ישדק םש תא וללחת אלו"
"לארשי ינב ךותב יתשדקנו

בל ,ב"כ ארקיו

רדיו לואש

ו"משת ,113 ,תובש-ןולע :ךותמ

:תיצמת
.ללקמה תשרפ לש המוקימו רומא תשרפ הנבמ רואיב

ןיב ,ללקמה תשרפ לש המוקימ .תוהימת רפסמ תררועמ ,רומא תשרפ תא תמתוחה ללקמה תשרפ
.התוא תובבוסה הלאל וז השרפ ןיב רשק לכ הארנ אלו ,ןבומ וניא הטימש תשרפו תודעומה תשרפ
ןיב ןיקיזנ ינידב םיקסועה םיקוספ רפסמ לש םבוליש אוהו ,ףסונ ישוק ררועי השרפה ףוגב ןויע
יניד לש םמוקימש תויה ,וכרצ לכ רורב וניא הז בוליש .ללקמה לש וניד תא םיצרוחה םיקוספה
.םיטפשמ תשרפב אוה ןיקיזנ
.וננויע דוסיב הנדומעת הלא תוהימת

השרפה הנבמ .א
:םיירקיע םיאשונ השולש תללוכ רומא תשרפ
.(אל,ב"כ - א,א"כ) וישדוקו שדקמה ןהכה תשודק .1
.(ט,ד"כ - א,ג"כ) תודעומה תשרפ .2
.(גכ,ד"כ - י,ד"כ) ללקמה תשרפ .3

וישדוקו שדקמה ןהכה תשודק .1
:םידקומ ינש ללוכ הז אשונ
רוסיא תוללוכ הלא תולבגה ,'ה תרשמכ ותשודק לע רומשל תנמ לע ,ןהכה תא תוליבגמה תווצמ .א
ןהכ לע תודחוימ תולבגהו (הללחו השורג ,הנוז) תולוספ םישנ םע ןותיח ירוסא ,םיתמל תואמטיה
.לודג
תדובע רוסיא תוללוכ הלא תווצמ .וישדוקו שדקמה תדובע תשודק לע רומשל תואבה תווצמ .ב
תויואר ןניאש ,תומהב תברקה ירוסיאו שדוק לוכאל םירזלו םיאמט םינהכל רוסיא ,םומ לעב ןהכ
.ברקיהל

תודעומה .2
,חספ ,תבש :(ב ,גכ ארקיו) "ידעומ םה הלא שדק יארקמ םתא וארקת רשא 'ה ידעומ"
תואבומ ללקמה תשרפו םידעומה תשרפ ןיב .תוכוסו םירופכה םוי ,הנשה-שאר ,תועובש
םילכל תורושקה תווצמה םג .ןחלושהו הרונמה ןכשמה ילכ ינשב תוקסועה ,תוישרפ יתש
.תבש ידמ ךרענ םינפה םחלו ,םוי ידמ םיכרענ הרונמה תורנ ירהש ,ןמזב תורושק הלא
אוה םישדק שדק יכ שדק םוקמב והלכאו וינבו ןרהאל התיהו" :קוספב תמייסמ השרפה
."םלוע-קח 'ה ישאמ ול

