ףסוי רבק -"הדשה תקלח" לש תויטנתואה לע

רוצילא לאוי ר"ד

דכ עשוהי ,גל תישארב

.ףסוי רבקב רובק ףסויש תרוסמה תותימא לע תונעט :ריצקת

רתא לש תויטנתואל רשאב םיקופקפ תודחא םימעפ לארשיב ועמשוה םיעשתה תונש ךלהמב
עויסבו תרושקתה ילכ לכב העיפוהש זאד ךוניחה תרש תושעל הלידגה .םכשב ףסוי רבק
הביתכב .הנש םיתאמ ינפלמ יברע 'חיש רבקב רבודמ לוכיבכש הנעט דחא גולואיכרא
ימלסומ רתא והזש איה 'תיעדמה תמאה' וליאכ םשורה רצונ םינשה ןתוא לש תיאנותיעה
'םיקידצ ירבק'ל המודב תיממעה תעדה םוחתל תכייש םוקמ לש ותובישחב הנומאהו ילוש
.םירחא םירוזאבו לילגב םינוש
אל העפשוה 2000 רבמטפס תוערואמ ךלהמב ףסוי רבק רתא תשיטנש בושחל בר םוקמ שי
.תואיצמה לש וז הנומתמ טעמב

-ץרא לש תירוטסיהה היפרגואיגה עוצקמב טעמב ולו אצמתמש ימ לכ ,רבד לש ותימאל
ןניאו םיירוטסיהה תורוקמהו חטשה ינותנ תא תורתוס ליעלד תורימאש עדוי ,לארשי
ריהב יעוצקמ לוק זא עמשנ אלש דאמ לבח .ןהירמוא לש בלה תולאשמ תא אלא תופקשמ
יחכונה ףדב .הז רתאל רשאב תורוקמו םינותנ רחבמ שיגי קרש ,תיטילופה תכרעמל ץוחמ
.ותועמשמו רתאה לע זכורמ רמוח טעמ שיגהלו רסחה תא רחואמב םילשהל הסנא

ארקמה ינותנ
:כ-חי .גל תישארב
תא ןקיו .ריעה ינפ תא ןחיו םרא ןדפמ ואבב ןענכ ץראב רשא םכש ריע םלש בקעי אביו
םש בציו .הטישק האמב םכש יבא רומח ינב דימ ולהוא םש הטנ רשא הדשה תקלח
...חבזמ
הלפכמה הדש תשיכר התיה הנושארה .ןענכ תמדאב תובאה לש היינשה תוזחאהה איה וז
.(גכ תישארב) םהרבא ידיב וב רשא הרעמהו

:בל ,דכ עשוהי(ב
הנק רשא הדשה תקלחב םכשב ורבק םירצממ לארשי ינב ולעה רשא ףסוי תומצע תאו
.הלחנל ףסוי ינבל ויהיו הטישק האמב םכש יבא רומח ינב תאמ בקעי
רפס תא םייסל רחב רפסה רבחמ .עשוהי רפס לש תיגיגחה המיתחהמ קלח אוה הז קוספ
ףסויו ,לודגה ןהכה רזעלא ,גיהנמה עשוהי לש םתרובק םוקמ ןויצב תולחנתההו שוביכה
:םירבדה רדסל ךתעד ןת .ץראה ילחונ םינבה ןיבל תובאה ןיב רשקה תא תלמסמ ותרובקש
.ףסוי לש ורבק תא לארשי ינב ופיסוה הילא ,בקעי לש הדשה תקלח לכ םדוק אוה רתאה

