניחבמ הנושה
דבע םירופיכה םויב וליאו לודגה ןהכ ידגב הנומשב שובל לודג ןהכ הנשה לכב :שובלה תניחבמ
.םישדוקה שדוקב םידגב העברא םע
אטח תא ריכזמ הזו) "בהז" היה הנשה לכ דבעש םידגבבש ןוויכ ,וידגב תא תונשל ךרוצ היה
.רוגינס השענ רוגיטק ןיאו (לגעה
האבה הלאשה


8 הבושת

םיקוספב סוסיבה
ךיראתה
יוויצה
"שדחל רשע העבראב ןושארה שדחב"
('ה קוספ)
ןסינב ד"י ...חספ ןברק תברקה
"ןהכה ונפיני תבשה תרחממ"
(א"י קוספ)
ןסינב ז"ט רמועה תחנמ תברקה
...תיעיבשה תבשה תרחממ דע"
(ז"ט קוספ) ".'הל השדח םחנמ םתברקהו
ןיוסב 'ו םחלה יתש תברקה

.דעומה לוחב דבאה רבד תכאלמ לש רתיהל תזמור - י"שר יפל
.ומצע גחב שפנ-לכוא תכאלמ לש רתיהל תזמור - ן"במר יפל

.תבשב םיקסוע ג-א םיקוספ וליאו םידעומב קסוע קרפה לכ
תא םייקמהו ,תבש לליח וליאכ םידעומה תא ללחמהש ונדמלל הצור בותכהש ראבמ י"שר
.תותבשה תא םייק וליאכ םידעומה
האבה הלאשה


9 הבושת
ןבא" - יבמופו יולג םוקמב וא הזרכהב - ןויזבב הריכמ וז :י"שר יפל "דבע תרכממ"
."חקלה
.הרומגו תטלחומ הריכמ וז :ונרופס יפל

יאנג לש תוכאלמב םג ותוא שמשיש דבע ול גישהל לארשימ םדא לכוי דציכ :איה היעבה
'זמ םידבעו (םימדוקה םיקוספב) ךכב שמתשהל תרסוא הרותה ,ירבע דבעב ירהש .תודבעו
לכוי ימ ךכיפלו ."המשנ לכ היחת אל" םהב רמאנ ירהש ,תויהל םילוכי אל לארשי ץרא ימע
?הז ךרוצל דבע תויהל

:ןורתפה
.לארשי ץראל ביבסמ רשא םייוגהמ םידבע תונקל .1
.םיממע 'זמ םניאש תובאל ץראב ודלונש םיבשותה ינבמ םידבע תונקל .2

.ןודאה לש ךרוצ אללו תילכת אלל הכאלמ :י"שר יפל "ךרפב"
.השק הכאלמ :סולקנוא יפל

םיבושח םישנא םגש ונדמלל ידכ ,ו"מ קוספב "ךרפב וב הדרת אל" יוויצה לע תרזוח הרותה
.םהלש םיידוהיה םיתרשמב ךרפב תודרל םיאשר םניא ,ךלמ וא אישנ ומכ
האבה הלאשה


10 הבושת
:לודג ןהכ ינידב הנושה
;ללכב םיתמל אמטנ וניא .1
;שדקמה ןמ אצוי וניא .2
.(הלותב תאשל בייח) השאל הנמלא תאשל יאשר וניא .3

לע הזש רמאנ םירבדבש ומכו "החרק" תרכזנ תומוקמה ינשב .הווש-הרזגב אוה דומילה
.ןהכב םג ךכ ,תמ
שארה לכ לע אוה רוסיאה לארשיב םגש ,י"שר תעדל ,דוע םידמול ונחנא "הווש הרזג" התואב
.םייניעה ןיב קר אלו

םה עודמ םינהוכל ריבסהל ,"םינהוכה" יוניכה תא הריכזהב הרותה הצור ן"במר תעדל
תאפמ ונייהד ,שדקמל םיסנכנ םה רשאכ קר אלו ,םיתמל אמטיהלמ רהזיהל דימת םיכירצ
.דובכו הלודגב גהנתהל םהילע ,'ה יתרשמו ינהוכ םתויה
האבה הלאשה


11 הבושת
הדובעה לכ הכירצ ,ךליאו םדה תלבקמ) .(רזב) ןהכ וניאש לארשיב םג הרשכ הטיחש
.(םינהוכ ידי לע קר תושעיהל

יפסכמ אלו יטרפה ופסכמ תויהל בייח ,םירופיכה םויב לודגה ןהוכה איבמ רשא תאטחה רפ
.רוביצה

.(םייחב ותשאש ןמז לכ) ותשא תוחא תא תאשל םדאל רוסא

.ולש לעופל עיגמה הדובעה רכש תא ולצא קיזחהל דיבעמל רוסא

םע וא לקמב וא ,וילענב לוענ אוהשכ (שדקמה םוקמל וא) תיבה רהל סנכיהל םדאל רוסא
.ולש קנראה

.קזנה תא ול םלשל ךירצ ורבח לש ופוגב לבוח

.םוי םישולשמ רתוי ותמ לע רעיש לדגל רוסא לודג ןהוכל
האבה הלאשה


12 הבושת
.הברקה םשל החנמהמ קלח תחיקל - הצימק
.חבזמה תיתחתב הגרדמ ,הטילב - חבזמה דוסי
.תנווכמ העירז אלב ,םהילאמ ולדגש םיחמצ - חיפס
.ותוא הנקש ימ ידימ יתחפשמ הדש תשיכר - תודש תלואג
.ריכש לש הדובע רכש - ריכש תלועפ
.ונמזל ץוחמ וא ומוקמל ץוחמ ולכואל הבשחמב ןברקב תישענה הדובע - לוגיפ
ליאשה אל אוהש ול ריכזמו ורבחל רבד ליאשמה :אמגודל .בלב האנש תרימש - הריטנ
.ונממ שקיבשכ ול