ללקמה .3
ראבתיש דע ,רמשמב חנומ ירצמה ןב .ללקמו םשה תא ירצמ שיא ןב בקונ הנחמב הבירמ ךלהמב
םיקסועה םיקוספ המכ םיעיפומ ,ללקמה לש וניד תא םיאיבמה םיקוספה ןיב ,רומאכ .'ה יפמ וניד
.ןיקיזנ ינידב
השרפה ןיב םיעיפומה ,םיקוספ ינש לע ונחספ רומא תשרפ לע ונתריקסבש ,ןייצל םוקמה ןאכ
'ה ינא לארשי ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש תא וללחת אלו" היינשה השרפל הנושארה
םניינעש םיקוספ .(גל-בל ,בכ) "'ה ינא םיקלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא איצומה .םכשדקמ
.
(1) םירצמ תאיצי 'הל םעה ןיב רשקה רוקמ תרכזהל ףסונב ולוליחו םשה שודיק
.הזכרמו השרפה רקיע םהו ,השרפה יאשונ תשולש תא רשקמה טוחה םניה הלא םיקוספש הארנ
ןיינע תא םיבר םיקוספ םיטילבמ ,וישדוקו שדקמה ןהכה תשודק ,השרפב ןושארה אשונב
:השודקה
."םהיקלא םש וללחי אלו םהיקלאל ויהי םישודק" :ו קוספ
."ויקולאל אוה שדק יכ" :ז קוספ
."ךל היהי שדק" :ח קוספ
."ויקלא שדקמ תא ללחי אלו" :בי קוספ
."ישדקמ תא ללחי אלו" :גכ קוספ
."ישדק םש תא וללחי אלו" :ב ,בכ קרפ
."והוללחי יכ וב ותמו יתרמשמ תא ורמשו" :ט קוספ
."לארשי ינב ישדק תא וללחי אלו" :וט קוספ
.םלוליח תא עונמלו ,שדקמהו ותדובע תשודק לעו ותשודק לע רומשל ותבוחמו ,ןהכה אוה שודק
,"שדק יארקמ"כ םיראותמ ןידה ימיו םילגרה תשולש ,תבשה .השודק לש תועמשמ ,תודעומל ףא
.השודק יניינעל עובקו אורק ןמז ושוריפש
תקסועש תודעומה תשרפל דוגינב ךא ,ןמזבש השודקה תא תוטילבמ ןחלושהו הרונמה תושרפ םג
קח"בו "דימת"בש השודק לע תווצמ הלא תושרפ "שדק יארקמ" םידחוימה םינמזה תשודקב
תכירעו ,םוי לכל רואו השודק תקנעה איה אלה ברע ידמ הרונמה תקלדה .(ט,ח,ג םיקוספ) "םלוע
.
(2) תבשבש השודקל יוטיב אלא הניא תבש ידמ ןחלושה לע םחלה
שדוקה ירוא יווק םיכלוהו .םוי םוי 'ה ךורב ,ןמזה ךרוא לכ לע איה תטשפתמ ןמזה תשודק"
,ב שדוקה תורוא) "םישדוקמה םינמזב יוליגו העבה ידיל םיאבש דע תרתוסמ הרוצב םיכשמנו
.(גש דומע
עגפ ללקמה .ךופה ןוויכב עיפומ אוהש אלא ,ללקמה תשרפ לש הניינע םג אוה השודקה ןויער
תא אצוה" ץרחנ ללקמה לש וניד .שרושה ןמ רוקעל שי וז העפותו םשה תא לליחו םשה תשודקב
ומגרו" .םשה לוליח לש תועפותל םוקמ לארשי הנחמב ןיאש םושמ ,"הנחמל ץוחמ לא ללקמה
.םלועה ןמ םשה לוליח תא שרשל ידכ ,"הדעה לכ ותוא

םיטפשמ תשרפ .ב
,םיטפשמ תשרפ תא םג רוקסל שי ,ונירבד תישארב ונבצהש תוהימתה לע תונעל ידכ יכ ,המוד
םיאשונ השולש םנשי וז השרפב ףאש ,ןיחבנ וז השרפב ןויעב .ןיקיזנ יניד הנושארל םיעיפומ הבש
:םיירקיע
.(ט,ג"כ - א,א"כ) ןיקיזנ ינידו םיטפשמ .1
.(טי,ג"כ - י,ג"כ) תודעומה תשרפ .2
.(גל,ג"כ - כ,ג"כ) לארשי ץראל הסינכל רשקב םייוויצ .3

