ך"נת - תודהיב תועידי ןחבמ

ב"סשתה ןושחרמב ב"כ

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת

.ידוסי רפס-תיבב ךידומיל תונש ךשמב תשכרש ,תודהיב תויללכ תועידי קודבל אב הז ןחבמ

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.תקייודמו הרצק הרוצב תולאשה לכ לע בישהל שי

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ך"נתב םישיא .א
:םיאבה םישיאהמ דחא לכ ,השע המ וא היה ימ דחא טפשמב בותכ
________________________________________________________ :הנופי ןב בלכ
_____________________________________________________________ :הניד
______________________________________________________ :םעניבא ןב קרב
_________________________________________________________ :רנ ןב רנבא
________________________________________________________ :אוהיבאו בדנ
הבושת
ך"נתב תומוקמ .ב
:םיאבה תומוקמהמ דחא לכב הרק המ דחא טפשמב בותכ
____________________________________________________________ :לא תיב
___________________________________________________________ :ןשוג ץרא
_______________________________________________________________ :בונ
___________________________________________________________ :םחל תיב
הבושת
:לע רפוסמ שמוח הזיאב .ג
_____________________________________ :ותדעו חרוק
______________________________________ :לגעה אטח
_________________________________ :לבויו הטימש יניד
_________________________________ :םירתבה ןיב תירב
__________________________ :הבירמ ימב השמ לש אטחה
הבושת
(!הלאשה ךשמהבש ןולימרתב רזעיה) ?רמאנ ימל .ד
_________________________________________ :"סנ לע ותוא םישו ףרש ךל השע"
_____________________________ :"ץראה תא הזה םעה תא ליחנת התא יכ ץמאו קזח"
_____________________ :"םלוע דע ךערזלו הננתא ךל ,האור התא רשא ץראה לכ תא יכ"
_____________________________ :"ךלא אל ימע יכלת אל םאו יתכלהו ימע יכלת םא"
__________________________________________________ :"ינודבעיו ימע חלש"

!םירתוימ תומש ינש ןולימרתב ,בל םיש :ןולימרת
.ןועדג ,השמ ,הערפ ,עשוהי ,םהרבא ,לאומש ,הרובד
הבושת
הרותב םיגשומו תווצמ .ה
:םיאבה םיגשומה תא דחא טפשמב רבסה
__________________________________________________________ :טלקמ ריע
_________________________________________________________ :האפ תווצמ
___________________________________________________________ :םת רוש
_________________________________________________________ :הלוע ןברק
הבושת
הרותב ןכות תולאש .ו
________ (ב) ________ (א) !לארשי ץראל םתסינכ ינפל לארשי םע ומחלנש םימע ינש ןייצ
________________________________________ ?ירוא ןב לאלצב לש ודיקפת היה המ
__________________________ !םינהוכה תא הווצמ הרותהש תחא השעת אל תווצמ ןייצ
הבושת
איבנב ןכות תולאש .ז
______________________________________ ?םינועבגה לע עשוהי ליטה דיקפת הזיא
________________________________________________ ?תיילג תא דוד חצינ דציכ
__________________________________________________________________
_________________________ ?ואבצ תא ןיטקהל הצרשכ וימחולל ןועדג השע הקידב וזיא
__________________________________________________________________
הבושת


ב"סשת - ך"נת - תודהיב תועידי ןחבמל ןובושת


ך"נתב םישיא .א
.ןורבח תא שובכל עושוהימ תושר לביק :וא ץראל השמ חלשש םילגרמה דחא :הנופי ןב בלכ
.םכשל החקלנש בקעי תב :הניד
.ארסיסב םחלנ ,הרובד םע טפוש :םעניבא ןב קרב
.לואש לש אבצ רש :רנ ןב רנבא
.ןכשמה תכונח ןמזב ותמש ןורהא ינב ינש :אוהיבאו בדנ
האבה הלאשה
ך"נתב תומוקמ .ב
.ףסוי ינב י"ע עשוהי ימיב השבכנ :וא .ומולח תא םש םלח בקעי :וא .חבזמ םש םיקה םהרבא :לא תיב
.לארשי ינב ובשי םשש ,םירצממ קלח :ןשוג ץרא
.ברחו םחל דודל םש ןתנ ןהכה ךלמיחא :וא .םגרה לואשש םינהוכ ריע :בונ
.םחל תיב ךרדב הרבקנ לחר :םג לבקל .דוד לש ותחפשמ ירוגמ םוקמ :םחל תיב
האבה הלאשה
:לע רפוסמ שמוח הזיאב .ג
.רבדמב :ותדעו חרוק
.תומש :לגעה אטח
.(דוקינהמ יצח לבקי - םירבד וא תומש הנעיש דימלת :הרעה) ארקיו :לבויו הטימש יניד
.תישארב :םירתבה ןיב תירב
.רבדמב :הבירמ ימב השמ לש אטחה
האבה הלאשה
(!הלאשה ךשמהבש ןולימרתב רזעיה) ?רמאנ ימל .ד
השמל :"סנ לע ותוא םישו ףרש ךל השע"
עשוהיל :"ץראה תא הזה םעה תא ליחנת התא יכ ץמאו קזח"
םהרבאל :"םלוע דע ךערזלו הננתא ךל ,האור התא רשא ץראה לכ תא יכ"
הרובדל :"ךלא אל ימע יכלת אל םאו יתכלהו ימע יכלת םא"
הערפל :"ינודבעיו ימע חלש"
האבה הלאשה
הרותב םיגשומו תווצמ .ה
.גגושב חצורה הלוג וילאש םוקמה :טלקמ ריע
.םיינעל הדשבש לוביהמ טעמ ריאשהל הבוחה :האפ תווצמ
.םיימעפ וא תחא םעפ חגנש רוש :םת רוש
.'הל ולוכ תא םיבירקמש ןברק :הלוע ןברק
האבה הלאשה
הרותב ןכות תולאש .ו
גוע ,(ןוחיס) ירומא ,ןידמ ,קלמע :לארשי ץראל םתסינכ ינפל לארשי םע ומחלנש םימע
.ןכשמה תא תונבל :ירוא ןב לאלצב לש ודיקפת
,השורג השא םע ןתחתהל אל ,םיתמל אמטיהל אל !םינהוכה תא הווצמ הרותהש השעת אל תווצמ
.המודכו
האבה הלאשה
איבנב ןכות תולאש .ז
.םימ יבאושו םיצע יבטוח תויהל :םינועבגה לע עושהי ליטהש דיקפתה
.תיילג לש וחצמב עגפש םהמ דחא קרזו םינבא יקולח 5 חקל :ש ךכב תיילוג תא חצינ דוד
ודיב קקילש ימו םימה לא םתוא איבה :ואבצ תא ןיטקהל הצרשכ וימחולל ןועדג השעש הקידבה
.אבצל ףרוצ אל ,תותשל ויכרב לע ערכש ימו אבצב ראשנ ,בלככ