םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
ךליו תשרפ


א"ל קרפ

1 הלאש
קלח לכלו קלח לכל תרתוכ ןת .םיפסונ הנשמ יקלחלו םיישאר םיקלח 2 - ל השרפה תא קלח
.הנשמ

2 הלאש
ירבדו ן"במר ,ארזע ןבא ,י"שר יפל הנע (2) "אובלו תאצל לכוא אל" םעל השמ רמא עודמ
."יכנא" ליחתמה רובד י"שרבו ן"במרב םיאבומה "וניתובר"

3 הלאש
?ןכיה (5) ."םכתא יתיוצ רשא הוצמה לככ"

4 הלאש
."להקה" תווצמ יניד תא הרצקב םכסו 'ג הגיגח ,תונברק ,ם"במרב ןייע

5 הלאש
.(13 - 4) "ינפ ריתסא רתסה יכנאו ... לוכאל היהו םהמ ינפ יתרתסהו"
:א"נ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
לידבמה ךסמה הז םישוע ונחנאו .התביס ונחנא - תאזה םינפה תרתסהש אוה ראובמ
רשא הערה לכ לע אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו" :ורמא אוהו ,וניבו וניניב
שיא תויהב הביסה יכ ךל ראבתה הנה .רובצה ןידכ דיחיה ןיד יכ קפס ןיאו ."השע
וב עגי אל "וברקב ויקלא"ש ימ לבא .הול-אהמ לדבנ ותויה אוה ... רקפומ םדא ינבמ
.רקיע לכ ער
.ונרופסו ארזע ןבא ן"במר י"שר ם"במר יפל "םינפ תרתסה" יהמ ראב
.הז יוטיב רואבב תאצמ תועד המכ םכס

6 הלאש
.(19) "תאזה הרישה תא םכל ובתכ התעו"
:'א ,'ז הרות רפס תוכלה ,ם"במר
התעו" :רמאנש .ומצעל הרות רפס בותכל לארשימ שיאו שיא לכ לע השע תווצמ
ןיאש יפל ,וז הריש הב שיש הרות םכל ובתכ :רמולכ - . "הרישה תא םכל ובתכ
הוצמ הרות רפס ויתובא ול וחינהש יפ לע ףאו .תוישרפ תוישרפ הרותה תא ןיבתוכ
... ולשמ בותכל
!ן"במרבו י"שרב םג ןייע ?"תאזה הרישה" םילימה רואבב םינושה םישורפה םהמ
?רתוי תודעה תנבומ .א הלאשב תאבהש םישורפהמ הזיא יפלו ,הרישה הדיעמ המ

7 הלאש
?ןיינעב תועדה ןהמ ?חנומ הרותה רפס היה ןכיהוניזאה תשרפ


ב"ל קרפ

1 הלאש
וניזאה תריש תא םייולה ורש ףסומ ןברק תברקה ןמזב יכ רמאנ (א"ל) הנשה שאר ארמגב
דחא לכל תרתוכ ןתו ,הרישה יקלח תא ןייצ .תסנכה תיבב םויכ םג תמייקה םיאורקל הקולחב
.תתנש תרתוכה תא רשאמה קוספמ עטק םג אבה .7 קוספל ונרופסב רזעהל לכות .היקלחמ

