רבדמב ולשה סנ

(תורעה אלל ספדנ)

יקסבלסרב ףסוי

347-339 'ב ץראה תא תעדיה

א"י-'י רבדמב ,ז"ט תומש


:םיקרפה ישאר
רבדמב ולשה סנו בגנה יפוחב םיולשה
?דציכ - ותעפוה ןמזב
?דציכ - ותחינצ םוקמב
םרבסהו ולשה תנתמ לע רופיסה יטרפ
."רשב םתלכאו רחמל ושדקתה ,רמאת םעה לאו" .א
"'ה תאמ עסנ חורו ".ב
"םיה ןמ םיולש זגיו" .ג
"הנחמה לע שטיו" .ד
"הנחמה תוביבס הכ םוי ךרדכו הכ םוי ךרדכ" .ה
"ץראה ינפ לע םיתמאכו ".ו
"ולשה תא ופסאיו תרחמה םוי לכו הלילה לכו אוהה םויה לכ םעה םקיו" .ז
"הנחמה תוביבס חוטש םהל וחטשיו" .ח
"םימי שדוח דע ...ןולכאת דחא םוי אל" .ט
ארקיו ,דואמ הבר הכמ םעב 'ה ךיו ,םעב הרח 'ה ףאו תרכי םרט ,םהינש ןיב ונדוע רשבה" .י
."םיוואתמה םעה תא ורבק םש יכ ,הוואתה תורבק אוהה םוקמה םש תא

.סנה תוהמבו ,רבדמב ולשה תדירי תא םיראתמה םינטקה םיטרפב ןד רמאמה :תיצמת


רבדמב ולשה סנו בגנה יפוחב םיולשה
םעפו ,(ז"ט תומש) יניס ןיבו םיליא ןיב ,ןיס רבדמב םעפ :םימעפ רבדמב שחרתנו רזח ולשה סנ
הניאו ןמה סנב הרותה העילבמ הנושארה ולשה תנתמ תא .(א"י-'י רבדמב) ןראפ רבדמב
םיינויח םירואיתב הכיראמ איה הינשה ולשה תנתמב וליאו ;הברה הלצא תבכעתמ
.ונצרא יפוחב ולשה תדיריב תיעצמא יתלבה תולכתסהה רואל הפי םיראבתמה ,םייטסלפו

תלפשו בגנה ,יניס יאה יצח יפוחב ולשה תעפוה לש קהבומה יתואיצמה עקרה ללוש הרואכל
ולשה תדיריב יכ שיגדמו רזוח הרותל ושוריפב ן"במרה .רבדמב ולשה סנ תא ,תימורדה הדוהי
ןיאל ולשה-תנתמ ויניעב תלפונ םינפ לכ לעו ,"םלוע לש ועבטמ שודיח" םושמ היה אל רבדמב
.ןמה-תנתממ ךורע

לודג ןמב אלפה היה יכ - 'ו ,ז"ט תומשל ושוריפב ן"במרה רמוא - אוה יניעב ןוכנהו"
רצונ ןמה לבא ,(!) םלועה ךרדכ ותאמ עסנ חורב םיה ןמ ותוא זיגה ולשה (ירה) יכ ,דאמ
:ולשה ןיינעב רצקת ,ןמה ןיינעב ךיראתו שרפתש ,השרפהו" ;"השדח הריצי התע םהל
,םיה ןמ םיולש זגיו" ;(ב"י ,םש) "םלועבש גהונב אוה יכ ,(אל ותו) ולשה לעתו ברע יהיו
...('כ ,א"י 'דמב) "םלוע לש ועבטמ שודיח םושמ רבדב ןיאו ,םרובעב התע וארבנש אל

הטעמ ךכ םושמו ,לארשי ץרא יפוח לא ולשה לש ואוב רבד תא עדיש ,רכינ וישוריפ ךותמ
תדיריב יכ אצמנ הרותה ירבדב הפי ןנובתנ םא ,םרב ,רבדמב ולשה תנתמ לש התומד ויניעב
םצעב אל הצוענ סנה לש ותוהמ ,"םלוע לש ועבטמ שודיח" םושמ תאז לכב היה רבדמב ולשה
.ותחינצ םוקמבו ותעפוה ןמזב אלא ,ולשה לש ותדירי

?דציכ - ותעפוה ןמזב
תומש) "םירצמ ץראמ םתאצל ינשה שדוחל םוי רשע השמח" רחאל ולשה דרי הנושארה םעפב
רחאל ,םירצמ תאיציל הינשה הנשב הינשה םעפבו ;רייא שדוחל ו"ט רחאל ונייה ,('א ,ז"ט
:םיארוק ונא ב"י-א"י ,'י רבדמב רפסב יכ ,הנש התוא לש רייאב םירשעה
רבדממ םהיעסמל לארשי ינב ועסיו ...שדחב םירשעב ,ינשה שדחב תינשה הנשב יהיו"
;"ןראפ רבדמב ןנעה ןכשיו ,יניס

עובקה םתוהש דעומ םניא ,ןוויס שדוח המכ תחא לעו ,רייא שדוח לש הינשה תיצחמה ,םלוא
לש ואוב דעומ לח ,ליעל ךכ לע ונדמעש יפכ .ויתורבדמבו יניס יאה יצח יפוחב םיולשה לש
טבש ישדחב הקירפא בלמ ובוש דעומו ,ןוושחרמו ירשת ,לולא ישדחב לודגה םיה דצמ ולשה
.ןסינ שדוחב תוקוחר םיתעל קרו ,רדאו

,תישארב ימי תששמ עובקה דעומל ץוחמ םימעפה יתשב ,אופא ,העריא רבדמב ולשה תדירי
.ולשה תנתמ לש תחאה תיסינה התוהמ התיעב אלש וז הדיריבו

?דציכ - ותחינצ םוקמב
םמוקמ :םירורב םירבד רמול ןיא םירצמ תאיציל הנושארה הנשב ולשה לש ותדירי םוקמ לע
.תואדווב ולבקל ןיאו תקולחמב יונש תיעדמ-תיפרגופוט הניחבמ ,יניסו םיליא ,ןיס רבדמ לש
הינשה הנשב ולשה סנ עריא ובש ,ןראפ רבדמ :הינשה הנשב ולשה לש ותדירי םוקמ ןכ אל
,יניס יאה יצח ןיבו בגנה ןיבש רבעמה רוזאב תועדה לכל ערתשה ,םירצמ תאיציל
קוחירב ונייה ,(ונימי לש סדק ןיע - תאריידק ןיע תביבס איה) ענרב שדקל תימורד-תיחרזמ
חונצל ,םיה ןמ חורב םיאשינה ,םיולשה לש םכרד .ףוס םימ םגו לודגה םיה ןמ םג םוקמ
חור האשנ םירצמ תאיציל הינשה הנשב וליאו ,שממ םיה לש ויפוח לע םינוא ירסחו םיעגוימ
לארשי הנחמ לע תחא הפונתב ותוא הדירוהו םימיה יפוחמ םוצע קחרמ ינפ לע ולשה תא םיה
.רבדמה בלב

קחרה ,םיה ןמ "תעסונ" חור לש החוכב ,ןראפ רבדמ בלב ולשה לש תיעצמא יתלבה ותדיריב
.ולשה השעמ לש הינשה תיסינה ותוהמ הצוענ ,םיעובקה ותחינצ תומוקממ דואמ

לש ותעדכ ,"םלוע לש ועבטמ שודיח" םושמ היה אל ולשה תנתמב יכ רמאנ םג םא ,םרב
רסח הרותה רופיס ןיא זא םג ירה ,םוקמו ןמז יוניש לע זומרל הנווכתנ אל הרותהו ,ן"במרה
:דימ אלמתנש ,"רמאמ" יפ לע םואתפ דרי ולשה ."יסינה" ןווגה תא
"רשב םתלכאו רחמל ושדקתה" ..."ולשה לעתו ברע יהיו" - "רשב ולכאת םיברעה ןיב"
..."ולשה תא ופסאיו ...אוהה םויה לכ םעה םקיו" -

,הדוהי ךלמ טפשוהי תומחלמ ימיב באומ רבדמב םימה השעמל ולשה השעמ המוד וז הניחבמ
אלש רחאל ."בגנב םיקיפאכ" רמאמב והונראיבש ,באומ ךלמב ,םודא ךלמו לארשי ךלמ םרוהי
:עשילא אבנתמ םיכלמה תשולש ילגרל רשא המהבלו הנחמל םימ היה
,"םימ אלמי אוהה לחנהו םשג וארת אלו חור וארת אל"
."םודא ךרדמ םיאב םימ הנהו החנמה תולעכ ,רקוב יהיו" ,ןכאו

