רופצ ןק ארקי יכ

גרבנזיא הדוהי

ב"כ קרפ םירבד

ח"מ 'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר (א)
יניעל ןבה םהינשמ טוחשל קיחרהלו רמשיהל ,דחא םויב ונב תאו ותוא טוחשל רסא ןכו
ילעב ראש רעצו וילע םדאה רעצ ןיב שרפה ןיא .דאמ לודג הזב םייח ילעב רעצ יכ ,באה
חוכה לעופ רחא קר ,לכשה ירחא ךשמנ וניא דלווה לע הימחרו םאה תבהא יכ :םייח
ינפמ ,השו רושב דחוימ ןידה הז היהו .םדאב אצמנש ומכ םייח ילעב בורב אצמנה ,המדמה
.דלווה ןמ םאה םהמ ריכת רשא םהו ,םלכואל גוהנה תויתיבה ןמ םתליכא ונל רתומ - םהש
םיכירצה םיחורפאהו םהילע םאה הבכש רשא םיציבה יכ ,ןקה חולישב ןכ םג םעטה הזו
תחיקל התוארב רעטצת אל ,הל ךלתו םאה חלשישכו ,הליכאל םייואר םניא בורה לע םמאל
יואר וניא םימעפה בורב חקול היהש המ יכ , לכה חינהל הביס היהי בורה לעו ,םינבה
.הליכאל
.םלוכ םדא ינבב ןכש לכ ,תופועבו תומהבב םהילע הרותה הסח םיישפנה םירעצה ולא םאו
יתשמ תחא יפל אוה יכ "?ךימחר ועיגי רופצ ןק לע רמואה" :ל"ז םרמואב ילע השקת אלו
.דבל ןוצרה אלא ,הרותל םעט ןיאש בשוחש ימ תעד :רמול ינוצר ,םנורכיז רשא תועדה
.ינשה תעדה רחא ונכשמנ ונחנאו
שקבי אלש ימ שי" וכ ג נ"ומב בתכש המל םינורחאה וירבדב ןווכתמ ם"במרה :רבסה תרעה
ילב] ,דבלב ['ה לש] ןוצרה רחא תוכשמנ םלוכ תורותהש רמאיו ,ללכ הביס (תווצמל=) הזל
הב ןווכמהו ,המכחה רחא תכשמנ םהמ הרהזאו הווצמ לכש רמאיש ימ שיו .[ינויגה םעט
םלוכל תויהו .םהב הווצ תלעותה ינפמו ,הביס םהל שי םלוכ תווצמהשו ,תחא תילכת
,ונלוכ ונתעד אוה - םהב המכחה ינפוא עדנ אלו ,םתצק תליע לובסנ ונחנאש אלא ,הליע
."תולוגסהו ןומהה

שיו ,התוא םירמוש ןכלו ,דוע אלו 'ה ןוצר שי הווצמבש םיבשוחה שי :ם"במרה תנווכ
םש ם"במרהו .הינשה העדב קיזחמ ם"במרה .הווצמ לכבש (המכח=) ןויגהה תא םיריבסמה
הבשחמ תליחתב ונממ הארי ,הבר תישארבב םימכחל רבד יתאצמ ינאש אלא" :ךישממ
אלו רחא תילכת םהב ןוויכ אלו ,דבלב םהב הווצמה אלא הליע םהל ןיא תווצמה תצקש
ראווצה ןמ טחוש אוהש ימ ןיב ה"בקל ול תפכיא המ יכו" םש םרמא אוהו ,תאצמנ תלעות
,תוירבה תא ןהב ףורצל אלא תווצמה ונתינ אל :רמוא הווה ?ףרועה ןמ טחוש אוהש ימל
ללכש :הזו ... ויתשרפ ...דאמ אלפנ הזה רמאמה תויה םעו ."הפורצ 'ה תרמא" רמאנש
םהב רמאנ רשא םה היקלח לבא .הב הוויצ תחא תלעות ינפמו ,חרכהב הביס הל שי הווצמה
... תלעותה תראובמ ... ןוזמה ךרוצל םייח ילעב תגירהש :וב לשמהו .דבל הווצמל םהש
םהב אצויכו ולא - דחוימ םוקמב ... טשוה תסיפבו ,הריחנב אל ,הטיחשב התויה םנמא
"... תוירבה תא ןהב ףורצל
ג"ל ףד תוכרב תכסמ (ב)
עיגי רופצ ןק לע :ארמג .ותוא םיקתשמ ךימחר עיגי רופיצה ןק לע (ותליפתב) רמואה :הנשמ
הלא לעו סח הלא לע רמול) תישארב השעמב האנק ליטמש ינפמ רמא דח ?םעט המ ,ךימחר
:י"שר) תוריזג אלא םניאו ,םימחר ה"בקה לש ויתודימ השועש ינפמ רמא דחו (י"שר .אל
עידוהל ויתוריזג יקוח לארשי לע ליטהל אלא השע םימחרל אל אוהו .ויתווצמ - ויתודימ
םיבכוכ ידבועלו ןטשל שיש םירבדב ףא ויתוקוח תוריזגו ויתווצמ ירמושו וידבע םהש
.(וז הווצמב ךרוצ המ רמולו םהילע בישהל
1 הלאש
?ם"במרה יפל ןקה חוליש תווצמ םעט והמו ,ונב תאו ותוא רוסיא םעט והמ
2 הלאש
?הלאשה תא החוד אוה דציכו ,תוכרבב הנשמה ןמ ומצע לע ם"במרה לאוש המ
3 הלאש
?ם"במרה ימכו ,ארמגה תעד ימכ ?תווצמה ישעמל סחיב םירבסהה ינש םהמ
4 הלאש
?שרדמה תא בשיימ אוה דציכו ,אבר תישארבב שרדמה ןמ ומצע לע ם"במר לאוש המ
5 הלאש
?ומצע לע לאוש ם"במרהש תולאשה יתש תא ן"במרה בשיימ ךיא
6 הלאש
?תוכרבב הנשמה ירבדמ םלעתהל ילבמ ,ןקה חוליש םעט תא ן"במרה ריבסמ ךיא
7 הלאש
היקלח :ם"במר ןושלב) ?ם"במר יפל המבו ,ן"במר יפל "תוריזג" ןה תווצמה המב
.(תוירבה תא ןהב ףרצל ... דבלב הווצמל (הווצמה לש)