2 הלאש
:הרישה תא ןואג הידעס בר קלחמ תרחא הקולח
:'ו 'ז תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר
ןורכז הב יתאצמו ... לארשי ינב לע ול דעל המש רשא הרישב הרותב יתננובתה ...
:רדס לע האיבמ אוהו .העושיה תעב םיתמה תייחת
"ךננוכיו ךשע אוה ,ךנק ךיבא אוה אלה" ורמאב ,ומע לע ודסח הליחת רפס .(א)
."רמח התשת בנע םדו" דע .(א)
."ויתונבו וינב סעכמ" דע "טעביו ןרושי ןמשיו" ,םשחכו םטעב רפס ךכ רחאו .(ב)
םהמ ינפ הריתסא רמאיו" :ורמאב ,םהל ושנעו םהילע ופצק רפס ןכ רחאו .(ג)
."םרכז שונאמ התיבשא .(ג)
סעכ ילול" ורמאב ,וממורתהו םהילע ביואה רובגב םהילע ותלמח רפס ןכ רחאו .(ד)
"ידמע סומכ אוה אלה" ורמאב ,םולישהו המקנה ןמ ביואל דתעש המו ."רוגא ביוא .(א)
דע "ומע 'ה ןידי יכ" ורמאב ותלכי טועימו ותשלוח בור תעב ומע לע וימחרמו .(א)
."הרתס םהילע יהי" .(א)
..."אוה ינא יכ התע ואר" ורמאב ,ותוא לואגלו וליצהל ותולגהב דעי ןכ רחאו .(ה)
ריכשא ,יברח קרב יתונש םא" ורמאב ,העושיה ינינע ראש רדס ןכ רחאו .(ו)
.יתראבו יתשרפ רשאכ ,הזה םלועב הז לכו ."ומע םייוג ונינרה ,םדמ יצח .(א)
,עטק לכל םיסחייתמ םיקוספ וליא ןייצ .ןואג הידעס בר לש ותקולח יפל הרישה תא קלח
.ונכת המו


הניש ןכיה קודב .תסנכה תיבב הרותה תאירק לש הקולחל ג"סר לש הקולחה תא הוושה
.עודמו ,רתוי ךל תנבומ תוקולחהמ וזיא ןייצ ,תאזה הקולחהמ ג"סר3 הלאש
ךל ןבומה ,דחא שוריפ ךל רורב .המישרב םיאבומה םינשרפה יפל ,תואבה םילמה תא שרפ
.וב העיפוה הלימהש םלשה טפשמה תא שרפ ןכמ רחאל .ויפ לע הלימה תא שרפו ,רתויב
י"שר - םכח אלו לבנ ;ע"באר ,י"שר - לתלתפו שקע ;י"שר - םיביברכו ;ונרופסו י"שר - ףרעי
,סולקנוא ,ם"בשר ,י"שר - והאצמי ;סולקנוא ,ע"באר ,י"שר - ותלחנ לבח ;י"שר - ךנק ;ע"באר
- הטח תוילכ ;י"שר - םירכ בלח ;ן"במר ם"בשר ,י"שר - ונחני דדב 'ה ;י"שר - והננוכי ;ונרופס
;י"שר - ישת ;י"שר - םורעש ;ן"במר ,י"שר - לבניו ;ע"באר - תישכ ;י"שר - רמח התשת ;ע"באר
,י"שר - ירירמ בטקו ;י"שר - ףשר ימוחלו ;ע"באר ,י"שר - בער יזמ ;י"שר - הפסא ;י"שר - ןומא
;י"שר - שור ;י"שר - תומדשמו ;י"שר - םילילפ ;ע"באר י"שר - רוגא ;י"שר - םהיאפא ;ם"בשר
תוערפ שארמ ;י"שר - יברח קרב יתונש ;י"שר - הרתס ;י"שר - בוזעו רוצע ;י"שר - םדיא םוי
.י"שר - דגנמ ;ע"באר ,סולקנוא ,י"שר - ומע ותמדא רפכו ;י"שר - ונינרה ;ע"באר ,י"שר - ביוא
.דנרא השמ תכירעב ןוילגמ החקלנ וז הלאש :הרעה

4 הלאש
.(4) "ולעפ םימת רוצה"
:ז"ט ,'א םיכובנ הרומ ,ם"במר
:שימלחכ השק ןבא םש אוהו .רוצב תיכהו :רהה םש אוה .ףתתשמ םש - "רוצ"
"םתבצוח רוצ לא וטיבה" ... ובצחי ונממ רשא רוקמה םש - אוהו ."םירוצ תוברח"
רמא הזלו .ותלחתהו רבד לכ שרושל םשה הז ןורחאה ןיינעה הזמ לאשה ןכ רחאו
,םכיבא םהרבא אוה ונממ םתבצוחש רוצהש ראב וליאכ ,"םכיבא םהרבא לא וטיבה"
בצחיש המכ אצמנ היהיש יואר רוקמה עבט יכ ,ותרותב ונימאהו ויכרדב וכל ןכ לע
הביסהו הלחתהה אוה יכ ,"רוצ" הול-אה ארקנ ןורחאה ןיינעה הז יפלו .ונממ
... ותלוז רשא לכל תלעופה
!ם"במרה יפל םיקוספה תא שרפו ,הרישב "רוצ" הלימה העיפומ ןהב תומוקמה לכ תא אצמ
?סולקנוא ךיאו וז הלמ י"שר שרפ ךיא