תיטנזיב-תימורה הפוקתב םוקמה לע תויודע רחבמ
:6-4 ,ד ןנחוי ןוילגנווא
ףסויל בקעי ןתנ רשא הדשה תקלח לוממ (Sychar) רכיס המשו ןורמוש ירעמ ריעל אביו
.בקעי ראב םשו ונב
םסרופמ םוקמ התיה הדשה תקלחש דמלמ אוהש ךכב לכ םדוק איה הז םוקמ לש ותובישח
ףסונב .רכיס ריעה לש המוקמ תא רידגמ אוה ויפ לע רשא ,(נ"הסל 'א האמ) רפסה תביתכ ןמזב
ותואב הברח התיהש םכש תא ריכזמ וניא רוקמה .םיטרפב הרישע חטש תרדגה ןאכ שי ךכל
תואדווב ההוזמ רכיס .הנושארה האמה לש םיעבשה תונשב התנבנש סילופאינ תא אלו ןמז
600 -כ אצמנ קיתעה וזכרמש (תוינורמוש תוקינורכ טרפב ,םיבר תורוקמ ךמס לע) רכסע רפכב
הקומעהו הקיתעה ראבה הארנה לככ איה בקעי ראבו ,ונימי לש ףסוי רבקל תיחרזמ תינופצ 'מ
.ףסוי רבקל םורדמ 'מ 500 ('מ 32)

:טי ,טע הבר תישארב שרדמ
'גמ דחא הז (נ"הסל 'ד האמ תליחת) ןומיס 'ריב הדוי 'ר רמא .'וגו הדשה תקלח תא ןקיו
וליאו םכדיב םה םילוזג רמולו לארשי תא תונוהל ןילוכי םלועה תומוא ןיאש תומוקמ
םהרבא לקשיו הלפכמה תרעמ,ףסוי לש ותרובקו שדקמה תיבו ,הלפכמה תרעמ ןה
.הדשה תקלח תא ןקיו ףסוי לש ותרובק ,'וגו ןנראל דוד ןתיו שדקמה תיב , ןורפעל
.וילע תולעבל תידוהי העיבתו יטרקנוק רתא דמוע םירבדה עקרבש קפס ןיא
םכש :805 'סמ דמלמ 'דהמ 150,1 (נ"הסל 'ד האמ תישאר) סויבסואל ןוקיטסמונואה רפס
...(Sychem)
.ףסוי רבק םג הארנ םש ,סילופאינ ירוורפב םוקמה תא םיארמו ,הברח םויה ,בקעי ריע
ןיידע ריכה בתוכה .ףסוי רבקל ברעממ מ"ק 2.5כ םויה לש 'הבסק'ה איה סלבאנ-סילופאינ
ףסוי רבקל עדומ היהו ,סילופאינ ןיבל וניב סחיה תא ןייצ ,םכש לש ברחהו קיתעה לתה תא
.חרזממ לתה תולגרמל םויכ ונל רכומה ףסוי רבק תא םלוה רואתה .וילא דומצה

: Geyer 137,13 'צוה 'ב קרפ (נ"הסל 520-518 ירצונ עסונ) 'סויסודואית'
.שודקה ףסוי תומצע םש בקעי ראבל ךומסב
Y.Tsafrir,L.; P.Tomsen,Loca Sancta, Halle 1907 , 108-109 האר םיפסונ תורוקמל]
Di Segni, J.Green, Tabula Imperii Romani Iudaea Palaestina, Jerusalem 1994,238;
[335 'מע הקרמ תבית ,םייח ןב 'ז :175,123,30 ח"נשת םילשורי ,שדוקה ץרא תועסמ רומיל 'א

םייניבה ימימ תויודע .3
תויודע וננוידל דחוימב תובושח .וז הפוקתב םיעסונ לש םהיבתכב םוקמה לע תויודעה תובורמ
םירחא רבק ינויצב ערו חא ול ןיאש ןותנ ,םיכומנ םידומע ינש ודיצלו רבקה ןויצ תא תוראתמה
.םויה דע ףסוי רבקב רכומה