(םיעטק) 'ז - 'ו קרפ "לארשי תראפת" ,גארפמ ל"רהמ (ג)
אבוה) ם"במר ירבד תא ךכ רחאו (ליעל אבוה) תוכרבב ארמגהו הנשמה תא טטצמ ל"רהמ
יתשמ תחא העד איה רשאב תוכרבב הנשמה תא החודה ם"במרה ירבד תא איבמו (ליעל
:ל"רהמ בתוכו .תועד
ןיאו הושריפ םיארומאהו תקולחמ ילב היונש הנשמ לע רמול אלפו אלפה אילפהל שיו"
לכמו !הכלה וניאש לכה לע רמולו ,הליגמ תכסמב הנושלב היונש איה םגו הדגנ הפ הצופ
!הנומאל עגונה רבדב ןכש
עובקל וב רחב רשא םעל ךרבתי םשה הוויצש ותעדו ... רזכאתנ אלש םעטה רמא ן"במרו
.תובוט תודימ םהב
ונא דומללו איה הרות םוקמ לכמ ,הכרבל ורכז לודגה ברה לע גישהל יואר ןיא יכ םא
ליטי אלש רמואל ץרותי אל יכ ,יברקב יחור הטקש אלו יתעד החנ אל הזב םג יכ ,םיכירצ
... ונב תאו ותואב םגו ...תאז םע אלו תאז םע רזכאתנ אלש הוויצש תישארב ישעמב האנק
ונב טוחשל רתומ םויה ףוסב רוש טחש םא ןכו ,היחב ונל ריתהו השו רושב ונל רסא המל
םא רסאו ;רוסאש החנמב דחאו תירחש דחאמ תוירזכא רתוי הזב שיו ,הלילה תליחת
.תפפועמב ריתהו ,היחורפא לע תבשוי םאה
אלש רמול - םימחר ה"בקה לש ויתודימ רמואה תא םיקתשמש ן"במר בתכש המ לבא"
,הטיחשה רסוא היה ןכ םאש ,ונכרוצ םהמ עונמל םיימהבה שפנ ילעב לע ה"בקה סח
םייחה ילעב ןימב אקוודש וירבדמ עמשמ ... רזכאתנ אלש ונתוא דמלל העינמה םעט לבא
,הקדצ ול תתל הוויצו ינע לע םחרמ 'הש רמול רשפא (םדאל) הקדצב לבא ,ךכ רמול ןיא
דצמ אלו ,ןידה תריזגב םה םירבדה לכ יכ ,תונמחר ךרד הניא הקדצה תדימ יכ ,וניא הזו
ךכ ליבשב הוויצו םחרמ םדאה היהיש רזג יכ קר ,ינעה לע םחרמ ךרבתי אוהש םימחרה
(!וסנרפמ היה ,וילע םחיר ול ירהש) ללכ וקחד דצמ ינעה לא טיבה אל יכ .ותוא סנרפיש םדאל
הזלו .םעט ןיא הווצמבש םייטרפ םירבדל לבא ,םעט שי הווצמ לכל יכ בתכ ם"במרה ...
יכ ,םעט םהל ןיא וירבד יאדוובו וירבד םה ךכ (ליעל וטטוצ וירבד) ... ול תפכיא המ רמא
ללכב הרותה לכש ירה םכתמכח איה יכ "... לודג יוג ימ יכ" בותכה רמא הרותה לכ לע
ן"במרה בתכש ומכ הרותה תווצמ לע שרפל ןיאש ונרמא רבכו ... המכחב לכה - טרפבו
הזיא ןכ םאו ,ןמעט עדנ אל תווצמ בור יכ ךכ שרפל לכונ אל יכ ,תובוט תודימ ונב עובקל ל"ז
?תווצמה רוא ןוכשי ךרד
לכשה בייחש המ יפכ וישעמ םדאל רדיסו קקח ךרבתי םשה קר ,ללכ תיעבט הרותה ןיא ...
םעטה לע דמוע וניאשכ הרזגו קוח אוה םדאלו ,יקלא לכש לכהו .ותרהטל םדאה חקיי ךכש
תיקלאה שפנה ךכיפל ,םדאה לכש אל ,יקלא לכש םה תווצמה לכו .יקלא לכש אוהש
קובד אוה םהב רבדו (תווצמה תא) םתוא השוע אוה רשאכ תויהלא תווצמ ידי לע ,םדאבש
"... הווצמה םעט עדי אל םא ףא ... ךרבתי 'הב
8 הלאש
?ם"במר דגנ ל"רהמ ןעוט תונעט 2 וליא
9 הלאש
?ן"במר דגנ ל"רהמ ןעוט תונעט 3 וליא
10 הלאש
?תווצמה םעט תא ל"רהמ ריבסמ ךיא