5 הלאש
.(4) "טפשמ ויכרד לכ יכ"
:ז"י ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
ןמ דצ םושב לוועה וילע ןכתי אל ,ךרבתי ,אוהש - ונבר השמ תרות תוניפ ללכמ
שיאל ,תובוטה ןמ םגישי וא תוכמהו תוערה ןמ םדא ינבל אוביש המ לכשו ,םידדצה
וליפאו .ללכ וב לוע ןיא רשא רשיה טפשמב יוארה דצ לע אוה לכה ,להקל וא דחא
טעמ גישה וליאו .ול שנועה דצ לע הז היה ,דימ ואיצוהו םדא דיב ץוק סנכנ םא
ויכרד לכ יכ" :ךרבתי וילע ורמא אוהו .ןידב הז לכו - ול לומג הז היה ,האנה
.אוהה ןידה ינפא לוכסנ ונחנאש אלא "...טפשמ
?ונרופס הז ןיינע שרפ ךיאו ,ונקוספב "לכ" הלימה תללוכ המ

6 הלאש
.(7)" ... ךיבא לאש ,רודו רוד תונש וניב ,םלוע תומי רוכז"
:המדקה ,תובבלה תובוח
םשב םימכחהמ תלבקש המ רורב לע ... דומעל לכותש ,הנובתו תעד התא םא ...
ךל ררבתיו ... םהב שמתשהל הווצמ התא ,םישעמה יבטוקו תדה ישרשמ םיאיבנה
אלו לבנ םע תאז ולמגת 'הלה" :וניבר השמ רמא ןכו ... דחי לכשהו הלבקה ךרדמ
המ לע היאר הזו "...ךדגיו ךיבא לאש ,רודו רוד תונש וניב ,םלוע תומי רוכז ... םכח
ךרוצ ינפמ ,עבטב תמדוק איהש תורמל ,תובאהמ תרוסמב םירבד תלבק יכ ,ונרכזש
הרורב תעדל לכויש ימ הדבל הילע ךומסיש תוזירזה ןמ ןיא ,הליחת הילא םידמולה
לוקישש תפומב תויאר וילע איבהלו לכשה ךרדמ גשויש המב ןייעל ןידה ןמו .תויארב
.ןכ תושעל תלוכי ול שיש ימל ורזוע תעדה
אוה וב ןמזב םדוק ימו ,וכרע יפל רתוי בושח םהמ ימ ?םרדס המו ,קוספב םיקלחה ינש םהמ
?לעופהכרבה תאזו תשרפ


ג"ל קרפ

1 הלאש
- הלימה רבסה רחאל .ךינפלש תויורשפאה ךותמ דחא שוריפ ךל רורב ,תואבה םילימה תא שרפ
.תשרפש יוטיבה עיפומ וב םלשה טפשמה תא שרפ
,י"שר - ךיתורבדמ אשי ;ע"א ,ן"במר ,י"שר- וכת ;ן"במר ,י"שר - םימע בבוח ;תדשא ;התא
- דגמ ;וימק םינתמ ץחמ ;ע"א ,י"שר - לילכו ;ע"א ,י"שר - ול בר וידי ;ונרופס - ויתמ ;ן"במר
;לוח ינומט ינופש ;ץרא יספא ;י"שר - התאובת ;י"שר - הנס ינכש ;י"שר - םיחרי שרג ;י"שר
.הנועמ ;ן"במר ,י"שר - ךאבד ;י"שר - ךילענמ ;ן"במר ,י"שר - ןוצר עבש ;ןופס קקוחמ תקלח