לש ותוירוקמב קפקפל הביס ןיא םינורחא םירקחמ יפל ;נ"הסל 1215) ינורבחה ץרפ ןב םחנמ
:37 'מע 'ג רמעמה (הז רוביח
לש םידומע ינש ןיב וניבא בקעי ןב קידצה ףסוי לש ורבק יתיארו םכשל יתכלה םשמו
.וילגרל דחאו ושארל דחא שיש
:146 'מע טוהנירג 'צוה ( 1290ל 1270 ןיב בתכנ) 'תועסמ הלא'
םינבא תמוחו וילגרל 'או ושארל 'א שיש ידומע 'ב וילעו קידצה ףסוי תרובק םכשב הנהו
.רבקה ביבס הכומנ
'א :ךותב "ינמיס הלא" ,בכ 'מע ןימינב 'ר לש תועסמ רפס ,רלדא 'נ האר םיפסונ תורוקמל]
,ץנול מ"א :ךותב ,"םיקידצ סוחי"ו "תובא סוחי" ;146,143 ,ןימינב 'ר תועסמ ,טוהנירג
ביבא -לת (ו"פרת קרוי וינ) תועסמ רצוא ,ןייטשנזייא ד"י; 229,215 ,פ"רת םילשורי ,ג רמעמה
[.133,81,ט"כשת

םוקמל תימלסומ הקיז רדעה .4
רתאה תא וליאו ,ןורבחב הלפכמה תרעמל דומצב ףסוי רבק תא בור יפ לע םיהזמ םימלסומה
ליל'גלא סנאלא,ילבנחלא ןידלא רי'גמ האר .ילוש רתאכ יארקאב םיתיעל םיריכזמ םה םכשב
, G.Le Strage, ' Palestine under the;68-69 ,1973 ןאמע ,א ,ליל'חלאו סדקלא 'חיראתב
Moslems (1890) Beirut 1965,314,319,325,512
:חתפמה יפל BGA 8 ,תיעישתה האמה ןמ ידועסמ תא ףיסוהל שי םש םיאבומה םינותנל]
היליבסמ יברע -לא ןבא תאו; BGA 3,173,די בתכ יפל תירישעה האמה ןמ יסדקמ תא
ןיטסלפ אנדאלב ,'עאבד 'מ ;(109 ,ג"נשת ןג תמר ,ירורד 'י תרודהמ ,11ה האמה ןב
לש הקצומה תודעלו ך"נתל תדגונמה וז תרוסמל) 279-277 ,(הרסח הנשה) ערק רפכ ,2 /ב
סונינוטנא' תועסמ רפסבו , 6כ 'ףסוי תאווצ' ינוציחה רפסב םישרוש שי ,םימודקה תורוקמה
הנבמהו ףסוי רבק ,ךילרא ח"ז האר ליעלד םיטביהה לכ לע ,[(ךרעב 570 תנשמ 'סוניטקלפ
.162-153 ,ז"משת ,א ןימינבו ןורמוש ,וילעש


תיממע תרוסמל אלו תיטנתוא תרוסמל ינייפוא ףסוי רבק לש ורתא .5
תוריפחב ונימיב הלגתהש המודקה םכש לש יחרזמה רעשה תולגרמל אצמנ ףסוי רבק
הפוקתה ךשמב עודי היה אל רשא םודקה לתל חרזממ רבקה לש ומוקימ .תויגולואיכרא
(םויה לש 'הבסק'ה) תרחואמה סלבאנ-סילופאינ תברקב אלו ,םייניבה ימיו תיטנזיבה
םכשל בקעי לש ותעגה תא ראתמה ארקמה ינותנל התמאתהו תרוסמה תומדק תא חיכומ
ןדריה חרזממ
(דל תישארב) " ...ולהוא םש הטנ רשא הדשה תקלח תא ןקיו :ריעה ינפ תא ןחיו"
(דכ עשוהי) "...בקעי הנק רשא הדשה תקלחב ...םכשב ורבק ףסוי תומצע תאו"
הסינכב - יופצל םאתהב 'הדשה תקלח'ל תיממע תרוסמ החתפתה םינורמושה לצא ןכאו
('בקעי לבא םוקמ') תרחואמה סילופאינל

                        חזרה לפרשנות בתנך