םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
'ד קרפ

1 הלאש
,18 א"י םירבדל י"שר םג האר ?תווצמ םייקל הבוחה רקיע וב םוקמה והמ .5 קוספב ןייע
.ףוסב ,25 ח"י ארקיול ן"במרו

2 הלאש
.(6) הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר
:א"ל ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
לכשוי אלש םלצא בוטהו ,תווצמה ןמ הווצמל הבס תניתנ םהילע השקיש םישנא םדא ינבמ
,וב תוגהל ולכוי אל ,םשפנב והואצמיש ילול אוה הז לא םאיבי רשאו .ללכ הרהזאלו הווצמל
,תואיצמה הזב תוליעומ תורותה ולא ויה םאש ,ובשחי םהש :אוהו .ותוא רמול ועדי אלו
רשאכ םנמא .לכש לעב תולכתסהו תבשחממ ואב וליאכ ולא ויהי ,םהב וניווטצנ ךכו ךכ ינפמו
אל יכ ,ה-ולאה תאמ קפס אלב היהי ,תלעותל איבי אלו ,ללכ ןיינע ול לכשי אלש רבד היהי
םלש רתוי םלצא םדאה היה ,תועדה ישולח ולא וליאכו .הזמ רבדל שונא תבשחמ איבת
אלש המ תושעמ ונריהזיו ותושע ונליעוי אלש המ תושעל ונווצי לבא ,ןכ השעי יכ ,והשועמ
ונראבש ומכ - ונליעוהל הלכ הנווכהו !הז ךפהב ןיינעה לבא !הלילח ,ול הלילח .ותושע ונקיזי
הלאה םיקוחה לכ תא ןועמשי רשא" רמאו "הזה םויהכ ונתויחל םימיה לכ ונל בוטל" :ורמאמ
םייוגה לכ לא ורוי םלכ םיקוחה וליפאש ראב רבכ "הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קר ורמאו
- קזנ החדי אלו תלעות איבי אלו הבס ול עדווית אלש ןיינע היה םאו ,הנובתו המכחב םהש
"?תומואה הזמ ואלפיו הלעמה לדגו ןובנו םכח אוהש והשועב וא ונימאמב רמאי המל
וליאלו ,ם"במר תעדל "םכתניבו םכתמכח איה יכ" ורמאב קוספה ןווכמ תווצמ וליאל
?י"שר תעדל תווצמ


?הזה קוספה תא ארמגה תסחיימ ןיינע הזיאל .'א דומע 'ה ףד תבש תכסמב ןייע
?ארמגה השרפשמ תרחא קוספה תא שרפ ם"במר עודמ םעט תתל לכותה
.24 'ו םירבדב רזעה .ם"במר תעד תא קזחל ולכויש םיפסונ םיקוספ קרפב אצמ

3 הלאש
ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ דואמ ךשפנ רומשו ךל רמשה" הרותה השיגדמ ךכ לכ עודמ
!ן"במרב רזעה ?"ברוחב 'א 'ה ינפל תדמע רשא םוי ... ךייח ימי לכ ךבבלמ ורוסי ןפו ,ךיניע

4 הלאש
?ן"במר יפלו י"שר יפל ,9 קוספ רשקתמ ןאל

5 הלאש
(19) םימעה לכל םתוא ךיקלא 'ה קלח רשא
:'א 'ב הרז הדובע ,ם"במר
'הש עדוי דבועהש יפ לע ףאו .םיאורבה לכמ דחא דובעל אלש םיבכוכ תדובעב יווצה רקיע
דבוע הז ירה ,הליחת ורוד ישנאו שונא דבעש ךרד לע הזה ארבנה דבוע אוהו ,םיקלאה אוה
תא תיארו המימשה ךיניע אשת ןפו" הרמאו וילע הרות הריהזהש אוה הז ןיינעו .םיבכוכ
ולאש הארת ךבל ןיעב טושת אמש רמולכ ."םימעה לכל םתוא ךיקלא 'ה קלח רשא ... שמשה
םידספנ םניאו םיווהו םייח תויהל םלועה לכל םתוא 'ה קלחש םהו ,םלועה תא םיגיהנמה ןה
ורמשה" רמאו הוצ הז ןיינעבו - ןדבועלו םהל תווחתשהל יוארש רמאתו ,םלוע לש וגהנמכ
ןיבו םכיניב רוסרס תויהל ולא דובעל בלה רוהרהב ועטת אלש רמולכ "םכבבל התפי ןפ םכל
.ארובה
?"םימעה לכל" "'ה קלח רשא" םילימה תא ם"במר ריבסמ ךיא
המכ .םינושה םישוריפה תא םכסו ,ע"אבו ,ם"בשרב ,ונרופסב (םישורפ 2) י"שרב ןייע
?קוספה רבסהב תאצמ תושיג
6 הלאש
העשתל הלא םיקוספ ןיב רשקה והמ .באב העשתב הרותה תאירקב םיארקנ 40 - 25 םיקוספ
?ךליאו 32 םיקוספה ןיינעל םירשקתמ ךיא .הרפכו הבושת ,שנוע ,אטח םהב עיפומ ןכיה ?באב