2 הלאש
הסנ ."בקעי לש ותכרב ןיעמ השמ לש ותכרב םיטבשה לכב אצומ התא" י"שר בתוכ 13 קוספב
!וירבד תא חיכוהל

3 הלאש
:וז הקולח יפל תוכרבב םיזמרה תא םכס

.רבעב ושחרתהש םישעמל םיירוטסה םיזמר .(א)
.דיתעב ועיפויש םירבדל םיזמר .(ב)
.םינושה םיטבשה לש תולחנתהה ירוזאל םיזמר .(ג)

4 הלאש
הבושחה איה םייח לעב לכ לש הנוכת וזיא ?םינושה םיטבשה םימודמ םייח ילעב וליאל
?יומידב

5 הלאש
?עודמו ,תוכרבב רסח טבש הזיא

6 הלאש
.םיטבשה וכרבתה ויפל רדסה תא ,י"שר לש ושוריפ יפל ,עובקל הסנ

7 הלאש
?ןלוכ תוכרבל 5 - 2 םיקוספ ןיב רשקה והמ

8 הלאש
?2 קוספל ונרופס יפל ,תוכרבה הנבמ והמ

9 הלאש
.ן"במרו י"שר יפל 17 קוספ שרפ

10 הלאש
.י"שר ישוריפ ינש יפל שרפ ,"וארקי רה םימע"


ד"ל קרפ

1 הלאש
?ובנ רהמ השמ האר המ

2 הלאש
."השמכ לארשיב דוע איבנ םק אלו"
:ןייע ?םירחא םיאיבנמ השמ הנוש המבו ?םירחא תואובנמ השמ לש ותאובנ הנוש המב
.'ו 'ז הרותה ידוסי ,ם"במר


.ול דגנתמו ,םיכובנ הרומב ם"במר ירבד יפל ףסונ לדבה טטצמ ן"במר
?ותייחד דציכו ,לדבהה המ


:א"נ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
תודימה תולעמ בור וענמי תורחבה ימיב תוינפוגה תוחכה יכ םיפוסוליפה וראב רבכ
תואיבמה תולכשמה תומלשמ םדאה דיב הלועה הכזה הבשחמה וענמיש תאז ןכש לכו
('הב קושחל ותוא האיבמה הבשחמה) םדאה דיב הלעתש רקשה ןמ יכ .ךרבתי וקשחל
.תוינפוגה תוחלה תחיתר (ןמזב=) םע
ךזתו ורוא הבריו לכשה קזחי ,תוואתה שא הבכתו ףוגה תוחכ ושלחי רשא לכ יכ
ףיסות תומל ברקיו ,םימיב םלשה שיאה אובישכש דע - גישהש המב חמשיו ותגשה
דע ,גשומל קשחהו איהה הגשהב החמשה הברתו המוצע תפסות איהה הגשהה
תומב םימכחה וזמר ןיינעה הז לעו .איהה האנהה תעב זא ףוגה ןמ שפנה דרפתש
תאנה ןיינעב ותמש םתשלשב הנוכה ."הקישנב ותמ םתשלש"ש ,םירמו ןרהא השמ
רישה תצילמ ךרד לע רמאמה הזב ל"ז םימכחה וכשמנו .קשחה בורמ איהה הגשהה
ורמאכ ,"הקישנ" - הול-אה קשח קוזח םע תעגמה הגשהה םש ארקתש תמסרופמה
תוברהל ךתלכי לכב לדתשהו ,קרפה הז ןיבהל ךבל םישו ."והיפ תוקישנמ ינקשי"
טעמלו ,וילא עיגהל לדתשמ התאש וא ,הול-אה םע םהב התא רשא םהה םיתעה
.לדתשמ יתלבו ,ותלוז םע םהב התא רשא םהה םיתעה
!5 קוספל י"שרב םג ןייע ?בצעתה וא ותומב חמש השמ םאה ?"הקישנ תתימ" שורפ המ
?ן"במר םע םיכסיש י"שר תא שרפל תורשפא שי םאה3 הלאש
!ן"במרו ונרופס ,ארזע ןבא ,י"שר יפל שרפ "לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכל"