(תוכמה רשעמ) בורעה תכמ

קיליב הנקלא

ד"לשת 'ז-'ו דמח הדשב ךותמ

:תיצמת
תונשרפב ,תיסאלקה תונשרפב ,שרדמב םינושה םישורפה רחא הקחתמ רמאמה
.בורעה תכמ תועמשמ לש םינולימבו השדחה

תא חלשל הערפ לש ובורס לע ,םכלמ תאו םצרא תא םירצמה תא 'ה הכה ןהבש ,תוכמה רשע
הרצקב זמרנהמו אי-ז תומש רפסב הבחרהב רפוסמהמ ונל תועודי ,ול םידבעושמה לארשי ינב
.ה"ק ,ח"ע םיקרפ םילהת רפסב םיימעפ

ןביטב תועדה וקלחנ .תוחפ תורורב ןהמו רתוי תויעבט ןהמ :תונווגמו וזמ וז תוכמה ןה תונוש
.בורעה תכמל יתנווכ - ונתמישרב קוסענ תרווחמ הניא ןתוהמש הלאמ תחאב ;ןהמ תודחא לש
(א"ל ה"ק ;ה"מ ח"ע) םילהת רפסב םיימעפו םימעפ עבש (ח"כ-ז"ט ,ח) הרותב תרכזנ וז הכמ
םירבוס וז הכמ תרבסהב םיקסועה בור .ויתולילעו 'ה זוזע תא םירפסמה םיקרפב ,ל"נכ
,ךכ לע שוריפב דיעמ אראו תשרפב רואיתה - םייח ילעב ידי לע םרגנה עגפב אוה רבודמהש
הבר ?חספ לש הדגהו םילהת 'ס היתובקיעבו - הרותה הנווכתנ םייח ילעב וליאל םלוא
.וז ונתמישרב קוסענ תועדה בור טוריפבו בורעה תרבסהב היבוברעה

:רמוא הדוהי 'ר ,בורע םהב חלשו" :בותכ (רעבאב תאצוהב) בוט רחוש הנוכמה םילהת שרדמב
תויראו םיבוד הטמלמ בורע :רמוא הימחנ 'ר .םהב חלש (םירשנ ןומה - אתירשנ א"נ) אתירוענ
:הטמלמ ,ןיסרוד תופועו םיברוע תואד ,ןיזגרנ :הלעמלמ - בורע :רמוא ןתנ 'ר .ויה םירמנו םיבאזו
ןירתנפ המשו היה היח ןימ :ורמא והייוורת עשוהי 'רו אמח 'ר .םירמנו םיבאז ,םיבוד ,תוירא
בירעה רמוא עשוהי יבר .ה"בקה ןהילע איבהו ,המש (תינלמס א"נ) תינלמכ :םירמוא שיו
וערז בברעל תשקב התא :הערפל ה"בקה רמא ךכ :שיקל שיר רמא .תורואמה תא ןהילע
אלא ,דבלב איבוברע אלו ברע םהב חלשי רמאנש ,םלועה ןמ ךבברעמ ינא ,יבהוא םהרבא לש
(רתוי רחואמה) ינועמש טוקליב - םיבושח םייונישב - תאבומ וז השרד .םתיחשתו םיעדרפצ
ןיערצ ינימ :רמוא הימחנ 'ר .םהב חלש (אזרפנ) (אתירופ) :רמוא הדוהי 'ר :ח"ע םילהתל
תואד ןיזגרב ,בורע ןלעמלמ :ןנירמא ןנברו (ןלעמלמ םיבאזו םירמנו תויראו ןיבוד) ןישותיו
ןוהיורת ןומיס 'רו אפפ רב אנינח יבר .םיבאזו םירמנו תויראו םיבוד ןטמלמ .תופועו םיברוע
שיקל שיר רמא 'וכו רמוא והישאי 'ר .םהילע ה"בקה האיבהו ןירתנפ ומשו אוה היח ןימ ןירמא
תושרד םג ואבוה ונרכזהש םישרדמהמ םודקה הבר שרדמב .(בוט רחושבש חסונכ) 'וכו
ןלעמלמ רמוא אביקע 'רו .הטמלמ א"יו הלעמלמ םירמוא שי ?םהילע אב ןכיהמ" :תורחא
תויראו םיבוד ונל ואיבהו ואצ :לארשיל םירמוא ויהש יפל ?בורע םהילע איבה המל ...ןטמלמ
יבר .הדוהי יבר ירבד - תובברועמ תויח םהילע איבה ךכיפל .םהב םיריצמ תויהל ידכ םירמנו
,הדוהי יבר לש וירבד ןיארנו :תועדה ןיב עירכה הז שרדמ .ןישותיו ןיערצ ינימ :רמוא הימחנ
,בורע לבא םהיתורועב האנה ןהב היה אלש יפל ,םיעדרפצה ותומיו :בותכ םיעדרפצבש יפל
ראשהל) ןהל היה ןישותיו ןיערצ ויה וליאש ,דחא ןהב ראשנ אל ךכיפל ,ןהיתורועב האנה היהש
אל רעבאב תרודהמב) אמוחנת שרדמב םג האבוה וז הערכה .וחירסיש (םירצמ תמדא לע
תוירא ואובי :ה"בקה רמא :האנ השרד האבוה אראו תשרפל ינועמש טוקליבו (ללכ בורעה רכזנ
רוג ןד ,הדוהי הירא רוג :תויחל הלושמה המוא דבאל ושקבש םירצממ וערפיו םיבודו םישחנו
.'וגו באז ןימינב ,ךרד ילע שחנ ןד יהי ,הירא