7 הלאש
?לארשיב 'ה רחב עודמ .15 'י ,ךליאו 5 'ט ,8 'ז םירבדל 37 קוספ הוושה

8 הלאש
?ט"י םירבדבו הל רבדמבב םהילע ףסומ המו ,ונקרפב תואבומ טלקמ ירע לע תודבוע וליא


'ה קרפ

1 הלאש
?ושוריפ יפל רבסה .םינושארה לע רואיב תפסות םיינשה תורבדב יכ בתוכ ן"במר
?"היהי אל"ו יכנא" תורבדב המואמ ףיסוה אל עודמ
.םיינשה תורבדבש תופסותהמ 3 קמנ

2 הלאש
תבשה תווצמ
:'נ 'ב ,ירזוכ ,יולה הדוהי יבר
ימ יכ ,תישעמ האדוה איה וליאכ לבא ,תוקלאב האדוהה המצעב איה תבשה תרימש ...
ילבמ םלועה שודחב הדוה רבכ ,תישארב השעמ תולכ היה הבש רובעב תבש תווצמ לבקמש
,תומדקה תוקפסב לופי הלבק אלש ימו ,ךרבתי השועה שדחמב הדוה שודחב הדוהש ימו .קפס
תושירפהמ רתוי ארובה תא תברקמ תבשה תרימש :ןכ םא .םלועה ארובל ותנומא ךזת אלו
.תוריזנהו
?"תישארב השעמ תולכ היה הבש רובעב" איה תבשה יכ ונאצמ ןכיה
?תושירפו תוריזנ לע תבשה הפידע המב

3 הלאש
.ן"במרו י"שר שורפ ,15 א"י רבדמבל הוושהו ,ן"במרו י"שר שורפבו 24 קוספב ןייע

4 הלאש
םיקוספה תשלשל סולקנוא םוגרת תא ארק .26 ח"ל תישארב :25 א"י רבדמבל 19 קוספ הוושה
?הלא םיקוספב הנושה המו ףתושמה המ .י"שר שורפ תאו


'ו קרפ

1 הלאש
- עמש תשרפ ןיינעל
:החיתפ ,דוחיה ,תובבלה תובוח
.םיימשג םהמ השמחו ,םיינחור םהמ השמח :םינינע הרשע ללוכ הזה קרפה
,ונבל לכב והבהאנש ,דחא אוהש ,וניקלא אוהש ,אצמנ ארובהש :םיינחורה השימח
.םלש בלב ותוא בהאנש
"ךדי לע תואל םתרשקו" ,"םב תרבדו" ,"םתננשו" :םיימשגה השימחהו
."ךרעשבו ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו" "ךיניע ןיב תופטוטל ויהו"
:'ב - 'א 'ב הרותה ידוסי ,ם"במר
רמאנו ,"ךיקולא 'ה תא תבהאו" רמאנש ותוא הארילו ובהאל הוצמ הזה ארונהו דבכנה ל-אה
וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךיאהו ."ארית ךיקלא 'ה תא"
חבשמו בהוא אוה דימ - ץק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ האריו ,םילודגה םיאלפנה ויאורבו
לקל םיקלאל ישפנ האמצ" דוד רמאש ומכ .לודגה םשה עדיל הלודג הואת הואתמו ראפמו
הנטק הירב אוהש עדויו דחפיו וירוחאל עתרנ אוה דימ ןמצע ולאה םירבדב בשחמשכו ."יח
ךימש הארא יכ" דוד רמאש ומכ .תועד םימת ינפל הטועמ הלק תעדב תדמוע הלפא הלפש
ךכ ךותמ"ש הבהא ןיינעב םימכח ורמאש ומכ . . . "ונרכזת יכ שונא המ ... ךיתועבצא השעמ
."םלועה היהו - רמאש ימ תא ריכמ התא
:'ז ,'ה תבהא ,תובבלה תובוח
,ןיינע לכבו םוקמ לכבו ןמז לכב דיחיה תובוח םה רשא ,םירבאה תובוחב השע תווצמ
םירבדה ויהו" בותכה רמאש ומכ .תווצמה דומילו הרותה תאירק :םיתש אלא םניא
ךתיבב ךתבשב םב תרבדו ךינבל םתננשו ךבבל לע םויה ךווצמ יכנא רשא הלאה
."ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו
?עמש תשרפב םיווצה 10 םהמ
?'ה תבהאל עיגהל םדא לוכי ךיא
?"םב תרבדו ...םתננישו" תווצמב דחוימ המ
?י"שר שוריפמ "תבהא"ל ם"במר שוריפ הנוש המב

2 הלאש
םהש ןינמ .21 - 13 א"י ;9 - 4 'ו םירבד ;16 - 11 ג"י ;10 - 1 ג"י תומש :ןה ןיליפתה תוישרפ
?ןנכת המ ?ןיליפתה תוישרפ

3 הלאש
.הריתסה תא בשייו ,10 'ג יכאלמל 16 קוספ הוושה

4 הלאש
יתשל ףתושמה הנבמה והמ .ךליאו 11 ד"י תומשל ,ךליאו 10 קוספ ונתשרפ תא הוושה
?תוישרפה

5 הלאש
;20 'ו םירבד ;14 ג"י ;8 ג"י ;2 'י תומש :םיאבה תומוקמב םהילא תובושתו םינב תולאש
?'הב הנומאב םתובישח המו ,םהילע םילאוש םינבהש םיאשונה םהמ .21 'ד עשוהי


'ז קרפ

1 הלאש
הרז הדובע תוכלה עדמה רפס ,ם"במר ירבדל ;33 ג"כ תומש ;16 'כ םירבד ;2 קוספ הוושה
לכ םיאתמ וישורפמ הזיאלו ,"םנוחת אל" םילימה תא ם"במר שרפמ ךיא .'ד 'א תוכלה ,'י קרפ
?הלא םישורפל י"שר זמור ךיא ?קוספ

2 הלאש
המו ,םייוג םע תירב לש תוילילשה תואצותה ןהמ .18 - 11 ד"ל תומשל 10 - 1 םיקוספ הוושה
?היתונכס

3 הלאש
.(2) םנחת אלו תירב םהל תורכת אל
:'ה 'ו םיכלמ ,ם"במר
.חרבי חורבל הצורש ימ :םהל חלש ןושארה .ץראל סנכנ אלש דע עשוהי חלש םיבתכ השולש
,ןכ םא .השעי המחלמ תושעל הצורש ימ :חלשו רזחו .םילשי םילשהל הצורש ימ :חלשו רזחו
ומידו ,לארשי טפשמ ועדי אלו ,ולבק אלו םהל חלשש יפל - ?ןועבג יבשוי ומירעה המ ינפמ
ברח יפל םתוכהל יוארש וארו םיאישנל רבדה השק המלו .םולשל םהל ןיחתופ ןיא בושש
היהי אלא .תירב םהל תורכת אל רמוא אוה ירהו .תירב םהל ותרכש ינפמ - ?העובשה אלול
אלול ,םועטהש לע םוגרהיש היה ןידב ,ןהל ועבשנ תועטבו ליאוהו ,םידבע סמל ויהיש םניד
.םשה לוליח
.11 'כ םירבדל ן"במר רואיבבו ,'ט עשוהיב ןייע
?ןיינעב תועדה ןהמ ?2 קוספ תא הדגנ םינועבגה םע תירבה םאה
?עשוהי םהילע סעכ עודמ ,רוסיאה לע ורבע אל םא

4 הלאש
.(11- 6 םיקוספ) .לארשי תא 'ה תבהא
:'ג שפנה ןובשח ,תובבלה תובוח
ונארובל הז ילפכמ םיבייח ונא המכ ,ונומכ שולח ארבנל (ונתוא 'ה תבהא) הז השענש ןויכו
תותוא וניאר ,הזב ונעידוהש המ םעו ... ונתוא בהוא אוה יכ איבנה ונעידוה רשא ,ךרבתי
, ונאו... רודו רוד לכב ונל ותחטבהו ותברקה םע ,םינשי םג םישדח ,ונל ותרזעו ונתוא ותבהא
ינפלו ,ותדובעב קבדיהלו ותבהאל עונתו ,ודסח לע ךומסתו ,וילע ונשפנ חטבת אל רשאכ
םישק ונא המכ ,הטועמ ונתנומאו השק ונפרעו הבע ונעביט המכ ,ונחיש ךופשנ םיקלאה
!תמאה לא ךשמיהל
?'ה תבהא ונתוא תביחמ המ
?"םינשי םג םישדח" ורמאב ייחב ונבר ןווכתמ המל