ןיקיזנ ינידו םיטפשמ .1
סחי לע םייוויצו הדיבא תבשה יניד ,םינושה םהיגוסל קזיה יניד ,ירבע דבע יניד תללוכ וז השרפ
,רגה שפנ תא םתעדי םתאו ץחלת אל רגו" :רמואה 'ט קוספב תמייתסמ השרפה .
(3) םיללמואל תואנ
יכ ונצחלת אלו הנות אל רגו" ןכ ינפל רומאה לע רזוח הז קוספ ."םירצמ ץראב םתייה םירג יכ
המגמ השרפלש תויה ,תרתוימ הניא וז הרזחש הארנ ךא .(כ ,בכ) "םירצמ ץראב םתייה םירג
.םשמ האיציבו םירצמ ץראב םעה רבע תרכזהב םותחל תדחוימ

תודעומה .2
רחאל העיגמ תבשה ,יאלקח למע תונש שש רחאל האבכ הטימשה תראותמ וז השרפ תרגסמב
,םניה םידעומה .תויאלקחה תונועל םירושקה םיגחכ םיראותמ םידעומהו ,השעמ ימי תשש
םימעפ שולש הלועו ,תיעיבשבו תבשב ותכאלממ תבוש ,ותמדא תא דבועה יאלקחה ידעומ ,אופיא
.'ה תיבב תוארהל הנשב

ץראל הסינכל רשקב םייוויצ .3
ץראל הסינכה ךשמב .ויפ תא תורמהל אלו ץראל ואיבמה ךאלמה לוקב עומשל הווצמ לארשי םע
.ץראב ראשהל םהידבועל חינהל אלו ,םהיליספו םייוגה ילילא תא דימשהל םעה הווצמ הירחאו
.ץראה לכב תבשל הכזיו לארשי םע ךרבתי ,'ה תא דובעל ותבוח םויקב

תוישרפה תלבקה .ג
רבחנ םא .תודש ןיינקו לבוי ,הטימש ינינעב תחתופ ,רומא תשרפ רחאל דימ האבה ,רהב תשרפ
תוליבקמ יכ הלגנ ,תבחרומה רומא תשרפ דגנכ םיטפשמ תשרפ תא ביצנו ,רומא תשרפל וז השרפ
םיאשונ השולש םיעיפומ םיטפשמ תשרפב םיאשונה תשולש דגנכ .התוחא לא השיא תושרפה
:רומא תשרפב םיליבקמ

לבויה הטימשה תנש
התשודקו
םתשודקו תודעומה
-
,ןהכה תשודק
וישדוקו שדקמה
:רומא תשרפ
רשקב םייוויצ
ץראל הסינכל
תודעומה
-
ינידו םיטפשמ
ןיקיזנ
:םיטפשמ תשרפ

בוש םירכזנ םיטפשמ תשרפב .השודקה אוה רומא תשרפב םיאשונה תשולש תא זרוחה טוחה
.םהמ תרדענ השודקה תודוקנ םלוא ,םיאשונ םתוא
יכרד ןה תונוש ,םלוא ,הניכש תארשהו השודקה יכרד תא ראבל הלא תושרפ לש ןתרטמ .1
אוה ןהכה .שדקמהו הנוהכה ךרד איה וישדוקו שדקמה ןהכה תשודק תשרפ לש הכרד .רואיבה
,שדקמה תשודק תרמשנ ותדובע תרהטבו ותשודקבש הז אוהו ,ויקלא ןיבו םעה ןיב רשקמה
ץוענ וז השרפ לש השרוש .תרחא ךרד םיטפשמ תשרפמ הלוע התמועל .לארשי םעב הניכש הרושו
תורבדה תרשע םיעבונ הז שרושמ .(ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" קוספב
עיגהל ידכו ,םינהכ תכלממ אוה ולוכ םעה .טפשמהו הנוהכה ןיב רשקה דוסי והזו ,םיטפשמהו
דחא .("ךיקלא 'ה יכנא" רקיעב) תורבדה תרשעב םימש תוכלמ לוע תלבקב ךרוצ שי הז בצמל
טפשמ תיישע אוהו ,תושרפה ךשמהב ראובמ םימש תוכלמ לוע תלבק לש םייזכרמה םייוטיבהמ
םוקמ .קדצ תיישעו טפשמ תרימשב הבר הדימב םייולת הניכש תארשהו השודקש ,ןאכמ .
(4) קדצו
חקלי ,המרעב וגרוהל והער לע דיזה רשא שיאה ןכלו ,קדצ תיישע יא תאשל לכוי אל השודקה
םתייה םירג יכ" תאז תקמנמו רגל סחיה לע יוויצב תמתוח השרפה .(5) חבזמה םוקממ וליפא תומל
םעה ןיב רשקה שרוש איה םירצמ תאיצי .הרקמב אלו ,השרפב לפכנ הז קוספ ."םירצמ ץראב
.קדצהו טפשמה יכרד תודוסי תא םידמל הנממו ,ויקלאל
רומא תשרפב .(ב ,גכ ארקיו) "ידעומ םה הלא שדק יארקמ םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ " .2
,השודק לש םתוח םאשונב יתרגשהו ליגרה לוחה םוימ םינוש םה .םתשודקב םידעומה םיטלוב
לש םניינע רקיע .השודקה ןויערמ הלוטנ ,םיטפשמ תשרפב העיפומה תודעומה תשרפ ,םתמועל
,םלוא .תונברקה תברקהו הגיגחה תבוח אלא ,השודקה דממ וניא םיטפשמ תשרפ יפל םידעומה
.השודק לש םתוח םיטפשמ תשרפבש תודעומב העיבטמ רומא תשרפל וז השרפ לש התלבקה
ארקיו) "אוה םישדק שדק יכ שודק םוקמב והולכאו" :קוספב םתחנ רומא תשרפב תודעומה אשונ
.(אי ,בי םירבד) "םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמה" :ומוקמ רורב שודק םוקמ .(ט ,דכ
.םוקמה - תפסונ השודק ונא םילגמ ןאכ
םינש שש .'הל תבש ץראה התבשו ץראה לא ואובת יכ םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד" .3
.(ד-ב ,הכ ארקיו) "'הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו ךדש ערזת
דגנכ ץראה תבש .יאלקח למע תונש שש רחאל תיעיבשה הנשב ץראה תתיבשכ תראותמ הטימשה
םתשדקו" רמאנ הילעש ,לבויה תנש העיגמ תוטימש עבש רחאל .'הל תבש ןהיתשו ,תישארב תבש
,םש םש) "התאובת תא ולכאת הדשה ןמ םכל היהת שדק איה לבוי יכ הנש םישימחה תנש תא
הלגתמ ןאכ .םהמ רדענ השודקה דוסיש ,ץראל הסינכה יוויצ "םיטפשמ"ב םנשי ,הלבקהב .(בי-י
םע .ץראה םע יפלכ אלא ץראה יפלכ קר אל הווצמ לארשי םע .ץראל םירושקה םיוויצב ףסונ ןפ
םוקמב בשייתמה ,םעה תא איטחהל םתלוכיב שיש ,םילילאה תדובע תא רגמל בייוחמ לארשי
.'ה םעכ ול דעוימה
:השודק תראה לש םייוטיב השולש וניניעל םיפשחנ הלא תולבקה ךותמ
.םוקמה תשודק (3 ןמזה תשודק (2 םדאה תשודק (1
יתש תא ןייפאמו ףתושמ וקב ןיחבהל ןויסנמ העבנ םיטפשמ תשרפל רומא תשרפ תלבקה
וז הלבקהמ ,םנמא .ללקמה תשרפ ךותב ןיקיזנ יניד לש םמוקימ רשפ לע דומעל ךכו ,תוישרפה
,תושרפה ןיב םיאשונה תלבקה תפישח רואל .םה השודק ייוטיב םיטפשמ תשרפ ינינע םג יכ ונדמל
תא דחאמה ףתושמה וקה ןמ קלח םתויהב ,ללקמה תשרפב ןיקיזנ יניד יקוספ לש םמוקימ ןבומ
.תללוכ תחא המגמל תושרפה יתש

תושרפה תמגמ .ד
:םיבלש רפסמ ללוכ לארשי ינב לש םתלואג ךילהת
םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו" :םילודג םיתפומו תותואב דובעשה ןמ האיציה .1
.(י ,ו תומש) "םילודג םיטפשבו היוטנ עורזב םכתא יתלאגו
.(ז ,םש) "םיקלאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו" :לארשי םע תריחב .2
.(ח ,םש) "ץראה לא םכתא יתאבהו" :לארשי ץראל לארשי םע תאבה .3
ןורכזכ תורודל חספה םויק לע םיווצמו ,חספה תווצמ תא לארשי ינב םימייקמ ןושארה בלשב
טפשמב יוטיב ידיל אובי ,'ה םעל םתכיפהו לארשי ינב תחיקל אוהש ינשה בלשה .םירצמ תאיציל
איה ץראה לא לארשי ינב תאיב .'ה תיבב השודקו הנוהכבו ,שודק יוגו םינהכ תכלממ לש קדצו
תווצמה םויק ידי לע ץראה תשודק תרימשב ךורכ הז בלשו םירצמ תלואגב ישילשה בלשה
.הנממ הרז הדובע דוביאו הב תויולתה
תאיצי .וניארש תוליבקמה תוישרפה שולשל ,אופיא ,םיליבקמ םירצמ תלואגב םיבלשה תשולש
שולשל ףתושמה השודקה ןויער ,ןכ םאו ,הלא תוישרפב תורומאה תווצמל שרוש הניה םירצמ
.
(6) עבונ אוה הנממו םירצמ תאיצי לש התמגמ וניה תוישרפה
תמגמב בלתשהל חילצמ וניא ןכלו תוירצמה ילבכמ ררחתשהל הכז אל .אוה ירצמ שיא ןב ללקמה
האיציב שדקתהל שיאה הכז אל .התימל ץרחנ ונידו םשה תא ללחמ אוה ותללקב .השודקה
תונושארה תוישרפה יתש לש השודקה תושירדב דומעל הכז אל .'ה םעב תוללכיהבו םירצממ
ירהש .ץראה תשודק תשרפ תא עומשל הכוז וניאו ,ןהירחאל דימ וניד ץרחנ ךכיפל ."רומא"בש
הכוז השודקה ךרדב קבדו האמוט התואמ רהטנש לארשי םעו .םירצמ תאמוטמ אצי אל ןיידע
."'הל תבש ץראה התבשו ץראה לא ואובת יכ" דועייו וצ לבקל

:תורעה


(וט רבדמב) תיציצ תשרפב םהיניב ,םידחא תומוקמב עיפומ הלא םיניינע ינש רושיק .1
םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקלא 'ה ינא םכיקלאל םישודק םתייהו"
רוזח ."םכיקלא 'ה ינא םיקלאל

ינשב .םירוהט םילכה ינש .ןחלושה תשרפו הרונמה תשרפ ןיבש הלבקהה תא ןייצל שי .2
רוזח ."דימת"ו "םלוע קח" לע רבודמ םיוויצה ינשבו ,ךורעלו תחקל ןהכה הווצמ תומוקמה

םשכ ,(זכ ,גכ תומש) םשה תכרב רוסיא לולכ ןיקיזנ ינידו םיטפשמ לש וז השרפב .3
רוזח .ןיקיזנ יניד םילולכ ללקמה תשרפבש

םיבר תומוקמב עיפומ טפשמ תיישע ןיבו םימש תוכלמ לוע תלבקו 'ה תדובע ןיב רשקהו .4
רוזח .(א ,די םילהת) "בוט השוע ןיא הלילע וביעתה ותיחשה םיקלא ןיא ובילב לבנ רמא" :ןוגכ

.השודק םוקמב השעי טפשמה ,רומאל ,תיבה-רהב ןירדהנסה תבישי לש תועמשמה וזש הארנ .5
רוזח .םיטפשמ תשרפ תליחתל "ורתי" ףוסב חבזמה תשרפ תוכימס תועמשמ םג וז

ץראמ םכתא איצומה .םכשידקמ 'ה ינא לארשי ינב ךותב יתשדקנו" תוכימסה רואב ךכו .6
רוזח .(גל-בל ,בכ ארקיו) "םירצמ