;ארב תויח בוברע :לאיזוע ןב ןתנוי :םיניבה ימי ינשרפו םימגרתמה בור וכלה הדוהי 'ר תטישל
תויח ינימ לכ :י"שר ;שחנ :ןואג הידעס 'ר ;ןיבובריע ,ארב תויח בובריע :םילהת רפס םוגרת
;םירמנו םיבוד ,םיבאז ,תוירא ןוגכ ,תובברועמ תוער תויח :ארזע ןבא ;םיברקעו םישחנ ,תוער
לכמ בורעו רובח ;רחבמה רפס לעב ,יארקה ןרהא ;הברה םיניממ תויחה יפוספסא םה :ק"דר
ןבא ,קינפורק ,בורטסי :םינולמה ירבחמו םישדחה םינשרפהמ םידחא ולבק ךכו .היח ןימ
;אתטישפ ;אבורע :סולקנוא ;םתנווכ תא םמוגרתב וריהבה אלש ויה .םירחאו םוטרה ,ןשוש
םצמצ ם"בשר ;ברע :ינורמושה םוגרתה .אטולח םגו (החפשמ ,ןימ תינוויב) סינג לכד אבורע
.םיבאז ינימ :בורעה ףקיה תא

ילבמ םג םהמ ,טעמב וא הברהב והומכ ורבסש ויהו ושוריפב דדוב היה אל הימחנ 'ר םג ןכא
בלכה בובז רמולכ ,הימוניק ומגרת םיעבשה .וינפל םג םהמו ותעדל םינווכמ םהש ועדיש
,היממאפ :סליקע לש ומוגרת תא םג םיאיבמ םירחאו ןרקלדנמ ,טסריפ) רקבה םד תא ץצומה
הלמה לע ךמתסמ סוינזג .תיבה בובז םגו בובז :םגרת סומינוריה .(םיבובז ינימ לכ רמולכ
(לבוקמה שוריפה תא ואיבה רחאל) ןרקלדנמ םגו ץוריש ,ףוספסא :השוריפש ,ותברוא תידכאה
גרבנייטש עשוהי .(סיימשעג) ללכב םישמרו םישותי ,םישוערפ ףוספסא תירושאו תירוסב ןכו
'ה יכ ףיסומ אוהו "תומ יבובזו םירובד תדע" אוה בורע יכ רבוס אוה ףא "םירואה טפשמ" לעב
השקה ונונגסב בתוכ טסריפ .םח ינבל עודי היה הז עגפש ךכ לע הדיעמ ברעה תלמבש העידיה
בובז ןימ ינורדנסכלאה הידידי תעדלו רועב תרדוקו תטרושה תיברקע היח ןימ :לפרועמהו
.(א"ק ףד ב"ח ,השמ ייח) רועב תזרוב

םיכשונ םיקיזמ םיעלותו םישחנו םיצרש תויח" :לאנברבא תא ריכזנ הבורמ םישפותה ןמ
ןיוו) וי'גיר לאומש קחצי ."איבוברעב םיאב םהו םילודגה םדא ינב םגו םירענה םיתיממו
םג אלא םיבודו םירמנו תוירא םלוכ ויה אלו תוברועמ תובר תויח" :לולכל הברה (א"פקת
ןמ ."המודכו רבכעו דלוח ,המדאה שמר םג ,םישיתו םיזע םג ,םינפשו (!)תבנרא ,םילעוש
תועד איבה אנהכ םהרבא .םירחאו לגס ,יקסבוזרג :םישוריפה ינש תא ואיבה םינורחאה
ילושב וליאו םירצמ תוכמ ןמ תיעיברה הכמה :המותס הרדגהה הדוהי ןב ןולמב ;תונוש
.תוער תויח לש איבוברע :ושריפ ונינומדק לכ ;ךרועה תרעה האב דומעה

לע וקל םירצמה יכ הרפיס תחאה :בורעה לש וביט לע תורוסמ יתש לארשיב ויה הארנה יפכ
הינשה תרוסמה וליאו ,('דכו תואד ,םירשנ :םיסרוד תופוע ידי לע םג ילואו) תופרוט תויח ידי
חלש לעפה) םדרמב םידמועה םירצמב םתוא חילשה 'הש (םיקרח) ףוע-יצרש בורעב התאר
הלעהש וז תרוסמ .(!תוערופ לע הרוי ןלוכבו דבלב םימעפ שמח ארקמב אבומ ליעפה ןינבב
,הולבק םיעבשה םגש רחאמ םלוא ,םינושארה ונינשרפו ונימכח לע הלבקתנ אל הימחנ 'ר ונינפל
םגו (ינושו לדבה יקד םינוג-ינוגבו םינוגב) םינשרפהו םימגרתמה לא הטגלווה ךרד הרבע איה
רחאל ל"דש בתכ רבכו .לארשיב תלבוקמה וזמ הבוטל הואצמ (ג"לש ןוגכ) םישדחה ונינשרפמ
הברה םיניממ םיבובז ינימ לכ לש בוריע סומינוריה וירחאו סליקעו" ...תועדה בור תא איבהש
רגסל לכוי אלו םיתבב תויחה הנאבת ךיא ןבוי אל יכ יניעב הבורק הנורחאה תאזה תעדהו
םישותיל הנווכה יכ א"י .םיניכה תמגודכ םיריעז םיליפט :שריפ וטוסאק ."םהינפב םיחתפה
.השק הכמו תונערופל הבשחה המוצעה םתוברתהו ,םירצמה תא ודירטה רשא םהינימל
, סדווו םרטסירט .םיקרח אלא בורעה ןיא - םירצונכ םידוהיכ ארקמבש יחב םיקסועה תעדל
ינורהא וליאו ללכב ףוע יצרשב וא םיקיזמ םיבובזב רבודמה יכ ורבס םירצונה (Woods)
ץיקב עיפומה ריעז שותי ןימ ,שחרבה תא בורעב האר (רמייהנדובו ןילוגרמ ויתובקעבו)
וינזא יריחנ ךותל וסנכיהב םדאה תא דירטמו ריואה ללחב ןנע וא דומע תרוצב תוקהלב
.(!זגרב םשב םג והנכי ינרהא) ויניע םגו

שרשמ רזגנ םשהש איה תחוורה תעדה .תונוש םיכרדב שרפתנ אוה ףא "ברע" םשה לש ונורזג
לא סחוימ אוה יכ םאו" הדשה תויח - בורע :תרחא רבוס חאנ'ג ןבא .תבורעת תארוהב "ברע"
ךלוה אוהש אוה בורע םיבאזהש" ברע ןמ םשה רזגנ ם"בשר תעדל ."םש ודמע רובעב הברע
ףסוי) ."ברע יבאז" תוברע תאז ביתכדכ תולילב ףורטל םכרדש" םיבאז ינימל הנווכהו "ברעב
היחש םוש לע - ןירותנפ בורעב האורה םכחה תעד תא ריבסמ "ץראה תודלות" לעב ךאהנייש
הערה ,א"ער דומעב ןנמא .הכשחו ברע תעשב הפרט ףורטל תאצויה "עובצ") ע"נעיה איה וז
הקילביב הידפולקיצנאב .(ןקיתה אוה ,ןאקאראטה תא "בורע" םשב ךאהנייש הנכמ א"צק
תארוה "ברע" שרושב תוארל ומיד בלכה באז - בורע ושריפש הלא יכ ילקוקו פיש םיריעמ
ברוע םע בורע ההיזש ימ היה .העבש עדי אלו ץומי בלכה בובזו (ךיחל בורע) הציצמו הקיני
...תורואמה תא םהילע בירעה - עשוהי יבר ירבד תא ונרכזה רבכו ...עורז הדש לכב תיחשמה