,"םלוע לש ועבטמ שודיח" םושמ רבדמב םשג אללו חור אלל םימה תעפוהב היה אל הרואכל
יפל ,סנה היה השעמל ךא ,בגנבו לארשי ץרא תורבדמב הנש הנש הנשנו רזוח הז ןויזח ירה יכ
.עשילא איבנה לש ותואבנתה תרחמל שחרתנ אוה יכ ,דואמ לודג ,רפסמה חור

םרבסהו ולשה תנתמ לע רופיסה יטרפ
ןמ םחורבו םנכתב םינוש ףא ,ידמ םירצק םה .דומעל לכונ אל תומש רפסב םיטרפה לע
םימצמוצמ םהו דחי ןמה-סנו ולשה תנתמ םיכורכ תומש רפסב .רבדמב רפסב םיטרפה
רחאל קר ולשה דרי רבדמב רפס יפל וליאו ;רקובב ןמהו ברעב ןתינ ולשה :דחא םוי תולובגב
.('ו ,א"י 'דמב) "וניניע ןמה לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ התעו" :בותככ ,ןמב םעה שפנ הצקש
ליחתה ולשה יכ ,רכינ רבדמב רפס ךותמ וליאו ,ברעב הנחמה תא ולשה הסיכ תומש רפס יפל
םינועטה ,רבדמב רפסב םירבדה יטרפ לא אופא הנפנו הבה .רקובה תרומשאב הנחמה לע דרוי
:דחוימ רואיב

."רשב םתלכאו רחמל ושדקתה ,רמאת םעה לאו" .א
.ותארקל שדקתהל שיש ,אלפומ יהולא יוליג לש תרטעב ןאכ הרוטע ולשה לש ותדירי
סוביכ הנועט איה ;(ד"מ ,א"י ארקיו) האמוטמ תורהטיה התועמשמ הרותב תושדקתהה
ןיב ןחלופ לש םירבדב עגמ ינפל האב איה .(ו"ט-ד"י ,ט"י תומש) השאה לעמ תוקחרתהו םידגב
רחמ יכ ,ושדקתה" :'ה ,'ג עשוהי רפסב בותככ ,תואלפנו םיסנ ינפל וא ,(םש ,םש) םוקמל םדא
ןויזח םושמ ולשה תדיריב היה ןלהלש רואיתה יטרפ יפל ,ןכאו ."תואלפנ םכברקב 'ה השעי
תדיריל םוקמ לכ ,רומאכ ,רייא שדוחב םירשעה רחאל היה אל עבטה ךרדב :רתויב אלפומ
שדוחב רחואמה לכלו ,רדא טבש ישדחב הקירפא בלמ ורזח םיולשה .ןראפ רבדמ בלב ולש
תוקוחרה הפוריא תוצרא לא בושל ידכ ,םירצמו לארשי ץרא יפוח תא רבכ הז ובזע םה .ןסינ
אל ,דחא םויל אל םיולש לש רשב לארשי ינבל 'ה חיטבמ ןכ יפ לע ףאו ,םיל רבעמ רשא
םהל היהו םפאמ אצי רשא דע ,"םימי שדח דע" אלא ,םוי םירשעו הרשע ,השמח ,םיימויל
...ארזל

"'ה תאמ עסנ חורו ".ב
ונדמלש יפכ :םירצמו לארשי ץרא יפוח לא ולשה לש ואוב ךרד תא הפי םלוה הז רצק רואית
.לודגה םיל רבעמ לא םאשית יכ הקזח חורל םיולשה םיפצמ ליעל

"םיה ןמ םיולש זגיו" .ג
תפשב ויהש ,זגיו םעטו ...(ט"כ ,'ז 'מרי) ךרזנ יזג ומכ ,תרכ - זגיו :שרפמ ארזע ןבא םהרבא 'ר
:שרוד ,ז"צ 'יס ,ךתולעהב תשרפ ,בר-ירבד ירפס רבכו ."םהמ (!) זזג הנהו לוחכ םיבר םיה
םתחינצ ךרד תא שוריפהו שרדה םימלוה הרואכל ."רמצ לש םיזיגכ תחרופ (ולשה) התיהש"
םניא השביה לא םיברקה םימוצעה םיולשה תונחמ :םירצמו לארשי ץרא יפוחב םיולשה לש
ויה וליאכ ,הקהל לכב ףוע 20-30 ,תונטק תוקהל תוקהל אלא ,ףוחה לא םהינומהב םידרוי
שרושה ןמ אל תרזגנ "זגיו" הלמה ,םרב ;"רמצ לש םיזיג" ויה ולאכ וא ,הנחמה ןמ "תוזוזג"
"םיה ןמ םיולש זגיו" לש ותועמשמ "ריבעה ,רבע" ותארוהש ,"זוג" שרושה ןמ אלא ,"זזג"
."םיה ןמ םיולש ריבעיו" :אופא ,איה

ןכ יפ לע ףאו ,םיה ןמ חורלו םיל רכז ןיא ןושארה ולשה סנב .םשב ןאכ הנוכמ וניא ומצע םיה
תליא ץרפממ הנש התואב עיפוה ולשה יכ ,'ה ,'א ,'ג םידוהיה 'דקב ,והיתתמ ןב ףסוי רובס
ןימ לכמ רתוי ולדגל הברמה" וא ,"םירחא תומוקממ רתוי תאזה רופיצה תא לדגמה" ,(הבקע)
רצק טפשמב הרותה רופיס תא עילבמ אוה ,םיל רכז וב שיש ,ינשה ולשה סנב וליאו ;"רחא
,(ג"י ,'ג ,םש) "והופסאו והובבס םהו ולש ולוכ הנחמה אלמתה רוביד ידכ ךות" :ימתסו
,ללכב ולשה תא "לדגמ" וניא תליא ץרפמ יכ ,םרקיעמ והיתתמ ןב ףסוי ירבד םיעטומ םקלחב
תנועב הקירפא בלמ םיולשה לש םבושל םאתומ ףוס םי דצמ םיולשה לש םאוב רואית םלוא
:ח"כ-ו"כ ,ח"ע םיליהת רפס םג ,הארנכ ,ןווכתמ חרזמ םורד דצמ םיולשה לש םאובל .ביבאה
,ףנכ ףוע םימי לוחכו ראש רפעכ םהילע רטמיו ,ןמית וזעב גהניו םימשב םידק עסי"
."םהל איבי םתוואתו דאמ ועבשיו ולכאיו ,ויתונכשמל ביבס ונחמ ברקב לפיו

םיולשה לש םאוב ןווכל רתוי וא תוחפ םימיאתמ (םורד) "ןמית"ו (חרזמ) "םידק" תוחורה
.ףוס םיו הקירפא דצמ

ולשה עיגה םא :סנה לש ותוהמ תא העודי הדימב עבוק ןראפ רבדמ לא ולשה לש ואוב ןוויכ
ישדחב הקירפא בלמ ובושי הלא תופוע יכ ,תרמואה םירקוחה תעד הנוכנ םאו ,ףוס םי דצמ
,רייא שדוחב ולשה תעפוהב היה ירה ,תודידבבו תודיחיב וליפאו ,תוריעז תוקהלב ןסינ טבש
עבט ןויזח םושמ ,"םיימונורטסא" םירפסמב ,רתויב רידנהו רחואמה ובוש דעומ רחאל שדוחכ
רדא ישדחב בזעש רחאל ,לודגה םיה דצמ ולשה עיגה םאו ;ןומדקה ירבעה תא הימתמו אלפומ
עבט ןויזח םושמ ותרזחב היה ירה ,הפוריא תוצרא לא בושל יניס יאה יצח יפוח תא ןסינו
.ןושארה ןויזחה ןמ תוחפ אל הימתמו אלפומ

זא יכ ,ףוס םיל הנווכתנ ילמלא .לודגה םיה דצמ ולשה לש ואובל הנווכתנ הרותה יכ ,הארנ יל
הקקזנ אל ןכ לעו הפי ןומדקה ירבעל עודי היה ןוכיתה םי וליאו ,םשב ותוא הנכמ התיה
ואר התוא יכ ,ןוכיתה םי דצמ ותעפוהמ לואש ולשה לש ואוב רואית םינפ לכ לע .ומש תרדגהל
םיבשוימ ויה םא קפס ףוס םי יפוח וליאו ,הנש הנש םירצמו לארשי ץרא לש ףוחה קמע יבשות
.םיולשה דיצב םש וקסע םא קפסו ללכב

"הנחמה לע שטיו" .ד
לארשי ץרא יפוחב ותחינצב ולשה ,ןכאו ;בוזעו רזפ ,ץראל ךילשה :אוה שטנ שרושה תארוה
דע ,םייחו העונת ינמס לכ םימעפל הארי אל ותליפנ תעשב .הובגמ ץראל ךלשוי וליאכ םירצמו
.חוכ ףילחהו עגימה ופועמ למעמ חנ םא

"הנחמה תוביבס הכ םוי ךרדכו הכ םוי ךרדכ" .ה
דוצינו םינוילימב םירצמו לארשי ץרא יפוחב דרוי ולשה היה תונורחאה םינשה תורשע דע
תוצראל הלאה םיחבושמה תופועה אוצי םשל ךלוהו רבוגה דייצה קרו ,םיבר מ"ק ךרואל
,וננמזב רשאמ םוצעו בר ורפסמ היה םינש יפלא ינפל םינפ לכ לע .ורפסמ תדיריל םרג הפוריא
לארשי הנחמל ביבסמ המוצעה ותוטשפתה רואית אוה ,תואיצמל ןמאנו יטסלפ ,יח ןכ לע
."הכ םוי ךרדכו הכ םוי ךרדכ" רבדמב

"ץראה ינפ לע םיתמאכו ".ו
הבוגב םרזעו ותחינצ תעשב בבגתנ ורפסמב םוצעה ולשה יכ ,רומאל הרותה תשקבמ טשפה יפל
הרשע" ףוסאל לוכי םירצמ יאצוי אוביר םישש ברקמ טיעממה היה ךכ םושמ קרו ,תומא יתש
תומא יתש הבוגב ותדירי תעשב ולשה ףפועתה לאיזוע ןב ןתנוי לש ומוגרת יפל םלוא ;"םירמח
ץראה ינפ לע חרופ (ולשה) היה תומא יתש הבוגבו :ופסאל םעה לע לקיי ןעמל ,ץראה ינפ לעמ
ןיתרת םורכו") "םסוניכ ןמזב ועגייתי אלש ידכ ,םרובט דע םהב םיכלהמ (לארשי ינב) ויהו
ןוהשנכמ ןמזב ןועלי אלד לוטמ ,ןוהתרפ דע ןוהב ןיכלהמ ןיווהו ,הערא יפנא לע חרפ הוה ןימא
:ל"זח םג םישרוד וז חורב ...("ןוהתי

,תומא יתש ץראה ןמ םור לע הלועו תחרופ התיהש דמלמ - ץראה ינפ לע םיתמאכו"
,ךתולעהב תשרפ ,רבדמב ,בר-יבד ירפס) "התטיקל תעשב הילע םירעטצמ ויהי אלש ידכ
רבדמ לטונו ובל דגנכ דמוע םדא אהיש ,ץראה ןמ ההובג התיה תומא יתש" ;(ז"צ 'יס
י"בשרד אתליכמ) "תחא המא הלעמלו ובלמו תומא יתש הטמלו ובלמ ,רעצ וב ןיאש
...ג"י ,ז"ט ,חלשב תשרפ ,תומשל

,("הטאגלוו") תיניטלל הרותה םגרתמו נ"היפסל 'דה האמה תירצונה הייסנכה תובאמ ,סומינוריה ףאו
הקספה תא םגרתמ ,םינוש שרד ירבד םג םהמ טלקו לארשי ץראב םידוהי םימכח יפמ הרות דמלש
in aere duobus cubitis altitudine super teettam volabantque :" ץראה ינפ לע םיתמאכו"
."ץראה לעמ תומא יתש םורב ריוואב וחרפו" :רמולכ

םיולשה הארמ לע הארנכ תדסוימ "ץראה ינפ לע םיתמאכו" הקספה לע ונינומדק לש םתעד
ןכ לעו ופועמב דואמ עגייתמ ולשה יכ ,םינומדקה ועדי ליעל ךכ לע ונדמעש יפכ .םתחינצ תעשב
תשביב ותחינצב ;('ה 'א ,'ג 'היה 'מדק) "םירחא תופועמ רתוי המדאה תברקב ףחרל וכרד"
תופוקזה תותשרב עקתנו "ץראה ינפ לע םיתמאכ" ףחרמ ,םיה ילגב עגונ טעמכ אוה ףוחה
התיה תומא יתש" :י"בשרד אתליכמה ירבד ,המדאב וילגר תופכ ועגנש םדוק דוע ותארקל
תומא יתש הטמלו ובלמ ,רעצ וב ןיא רבדמ לטונו ובל דגנכ דמוע םדא אהיש ,ץראה ןמ ההובג
,ןכא .תוהובגה תותשרב םיולשה דיצ הארממ םילואש םהש יאדוו ."תחא המא הלעמלו ובלמו
םבלמ" ונייה ,תשרה תיתחתמ םידכלנה םיולשה תא םילטונ םהש םימעפ ,םיולשה ידייצ
םיולשה תשר ..."תחא המא הלעמלו םבלמ" ונייה ,תשרה שארמ םימעפו ,"תומא יתש הטמלו
,םדא תמוקמ םינש יפ ההובגו הפוקז ,הלודג איהשכ תראותמה ,הנומדקה םירצמ ירויצב
לע םיתמאכ" ףחרל ולשה לש וכרדל תשרה תמוק תא םדאה םיאתה םדק ימיב דוע יכ החיכומ
."ץראה ינפ

"ולשה תא ופסאיו תרחמה םוי לכו הלילה לכו אוהה םויה לכ םעה םקיו" .ז
דרוי ליחתה ולשהש רכינ ,ל"נה "רשב םתלכאו רחמל ושדקתה" וצה ןמו תאזה הקספה ןמ
ךרד תא אוה ףא םלוהה טרפ ונינפל ירהו ,רקובה תרומשאב ונייה ,תרחמה םוי תליחתב
.ותטיקלו ותדיכל ןמז תאו ,םירצמו לארשי ץרא יפוחב ולשה לש ותחינצ

"הנחמה תוביבס חוטש םהל וחטשיו" .ח
:םישרוד ל"זח
ירקית לא :החרק ןב עשוהי יברד הימשמ אנת" ;"הנחמה תוביבס טוחש םהל וטחשיו"
,ה"ע אמוי) "הטיחש ןועטש רבד ןמה םע לארשיל םהל דריש דמלמ ,טוחש אלא חוטש
;(ב"ע

:הדוהי יבר םג רמוא ןכו
,רבדמב ,בר-יבד ירפס) "הטיחש םינועטש דמלמ ,וטחשיו אלא וחטשיו ארוק יהת לא"
.(ז"צ 'יס ,ךתולעהב תשרפ

סרוג הרותל ינוויה "םיעבשה םוגרת" רבכ ,םינפ לכ לע ,רתויב םימי קיתע יאדוו אוה שרדה
תעגופ הניאש ,תרחא העד םג תרזוח ,שרדמבו דומלתב ,םרב ;"וחטשיו" תחת "וטחשיו"
:ארקמה לש וטושפ תא הפי תמלוה איהו ,יתרוסמה ביתכב
תוביבס םיחיטשמ םיחיטשמ היושע (ולשה) התיהש דמלמ - חוטש םהל וחטשיו"
,(םש ,ירפס ;םש אמוי) "הנחמה
םתוא ושבי םה" :וז הקספ תא םגרתמ סומינוריה .שמשב שוביו חוטיש תומוקמ :רמולכ
."הנחמה תוביבס

ןוירוטסיהה .חלמב תופועה דיצ תא םירמשמ םינומדקה םירצמה ויה הקנרו ןמרא ירבדל
ולכאי םירצמה יכ רפסמ ,נ"היפס ינפל תישימחה האמב םירצמ תא רקיבש ,סוטודוריה ינוויה
ףרגואיגה םג רבדמ םרומישו םיולש תחלמה לע .חלמב שובכו אנ אוהשכ םיולשה רשב תא
לא יברעה ףרגואיגה ךכ לע דיעמו רזוח ןכו ,ינשה תיבה ימי ףוסב רומאכ יחש ,סורודויד
תא יניס יאה יצח יפוחב םיבשותה ולכאי וירבדל .תוקאי לש ורפסב אבומה ,ל"נה יבלהומ
םלוא ,חלמב שומישל רכז ןיא רבדמב ולשה סנב .חלמב שבוימ אוהשכ וא ,ירט אוהשכ ולשה
,שמשב ולשה תא וחטשיו :יאדוו איה "הנחמה תוביבס חוטש םהל וחטשיו" הקספה תועמשמ
.םיאבה םימיל ורמשלו ושבייל ידכ

"םימי שדוח דע ...ןולכאת דחא םוי אל" .ט
אוה .ב .םימי שדוח ךשמב ךכו ,םוי םוי דרי ולשה .א :םינפ יתשב שרפתהל תנתינ וז החטבה
ינשב 'ה תחטבהל ןימאה אל םעה ,םרב .םימת שדוחל רשב לארשיל םהל קפסיו תחא תבב דרי
,ולשה תא ופסאיו תרחמה םוי לכו הלילה לכו אוהה םויה לכ םעה םקיו" :ןכ לעו ,הינבומ
.דימ אב שנועהו ,"הנחמה תוביבס חוטש םשל וחטשיו ,םירמח הרשע טיעממה

הבר הכמ םעב 'ה ךיו ,םעב הרח 'ה ףאו תרכי םרט ,םהינש ןיב ונדוע רשבה" .י
םעה תא ורבק םש יכ ,הוואתה תורבק אוהה םוקמה םש תא ארקיו ,דואמ
."םיוואתמה

,ז"צ 'יס ,ךתולעהב תשרפ ,בר-יבד ירפס .הרותב שרופ אל םעה הכוה רשא הכמה התיה המ
רבדמב לארשי ינב רמולכ ,"התליכאב הגרהש הממ רתוי התדיריב הגרהש םירמוא שי" :שרוד
,ולשה לש ורשב תליכאמ םגו ,םשאר לע ולפנש םימוצעהו םיברה תופועה תומולהממ םג וגרהנ
םיולשה רטמ תחת ברה "גרה"ה לע שרדה ...הליכאה ןמ רשאמ רתוי תומולהמה ןמ םלוא
יאדוו הנווכתנ הרותה ךא ,"דואמ הבר (!) הכמ םהב (!) ךיו" :הקספה לע ,הארנכ ,דסוימ
.ברה רשבה תליכא רחאל דימ םעב הטשפש ,הימדיפא תכמל

סוינילפ ,סלטוטסירא) םינומדק ירפסמ םינוש םיטרפ 1861 תנשב ףסא לבונק שרפמה רבכ
םייעמ תיוועל םרוג ורשב תא םימעפל םישוע ולשה לש ויתונוזמ יכ םידיעמה ,(דועו
ףועה יכ ,ונחלוש לעמ ולשה רשב תא םימעפל םדאה קיחרי סוינילפ ירבדל .תרוחרחסו
יסדקומ לא יברעה ףרגואיגה ירבדל .םינוש לער יחמצ לש םהינוערזמ םג לכלכתמ
הלוח ונממ לכואה לכו ,"ןאמוס" יורקה ולשה םירצמב המרפ לאב יוצמ ,ל"נה ("ימלשוריה")
לאש םאה) לער יחמצמ םיולשה םיסנרפתמ יניווזק יברעה ףרגואיגה יפלו ,םישקתמ וירבאו
רבדמב םיולשה ויה ןיב :רומאלו ונירבד תא םכסל ,אופא ,ונילע .(?קיתע רוקממ וירבד תא
םבוש תעבכ ךכל םימיעט יתלבו םישוחכ ויה ןיבו ןוכיתה םיל רבעמ םאוב תעבכ םינמש ןראפ
,הימדיפאכ ראבתהל תנתינ "םיוואתמה םעה" הכוה רשא ,"דואמ הברה הכמה" - הקירפאמ
.עוגנ םיולש רשב תליכא רחאל הללוחתנש

תיעצמא יתלבה תולכתסהה םע םבשיילו םטושפכ הרותה ירבד תא ראבל ,אופא ,וניסינ הנה
ולשה תשרפ לש יתואיצמה עקרה לע רתי רוא ץיפתו תפסונה הניחבה אנ אובת .וננמז לש
.הרותב תפקתשמ איהש יפכ סנה לש ותוהמ לעו רבדמב