'ו 'ה תועדהו תונומאה ,ןואג הידעס בר (ד)
םדא רופכי םא וליפא ,הזה םלועב לומג םהילע אובי אלש רשפא יא רשא תויוכזה ...
:שולש ןה ... (השעש הווצמה לע טרחתי=)
לע ךימי ןוכיראי ןעמל ךמא תאו ךיבא תא דבכ" ('כ תומש) רמאש ומכ ,םאו בא דוביכ
."ךל ןתונ ךקלא 'ה רשא המדאה
חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש" (ב"כ םירבד) רמאש ומכ ,םייח ילעב לע םימחרה
."םימי תכראהו ךל בטי ןעמל ךל
."ךל היהי קדצו המלש ןבא" (ה"כ םירבד) רמאש ומכ ,הנומאב ונתמו ואשמ היהיש
ט"ל ןישודק תכסמו ,ב"מק ףד ,ןילוח תכסמ (ה)
תייחת ןיאש הדיצב הרכש ןתמש הרותבש הווצמו הווצמ לכ ךל ןיא :רמוא בקעי יבר יבד
ןקה חולישב ,"ךל בטיי ןעמלו ךימי ןוכיראי ןעמל" ביתכ םאו בא דוביכב .הב היולת םיתמה
אבהו (הובג תיב=) הריבל הלע" :ויבא ול רמאש ירה ."םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל" ביתכ
וימי תוכירא ןכיה .תמו לפנ ותריזחבו ,םינבה תא חקלו םאה תא חלשו הלעו "!תולזוג יל
בטיי ןעמלו" ;ךורא ולוכש םלועב - "ךימי ןוכיראי ןעמל" :אלא ?הז לש ותבוט ןכיהו ,הז לש
ומייק רחאל םדא תמש ךכ היה אל ילואו=) יכה יווה אל אמלידו .בוט ולוכש םלועב - "ךל
אל םיקוזינ ןניא הווצמ יחולש רזעילא יבר רמאהו ...אזח השעמ בקעי יבר - (?הווצמה
עובקש םוקמו ,הווה עוער םלוס - (?תמו לפנ דליהש ןכתי ךיאו=) ?ןתרזחב אלו ןתכילהב
לואש עמשו ךלא ךיא לאומש רמאיו" (בותכש=) ביתכד .(תומיש ןכתי םש=) ינאש ,קזה
."ינגרהו
11 הלאש
?ןקה חולש תווצמ םעט תא ןואג הידעס בר שריפ ימכ
12 הלאש
?ןואג הידעס בר ותוא שרפמ ךיאו קוספב חטבומה רכשה תא ארמגה תשרפמ ךיא
13 הלאש
?הווצמה תא םייקש תורמל תמו לפנ דליהש הביסה יהמ
14 הלאש
?דוד תא חושמל תכלל ודחפב איבנה לאומש לש ותולצנתה תא ארמגה האיבמ ךרוצ הזיאל