בקע תשרפ


'ח קרפ

1 הלאש
.4 ז"ט תומש ;16 ;3 - 2 'ח םירבדב ןייע
ושוריפבו 2 קוספל ן"במר םג ןייע ?הלא םיקוספ יפל לארשיל ןמה דרי תילכת וזיאל
.4 ז"ט תומשל


:ד"כ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
ןימאהל וא תושעל םהל יוארה םדא ינבל דמלל :אלא ונינע ןיא הרותב רשא ןויסינ לכ יכ ,עד
ןעמל" ןמב רמאש המב ןכ ,"םדא ינבל עידוהל" השוריפ "תעדל" תלימש ראבתהש ירחאו .וב
םימעה תעדל :ושוריפ - "אל םא ויתוצמ רומשתה ךבבלב רשא תא תעדל ךתסנל ךתנע
ןיינעה הז לעו .עדוי וניאש דצמ ותייחמ ןמזי ותדובעל דחייתיש ימ לכ יכ םלועב עימשהלו
:רמול הצור .(4 ז"ט תומש) "אל םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל" ותדיר תליחתב ןמב רמאנ
המב ךא ?אל םא ,ךרוצ קופס הב שי םאו ,ל-אה תדובעב תלעות שיה ,תוסנלו עדוי לכ תעדל
ןעמלו ךתנע ןעמל ךיתובא ןועדי אל רשא רבדמב ןמ ךליכאמה" :תישילש םעפ ןמב רמאש
ידכ םדא עגיימ ארובה יכ קפס ידיל איבי הז ,(16 'ח םירבד) "ךתירחאב ךבטיהל ךתסנ
:םיניינע ינשמ דחא רבדה הז שוריפ לבא .רבדה ןכ אלו - ורכש תוברהל
קסע לכמ דדובתמה םא ,עידוהל :ינשהו ןושארה רמאמב ןמב לפכנה ןיינעה אוה :דחאה
.אל וא ,ועיגימ ול חינמו ותייחמ ול קיפסי ל-אה תדובעל
ארובה יכ :רמוא אוה וליאכ ."הלגר ףכ התסנ אל" ומכ ,ךליגרהל :ךתוסנל ןיינע היהי :ינשהו
יכ ,תמא הזו .ץראל ואובתשכ םכתבוט תוברהל ,תורבדמב העיגיב םכליגרהל םידקה ךרבתי
םתעיגי אלול יכ ,עודיו .החונמב הדמתהה ןמ רתוי ברעי החונמה לא הדובעה ןמ האיציה
.םימחלנ אלו תוצראה םישבוכ ויה אל רבדמב םלמעו
יפל המ ,ם"במר יפל המ ,(4 ז"ט תומשו ,ונקרפב 4 קוספ) ן"במר יפל ןמב ןויסינה רשפ המ
.5 הלאש ג"י קרפב ואבוהש ם"במר ירבדב םג רזעה ?4 ז"ט תומש י"שר יפל המו ,16 קוספ ונרופס


?ןויסינ הלא םיקוספב שי שורפ הזיא יפל .27 ;20 ז"ט תומשב ןייע

2 הלאש
.ן"במרו ע"א ,י"שר יפל שרפ .(4) "התלב אל ךתלמש"

3 הלאש
?םוקמ לכ ףיסומ המ .11 א"י קרפב החבשל ונקרפב ץראה חבש תא הוושה

4 הלאש
.ן"במרב רזעה ?טשפה ךרדב קוספה לש ונבומ המו ,10 קוספמ תדמלנ הווצמ וזיא
.(קוספהמ תודמלנה תוכרבה וטרופ :ח"מ ףד תוכרב תכסמב :הרעה)

5 הלאש
תא ןייצ ,םימודה םיעטקה ןיב תקיודמ האוושה ךורע ?ךליאו 10 'ו םירבדל המוד ונקרפב המ
.םריבסהו םילדבהה

6 הלאש
?קרפב תורכזומ 'ה תביזעב תוגרד וליא

7 הלאש
העיפומ תוביסהמ וזיא ?13 - 11 'ו קרפב הביסה המ ?11 - 10 םיקוספב 'ה תביזעל הביסה המ
?18 - 13 ב"ל קרפ ,וניזאה תרישב